Endeksler
                                        
               SANSÜR YÖNETMELİĞİ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 13.6.1966, No : 6/6583       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : -, No : -,             
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 11.7.1966, No : 12345       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 5, S. 2410        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
                                        
  MAKSAT:                                   

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin maksadı, savaş halinde veya sıkıyönetim altına  
alınan yerlerde sansüre tabi maddelerle, sansür için gerekli yöntemleri açıkla- 
maktır.                                     
  KAPSAM:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, savaş halinde veya sıkıyönetim altına alınan yer- 
lerde, kişilerin her çeşit özel haberleşmeleri ile her türlü yayınları ve sansü-
re tabi diğer maddeleri kapsar.                         
  TANIMLAMALAR:                                

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen bazı deyimlerin anlamları aşağıda açıklan- 
mıştır.                                     
  a. Sansür:                                 
  Söz, yazı, resim ve sesle yapılan her türlü yayınların ve haberleşmelerin, 
yapılmalarından ve gönderilen her çeşit maddelerin (Mersulelerin) alıcılarına  
varmasından önce Devlet tarafından kontrol edilmek üzere alınan emniyet tedbir- 
leridir.                                    
  b. Basılmış eserler:                            
  Yayınlanmak üzere bası aletleri ile basılan veya her türlü vasıtalarla   
 çoğaltılan yazılar ve resimler gibi eserlerdir.                
  c. Süreli yayın:                              
  Gazetelere, haber ajansları yayınlarına ve belli aralıklarla yayınlanan bü- 
tün basılmış eserlere denir.                          
  d. Harb alanı:                               
  Harb harekatına doğrudan doğruya sahne olan veya sahne olması muhtemel kara,
deniz ve hava bölgesidir.                            
  e. Harekat alanı:                              
  Harb alanının askeri harekat ve ona ait idare faaliyetleri için gerekli par-
çasıdır.                                    
                                        
                                        
  f. Muhabere alanı:                             
  Muharip birliklerinin fiilen muharebe ettikleri harekat alanının ileri   
bölgesidir. Muharip birliklerin harekatı, için lüzumlu araziyi içne alır ve   
geriye doğru menzil sahasının ön hududuna kadar uzanır.             
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
               Genel esaslar                   
                                        
  AMAÇ:                                    

  Madde 4 - Sansürün amacı:                          
  a. Kamu düzeni ve güvenini bozan, halkı telaş ve heyecana düşürecek nitelik 
taşıyan haberlerin yayılmasını önlemek.                     
  b. Milli Güvenlik bakımından gizli kalması gerekli bilgi ve haberlerin du- 
yulmasına ve yayılmasına engel olmak.                      
  c. Milli Güvenlik yönünden faydalı olabilecek bilgileri elde etmek.     
  SANSÜRÜN KONULMASI VE UYGULANMASI:                     

  Madde 5 - Sansür savaş halinde Başkomutanlıkça, sıkıyönetim halinde, sıkıyö-
netim komutanlığı tarafından konulur ve uygulanır.               
  SANSÜR HİZMETİ ÖRGÜTÜ:                           

 

 
  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli kuruluş ve kadrolar ihti-
yaca göre ilgili bakanlıklar personelinden de faydalanılarak, barıştan itibaren 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanır. Bu kuruluş ve kadrolarda gereken 
değişiklikler her zaman yapılabilir.                      
  SANSÜR YERLERİ:                               

  Madde 7 - Sansür ve kontrola bağımlı maddelerin sansür ve kontrolleri; hiz- 
mete elverişli, ast üst ve komşu sansür yerleri ile kolaylıkla bağlantı kurabi- 
lecek özel bir yerde yapılır. Bu yerlere görevlilerden başkası giremez.     
  SANSÜRLE GÖREVLİ PERSONEL:                         

  Madde 8 - Sansürle görevli personel; görevleri icabı öğrendikleri gizli bil-
gi ve haberleri saklamakla yükümlüdürler. Ancak; kamu çıkarı bakımından üst ma- 
kama bildirilmesi zorunlu olan bilgi ve haberlerin iletilmelerinde sakınca yok- 
tur.                                      

  Madde 9 - Sansürle görevli personel tarafından kuşkulu görülerek alıkonulan 
sansüre tabii maddeler en yakın tabii makamlara gönderilir.           

  Madde 10 - Sansürle görevli personel Milli Emniyet Hizmeti Başkanlığı veya 
Başmüfettişliklerinin sansürle ilgili işlerdeki isteklerini yerine getirirler.