Endeksler
                                        
                                        
      SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE           
           EL KONULAN MALLARININ İDARESİ               
            HAKKINDA YÖNETMELİK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25.9.1967, No : 6/8890        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 28.5.1927, No : 1062         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 6.11.1967, No : 12743         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 7, S. 80           
                                        
  I. Konu:                                  

  Madde 1 - Suriye uyruklu özel va tüzel kişilere ait olup 28/5/1927 gün 1062 
sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca müttehaz 1/10/1966 gün 6/7104 
sayılı kararla, elkonulan taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlara müteferri hak ve
menfaatlar bu Yönetmelik esasları dairesinde idare olunur.           
  II. El koymanın şümulü:                           

  Madde 2 - El koyma, Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulu- 
nan ve Gümrük Yönetmeliğinin 1018, 1031 inci maddelerinde belirtilen zati ve ev 
eşyaları dışında kalan bütün mal, hak ve menfaatlerine şamildir.        
  III. İstisnalar:                              

  Madde 3 - Aşağıda yazılı mallar el koyma işlemlerine tabi değildir.     
  a) Suriye Devletinin Türkiyedeki Elçilik ve Konsolosluk bina ve arsalariyle 
taşınır mallar, paralar, sair kıymetleri.                    
  b) Memleketimizdeki Suriye Büyük Elçilik ile konsoloslukları mensuplarına ve
bunların aileleri efradına ait mallar, paralar vesair kıymetler.        
  c) Turist olarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin beraberinde getirdikleri ve 
Türkiye'ye sokulmasında kanunen mahzur bulunmayan para, eşya ve araçlar.    
  d) Transit olarak Türkiye'den geçen mal ve araçlar.             
  e) Türkiye'de açılan Milletlerarası fuarlara getirilen taşınır mallar.   
  f) Türk hükümetiyle Suriye hükümeti arasında aktedilen ticaret anlaşmaları 
gereğince Suriyelilerin Türkiye'ye ihraç ettikleri ticari mallar ve bunların be-
delleri, yurdumuzdan aynı şekilde satın aldıkları mallar ve bu maksatla getire- 
cekleri dövizler.                                
  g) Türkiye'deki her derecedeki öğrenim Müesseselerinde okuyan Suriye uyruklu
öğrencilere yurt dışından gönderilen veya getirilen paralar.          
                                        
                                        
                                        
                                        
  IV. Evvelce konulmuş takyitler:                       

  Madde 4 - Suriyelilerin Türkiye'de bulunan taşınmaz malları hakkında Bakan- 
lar Kurulunun 13/1/1939, 14/2/1942 - 18/11/1957 gün ve sırasıyle 2/10250,   
2/17317, 4/9697 sayılı kararlarıyle konulmuş takyitler devam eder.       
  V. Uyrukluğun tayini:                            

  Madde 5 - El koyma ve idare bakımından 17/10/1966 tarihinde bihakkın iktisap
edilmiş uyrukluk esastır.                            
  Ancak, 13/1/1939, 14/2/1942, 18/11/1957 günlü kararnamelerle takyidat konu- 
lan taşınmaz malların Suriye uyruklu malikleri, 13/1/1939 dan sonra başka bir  
devlet uyrukluğuna geçmiş olsalar dahi, taşınmaz malları yönünden Suriye uyruklu
ad ve itibar olunurlar.                             
                                        
               Tespit işlemleri                  
                                        

  Madde 6 - 1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe
konulan Yönetmeliğin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 ncü maddelerine göre resmi  
daire ve kurumlarla bankalar, özel ve tüzel kişiler tarafından bildirilen, Resmi
Gazetenin 23/11/1966 gün ve 12459 sayılı nüshasında yayınlanan ilan üzerine   
Suriye uyruklularca beyan edilen mal, hak ve menfaatlardan taşınır ve taşınmaz 
mallar, idarelerine esas olmak üzere illerde Defterdarın, veya tevkil edeceği  
zatın, İlçelerde Malmüdürlüğünün başkanlığında tapu, özel idare ve Tarım teşki- 
latından birer memurun iştirakiyle kurulacak komisyonlar marifetiyle tespit edi-
lir.                                      
  Taşınmaz mallar için, lüzum görülen yerlerde Maliye ve Köy İşleri Bakanlık- 
lariyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak esaslara göre ku- 
rulacak özel komisyonlar marifetiyle tespit yaptırılabilir.           
  II. Taşınmaz malların tespiti:                       
  a) Tapulular:                                

  Madde 7 - Taşınmaz mallar, tapu kayıtları esas alınarak mahallen bütün va- 
sıfları ve kim tarafından ne suretle ve neye istinaden kullanıldığı gösterilmek 
suretiyle tespit olunur.                            
  Tespit sonucu, her taşınmaz mal için düzenlenecek tutanakları geçirilir.  
Tutanakta taşınmaz malın halihazır rayice göre değeri de belirtilir.      
  b) Harita ve kroki:                             

  Madde 8 - Kadastro yapılmamış yerlerdeki taşınmaz malların yapılacak harita 
ve krokileri düzenlenen tutanaklara eklenir.                  
  Taşınmaz malın tapuda yazılı hudut ve yüz ölçümü ile fiili durumu arasında 
bir fark varsa bu husus tutanakta sebepleriyle birlikte belirtilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Vergi kaydiyle irtibat:                         

  Madde 9 - Tapulu taşınmaz mallar aynı zamanda vergide de kayıtlı ise, vergi 
kıymet veya iradı, tahrir ve hesap numaraları tutanakta gösterilir.       
  d) Tapusuzlar:                               

  Madde 10 - Suriye uyrukluların herhangi bir sebeple Türkiye'de fiilen fay- 
dalanmakta bulundukları tapuda kayıtlı olmıyan taşınmaz mallar da 7 ve 8 inci  
maddelerde ki esaslara göre tespit ve harita veya krokileri yapılır.      
  e) Tutanak ve krokilerin tevdii:                      

  Madde 11 - Taşınmaz malların mahallen tespitleriyle ilgili olarak düzenlenen
tutanak ve yapılan harita veya krokileri mahallin en büyük mal memuruna bir yazı
ile tevdi ve teslim olunur.                           
  II. Taşınır mallar:                             
  a) Tespiti:                                 

  Madde 12 - Suriyelilere ait olduğu bildirilen veya Suriyelilerce beyanname 
verilmek suretiyle beyan edilen taşınır mallardan motorlu ve motorsuz araçlar, 
hayvanlar, her çeşit toprak ve hayvan mahsulleri, Tarım alet ve araçları ve   
diğer eşyalar, bildirim ve beyanname dikkate alınarak bütün vasıfları belirtil- 
mek, sayılmak, tartılmak ve ölçülmek suretiyle tespit edilir.          
  Tespit sonucunda düzenlenen tutanaklarda, lüzum halinde yediemine teslim  
olunan mallara ait tutanaklar mahallin en büyük mal memuruna bir yazı ile tevdi 
ve teslim olunur.                                
  b) Bankalardaki para ve sair kıymetler:                   

  Madde 13 - Bankalarca mahallin en büyük mal memuruna bildirilen ve hazine  
adına özel hesapta toplanarak muhafaza edilen paralarla sair kıymetlerin komis- 
yonlarca ayrıca tespitine lüzum yoktur.                     
  Ancak kiralanmış kasalardaki kıymetler, mahallin en büyük mal memurunun hu- 
zuriyle tespit olunur. Banka yetkilileriyle mal memurunun imzalayacakları tuta- 
nağın bir nüshası mal memuruna verilir.                     
  c) Hisse senetleri ve ticari mallar:                    

  Madde 14 - Ticari faaliyette bulunan Suriye uyruklu özel tüzel kişilerden; 
  1 - Hisse senedine dayanan şirketlerde hissedar olanların hisse senetlerinin
adet ve kıymeti, şirketin ticari defterlerinden,                
  2 - Adi şirket şeklinde veya müstakillen faaliyette bulunanların ticari mal-
ları, 12 inci madde esasları dairesinde tespit olunur.             
  Ticari malların tespitinde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre 
tutulan defterlerde dikkate alınır.                       
                                        
                                        
                                        
      El konulan malların bakım, muhafaza ve idaresi            
                                        
             BAKIM VE MUHAFAZA                   
                                        
  I. Taşınır mallar:                             

  Madde 15 - El konulan taşınır malların tasfiyelerine kadar iyi bir halde  
 muhafazası esastır.                              
  Bakım ve muhafaza:                             
  a) Tarım alet ve araçları, bakım ve muhafazaları temin edilmek üzere Devlet 
Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine,        
  Devlet Üretme Çiftliği veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine lüzumlu 
bulunmıyan motorlu kara taşıtları genel ve katma bütçeli dairelere,       
  Nahiye ve köylerde olup, il ve ilçe merkezine getirilmesi külfet teşkil eden
mallar (Hububat, hayvan, eşya ve araçlar) köy muhtarlıklarına yediemin sıfatiyle
teslim olunur.                                 
  b) Gümrük idarelerindeki mallar bu idarelerce muhafaza edilir.       
  c) a ve b fıkraları dışında kalan il ve ilçe merkezindeki malların muhafaza 
ve bakımları için gerekli tedbirler Maliye Teşkilatınca alınır.         
  II. Para vesair kıymetler:                         
  a) Bloke paralar ve kıymetler:                       

  Madde 16 - Merkez Bankası, Hazine adına özel bir hesapta toplandığı Türk  
Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre bloke edilmiş para vesair kıymetleri bu 
hesapta muhafaza edecektir.                           
  b) Bloke dışı para ve kıymetler:                      

  Madde 17 - Milli ve yabancı bütün bankalar, blokaj dışında kalan ve Hazine 
adına açtıkları özel bir hesaba alınan yerli ve yabancı para vesair kıymetleri 
bu hesapta muhafaza edecektir.                         
  c) Bankalardaki para ve kıymetler hakkında Maliye Bakanlığının yetkisi:   

  Madde 18 - Merkez Bankasiyle diğer Milli ve yabancı bankalar, muhafaza et- 
tikleri para vesair kıymetleri Maliye Bakanlığının talebi üzerine diğer bir ban-
ka veya malsandıklarına devir ve teslime mecburdurlar.             
  d) Mahkemeler icra daireleri ve noterlerdeki para ve kıymetler:       

  Madde 19 - Suriyelilere ait olup, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde 
bulunan veya bu yerlere Suriyelilerce tevdi edilmiş yahut bunlar tarafından   
Suriyeliler namına tahsil edilecek olan para vesair kıymetler veyahut teminat  
olarak alınıp da Suriyeliye iadesi gereken paralar bir yazı ile mahallin en bü- 
yük mal memuruna bildirilir. Ve mal sandıklarına tevdi ve teslim olunur.    
                                        
                                        
  Yukarıda sayılan daireler dışında kalan daire ve müesseselerle, özel ve tü- 
zel kişiler de bu madde hükmüne uymak zorundadırlar.              
  III. Taşınmaz mallar:                            

  Madde 20 - Taşınmaz malların da taşınır mallar gibi iyi bir halde muhafazası
esastır.                                    
  Kiraya verilen binaların (İkametgah, ticarethane gibi) alelade kullanılma- 
sının gerektirdiği temizlik ve ufak tefek islahı giderleri kiracıya aittir.   
  Bunların dışında kalan zaruri onarımlar Hazinece yaptırılır.        
  Kiracılar yaptırılması kendilerine ait olmıyan onarımları kendiliklerinden 
yaptıramıyacakları gibi, yaptırmış olsalar dahi bedelini isteyemezler.     
                                        
               İDARE                       
                                        
  1. Genel olarak:                              

  Madde 21 - El konulan taşınır ve taşınmaz mallardan kiraya verilmesi mümkün 
olanlar, Hazineye ait mallar gibi 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kiraya 
verilmek suretiyle idare olunur.                        
  II. Taşınır mallar:                             
  a) Tarım alet ve araçları:                         

  Madde 22 - Taşınır mallardan Tarım alet ve araçları istekleri üzerine Devlet
Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet mües- 
seselerine kiraya verilebilir.                         
  b) Diğer taşınır mallar:                          

  Madde 23 - Tarım alet ve araçlarından Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım 
Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet müesseselerince kiralanmak istenmi- 
yenlerle, bunlar dışında kalan taşınır mal ve araçların ve taşıtların kiraya  
verilmesi, Maliye Bakanlığından önceden izin alınmasına bağlıdır.        
  III. Taşınmaz mallar:                            
  a) Noterlerce tescil veya tasdik edilmiş sözleşmelerle kiraya verilmiş olan-
lar:                                      

  Madde 24 - Hazinece elkonulan Suriyelilere ait ve 17/10/1966 tarihinden önce
Suriyeliler tarafından noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmış sözleş- 
melere göre kiraya verilmiş taşınmaz mallardan;                 
  a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne giren taşınmaz malların kiracıları,     
17/10/1966 tarihinden öncesine ait ödenmiyen kira bedelleriyle bu tarihten kira 
süresi sonuna kadar ki kira bedellerinin taşınmaz malın bulunduğu yer mal daire-
sine yatıracaklardır.                              
                                        
                                        
  b) 6570 sayılı Kanunun mevzuuna girmeyen musakkaf mallarla arsaların    
kiracıları da, kira bedellerini sözleşme ile belli kira süresi sonuna kadar a  
fıkrasında belirtilen şekilde mal dairesine ödeyeceklerdir.           
  c) Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fıstıklık, narenciyelik gibi taşınmaz mal- 
ların kiracı veya ortakçıları dahi, sözleşmede yazılı esaslar dairesinde sözleş-
me süresi sonuna kadar ki kira bedelleriyle, 17/10/1966 tarihinden öncesine ait 
olmakla beraber ödemedikleri kira bedellerini veya mahsulden Suriyeli'ye verile-
cek miktarı, mal dairesine yatıracaklar ve teslim edeceklerdir.         
  b) Noterlerce tescil veya tasdik edilmemiş sözleşmelerle kiraya verilmiş  
olanlar:                                    

  Madde 25 - 17/10/1966 tarihinden önce tarafların aralarında düzenledikleri 
noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmamış sözleşmelere konu taşınmaz  
mallar hakkında kiracıların bu sıfatlarını ayrıca ve taallükuna göre, aşağıdaki 
belgelerden bir veya bir kaçı ile tevsik etmeleri şartiyle, evvelki maddede   
yazılı esaslar dairesinde hareket olunur.                    
  a) 1965 ve daha eski yıllarda düzenlenmiş sözleşmeler için;         
  1 - Pasavan bölgelerinde pasavan komisyonlarından alınacak ve 1965 yılında 
da kiracı veya ortakçı olduklarını gösterir belge,               
  2 - Pasavan bölgeleri dışında, kira bedelinin Türk parası kıymetini koruma 
mevzuatına göre, bloke ettirildiğini ve yahut 10 bin lirayı aşmıyan kira veya  
mahsül bedelinin takvim yılı başında beyanname verilmek suretiyle blokajdan is- 
tisna edildiğini gösterir belge,                        
  3 - Taşınmaz malın Suriye uyruklu maliki Türkiye'de ikamet etmekte ise,   
blokajdan istisna edilmiş kira bedelinin kendisine (Suriye'liye) ödendiğini   
gösterir belge,                                 
  4 - Kiracılık veya ortakçılık iddiasına konu arazi, Gelir Vergisi Kanununun 
12 nci maddesinde yazılı ölçülerin üstünde bulunması halinde vergi dairesine  
verilmiş ve vergi dairesince tasdikli ekim ve sayım varakası örneği,      
  b) 1966 yılında ve 17 Ekim'den önce düzenlenmiş sözleşmeler için;      
  1 - Sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle ve mümkün olan hallerde a   
fıkrasının 1-4 numaralarında yazılı belgeler,                  
  2 - İdarece yaptırılacak tahkikat.                     
  c) Şifahi sözleşme iddiaları.                        

  Madde 26 - Suriye'lilere ait taşınmaz malları 24 ve 25 inci maddelere göre 
kiraladıklarını isbat edemiyenlerin kiracılık durumları ve şifahi sözleşme id- 
diaları kabul edilmez.                             
                                        
                                        
                                        
  IV.Kiraya vermede esas.                           
  a) Kültür toprakları,                            

  Madde 27 - Suriye'lilere ait ve elkonulan kültür topraklarından boş olan- 
larla, kira süreleri sona ermek suretiyle tahliye edilenler veya tahliyeleri  
sağlananlar iktisadi icaplar gözönünde tutularak çıkarılan tamimlere göre    
usulüne uygun şekilde idare olunur.                      
  b) Diğer taşınmaz mallar:                          

  Madde 28 - Kültür toprakları dışında kalan taşınmaz mallar, 2490 sayılı   
Kanun hükümlerine göre ve muhammen yıllık kira bedelleri gözönünde tutularak  
kapalı zarf veya açık artırma suretiyle kiraya verilir.             
  Bu taşınmaz malların genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşlara ve iktisadi Devlet teşekküllerine aynı kanunun 66  
ncı maddesi ve 792 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı uyarınca kiraya verilmesi 
de caizdir.                                   
  c) Kira süresi:                               

  Madde 29 - Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi bir  
aydan az ve bir yıldan fazla olamaz.                      
  Ancak bu mallar Maliye Bakanlığından önceden izin alınmak şartiyle bir yıl- 
dan fazla bir müddetle kiraya verilebilir.                   
  Kiraya verilen arazi üzerinde hiç bir tesis kurulamaz ve inşa olunamaz.   
  V. Tahliye:                                 
  a) Evvelce kiraya verilmiş taşınmaz mallar:                 

  Madde 30 - 17/10/1966 tarihinden önce Suriyeli malikleri veya vekilleri   
tarafından kiraya verilmiş taşınmaz mallardan;                 
  a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girenlerin tahliyesi, kiracıların sözleşme 
süresinin bitiminden enaz 15 gün önce taşınmaz malı tahliye edeceğini Hazineye 
yazı ile bildirmelerine bağlıdır.                        
  b) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girmeyen musakkaf mallarla, arsa, bağ, bah- 
çe, tarla, fıstıklık ve narenciyelik gibi diğer taşınmaz mallar için, sözleşmede
bir hüküm varsa ona göre, yoksa Borçlar Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmenin 
yenilenmiyeceği, Hazinece kiracılara tebliğ olunur.               
  Tahliye edileceği kiracıları tarafından kira süresinin sona ermesinden enaz 
15 gün önce bildirilmesine rağmen tahliye olunmıyan a fıkrasında bahse konu   
taşınmaz mallarla; sözleşmenin yenilenmiyeceği sözleşmedeki hükümlere, sözleşme-
de bu hususta bir kayıt yoksa Borçlar Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunduğu  
halde tahliye edilmiyen b fıkrasında yazılı taşınmaz malların, kira süresinin  
bitiminden itibaren bir ay içinde icra dairesine müracaatla tahliyesi istenilir.
                                        
                                        
  17/10/1966 tarihinden sonra Hazinece kiraya verilen mallar hakkında da bu  
madde gereğince hareket olunur.                         
  b) Fuzulen işgal edilen taşınmaz mallar:                  

  Madde 31 - Bir akde dayanmaksızın işgal edilen taşınmaz mallar, mahallin en 
büyük malmemurunun müracaatı üzerine ve 5917 sayılı Kanun hükümleri gereğince  
tecavüz ve müdahalesi menedilerek Hazineye teslim edilir.            
  5917 sayılı Kanunun şümulüne girmiyen tecavüz ve müdahaleler için mahkemeye 
müracaat olunur.                                
  VI. Hisseli taşınmaz mallar:                        

  Madde 32 - Suriyelilerin hissedar bulundukları taşınmaz mallarda;      
  a) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini 17/10/1966 tarihinden önce 
Türk uyruklu diğer hessedara kiraya vermiş ise, hissedar kiracı sözleşme süre- 
since ve sözleşmede belli edilmiş kira bedelini 24 üncü maddede yazılı esaslar 
dairesinde hazineye tevdi ve teslim edecektir.                 
  b) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini kiraya vermemiş ve mal da  
diğer hissedarın işgalinde ise, Suriyeli'ye ait hisse şağil olan hissedara   
kiraya verilir.                                 
  Hissedar şağil kirayı kabul etmediği gibi, malın Hazinece Kiraya verilmesine
de rıza göstermezse aleyhine ecrimisil davası açılır.              
  c) Hissedar Hazine ise, malın tamamı Hazinece kiraya verilir. Suriyeli'ye  
ait kira miktarı emanete alınır.                        
  VII. Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu olduğu taşın- 
maz mallar:                                   

  Madde 33 - Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu teşkil  
ettiği taşınmaz mallarda;                            
  a) Zemin Suriyeli'ye ait olduğu takdirde, ağaç sahibi, zemin sahibine öden- 
mesi gereken senelik miktar paraise, mal dairesine yatırır. Mahsulden muayyen  
bir miktar ise, idraki müteakip mal dairesine teslim eder.           
  b) Ağaçların Suriyeli'ye ait bulunması halinde, mahsule elkonularak zemin  
sahibine verilecek senelik miktar, para ise mahsulün Hazinece satışından elde  
edilecek paradan, mahsulden muayyen bir miktar ise, idrakini müteakip mahsulden 
ödenir veya verilir.                              
  Zemin sahibine ödenecek veya verilecek miktar tapu kayıtlarına göre tayin  
edilir. Bu hususta tapuda bir kayıt olmadığı gibi, taraflar arasında yazılı   
bir anlaşma da bulunmıyorsa mahalli örf ve adete itibar olunur.         
  VIII. Ticari faaliyetler:                          

  Madde 34 - Suriyeli'lerin ticari müesseselerine el konulmuş olduğundan   
bunlardan faaliyetlerine devamları zaruri görülenler için lüzumlu tedbirler   
Maliye Bakanlığınca olur.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Suriyelilerin ortak olarak ticari faaliyette bulunmaları halinde;      
  1 - Ortaklık hisse senedine dayanan bir ortaklık ise, hisse senetlerine   
elkonulduğundan müessese faaliyetine devam eder.                
  2 - Ortaklık hisse senedine dayanmıyorsa, müessese diğer ortak veya ortakla-
ra 14 üncü madde esaslarına göre yapılan tesbiti müteakip aktif ve pasifini   
gösterir bir tutanakla teslim edilir. Diğer ortak veya ortaklıktaki cari faali- 
yete devam eder.                                
  Bu suretle ticari faaliyete devam halinde hesap dönemi sonunda hasıl olan  
kazanç ve kar payı faaliyetin devamı süresince Hazineye ödenir.         
                                        
               DİĞER HÜKÜMLER                   
  I. İdareden mütehassıl meblağın kayıtlara intikali:             

  Madde 35 - Suriyelilere ait elkonulan taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit
hak ve menfaatların idaresinden mütehassıl meblağ ve Maliye Bakanlığınca malsın-
dıklarına devrine lüzum gösterilen paralar, malsandıklarında "Suriye uyruklu  
özel ve tüzel kişilere ait mallar" adiyle emanetler defterine açılan partiye  
kaydolunur.                                   
  II. Giderler:                                

  Madde 36 - Suriyelilere ait malların tespit, bakım, muhafaza, idare,işletme 
ve taşınır malların tasfiyelerinin gerektirdiği her çeşit giderler, (Amme ala- 
cakları dahil) yukarda sözü edilen "Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait  
mallar" hesabından ödenir.                           
  III. Ödeme usulü:                              

  Madde 37 - 36 ncı maddede belirtilen giderlerin yapılmasında, çeşitli ödeme-
le fişine taallukuna göre bütçe giderlerinde aranacak belgeler eklenir.     
  Komisyon kararına lüzum hasıl olan ödemelerde, karar, Maliyeye taallük eden 
işler gibi ve 2490 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin b fıkrasında yazılı komis- 
yonca ittihaz olunur.                              
  IV. Milli emlak servislerince tutulacak kayıtlar:              

  Madde 38 - Emanet hesabına alınan ve bu hesaptan ödenen paraların kimlere  
ait olduğu ve kimlere ödendiğini göstermek üzere Milli Emlak servislerince ayrı 
bir defter tutulur.                               
  Bu defterde mallarına el konulan her şahıs için yeteri kadar karşılıklı   
sahife ayrılır.                                 
  Emanet hesabına alınan paralar kime ait ise, miktarı, o şahıs için ayrılan 
karşılıklı sahifenin sağına yevmiye tarih ve numarasiyle neden mütevellit oldu- 
ğu ve kimden tahsil edildiği tasrih edilmek suretiyle kaydedilir.        
                                        
                                        
  Emanet hesabından yapılan ödemeler de aynı şekilde ve karşılıklı sahifenin 
soluna yazılır.                                 
  V. Suriyeliler adına tahakkuk etmiş amme alacakları:            

  Madde 39 - Suriye'liler adına tahakkuk etmiş amme alacaklarından 17/10/1966 
tarihinden sonra ödenmesi gereken miktarlar için gecikme zammı aranılmaz.    
  Ödeme süreleri geçmiş amme alacakları 17/10/1966 tarihinden sonrası için ge-
cikme zammına tabi tutulmaz.                          
  VI. Hazinece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler:            

  Madde 40 - El konulan mallar dolayısiyle ve emanet hesabında para olmaması 
sebebiyle Hazinece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler için ayrıca ve Milli 
Emlak servisleri tarafından bir defter tutulur.                 
  Bu defterde giderin miktarı ve mahiyetiyle yevmiye tarih ve numarası kim  
için yapıldığı belirtilir.                           
  Birden fazla kişiler (Suriyeli) için yapılmış giderler, gideri icap ettiren 
işin mahiyetine göre bu kişiler arasında paylaştırılır.             
  VII. Bütçeden yapılan giderlerin şahıs hesaplarına kaydı ve mahsubu:    

  Madde 41 - Bütçeden yapılan giderler, giderin yapıldığı kişinin mallarının 
idaresinden elde olunan ve emanet hesabına alınan paradan bir muhasebe fişiyle 
bütçeye (Çeşitli gelirler) irat kaydedilir.                   
  İrat kaydedilen meblağ, 38 inci madde uyarınca tutulan deftere ve o şahıs  
için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna yazılır.               
  VIII. Emanet hesabından yapılan ödemeler:                  

  Madde 42 - Emanet hesabında adına kayıtlı para olmayan Suriye'linin malları 
dolayısiyle bu hesaptan yapılmış ve yapılacak giderler, 38 inci madde uyarınca 
tutulan defterde o kimse için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna kaydedilir. 
  IX. Şahıs dosyaları:                            

  Madde 43 - Milli Emlak servislerince mallarına el konulan her Suriye'li   
için, ayrı ayrı birer dosya tutulur.                      
  Bu dosyalar, o kimsenin malları dolayısiyle geçen bütün işlemleri ihtiva  
edecek şekilde düzenlenir.                           
  X. Çeşitli işler:                              

  Madde 44 - Türk uyruklu olup, Suriye'li ana veya babadan koca veya karıdan 
Türk mahkemelerince verilmiş bir ilama müsteniden nafaka alanların nafaka bedel-
leri, borçlunun Türkiye'de bulunan ve irat getiren mallarının bankalarda bloke 
edilmiş veya emanete alınmış gelirlerinden ödenir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Suriye'lilerin ikamet ettikleri taşınmaz mallar:             

  Madde 45 - Suriye uyruklularla bunların eşi ve çocukları Türkiye'de oturduğu
takdirde, kendilerine eş ve çocuklarına ve ana ve babalarına ait olup Hazinece 
el konulan taşınmaz mallar için kira aranılmaz.                 
  c) Tapusuz mallar:                             

  Madde 46 - 10 uncu madde gereğince tespit olunan taşınmaz mallar, usulüne  
uygun surette tebeyyün edecek hakiki maliklerinin muhtemel zararlarını önlemek 
üzere Hazinece kiraya verilir. Kira bedelleri emanet hesabında muhafaza edilir. 
  d) Taşınır malların satışı:                         

  Madde 47 - Suriye'lilere ait Hazinece el konulmuş taşınır mallardan, bozul- 
ması, çürümesi muhtemel olanlarla, muhafazalarında müşkilat çekilen ve yediemine
teslimi külfetli ve sakıncalı görülenler aşağıda yazılı şekilde tasfiye olunur. 
  a) Pamuklar, Çuko-Birlik'e; buğday, arpa ve benzeri ürünler Toprak Mahsulle-
ri Ofisine alım fiyatları üzerinden devredilir.                 
  b) Çuko-Birlik ve Toprak Mahsulleri Ofisince alınmıyan pamuk ve ürünlerle, 
diğer taşınır mallar 242 sayılı Kanun hükümleri dairesinde satılır.       
  Devir ve satış bedelleri, 35 inci madde gereğince emanet hesabına alınır.  
  e) Beyanname vermemiş olanlar:                       

  Madde 48 - Gerek Türkiye'de malları bulunan Suriye'lilerden ve gerek Suri- 
ye'de malları bulunan Türklerden Resmi Gazete'nin 23/11/1966 gün ve 12459 sayı- 
lı nüshasında yayınlanan ilama rağmen henüz beyanname verememiş olanların gönde-
recekleri ve getirecekleri beyannamelerin kabulüne devam edilecektir.      
  f) El konulan mallar için verilecek belge:                 

  Madde 49 - Suriye uyruklular tarafından verilen beyannamelerde yazılı mal, 
hak ve menfaatler için beyanname verenlere veya bunların vekillerine 1/10/1966 
gün ve 6/7104 sayılı kararnameye ilişkin yönetmeliğin 13 üncü maddesi esaslarına
göre bir belge verilir.                             
  g) Evvelce yapılmış işlemler:                        

  Madde 50 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar idarece yapılmış 
işlemler muteberdir.                              
  h) Yürürlük ve yürütme:                           

  Madde 51 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 52 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.