Endeksler
                                        
       TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF          
       HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN           
       MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ           
       1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK          
       5 İNCİ VE AYNI KANUNUN 6 VE 10 UNCU MADDELERİNİN          
          UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.8.1976, No: 7/12385         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 17.3.1969, No: 1135           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 20.9.1976, No: 15713          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 22, S. 3394          
                                        
  Konu:                                    
                                        

  Madde 1 - Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından mal, hak ve men-  
faatleri devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere tabi tutulan, Türk vatan- 
daşlarının alacaklarına karşılık 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşmaya  
göre alınan tazminat, Kanunda yazılı şekilde tespit ve takdir olunarak bu Yönet-
melikte belirtilen esaslar dairesinde hak sahiplerine ödenir.          
                                        
  Takdir ve Dağıtım Komisyonunun Görev ve Yetkileri:             
                                        

  Madde 2 - Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Takdir ve Dağıtım Komis-
yonunun, hak sahipleri ve alacaklarının tespiti ile tazminatın ödenmesi yönün- 
den, görev ve yetkileri şunlardır:                       
                                        
  a) Hak sahibi olduklarından bahisle müracaat edenlerin tevdi ettikleri bel- 
geleri tetkik ve hak sahibi olup olmadıklarını tayin eder.           
  b) Hak sahibi olduklarını iddia edenlerin ibraz ile mükellef oldukları bel- 
gelerin Komisyona tevdii için (Kanunda gösterilen azami ve asgari hadler dahi- 
linde) süre tayin eder.                             
  c) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerin mal, hak ve menfaatlerinin kıy-
metlerini tespit ve takdir eder.                        
  d) Takdir ve tespit olunan kıymetlerden ödemeye esas olacak miktarı tayin  
eder.                                      
  e) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerden millileştirme belgesi ibraz  
edemeyenlerin veya ibraz ettikleri millileştirme belgesinde kıymet yazılı olma- 
dığı gibi diğer belgelerinde de kıymete dair bilgi bulunmayanların mal, hak ve 
menfaatlerine, emsallerine kıyasen Komisyonca kıymet takdir olunamadığı takdirde
keyfiyet, Yugoslav Makamlarından sorulmak üzere 1135 sayılı Kanunun 1988 sayılı 
Kanunla değişik 9. maddesi gereğince Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ve bulun-
duğu yere heyet gönderilmek yolu ile inceletir ve araştırır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Komisyon kararlarına karşı kanun gereğince Komisyon nezdinde ve bir defa-
ya mahsus olmak üzere yapılan itirazları tetkik eder.              
  g) Bu Yönetmelikle tutulması mecburi defterlerin ve işlerin çabuklaştırıl- 
ması için lüzum görülecek basılı kağıtların formüllerini hazırlar.       
  h) Hak sahiplerini tespit ve tazminatın dağıtımı ile ilgili her çeşit masraf
(Komisyon Başkan ve Üyeleri ile birlik temsilcilerine ve personele verilecek  
ücret hariç) hakkında karar verir.                       
                                        
  Takdir ve Dağıtım Komisyonu Bürosu:                     
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 11/3/1983 - 83/6163 K.)                 
  Evrak, dosya ve benzeri işleri düzenlemek, haberleşmeleri yapmak, gerekli  
defter, kayıt ve belgeleri tutmak ve dosyaları incelemek üzere; Maliye Bakanlığı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün daimi kadrolarında görevli personeli arasından 
seçilen memurlardan bir (Büro) kurulur va büro Komisyona bağlı olarak çalışır. 
  Büroda çalıştırılacak memurlar, Komisyon Başkanı'nın göstereceği lüzum ve  
teklif üzerine, Milli Emlak Genel Müdürü'nün onayı ile görevlendirilirler.   
Büroda görevli bulunan memurlar mesai saatleri dışında da büroda çalışabilirler.
  Büronun, çalışma saatlerini saptamak ve denetimi yapmak, Komisyon Başkanının
yetkisi dahilindedir.                              
  Mesai saatleri dışında çalıştırılacak büro memurlarının görecekleri işlere 
göre; Ünvanı, sayısı ve aylık ücetleri aşağıda gösterilen aylık ücretler üzerin-
den kendilerine ödenir.                             
                                        
                           Ödenecek          
        Memuriyet Ünvanı    Sayısı    Aylık Ücreti        
  --------------------------------  --------  ---------------       
                                        
  Sayman                1      2.500,-         
  Raportör               6      1.500,-         
  Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1      3.000,-         
                                        
  Her ne sebeple olursa olsun, mesaiye kalmayan büro personeline bu konuda  
bir ücret ödenmez.                               
  Mesaisinden yararlanılan raportör ya da tercüman'ın, görevlendirme süresi- 
nin bitiminden sonra, aynı görev için görevlendirilmeleri ya da; herhangi bir  
nedenle raportör veya tercüman'ın görev süresinin bitimini beklemeksizin göre- 
vine son verilebilmesi ancak, Milli Emlak Genel Müdürü'nün onayı ile sağlana-  
bilir.                                     
                                        
  Komisyon Başkan ve Üyelerinin Ücretleri:                  
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 11/3/1983-83/6163 K.)                  
                                        
  Takdir ve Dağıtım Komisyonu Başkan ve üyeleri ile Federasyon temsilcileri- 
nin; komisyon toplantısı ya da toplantılarına katılmalarının karşılığı olarak  
kendilerine 500,- lira gündelik ödenir.                     
  Yine, Federasyon temsilcilerinden olan ve Ankara İl Sınırları dışında Komis-
yon toplantılarına katılan her temsilciye yukarıda saptanan 500,- liralık günde-
liğinin yanı sıra her yıl bütçe yasasıyla saptanmış olan 1 inci derecedeki   
Devlet memurlarına verilen yevmiye ve yol giderleri de ayrıca ödenir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üstüste üç komisyon toplantısına veya üç ayda toplam altı komisyon toplan- 
tısına katılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Ancak resmi bir görev, izin ya da 
hastalık gibi nedenlerle toplantılara katılmayan üyeler, bu hallerini resmi   
belgeler ile kanıtladığı takdirde yukardaki hüküm, haklarında uygulanmaz.    
  Boşalan bir üyenin yerine yeni bir üyenin tayini için durum, yetkili makama 
bildirilir ve gereği yapılır.                          
                                        
  Komisyon Toplantı Usulü:                          
                                        

  Madde 5 - Komisyonun toplantı gün ve saatleri Maliye Bakanlığınca tespit  
olunur.                                     
                                        
  Tutulacak Defterler:                            
                                        

  Madde 6 - Takdir ve Dağıtım Komisyonu emrinde çalışacak büroda aşağıda yazı-
lı defterlerin tutulması mecburidir.                      
                                        
  a) Esas Defter:                               
  Tazminat taleplerini muhtevi dosyalar bu deftere kaydedilir. Defterde her  
dosyanın gördüğü işlem buna mahsus sütunlara işaret olunur.           
                                        
  b) Komisyon Karar Defteri:                         
                                        
  Komisyonca ittihaz olunan bütün kararların daktiloda yazılmış ve Komisyon  
Başkan ve üyelerince imzalanmış birer nüshası, tarih ve müteselsil numarayı   
ihtiva edecek şekilde bu deftere yapıştırılır.                 
  Karara muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini yazarak kararı imzalamaya  
mecburdur.                                   
  Kararların tasdikli birer örneği ilgili bulundukları dosyalara konulur. Aynı
kişi hakkında ittihaz olunan kararlar arasında irtibat sağlanır.        
                                        
  c) Cari Hesap Defteri:                           
                                        
  Hak sahiplerinin alacaklarını ve kendilerine yapılan ödemeleri gösterir bu 
defterde, her hak sahibi için karşılıklı birer sahife tahsis olunur. Bu sahife- 
nin numarası aynı zamanda o kimsenin cari hesap numarasıdır.          
  Defterin baş tarafına hak sahibinin adı, soyadı, sol sahifesine Komisyonca 
karara bağlanan alacak ile bundan ödemeye esas teşkil edecek miktar, alacağın  
ilgili bulunduğu dosya numarası, karar tarih ve numarası, sağ sahifesine (ayrı 
ayrı olmak üzere) gerek avans ve gerekse kat'i surette yapılan ödemeler, ödeme 
hakkında ittihaz olunan kararın tarih ve numarası yazılır.           
                                        
  d) Banka Cari Hesap Defteri:                        
                                        
  Banka mevcudunu ve bundan yapılan ödemeleri gösterecek olan bu defter, taz- 
minatın yatırılmış bulunduğu her banka için ayrı ayrı tutulur.         
  Defterin sol sahifesine banka mevcudu, sağ sahifesine de çeklere veya havale
mektubuna istinaden bu bankadan yapılan ödemeler yazılır.            
  Defter hergün mesai saati sonunda yekün edilir, bankadan gelen dekontlarla 
karşılaştırılır ve ayrıca ödeme defteri ile mutabakat sağlanır.         
  Herhangi bir sebeple yanlış, eksik veya fazla ödeme yapıldığı anlaşıldığı  
takdirde gerekli tedbirler alınmak üzere durum Komisyon Başkanına derhal bil-  
dirilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri:                   
                                        
  Tazminatın tespit ve dağıtımı ile ilgili olarak Komisyona gelen ve Komis-  
yonca gönderilen evrak bu deftere kaydedilir. Bu kayıtlar arasında birbirine  
cevap teşkil edenler irtibatlandırılır.                     
  Defterde, gelen ve giden evrakın dosya numarası behemehal gösterilir.    
                                        
  f) Posta Zimmet ve Takip Defteri:                      
                                        
  Büroda biri adi yazışmalar, diğeri tebliğ mazbatalı zarfla yapılacak tebliğ-
ler için olmak üzere iki defter tutulur.                    
  Bundan başka tebliğ mazbatalı zarfın muhatabına tebliğ edildiğini gösterir 
tebliğ mazbatası üzerindeki tarihin veya iade tarihinin işaret olunacağı, "Posta
Zimmetleri Takip Defteri" adı ile bir defter daha tutulur.           
                                        
  g) Fihrist Defteri:                             
                                        
  Tazminat için müracaat edenlerin hem ad ve hem de soyadlarına göre tutulacak
fihrist defterlerinde o kimseye ait dosya numarası da gösterilir.        
                                        
  Tazminatın Ödeme Şekil ve Usulü:                      
                                        

  Madde 7 - Komisyonca hak sahibi oldukları kabul edilen kimselere mal, hak ve
menfaatlerinin takdir ve tespit edilmiş kıymeti karşılığı olarak gerek kat'i ve 
gerek avans suretiyle yapılacak ödemelerde, icabına göre tazminatın yatırılmış 
bulunduğu bankaların çekleri kullanılır veya bu bankalarca lehtara ödenmek üzere
havale yaptırılır.                               
  Çekler Komisyon Başkanı ile Saymanın imzalarını ve tanzim tarihini ve Ko-  
misyon mührünü ihtiva eder.                           
  Çek, istihkak sahibine imza mukabili verilir. Verilen çeklerin zayiinden  
istihkak sahibi sorumludur.                           
                                        
  Mali Hükümler:                               
                                        

  Madde 8 - Takdir ve Dağıtım Komisyonu Başkan ve üyeleriyle Dernek temsil-  
cilerinin, büroda görevlendirilecek mütercim ve memurların ücretleri vesair   
giderler Maliye Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulan ve ileride konulacak  
olan ödenekten karşılanır.                           
                                        
  Kaldırılan Yönetmelikler:                          
                                        

  Madde 9 - 3/6/1969 gün 6/11916 sayılı kararnameye ilişkin yönetmelik yürür- 
lükten kaldırılmıştır.                             
                                        
  Yürütme ve Yürürlük:                            
                                        

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 11 - Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     31.8.1976 TARİH ve 7/12385 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
                     Farklı Tarihte      Yürürlüğe   
 Tarihi      Numarası       Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi  
                      Maddeleri              
-------------- ------------------ ------------------------ ------------------ 
                                        
11.3.1983     83/6163         --         9.4.1983    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     31.8.1976 TARİH VE 7/12385 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği              
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                   Farklı Tarihte       Yürürlüğe   
  Tarihi     Numarası      Yürürlüğe Giren      Giriş Tarihi  
                    Maddeleri                
------------- ---------------  -------------------------- -----------------