Endeksler
                                        
       SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE         
        HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 17.8.1964, No: 6/3470       
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 5.1.1961, No: 224         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 9.9.1964, No: 11802        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cilt: 3, S. 3130        
                                        

  Madde 1 - Sağlık hizmetlerinin ana ilkesi ve temel prensipleri:       
  a. Sağlık hizmetlerinin ana ilkesi halkın sağlık seviyesini yükseltmektir. 
Bu amaçla halk sağlığı (Koruyucu hekimlik) hizmetlerine öncelik verilecek, sağ- 
lık teşkilatı toplum kalkınması ve diğer sosyal çalışmalarda da faal rol ala-  
caktır.                                     
  Tedavi hekimliği ise, halk sağlığı çalışmalarını tamamlayan bir unsur ola- 
rak, evde ve ayakta tedaviye öncelik verilecektir.               
  b. Yukarıda belirtilen temel ilkeye ulaşmada birinci derecede sorumlu ku-  
rum sağlık ocaklarıdır. Sağlık ocaklarında sağlık personeli, bölgelerinde hasta 
tedavi ederek, kazandıkları güvene dayanarak sağlığın korunması ile ilgili   
hizmetleri halkın işbirliği ile yürütecek, toplum kalkınması ve diğer sosyal ve 
ekonomik hareketlere önderlik edecek veya katılacaklardır.           
  c. Sağlık kuruluşunda üst kademelerdeki personelin ilk görevi, kendilerinin 
nezaret ve murakabesine verilen diğer personelin çalışmalarını desteklemek   
olanlara verimli çalışma imkanlarını temin etmek, hizmet içinde eğiterek yeter- 
li hale getirmektir.                              
  d. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi için yeter sayıda ve iyi yetişmiş sağlık 
personeline ihtiyaç vardır. Bu sebeple sağlık kuruluşunda görev alanlar kendi- 
lerine okullarda veya kurslarda verilen eğitim görevine en büyük önemi verecek- 
lerdir.                                     

  Madde 2 - Kuruluş:                             
  Bir ilin sağlık kuruluşu valinin idaresi altında bir bütündür.       
  a. İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü:                  
  (1) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü ve yardımcıları.             
  (2) Halk sağlığı hizmetleri başkanlıkları: (Ana - Çocuk Sağlığı, Sıtma   
Eradikasyon ve Çevre Sağlığı, Frengi - Lepra, Trahom, Verem Savaş Başkanlıkla- 
rı): İhtiyaca göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tesbit edilir. 
  (3) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Şubeleri: İhtiyaca göre Sağlık ve   
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tesbit edilir.                
  b. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı kurumlar: Bunlar okullar,   
depo - tamirhaneler ve başkanlıklara bağlı dispanserler gibi kurumlardır. İhti- 
yaca göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tesbit edilir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c. Sağlık bölge başkanlıkları: İller nüfus ve yol durumlarına göre sağlık  
bölgelerine ayrılır. Her bölgede bölge başkanlığına bağlı bir devlet hastanesi 
ve yeter sayıda sağlık ocağı bulunur. Hizmetin gerektirdiği yerlerde sağlık   
bölge başkanlıklarına bağlı halk sağlığı personeli veya kurumları da bulunur.  
  d. Sağlık ocakları: Tedavi hizmetleri bakımından birinci derecede sağlık  
bölgesi başkanlıklarına, koruyucu hizmetler bakımından da doğrudan Sağlık ve  
Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlıdırlar. Sağlık ocaklarında hizmetin gerektirdiği 
sayıda sağlık evi bulunur.                           

  Madde 3 - Kadrolar:                             
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerdeki kuruluşta çalışacak  
personelin kadroları, kadro ve bütçe kanunları ile verilen adetleri aşmamak   
üzere, her takvim yılı başında düzenlenerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı  
tarafından ihtiyaca göre kullanılır.                      

  Madde 4 - Kuruluşun görevleri ve çalışma usulleri:             
  Kuruluşun görev ve çalışma usulleri ana ilkeler ve yürürlükteki mevzuat   
gözönünde alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak  
bir iç hizmet yönergesinde belirtilir. Bu yönerge her il için birbirinden fark- 
lı olabilir.                                  

  Madde 5 - Sağlık kuruluşunda görevli personelin yetki ve sorumlulukları:  
  a. Vali: Valilerin yetki ve sorumluluklari İl İdaresi Kanununda gösteril-  
miştir. Personel istihdamı hususunda 5/1/1961 gün ve 224 sayılı kanunun 25 inci 
maddesine göre işlem yapılır.                          
  b. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü: İl içinde sağlık kuruluşunun amiridir.  
Hizmetleri valiye karşı sorumlu memur olarak mevzuat ve bu yönetmelik hükümle- 
rine göre doğrudan doğruya yürütür.                       
  c. Halk sağlığı hizmetleri başkanları: Başkanlar kendilerine verilen koru- 
yucu hizmetlerin yürütülmesini planlamak, bu hizmetleri sağlık ocakları ile   
işbirliği yaparak yürütmek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek, personeli hiz- 
met içinde eğitmek ile görevlidirler. Bu hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım   
Müdürüne karşı sorumlu olarak doğrudan doğruya yürütürler. Müdür Başkanlıkların 
hizmetleri konusunda, çalışma programlarını onama, izahat isteme, teftiş, de-  
netleme ve uyarma yetkisine sahiptir. Müdürle başkan arasındaki idari anlaş-  
mazlıklar vali, teknik uyuşmazlıklar Bakanlık tarafından sonuca vardırılır.   
Direkt olarak başkanlıklara bağlı personelin görev, yetki ve sorumlulukları yü- 
rürlükteki mevzuat gözönüne alınarak başkanların teklifi ile Sağlık ve Sosyal  
Yardım Müdürü tarafından tesbit edilir. Valinin onayı ile yürürlüğe konur.   
                                        
                                        
                                        
  d. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli: Başkanlıklara bağlı olma-  
yan personelin görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü  
tarafından yürürlükteki mevzuat gözönünde alınarak tesbit edilir. Valinin ona- 
yı ile yürürlüğe konur.                             
  e. Okul Müdürü: Müdür, İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne karşı sorumlu  
olarak okul hizmetlerini doğrudan doğruya yürütür. Okul personelinin görev,   
yetki ve sorumlulukları yürürlükteki mevzuat gözönüne alınarak okul müdürünün  
teklifi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından tesbit edilir. Valinin  
onayı ile yürürlüğe konur.                           
  f. Sağlık bölge başkanları: Sağlık ocağı ve hastanelerin tedavi edici hiz- 
metlerini ve kendisine verilen koruyucu hizmetlerin denetlenmesinden, işbirli- 
ğinin sağlanmasından sorumludur. Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için gere- 
ken tedbirleri alır veya alınması için Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne baş   
vurur.                                     
  g. Hastane başhekimleri ve personeli: Sağlık hizmetlerinin Sosyalleştiril- 
diği yerlerde hastane başhekimi ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak ayrı bir yönetmelik  
ile tesbit edilir.                               
  Hastanelere eğitilmek üzere atanan veya kursa gönderilen hekimlerin çalışma 
şekilleri başhekimler tarafından tesbit edilir.                 
  h. Sağlık ocakları personeli: Sağlık ocağı bölgesinde çalışan personelin  
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Hizmet, personel arasın- 
da bu şekilde bölünmekle beraber, herkes birbirine yardım etmekle yükümlüdür.  
                                        
  (1) Hekim:                                 
  (a) Hekim, sağlık ocağı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu amirdir.   
  (b) Hekim, beraber çalıştığı personelin hizmetlerini kontrol eder ve onları 
hizmette eğitir.                                
  (c) Hekim, hasta muayene ve tedavisini, müdahaleli doğumları, küçük cerrahi 
müdahaleleri, laboratuvar tahlillerini, halkın sağlık eğitimini şahsen yapar.  
Toplum kalkınması hizmetlerinde ve gönüllü hizmetlerin teşkilatlandırılmasında 
görev alır. Kendi bölgesinde adli tabiplik görevi yapar.            
  (d) Hekim, hastalık ve ölüm istatistiklerini, genel sağlık meselelerini   
gözönünde bulundurmak ve birlikte çalıştığı sağlık personeli ile danışarak,   
bölgede öncelikle ele alınması gereken sağlık hizmetlerinin neler olduğunu   
tesbit eder.                                  
  (e) Hekim, motorlu taşıtların, malzeme, ilaç vesairenin, hizmetin gerektir- 
diği şekilde kullanılmalarını düzenler ve kontrol eder.             
  (f) Hekim ilk yardım hizmetinde görevlidir. Gereken hallerde ilk yardımı  
yapar.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Halk Sağlığı Hemşiresi:                        
  (a) Halk sağlığı hemşiresi, ocak hekimine karşı sorumlu olarak ve köy   
ebelerinin yardımı ile ana ve çocuk sağlığı, hemşirelik ve ebelik hizmetlerini 
yürütür.                                    
  (b) Halk sağlığı hemşiresi, köy ebelerinin çalışmalarını kontrol eder ve  
onları hizmette eğitir.                             
  (c) Halk sağlığı hemşiresi, köy ebelerinin yapamadığı doğum hallerinde,   
ocak merkezine gönderilen gebelere mümkün olan müdahaleyi yapar. Gereken hal-  
lerde köye giderek ebeye yardım eder.                      
  (d) Halk sağlığı hemşiresi, toplu ve münferit olarak halka sağlık ve toplum 
kalkınması eğitimleri yapar.                          
  (e) Halk sağlığı hemşiresi, gezi programları içersinde gittiği köylerde,  
hasta takip ve bakımında köy ebelerinin yapmadığı veya yapamadığı hizmetlerin  
yapılıp yürütülmesini sağlar.                          
  (f) Halk sağlığı hemşiresi özel programlar gereğince yapılan gıda yardım-  
larında, gıdaların dağıtımını, hekimin direktifleri dahilinde ve köy ebelerinin 
yardımı ile düzenler.                              
  (g) Halk sağlığı hemşiresi, ilk yardım hizmetinde de görevlidir. Gereken  
hallerde ilk yardımı yapar.                           
  (h) Halk sağlığı hemşireliğine okul mezunu hemşire atanmasının mümkün ol-  
madığı hallerde kurs görmüş, çalışması ve yapılan imtihan ile ehliyeti sabit  
olmuş olan köy ebeleri vekil olarak atanabilirler.               
  (3) Sağlık memuru:                             
  (a) Sağlık memuru, ocak hekimine karşı sorumlu olarak halkın sağlık eğiti- 
mi, çevre sağlığı hizmetleri, aşı tatbikatı ve okul sağlığı hizmetleri program- 
larını yürütür.                                 
  (b) Sağlık memuru, köy ebelerinin çalışmalarının kontrolü ve bunların hiz- 
mette eğitimi için hekimin tesbit ettiği esaslar dahilinde, halk sağlığı hem-  
şiresi ile işbirliği yapar.                           
  (c) Sağlık memuru, sıtma sürveyans memuru ve trahom hasta ilaçlayıcısının  
hizmetlerini kontrol eder.                           
  (d) Sağlık memuru, köyde hasta takip ve bakımında hekimin direktifleri   
içersinde görevde bulunur. Bu çalışma, esas görevi olan koruyucu hizmetler   
alanındaki çalışmalarını aksatmaz.                       
  (e) Sağlık memuru, ilk yardım hizmetinde görevlidir ve gereken hallerde   
ilk yardımı yapar.                               
  (4) Tıbbi sekreter:                             
                                        
                                        
                                        
                                        
  (a) Tıbbi sekreter, hekim, halk sağlığı hemşiresi, sağlık memuru, köy    
ebeleri ve şoförün verdikleri istatistiki bilgilerini kontrol eder ve gerekli  
cetvellerini hazırlar.                             
  (b) Tıbbi sekreter, ocağın malzeme, ilaç ve para hesaplarını tutar.     
  (c) Tıbbi sekreter, arşiv, kayıt, fiş ve yazı işlerini yürütür.       
  (5) Köy ebeleri:                              
  (a) Köy ebeleri, halk sağlığı hemşiresinin yardımcısıdır. Halk sağlığı hem- 
şiresinin direktiflerine göre, ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini ve ev ziyaret- 
lerini yaparlar.                                
  (b) Köy ebeleri, doğum, ölüm ve yer değişmelerle ilgili istatistiki bilgi- 
leri toplarlar.                                 
  (6) Şoför:                                 
  (a) Şoför, arabanın bakımından, korunmasından ve trafik kaidelerine uymak- 
tan doğrudan doğruya sorumludur.                        
  (b) Şoför, taşıtın kullanılmasında Taşıt Kanunu ve mevzuatına aykırı hare- 
ketlerden doğrudan doğruya sorumludur.                     
  (c) Şoför, taşıtın hizmette kullanılması için hekimin verdiği direktif ve  
yetkiler içersinde hareket eder.                        
  (d) Şoför, günlük gezi programı katedilen kilometre, benzin ve yağ sarfiya- 
tı ve taşıtın kullanıldığı süre hakkında talep edilen bilgiyi ocak tıbbi sekre- 
terine verir.                                  
  (7) Sıtma Sürveyans memuru:                         
  Özel talimata göre hareket eder. Hekim ve sağlık memurunun direktiflerine  
göre çevre sağlık şartlarının geliştirilmesinde görev alır.           
  (8) Trahom ilaçlayıcısı:                          
  Özel talimata göre hareket eder. Hekim ve sağlık memurunun direktiflerine  
göre çevre sağlık şartlarının geliştirilmesinde görev alır.           
  (9) Hizmetli:                                
  Hizmetli, sağlık ocağı ve lojmanlarının temizlik, bakım, muhafaza ve günlük 
işlerini, binek hayvanları bakımı hizmetlerini yapar.              
  (10) Hizmette olmayanların işinin yürütülmesi:               
  (a) Hizmette olmayan köy ebelerinin işini komşu köy ebesi veya halk sağlığı 
hemşiresi yürütür.                               
  (b) Hekim, hizmette olmayan hemşirenin yerine köy ebelerinden birini görev- 
lendirir.                                    
  (c) Hizmette olmayan sağlık memurunun işini hemşire yürütür.        
  (d) Hizmette olmayan tıbbi sekreterin işini sağlık memuru yürütür.     
                                        
                                        
  (e) Hizmetten kısa süreli olarak ayrılan hekimin yerine yardımcı sağlık   
personelinden hangisinin bakacağı hekim tarafından belirtilir. Hekimin yerine  
bakan, hasta muayene ve tedavisi ile küçük cerrahi müdahaleler hariç, diğer   
işleri yürütür.                                 

  Madde 6 - Çeşitli hükümler:                         
  a. Atanma:                                 
  (1) Hekimler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından istihdam yerleri 
belirtilerek atanırlar.                             
  (2) Yardımcı sağlık personeli, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
il emrine atanır. Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü bunların istihdam yerini  
ihtiyaca göre ve valinin onayı ile tesbit eder.                 
  (3) Diğer yardımcı personel, (İdari memurlar, hizmetliler) bunlar sağlık ve 
sosyal yardım müdürlüğünün inhası ile valiler tarafından atanırlar. Sağlık ve  
sosyal yardım müdürlüğü inhadan evvel idari memur veya hizmetinin çalışacağı  
yerdeki amirinin mütalaasını alır ve inha yazısı ile birlikte bu mütalaayı da  
valiye arz eder.                                
  b. İl içinde nakil:                             
  (1) Hekimler il içinde doğrudan doğruya vilayetin teklifi ile Sağlık ve   
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından nakledilir.                 
  (2) Yardımcı personel (Yardımcı sağlık personeli, idari memurlar, hizmetli- 
ler) amirlerinin teklifi veya mütalaası alınmak sureti ile sağlık ve sosyal   
yardım müdürlüğü tarafından valinin onayı ile nakledilir.            
  c. Mazeret izinleri genel hükümler içersinde valiler tarafından verilir.  
Acil hallerde kaymakamlar tarafından verilebilir.                
  d. Yazışma:                                 
  Teknik hususlarda yazışma zinciri aşağıdaki şekildedir. Ancak ilçe ve bucak 
idaresi ile ilgili olan yazılardan birer örnek ilçe kaymakamlığına veya bucak  
müdürlüklerine de gönderilir.                          
  (1) Sağlık ocağı personeli sağlık ocağı hekimliğine,            
  (2) Sağlık ocağı hekimliği bölge hastanesine, sağlık bölge başkanlığına,  
sağlık müdürlüğüne, komşu sağlık ocağı hekimlerine, kaymakamlıklara, bucak mü- 
dürlüğüne, sağlık ocak personeline,                       
  (3) Hastane personeli, hastane başhekimliğine,               
  (4) Hastane başhekimliği, sağlık bölge başkanlığına, hastane personeline,  
  (5) Sağlık bölge başkanı, sağlık müdürlüğüne, kaymakamlıklara, sağlık ocak- 
larına,                                     
  (6) Sağlık müdürlüğü, sağlık bölgesi başkanlıklarına, sağlık ocağı hekim-  
liklerine, sağlık müdürlüğü personeline,                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (7) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personeli şahıslarına ait işler için 
amirleri vasıtasiyle yazışırlar.                        
  e. Sicil:                                  
  (Mülga: 27.8.1973 - 14638 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlık Yönet- 
meliği md:2) (1)                                
  f. Çalışma programlarının hazırlanması:                   
  (1) Çeşitli koruyucu hizmetlere ait haftalık, aylık veya yıllık çalışma   
programları halk sağlığı hizmetleri başkanları tarafından sağlık ocağı hekimle- 
ri ve sağlık grup başkanları ile danışarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı  
ile yürürlüğe konulur.                             
  (2) Hastane hekimlerinin gezi programlarını, aylık mesleki toplantıları   
grup başkanları, hastane başhekimleri, mütehassıslar ve ocak hekimleri ile   
danışarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe konulur.       
  (3) Sağlık ocağı hekimi kendisinin ve personelinin gezi programını hazırlar 
ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe koyar. Bu programlar ocak bölgesinde  
köyleri bulunan kaymakamlara sağlık ocağı hekimleri tarafından ve kaymakamlar  
vasitasiyle bucak müdürlerine de duyurulur.                   
  (4) Programlarda değişiklik sağlık müdürünün muvafakatı ile yapılır. Acil  
ve zaruri hallerde programı yürütmekle sorumlu olan değişikliği yapar ve sağ-  
lık müdürüne bilgi verir.                            
  g. Sağlık kuruluşu ile diğer genel idare kuruluşunun işbirliği       
  İl içinde hizmetler sağlık ve diğer genel idare kuruluşlarının yakın bir  
işbirliği ile yürütülür.                            
  (1) Kaymakam, halkın, sağlık teşkilatı veya personeli hakkındaki şikayetle- 
rini kabul eder, durumu ilgililere ve gerekirse valiye duyurur.         
  (2) Sağlık ocağı hekimleri bölgelerinde bulunan köylerin sağlık durumu ve  
meseleleri hakkında köyün bağlı bulunduğu kaymakamlığa bilgi verir ve bunların 
halli için kaymakamlık ve sağlık ocağı hekimliği işbirliği yaparlar.      
  (3) Kaymakamlık ilçede sağlık teşkilatının faaliyeti için diğer şubeler ve 
bucak müdürlüklerince yapılması gereken işler hakkında sağlık ocağı veya sağlık 
grubu başkanlarının teklifi üzerine işbirliğinin yürütülmesi için gerekli gör- 
düğü tedbirleri alır.                              
--------------------------------                        
  (1) Hernekadar hukuki normlar hiyarşisine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile  
    kabul edilmiş bir yönetmeliğin değiştirilmesi yine aynı düzeyde bir   
    mevzuat hükmü ile mümkün olabilir ise de Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-  
    kanlığı tarafından çıkarılmış olup 27.8.1973 tarih ve 14638 sayılı   
    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 2 nci maddesi ile bu bend    
    hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (4) İlçe idare şube başkanları ile sağlık personeli arasındaki uyuşmazlık- 
lar kaymakamlarca, bu mümkün olmadığı takdirde valilikçe sonuca vardırılır.   
  (5) İlçelerde çeşitli mevzuata göre teşkil edilmiş olan komisyonlara katı- 
lacak sağlık ocağı hekimi sağlık ve sosyal yardım müdürünün teklifi ile vali  
tarafından görevlendirilir.                           
   h.(Değişik:18/5/1994-94/5626 K.)Mali İşler:                
  (1) Personel kadroları ve ödenekler il ve ilçe saymanlık teşkilatına gönde- 
rilir.                                     
  (2) İl ve ilçelerde tahakkuk memurluğu görevinin kimlere verileceği Maliye 
ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenir.                      
  i. Hastanelerde hizmetin yürütülmesi ile ilgili özel hükümler:       
  (1) Sağlık ocakları tarafından mütehassıs muayenesine gönderilen hastalar- 
dan muayene ücreti alınmaz. Doğrudan doğruya hastaneye müracaat ile muayene ve 
tedavi olmak isteyen hastalardan - acil vakalar hariç - 10 lira muayene ücreti 
alınır. Laboratuvar ve röntgen muayeneleri bu ücretin dışındadır. Döner serma- 
yeler talimatına göre bu muayeneler ücrete tabidir.               
  (2) Mütehassıs tabipler, sağlık ocağı tabibinin daveti üzerine konsultasyon 
için eve hasta muayenesine giderler. Bu muayeneler ücrete tabi değildir.    
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgede çalışan hekimler (Müteha-  
sıslar dahil) mesai saati dışında hastaya çağırıldıklarında - zaruri haller   
hariç - bu davete icabet ederler. Bu gibi hallerde hasta sahibi 22.00 ye kadar 
30 lira 22.00 den sonra 50 lira muayene ücretini döner sermaye hesabına ödemeğe 
mecburdur.                                   
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmiş bulunduğu bölgelerdeki hastanelerde 
protez yapılır. Protez bedeli tarifesi gereğince döner sermayeye ödenir.    
  (3) Sigortalı hastaların muayene ve tedavi ücreti ile doğum ücretleri si-  
gorta tarafından ödenir.                            
  (4) Hastanelerde özel, birinci ve ikinci sınıfa yatmak isteyen hastalar   
ücrete tabidir.                                 
  (5) Hastanede yatan hastalardan - fakir olanlar hariç - günde 7 lira yatak 
ve yemek parası alınır.                             
  (6) Ücretli hastalardan döner sermaye talimatına göre ücret alınır ve o yer 
döner sermaye idaresine yatırılır.                       
  (7) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerdeki hastanelerde hizmet- 
hastaneler yönetmeliği yerine kaim olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı- 
ğı tarafından hazırlanacak bir yönergeye göre yürütülür.            
                                        
                                        
                                        
                                        
  j. Sağlık ocaklarında hizmetin yürütülmesiyle ilgili hükümler:       
  (1) Para ile dağıtılacak ilaçların ücreti ocağın bağlı bulunduğu sağlık   
bölgesi hastanesinin döner sermayesi hesabına yapılır. İlaç ikmali sağlık böl- 
gesi hastanesinden yapılır.                           
  (2) Muayene ve tedavi olmak üzere çalışma saatleri veya programı dışında  
hekim; muayene ve tedavi için başvuranlardan, ocak binasında ise 5 lira, evinde 
ise 15 lira, hekim köye götürülecekse 50 lira ücret ocağın bağlı bulunduğu has- 
tane döner sermayesi adına tahsil edilir. Memurlar, kamu sektöründe çalışan di- 
ğer personel ve sigortalılardan usulüne uygun olarak müracaat edeceklerin mua- 
yene ve tedavi ücretleri bilahare ilgili kurumlardan tahsil edilir. Muayene   
için baş vuranlardan muayene ücreti evvelden alınır. Vakanın acil olup olmadı- 
ğına karar yetkisi hekime aittir.                        
  (3) Sosyalleştirme bölgeleri dışından gelen ve sosyalleştirme bölgelerinde 
yerleşmeleri 90 günü geçmeyen kimselerin - memur ve aileleri ile fakir olanlar 
hariç - muayene ücreti çalışma saati dışında olanlarınki kadardır.       
  (4) Çalışma saati içinde evde hasta muayenesi hekimin iş programına ve   
takdirine bağlıdır. (Hekimin halk ve ailelere nüfuz edebilmek için imkan nis-  
petinde fazla köy ve ev ziyareti yapması arzuya şayan olduğu gözönüne alınacak- 
tır.) Hasta muayenesine resmi vasıta ile gidilir.                
  (5) Sağlık ocağı hekimi mütehassıs muayenesine lüzum gördüğü hastaları bağ- 
lı bulunduğu sağlık grupu hastanesine sevkeder. Acil ve ağır vakalar ambulansla 
nakledilir. Hangi hastanın mütehassıs muayenesine sevkedileceği ve hangisinin  
ambulans servisinden faydalanılacağı hakkında karar yetkisi hekime aittir.   
  k. Toplum kalkınmasında gönüllü vazife alanlar, sağlık personelinin vazife 
için yaptığı gezilerde resmi taşıtlardan faydalanabilirler.           

  Madde 7 - Eğitim ve araştırma bölgeleri:                  
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği eğitim ve araştırma sağlık bölgele- 
rinde, hizmetin özelliğine göre yapılacak program ve işler, çalışmaya iştirak  
eden kurumların koordinasyonu teminen hazırlanacak. Protokol esasları dahilin- 
de bu protokola göre yapılacak yönetmelikle yürütülür.             

  Madde 8 - Yürürlük ve yürütme hükümleri:                  
  a. Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     
  b. Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               486-1                       
                                        
     17/8/1964 TARİH VE 6/3470 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
        Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği               
         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
--------------------------------------------------------------------------------
                  Farklı Tarihte        Yürürlüğe   
   Tarihi     Numarası    Yürürlüğe Giren       Giriş Tarihi   
                  Maddeleri                  
--------------------------------------------------------------------------------
 18/5/1994     94/5626       -             3/6/1994