Endeksler
                                        
        TÜRKİYE CUMHURİYETİ LİMANLARINI,HAVA ÜSLERİNİ          
          VE HAVA ALANLARINI ZİYARET EDECEK VEYA            
           KARASULARINDA HAREKAT YAPACAK OLAN             
           YABANCI DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNİN            
             UYMASI GEREKEN HUSUSLARA               
               DAİR YÖNETMELİK (1)                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.6.1966, No: 6/6639          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.7.1966, No: 12355          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 5, S. 2468          
                                        
                                        

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti limanlarını,hava üslerini ve hava alanlarını 
zıyaret edecek veya karasularında harekat yapacak olan yabancı deniz ve hava  
kuvvetleri diplomatik kanaldan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden izin almak mec- 
buriyetindedir.                                 
  Böyle bir izin almak isteyen her devlet ziyaretten en az 15 gün evvel Türk 
Hükümetine gemi ve uçaklarının sayı ve özelliklerini,birlik ve gemi komutanları-
nın isimlerini,mürettebat adedini,ziyaretin süre ve gayesini bildirmek zorunda- 
dır.                                      

  Madde 2 - Yabancı denizaltı gemileri,Türk karasularında bulundukları sürece 
dalmış olarak seyredemezler.                          
                                        

  Madde 3 - Yabancı bir devlete ait olupta,milletlerarası nezaket kurallarının
gerektirdiği hallerde,Türk karasuları ve limanları ile hava üs ve hava alanları-
na girmelerine izin verilecek olan deniz ve hava kuvvetlerinin durum ve sayısını
tesbit,kalış sürelerini sınırlama hakkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. 
                                        

  Madde 4 - Yabancı Devlet Başkanlarını ve Hükümran Haneden mensuplarını taşı-
yan deniz ve hava vasıtaları ile,arıza,tehlike ve beklenmedik hallerde Türk li- 
manlarına girmek ve hava üs ve alanlarına inmek zorunda kalan deniz ve hava va- 
sıtaları,yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü maddesi hükümleri kapsamı dışında müta- 
laa edilirler.                                 
                                        

  Madde 5 - Yabancı deniz kuvvetleri gemileri,Türk karasularına girdiklerinde 
mevcut muhabere vasıtaları ile en müsait Türk askeri makamlarına bu durumu bil- 
dirmek ve kendi bayraklarını çekmek ile sorumludurlar.             
---------------------------                           
  (1) Bu yönetmeliğin; yabancı deniz kuvvetleri tarafından,Türkiye Cumhuriyeti
    limanlarının ziyaret edilmesi ve karasularında hareket yapılmasına iliş-
    kin hükümleri 27.12.1978 tarih ve 7/17114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
    ile yürürlükten kaldırılmıştır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Bir deniz komutanı veya liman başkanının bulunduğu bütün Türkiye 
limanlarında,Yabancı Deniz Kuvvetleri bu makamların kendilerine gösterecekleri 
noktalara demirlemek zorundadırlar.                       
  Bu gemilere ait deniz vasıtaları da gösterilen mahallerin dışına yanaşmaz- 
lar.                                      
                                        

  Madde 7 - Yabancı deniz ve hava kuvvetleri için verilmiş olan liman ve hava 
üslerinde kalma izinleri,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin lüzum görüp ilgili dev-
letleri haberdar etmesi sonucunda geri alınabilir.Böyle bir emir alan deniz kuv-
veti gemileri 6 saat içinde,hava kuvveti uçaklarının 2 saat içinde liman veya  
hava üslerini terketmeleri,yahut kendilerine gösterilecek yeni liman veya üsle- 
rine intikalleri gereklidir.                          
                                        

  Madde 8 - Özel bir izinle Türk liman ve karasulariyle hava üs ve hava alan- 
larında bulunan yabancı kuvvet personelinin yasak bölgelere girmelerine 1110 sa-
yılı kanun hükümleri saklı kalmak şartiyle müsaade edilebilir.         
                                        

  Madde 9 - Özel andlaşmalarla kabul edilmiş manevra,tatbikat ve eğitimler ha-
ricinde; yabancı devlet deniz ve hava kuvvetlerinin Türkiye Liman ve Karasuları 
ile hava üslerinde ve semalarında her türlü eğitim ve atış yapmaları yasaktır. 
                                        

  Madde 10 - Yabancı deniz ve hava kuvvetlerine mensup şahısların yasak bölge-
lerin fotoğraflarını çekmeleri,planlarını yapmaları,Hükümetin izni olmaksızın  
herhangi bir hidrografik ölçü yapmaları,çeşitli denizcilik işaretleri koymaları,
sahil bölgelerinde keşif uçuşları yapmaları ve havadan fotoğraf çekmeleri yasak-
tır.                                      
                                        

  Madde 11 - Bünyesinde uçak bulunduran yabancı devlet gemileri Türk karasula-
rında bulundukları süre zarfında,uçak uçuramaz ve indiremezler.Ancak,zaruri hal-
ler vukuunda uçak uçurulması ve indirilmesi hususi bir izne tabidir.      
                                        

  Madde 12 - Yabancı deniz ve hava kuvvet personeli ancak gezmek ve spor te- 
masları yapmak için mahallin mülki amiri ve garnizon komutanının müsaadesi ile 
5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı yabancıları Türkiye'de ikamet ve sey-
yahatleri hakkındaki kanun hükümlerine uygun olarak sahile çıkabilir veya hava 
üssünden ayrılabilirler,silahlı olamazlar,merasim ve gösteri için silahlı perso-
nel çıkarılmak istendiği takdirde mahalli makamlardan önceden izin alınması ve 
yapılacak merasim veya gösteri hakkında gerekli bilgi verilmesi zorunludur.   
  Subaylar resmi ziyaretlerinde üniformaya olan meç veya kılıçlarını taşıya- 
bilirler.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Ayrı yabancı ülkelere ait deniz ve hava kuvvetleri veya bu kuv- 
vetlerden herhangi birileri Türkiye karasularında, limanlarında, hava üs ve   
alanlarında birbirlerine karşı hasmane tavır takınmazlar. Herhangi bir gemiyi  
durdurmak, aramak, tahrip etmek, ele geçirmek veya bir uçağı mecburi inişe zor- 
lamak veya tahrip etmek gibi bir egemenlik tasarrufunda bulunamazlar.      

  Madde 14 - Türkiye Cumhuriyeti karasuları ve hudutları dahilinde, yabancı  
deniz ve hava kuvvetleri personeli, tamamen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin   
yürürlükteki hukuki mevzuatına uymakla yükümlüdürler.              

  Madde 15 - Yabancı deniz ve hava kuvvetlerinin personelinin bu Yönetmelik  
hükümlerine riayet etmemeleri halinde mahalli garnizon komutanı ve mülki amirler
bunların Türkiye karasuları, liman ve hava üslerini veya hava alanlarını terket-
mesini isteyebilirler.                             

  Madde 16 - Boğazlar bölgesi ile ilgili olan 1936 tarihli Montreux boğazlar 
mukavelesi ve Türkiye Cumhuriyetinin imzalamış olduğu Milletlerarası andlaşmalar
hükümleri saklıdır.                               

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namı-
na izin verilmesi ve tedbirler alınması hususunda Dışişleri Bakanlığı ile Milli 
Savunma Bakanlığı adına Genelkurmay Başkanlığı birlikte karar alırlar. Bu konu- 
da, kanunlar ile Bakanlar Kuruluna verilmiş yetkiler saklıdır.         

  Madde 18 - 29 Temmuz 1925 tarih ve 2255 sayılı Türkiye Cumhuriyeti liman ve 
karasularını ziyaret edecek sefaini Harbiyei Ecnebiye ve bu Sefaine refakat   
eylecek olan muavin Sefain Kuvayı Havaiyenin tabi olacakları şeraite dair Yönet-
melik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                   

  Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.