Endeksler
                                        
      ROMANYA'DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA            
       BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN             
          ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE                
            MENFAATLERİNİN TASFİYESİ                 
            HAKKINDA YÖNETMELİK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.8.1976, No : 7/12383         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.4.1976, No : 1987          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 18.9.1976, No : 15711          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 15, S. 3391          
                                        
  Konu:                                    
                                        

  Madde 1 - Romanya'da alınmış olan millileştirme tedbirleri veya buna benzer 
kanuni ve idari diğer tedbirlerden zarar görenler için 1/12/1966 gün ve 789   
sayılı Kanunla tasdik edilmiş anlaşma gereğince Romen Hükümetinin ödediği taz- 
minat 1987 sayılı Kanunun 7. maddesine göre bu Yönetmelikte belirtilen esaslar 
dairesinde hak sahiplerine takdir ve tevzi olunur.               
                                        
  Takdir ve Tevzi Komisyonunun Görev ve Yetkileri:              
                                        

  Madde 2 - Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Takdir ve Tevzi Komisyo-
nu, tazminat verilmesini talep edenlerin hak sahibi olup olmadıklarını ve veri- 
lecek tazminat miktarını aşağıdaki usül ve şekillere göre tespit eder.     
  a) Hak sahibi olduklarını iddia edenlerin ibraz ile mükellef oldukları bel- 
gelerin Komisyona tevdii için 1987 sayılı Kanunda gösterilen şekilde süreleri  
tayin eder.                                   
  b) Talep sahiplerinin tevdi ettikleri belgeleri tetkik ve hak sahibi olup  
olmadıklarını tayin eder.                            
  c) Hak sahibi olduklarına karar verilmekle beraber, kıymeti tespit edile-  
meyenlerin veya ibraz ettikleri millileştirme belgesinde kıymet yazılı olmadığı 
gibi diğer belgelerinde de kıymete dair bilgi bulunmayanların mal, hak ve men- 
faatlerine emsallerine kıyasen Komisyonca kıymet takdir olunamadığı takdirde  
Romen Hükümetinden, el koyma tarihindeki kıymeti sorulmak üzere keyfiyeti, 1987 
sayılı Kanunun 9. maddesinin b bendi gereğince dış temsilciliklerimize intikal 
ettirir.                                    
  d) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerin mal, hak ve menfaatlerinin kıy-
metlerini tespit ve takdir eder.                        
  e) Takdir ve tespit olunan kıymetlerden ödemeye esas olacak miktarı tayin  
eder.                                      
  f) İstihkakların ödenmesine, Kanunun 10. maddesi hükmü gözönüne alınarak,  
karar verir.                                  
  g) Komisyon kararlarına karşı Kanun gereğince Komisyon nezdinde ve bir   
defaya mahsus olmak üzere yapılan itirazları tetkik eder.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Bu Yönetmelikle tutulması mecburi defterlerin ve işlerin çabuklaştırıl- 
ması için lüzum görülecek basılı kağıtların formüllerini hazırlar ve yukarıda  
belirtilen fıkralardaki işlerle hak sahiplerinin tespit ve tazminatın dağıtımı 
ile ilgili her çeşit masraf (Komisyon Başkan ve Üyeleriyle personele verilecek 
ücret hariç) hakkında karar verir.                       
                                        
  Takdir ve Tevzi Komisyonu Bürosu:                      
                                        

  Madde 3 - Evrak ve dosya işlerini tanzim etmek, haberleşmeleri yapmak, ge- 
rekli defter ve kayıtları tutmak, dosyaları tetkik etmek işleri, Maliye Bakanlı-
ğı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün daimi kadrolarında çalışan memurları arasın- 
dan seçilmiş ve 1988 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Takdir ve Tevzi Komis- 
yonu Bürosunda çalışan memurlar tarafından yürütülür. Bu büronun mesaisini tan- 
zim ve murakebe, komisyon başkanına aittir.                   
  Bu memurlara mezkür kanuna göre çıkarılan yönetmelikte tespit edilen ücret- 
lerin ödenmesi ile iktifa olunur.                        
                                        
  Komisyon Başkan ve Üyelerinin Ücretleri:                  
                                        

  Madde 4 - a) Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkan ve Üyelerine ayrıca ücret   
verilmez. 1988 sayılı Kanun gereğince çıkarılan yönetmelikte belirtilen ücretler
ödenir.                                     
  b) Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkan ve üyeleriyle büroda görevlendirilecek 
memurların ücretleri ve sair giderler, Maliye Bakanlığı bütçesine bu maksatla  
konulan ve ileride konulacak olan ödenekten karşılanır.             
                                        
  Komisyonun Toplantı Usulü:                         
                                        

  Madde 5 - Komisyon, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek gün ve saatlerde  
toplanarak çalışmalarını sürdürür.                       
                                        
  Tutulacak Defterler:                            

  Madde 6 - Takdir ve Tevzi Komisyonu emrinde çalışacak büroda aşağıda yazılı 
defterlerin tutulması mecburidir.                        
  a) Esas Defter:                               
  Tazminat taleplerini muhtevi dosyalar bu deftere kaydedilir. Defterde her  
dosyanın gördüğü işlem buna mahsus sütunlara işaret olunur.           
                                        
  b) Komisyon Karar Defteri:                         
  Komisyonca ittihaz olunan bütün kararların daktiloda yazılmış ve Komisyon  
Başkanı ile üyelerince imzalanmış birer nüshası, tarih ve müteselsil numarayı  
ihtiva edecek şekilde bu deftere yapıştırılır.                 
  Karar'a muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini yazarak kararı imzalamaya  
 mecburdur.                                   
  Kararların tasdikli birer örneği ilgili bulundukları dosyalara konulur.   
Aynı kişi hakkında ittihaz olunan kararlar arasında irtibat sağlanır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Geri Hesap Defteri:                           
                                        
  Hak sahiplerinin alacaklarını ve kendilerine yapılan ödemeleri gösterir bu 
defterde, her hak sahibi için karşılıklı birer sahife tahsis olunur. Bu sahife- 
nin numarası aynı zamanda o kimsenin cari hesap numarasıdır.          
  Defterin baş tarafına hak sahibinin adı, soyadı, sol sahifesine Komisyonca 
karara bağlanan alacak ile bundan ödemeye esas teşkil edecek miktar, alacağın  
ilgili bulunduğu dosya numarası, karar tarih ve numarası sağ sahifesine (ayrı  
ayrı olmak üzere) gerek avans ve gerekse kat'i surette yapılan ödemeler, ödeme 
hakkında ittihaz olunan kararın tarih ve numarası yazılır.           
                                        
  d) Banka Cari Hesap Defteri:                        
                                        
  Banka mevcudunu ve bundan yapılan ödemeleri gösterecek olan bu defter, taz- 
minatın yatırılmış bulunduğu her banka için ayrı ayrı tutulur.         
  Defterin sol sahifesine banka mevcudu, sağ sahifesine de çeklere veya havale
mektubuna istinaden bu bankadan yapılan ödemeler yazılır.            
  Defter her gün mesai saati sonunda yekün edilir. Bankadan gelen dekontlarla 
karşılaştırılır ve ayrıca ödeme defteri ile mutabakat sağlanır.         
  Herhangi bir sebeple yanlış, eksik veya fazla ödeme yapıldığı anlaşıldığı  
takdirde gerekli tedbirler alınmak üzere durum Komisyon Başkanına derhal bildi- 
rilir.                                     
                                        
  e) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri:                     
                                        
  Tazminatın tespit ve dağıtımı ile ilgili olarak Komisyona gelen ve Komis-  
yonca gönderilen evrak bu deftere kaydedilir. Bu kayıtlar arasında birbirine  
cevap teşkil edenler irtibatlandırılır.                     
  Defterde, gelen ve giden evrakın dosya numarası behemehal gösterilir.    
                                        
  f) Posta Zimmet ve Takip Defteri:                      
                                        
  Büroda biri adi yazışmalar, diğeri tebliğ mazbatalı zarfla yapılacak tebliğ-
ler için olmak üzere iki defter tutulur.                    
  Bundan başka tebliğ mazbatalı zarfın muhatabına tebliğ edildiğini gösterir 
tebliğ mazbatası üzerindeki tarihin veya iade tarihinin işaret olunacağı posta 
zimmetleri takip defteri adıyla bir defter daha tutulur.            
                                        
  g) Fihrist Defteri:                             
  Tazminat için müracaat edenlerin hem ad ve hem de soyadlarına göre tutulacak
fihrist defterlerinde o kimseye ait dosya numarası da gösterilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tazminatın Ödeme Şekli ve Usulü:                      
                                        

  Madde 7 - Komisyonca hak sahibi oldukları kabul edilen kimselere mal, hak  
ve menfaatlerinin takdir ve tespit edilmiş kıymeti karşılığı olarak gerek    
kat'i ve gerek avans suretiyle yapılacak ödemelerde, icabına göre tazminatın  
yatırılmış bulunduğu bankaların çekleri kullanılır veya bu bankalarca leyhtara 
ödenmek üzere havale yaptırılır.                        
                                        
  Çekler, Komisyon mührünü, Komisyon Başkanı ile Saymanın imzalarını ve tanzim
tarihini ihtiva eder.                              
                                        
  Çek istihkak sahibine imza mukabili verilir.                
                                        
  Verilen çeklerin zayiinden istihkak sahibi mesuldür.            
                                        
  Yürütme ve Yürürlük:                            
                                        

  Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
                                        

  Madde 9 - Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür.               
                                        
               -------*------