Endeksler
                                        
           NÖBETÇİ MEMURLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI         
           İLE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18.11.1966, No: 6/7337          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 18.1.1966, No: 711            
  Yayınlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20.12.1966, No: 12482          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 6, S. 16            
                                        
                                        

  Madde 1 - Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat 
ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Bakanlıklarda ve Ba- 
kanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında birer Nöbetçi Memurluğu ku-
rulur.                                     
                                        

  Madde 2 - Alarm haberlerinin yayınlanması; Genel Kurmay Başkanlığı ve Dışiş-
leri Bakanlığınca,Başbakanlığa (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) ve PTT
Genel Müdürlüğüne bildirmek suretiyle olur.                   
                                        
  PTT aldığı alarm haberini,Bakanlıklar nöbetçi memurluklarına bildirir.   
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de,aynı alarm haberini,teyit etmek 
ve ulaştırma emniyetini sağlamak için kurye ile Bakanlıklara bildirir.     
                                        

  Madde 3 - Alarm haberleri; Bakanlar Kurulunun 30/1/1964 gün ve 6/2632 sayılı
kararına uygun olarak,İçişleri Bakanlığınca il ve ilçelere,PTT vasıtalarından  
faydalanılmak suretiyle ulaştırılır.                      
  Ayrıca,kendi özel muhabere vasıta ve imkanları olan Bakanlıklarda,alarm ha- 
berlerini,bu vasıta ve imkanlarile kendi taşra teşkilatına,doğrudan doğruya bil 
dirirler.                                    
  Genel alarm ayrıca Türkiye radyoları ile de ilan olunur.          
                                        

  Madde 4 - Mahallin en büyük mülki amiri,aldığı alarm haberini bölgesindeki 
bütün Bakanlıklar teşkilatı ile önemli ve sefer görevi olan özel sektöre bildir-
mekten sorumludur.                               
                                        

  Madde 5 - 3 üncü madde gereğince,alarm haberlerini almış olan Bakanlıklar  
taşra teşkilatının amirleri,alarm haberlerinin alındığını,vakit geçirmeden,ma- 
hallin en büyük mülki amirine bildirmekten sorumludurlar.            
                                        
  Madds 6 - Bakanlıkların, 3 üncü madde gereğince,kendi taşra teşkilatına   
alarm haberlerini ulaştırmaları,mahallin en büyük mülki amirinin,aldığı alarm  
haberini Bakanlıklar taşra teşkilatına ulaştırma sorumluluğunu kaldırmaz.    
                                        

  Madde 7 - Alarm haberleri,ilgililerce kendi üst makamlarının doğrulaması  
beklenilmeksizin uygulanır.                           
                                        

  Madde 8 - Mahallin en büyük mülki ve askeri makamları aldıkları alarm haber-
lerini birbirlerine ulaştırırlar.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - Alarm Haberini alan nöbetçi memuru,alarm haberini bildirenin adı- 
nı,soyadını,görevini ve alarmın bildirildiği saati kaydederek "Nöbetçi Memurluğu
Özel Talimatı"ndaki hükümlere göre hareket eder.                
                                        

  Madde 10 - Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurum-
larında,nöbet tutacak personelin tesbit işlemi,kurum amiri ile savunma sekreter-
liklerince,11 inci maddedeki nitelikler gözönünde bulundurulmak suretiyle müşte-
reken yapılır.                                 
                                        

  Madde 11 - Nöbet tutacak olan personelde aşağıdaki nitelikler aranır.    
  a. Asgari orta okul mezunu olmak,(Yeteri kadar orta okul mezunu bulunmadığı 
takdirde ilk okul mezunu olabilir.)                       
  b. Görevin gerektirdiği bilgi,görgü ve çabuk kavrama sahibi olmak,     
  c. İtimada şayan olmak,                           
  d. Sağlam karakterli olmak,                         
  e. En az iki yıl hizmeti bulunmak,                     

  Madde 12 - Bu Yönetmeliğin esasları dahilinde,Bakalıklar ve Bakanlıklarca  
uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında Nöbetçi Memurluğun Özel Talimatları ha-
zırlanır. Özel talimatlar ilgililerle işbirliği yapılmak suretiyle Savunma Sek- 
reterliklerince yapılır.                            
  Özel talimatta,alarm haberini alan nöbetçi memurunun,nasıl hareket edeceğine
dair hususlar hassaten belirtilir.                       
  Bu Yönetmeliğin ve Nöbetçi Memurluğu Özel Talimatlarının uygulanmalarını Sa-
vunma Sekreterlikleri sağlarlar.                        
  Bakanlık Savunma Sekreterlikleri,nöbetçi memur odaları telefon numaralarını 
ve aylık nöbet çizelgelerini,PTT Genel Müdürlüğüne ve Milli Güvenlik Kurulu Ge- 
nel Sekreterliğine bildirirler.                         
                                        

   Madde 13 - Nöbetçi memurluğu görevini yapacak subay,astsubay,memur ve hiz-
metlilerle diğer personele,bu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmez.  
  Nöbet tutanlar,nöbetin bitiminde bir iş günü izinli sayılırlar. Nöbet konusu
ile ilgili özel kanunlardaki haklar saklıdır.                  
                                        

  Madde 14 - Nöbetçi memurlarının,görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için, 
lüzumlu oda,yatak takımı ve telefon gibi ihtiyaçlar mensup oldukları teşkilatça 
sağlanır.                                    
                                        

  Madde 15 - 1281 ve onu tadil eden 6577 sayılı Kanun hükümlerine göre Türk  
Silahlı Kuvvetleri dışında görev almış bulunan subay ve astsubaylar;bulundukları
teşkilatta nöbetçi memuru olarak görev aldıkları takdirde,211 sayılı Türk Silah-
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydı ile 
bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.                      
                                        

  Madde 16 - Bir binada,Bakanlığın veya teşkilatın birkaç dairesinde birden  
fazla nöbetçi memurluğu bulunduğu takdirde,en kıdemli olanı,kıdemli nöbetçi me- 
muru olur. Kıdemli nöbetçi memurluğu cetvelleri,Bakanlık,Genel Müdürlük veya İl 
Savunma Sekreterliklerince düzenlenir ve bütün nöbet odalarına asılır.Nöbet yer-
leri krokilerle belirtilir.                           
  Kıdemli nöbetçi memuru,bina dahilindeki diğer nöbetçi memurlarının faaliyet-
lerini,kontrol eder,aksaklıkları nöbet defterine kaydeder ve ilgililere bildi- 
rir.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - Nöbetçi memurları, birinci öncelik alarm haberlerinin ulaştırıl- 
masında olmak üzere, aşağıdaki görevleri de yaparlar:              
  a. Dairede güvenlik tedbirlerini, (Yangın, sabotaj, tabii afet, iç emniyet) 
ve bununla ilgili personelin görevlerini yapıp yapmadıklarını, kontrol eder.  
  b. Muhabere vasıtalarında (Telli ve telsiz) vukubulacak arızaları derhal il-
gililere bildirir ve giderilmesini takip eder.                 
  c. Mesai saatleri dışında gelecek önemli ve ivedilik derecesini haiz haber 
ve yazıları alır ve ilgililere ulaştırılmasını sağlar.             
  d. Dairede, mesai saatleri bitiminde sepetlere atılmış bütün müsvedde evra- 
kı bir yerde toplatarak yaktırır.                        

  Madde 18 - Nöbetçi memurları zaruri sebepler dışında nöbet odasını terk   
edemezler.                                   
  Nöbette bulunan memur, ani hastalanma veya herhangi bir zazuri mazeretin  
zuhuru halinde, nöbet hizmetini yetkili amirinin müzaadesi ile kendinden sonra 
gelen personele devredebilir.                          
  Nöbeti atlanan memur, mazeretin ortadan kalkıyını takip eden ilk nöbete   
girer.                                     

  Madde 19 - Nöbetlerin bayram ve tatil günlerinde aynı kişilere gelmemesine 
bilhassa dikkat edilir.                             

  Madde 20 - Nöbetçi memur odasında nöbet devir teslim defteri bulundurulur. 
  Nöbet devir teslimi saat 9.00 - 9.30 arasında yapılır. (Mesai saatlerinde  
değişiklik yapılması halinde, mesainin başlangıç saati esastır.) Nöbeti teslim 
edecek olanla, nöbeti teslim alacak olanın nöbet odasında bir araya gelmeleri  
suretiyle yapılır. Devir ve teslim nöbet defterine yazılır. Nöbet defteri teslim
alan tarafından yetkili mercie imza ettirilir.                 
  Nöbetçi memurluğu odasında, ayrıca kendilerine, alarm haberinin duyurulacağı
kişilerin ev adres ve telefon numaralarını gösterir bir çizelge bulundurulur.  

  Madde 21 - Nöbet, her gün saat 9.00 dan ertesi günü saaat 9.00'a kadar olmak
üzere 24 saat devam eder. (Mesai saatlerinde değişiklik yapılması halinde, me- 
sainin başlangıç saati esastır.)                        

  Madde 22 - 711 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde göre olağanüstü hal tatbi- 
katlarında 24 saat mesai yapılması gerektiği takdirde bu faaliyet sekizer saat- 
lik üç posta halinde yürütülür.                         
  Bu tatbikatlara iştirak eden personele herhangi bir ücret verilmez.     

  Madde 23 - Nöbetini tutmayan veya kusurlu tutan personel ile görev aldığı  
halde tatbikata katılmıyan personel hakkında, fiilin derecesine göre, Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.                      

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri Milli Savunma Bakanlığı Teşkilatı hakkın-
da uygulanmaz.                                 

  Madde 25 - Bu Yönetmelik 18/1/1966 tarihli ve 711 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desi gereğince hazırlanmıştır.                         

  Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

  Madde 27 - Bu Yönetmeliği, Bakanlar Kurulu yürütür.