Endeksler
                                        
         SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU          
          MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.10.1966, No: 6/7104          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 28.5.1927, No: 1062           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : l7.10.1966, No: 12428          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 5, S. 2843           
                                        

  Madde 1 - Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin,Türkiye'de bulunan  
taşınmaz ve taşınır - zati ve ev eşyası hariç malları ile bütün hak ve menfaat- 
lerine 28/5/1927 gün ve 1062 sayılı Kanun hükümleri gereğince Hazinece elkonul- 
muştur.                                     
                                        

  Madde 2 - Tapu idareleri bu gibi taşınmaz malların ilce itibariyle birer  
cetvelini çıkararak,üç ay içinde mahallin en büyük malmemuruna verir.      
                                        

  Madde 3 - Özel idareler,tapuda kayıtlı olsun veya olmasın vergi tahrir ve  
yoklamalarında Suriye uyruklu kimseler adına kayıtlı bütün taşınmaz malların bir
cetvelini çıkararak üç ay içinde mahallin en büyük malmemuruna verir.      
                                        

  Madde 4 - Mal daireleri,özel idareden gönderilen cetvel ile tapu dairelerin-
den gönderilen cetveli karşılaştırarak tapuda kayıtlı olmadığı anlaşılan taşın- 
maz mallara elkoyar.                              
                                        

  Madde 5 - Gümrük idareleri ile pasavan vermeye yetkili merciler Suriye uy- 
ruklu özel ve tüzel kişiler tarafından kendilerine tevdi edilen beyannamelerin 
taşınır ve taşınmaz mallarla hak ve alacaklara ilişkin kısımlarının birer örne- 
ğini üç ay içinde mahallin en büyük malmemuruna bildirirler.          
                                        

  Madde 6 - Her köyün ihtiyar heyeti ile her kasaba ve şehrin mahalle muhtar- 
ları kendi bölgelerinde Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait malların bir 
cetvelini bir ay içerisinde mahallin en büyük malmemuruna vermeye mecburdur. Köy
ve mahallelerde Suriye uyruklularına ait taşınmaz mallar olmasa dahi,bulunmadı- 
ğının maldairelerine bildirilmesi gerekir.                   
                                        

  Madde 7 - Türk Parasını Koruma Mevzuatına göre,bloke edilmiş paralar ve var-
sa sair menkul kıymetler Hazine adına özel bir hesapta toplanarak,bu muamelenin 
yapıldığı ilgili bankalar tarafından derhal mahallin en büyük mal memuruna bil- 
dirilir.                                    
                                        

  Madde 8 - Türkiye'de bulunan bütün milli ve yabancı bankaların şubeleri,blo-
ke paralar dışında,Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler tarafından kendilerine 
her ne nam ile olursa olsun yatırılmış paraların ve menkul kıymetlerin miktarını
en çok bir ay içinde mahallin en büyük                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
mal memuruna bildirmeğe ve bu paraları Hazine adına özel bir hesapta muhafazaya 
mecburdurlar.                                  
  Kiralanmış olan kasalar için de aynı işlem yapılır. (1)           

  Madde 9 - Bütün mahkemeler Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler tarafından 
Türk vatandaşları aleyhine açılan veya Türk vatandaşları tarafından Suriye uy- 
ruklu kimseler aleyhine açılmış bulunan,taşınır ve taşınmaz mallar,hak ve menfa-
atlarla ilgili her çeşit davaların bir listesini çıkararak mahallin en büyük mal
memuruna bildirir. Bu bildiriden sonra Hazine usul hükümlerine göre müdahil ola-
rak bu davalara katılır.                            
                                        

  Madde 10 - Belediyeler,trafik şubeleri,teknik ziraat müdürlükleri,ziraat  
odaları ve benzeri teşekküller,Suriye uyruklu Özel ve Tüzel kişiler adına kayıt-
lı her çeşit kara ve deniz taşıma araçları ile tarım alanında kullanılan her çe-
şit makinelerin ve makinesiz benzeri araçların bir listesini bir ay içinde tan- 
zim ederek mahallin en büyük mal memuruna vermeğe mecburdur.          
                                        

  Madde 11 - Maliye Bakanlığı Milli Emlak servisleri Hazinece el konulan Suri-
ye uyruklu kimselere ait mallar için (Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerden  
Hazinece el konulan mallar) adıyla yardımcı bir defter tutar.          
  Her il,ilçeler itibariyle tutulmuş olan yardımcı deftere intikal eden taşı- 
nır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatleri,her ayın ilk haftası için-
de Maliye Bakanlığına-Milli Emlak Genel Müdürlüğü-bildirir.           
                                        

  Madde 12 - Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait olup ta kiraya verilmiş
olan taşınmaz malların kiracılarından kira bedellerini peşin olarak ödememiş  
olanlarla,ödedikleri kiranın vadeleri bitmiş olanlar,mütaakip kira bedellerini o
yerin mal dairesine yatırmaya mecburdurlar.                   
                                        

  Madde 13 - Türkiye'de taşınır ve taşınmaz malları ve her çeşit hak ve menfa-
atleri bulunan Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler Resmi Gazete'de yapılacak  
bir ilan ile mal beyanına davet edilirler. Bu ilan tarihinden itibaren en geç üç
ay içinde bir makbuz Karşılığında,mahallin en buyük mülkiye amirine bir beyanna-
me verdikleri ve bu beyannamede yazılı mal,hak ve menfaatlere Hazinece el konul-
duğu anlaşıldığı takdirde,kendilerine bu malların alındığını bildiren bir belge 
verilir.                                    
------------------------                            
  (1) Bu madde kapsamından;                         
  1 - Suriye uyruklu olup memleketimizdeki fakülte veya yüksek okullara deva-
     mı tesbit edilenlerin,bankalardaki hesaplarından,geçim ve tahsil mas- 
     raflarını karşılamak üzere,ayda 350 liranın istisna edilmesi;     
  2 - Bundan sonra sözü edilen kararnameye bağlı Yönetmelik hükümlerinin kap-
     samının tayini hususunda,sonuçları Başbakanlığın onayına sunulmak kay- 
     dıyle,Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının yetkili kılınması;30.11.1966 
     tarih ve 6/7381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyle kararlaştırılmıştır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu belgeyi mallara el konduktan sonra mal dairesi hazırlar ve belge mahal- 
lin en büyük mal memuru tarafından imzalanır.                  
  Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler Türkiye'de ikamet etmemekte ve umumi  
vekilleri de bulunmamakta ise, bu müracaatların Türk elçiliğine veya konsolos- 
luklarına da yapabilirler.                           
  Türk elçiliğine veya konsolosluklarına verilen beyannameler Dışişleri Bakan-
lığı kanalı ile ve bekletilmeksizin derhal Maliye Bakanlığına- Milli Emlak Genel
Müdürlüğü - gönderilir.                             

  Madde 14 - 3658 sayılı kanun gereğince, hiyar hakkını Suriye Hükümeti lehine
kullanmış olan Suriye uyruklu özel tüzel kişilerin her türlü, hak ve menfaatleri
hakkında da yukarıki maddelerde yazılı hükümler uygulanır.           

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri gereğince el konulacak mal, hak ve men- 
faatlerin idare, tahsis, tasfiyesi ve Suriye'nin aldığı tedbirler dolayısiyle  
zarar gören Türk vatandaşlarının tesbiti ve bu zararlarının nasıl karşılanacağı 
ilgili Bakanlıklarca müştereken ayrıca tesbit olunur.              

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
      1.10.1966 TARİH ve 6/7104 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
     İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
        Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği               
         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
--------------------------------------------------------------------------------
                  Farklı Tarihte               
  Tarihi    Numarası     Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe      
                   Maddeleri     Giriş Tarihi      
--------------------------------------------------------------------------------
 30.11.1966    6/7381        ---        Yürürlük tarihi    
                             öngörülmemiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       1.10.1966 TARİH ve 6/7104 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
                                        
 -------------------------------------------------------------------------------
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
--------------------------------------------------------------------------------
                 Farklı Tarihte                
   Tarihi   Numarası    Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe       
                  Maddeleri      Giriş Tarihi      
--------------------------------------------------------------------------------