Endeksler
          TÜRKİYE MİLLİ KAVAK KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :21.2.1964, No: 6/2715         
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 9.6.1947, No: 5063          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :13.3.1964, No: 11655         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 3, S. 1673         
                                        
                                        

  Madde 1 - Kavak ağacı ile ilgili işlerle uğraşmak üzere, Türkiye Milli Ka- 
vak Komisyonu kurulmuştur.                           

  Madde 2 - Komisyonun amacı: Memleket odun ihtiyacının sağlanmasında önemli 
rolü olan kavak kültürünün gelişme ve genişlemesi ile en verimli teknik bir   
kavakçılığın kurulmasını sağlamak üzere;                    
  a) Memleketteki çeşitli yetişme şartlarına uyacak en iyi kavak tiplerinin  
teşhisi ve yetişme metodlarının islah ve tesbitiyle ilgili araştırmalar yapmak, 
  b) Kavak yetiştiriciliği ve klonların seçilmesi amaciyle araştırma merkez- 
leri, populetumlar ve deneme kavaklıkları kurmak,                
  c) Kavak hastalıkları ve kavaklara arız olan haşerelerle, en etkili müca-  
dele, koruma usul ve tedbirlerinin tesbiti maksadiyle etüd ve araştırmalar   
yapmak,                                     
  d) Kavak dikilecek alanları tesbit etmek,                  
  e) Diğer memleketlerle çelik ve fidan değişiminde bulunmak,         
  f) Kavak yetiştiricilere kaynağı belli fidan ve çelik dağıtmak,       
  g) Kavak yetiştiricilere gerekli teknik bilgiyi çeşitli yollarla ulaştırmak,
  h) Kavağın en ekonomik olarak kıymetlendirilmesini, kesim ve taşıma usul-  
lerinin mükemmelleştirilmesini sağlamak,                    
  i) Kavak yetiştiricilere gerekli krediyi sağlamak,             
  j) İthal ve ihraç edilecek çelik ve fidanların Milletlerarası Kavak Komis- 
yonunun koyduğu esaslar dahilinde değişimini sağlamak ve gerekli kayıtları tut- 
mak,                                      
  k) Milletlerarası Kongrelere verilecek raporları düzenlemek, bütün muhabere-
yi idare etmek, bu kongrelere katılacak temsilcileri seçmek ve kongre karar ve 
dileklerini memleket şartlarına göre kıymetlendirmek.              
  l) Kavakçılığın gelişmesi ve alınan tedbirlerin isabetini kontrol maksadiy- 
le zaman zaman kongreler ve yurt içi gezileriyle yetiştirme yarışmaları yapmak, 

  Madde 3 - (Değişik: 25/4/1995-95/6843 K.) Türkiye Milli Kavak Komisyonu Ge- 
nel Kurulu aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.       
  a) Orman Bakanlığından; Müsteşar, bir müsteşar yardımcısı, Araştırma Plan- 
lama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve daire başkanları, Yüksek Fen Kurulu   
Başkanı, Orman Genel Müdürü ve ilgili genel müdür yardımcısı, ana hizmet    
birimleri genel müdürleri, ana hizmet ve bağlı genel müdürlüklerin araştırma  
planlama ve koordinasyon dairesi başkanları, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü  
Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı, Etüd-Proje Dairesi Başkanı,  
Kavakçılığı Geliştirme ve Hızlı Gelişen Türler Şube Müdürü ile Özel Ağaçlan-  
dırma Şube Müdürü, Yayın Dairesi Başkanı, Bakanlık bölge müdürleri ve İcra   
Komitesince belirlenecek orman bölge müdürleri, Araştırma ve Orman Toprak    
laboratuvarı müdürleri, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma   
Müdürlüğü başmühendisleri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu ve Etüd-Proje    
başmühendisliklerinden Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünce seçilecek dokuz başmühen-
dis, Orman Fidanlık Müdürleri arasından Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünce seçile- 
cek yedi fidanlık müdürü,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Orman fakültelerinden birer temsilci,                  
  c) Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Ormancılar Derneği, Yeşil Türkiye   
Ormancılar Derneği, Orman Teknikerleri Derneği, Orman Bakanlığı Meslek     
Mensupları Derneği ve Emekli Ormancılar Derneğinden birer temsilci ile     
Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı  
temsilcisi,                                   
  d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ormancılık sektöründen bir uzman 
ile Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,                       
  e) Maliye Bakanlığından, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Gelirler Genel   
Müdürlüğünden birer temsilci,                          
  f) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü   
ile Yapı İŞleri Genel Müdürlüğünden birer temsilci,               
  g) Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayii Genel Müdürlüğünden, biri yetiştirme  
diğeri kıymetlendirme konusunda olmak üzere iki temsilci,            
  h) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü temsilcisi,      
  ı) Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi,                
  i) Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği temsilcisi,          
  j) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile 
Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğünden birer temsilci,         
  k) Değişik coğrafi bölgelerde örnek kavak yetiştiriciliği yapan gerçek   
kişi ve kurumlardan İcra Komitesince seçilecek en çok yedi temsilci,      
  l) Kavak odunu işleyen önemli sanayi kuruluşlarından İcra Komitesince seçi- 
lecek en çok beş temsilci,                           
  m) Kavakçılık araştırma ve geliştirme hizmetlerinde emeği geçmiş uzman kişi-
ler arasından İcra Komitesince seçilecek en çok beş temsilci,          
  n) Türkiye Kalkınma Vakfı temsilcisi,                    
  o) Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi,                 
  p) Ziraat fakültelerinden İcra Komitesince seçilecek konu ile ilgili en çok 
iki temsilci,                                  
  r) Çevre ve tabiatı koruma konularında faaliyet gösteren dernek ve vakıf-  
lardan İcra Komitesince seçilecek yedi temsilci,                
  s) Kavak yetiştirme potansiyeli olan belediyelerden İcra Komitesince seçi- 
lecek yedi temsilci,                              
  t) Türkiye Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve 
Türkiye Ziraatçılar Derneğinden birer temsilci,                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Değişik:25/4/1995-95/6843 K.) Türkiye Milli Kavak Komisyonu Baş- 
kanı Orman Bakanlığı Müsteşarıdır. Sekreterya hizmetleri Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Genel Müdürlüğünce yürütülür.                     

  Madde 5 - Türkiye Milli Kavak Komisyonu, 2 nci maddede belirtilen amacını  
gerçekleştirebilmek üzere, yılda bir defa, Haziran ayında, normal olarak topla- 
nır. İcabında, İcra Komitesinin daveti üzerine olağanüstü olarak toplanabilir. 

  Madde 6 - Türkiye Milli Kavak Komisyonu toplantılarının idaresi için iki  
ikinci başkan ve iki katip seçilir. İcra Komitesinin yıllık faaliyet raporu   
okunarak görüşülür. İhtısas komisyonları seçilir ve komisyonların hazırladıkla- 
rı rapor görüşülerek bir karara bağlanır.                    

  Madde 7 - İhtısas Komisyonu şunlardır:                   
  a) Kavak tiplerini tesbit, teşhis ve yetiştirme komisyonu,         
  b) Kiymetlendirme komisyonu,                        
  c) Haşare ve hastalıklarla mücadele komisyonu,               
  d) Program ve planlama komisyonu,                      
  e) Dilekler komisyonu,                           

  Madde 8 - İhtısas komisyonlarının görevleri aşağıda gösterilmiştir.     
  a) Kavak tiplerini tesbit, teşhis ve yetiştirme komisyonu,         
  Yurdumuzda yetişen yerli kavak varyetelerinin, kavak tiplerinin (Milletler- 
arası Kavak Komisyonunca tesbit edilmiş teşhis fişine göre) yapılmış olan ince- 
leme ve teşhis sonuçları, en uygun yetişme metodlarının tesbiti, çeşitli yaban- 
cı klonlarının denenmesi, Kavak Araştırma İstasyonlarının, populetumların ku-  
rulması vesair hususlarda yapılan teklif, dilek ve komisyona havale edilen ra- 
por ve tebliğleri görüşüp bir karara bağlar.                  
  b) Kıymetlendirme Komisyonu:                        
  Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde üretilen kavak odununun en iyi şekilde kul- 
lanılması ve kıymetlendirilmesiye ilgili bütün rapor, tebliğ, dilek ve teklif- 
leri görüşür ve bir karara bağlar.                       
  c) Haşare ve hastalıklarla mücadele komisyonu:               
  Gerek haşare, gerekse mantari hastalık ve fizyolojik yetersizliklerin, se- 
beplerinin araştırılması, çeşitli mücadele usullerinin tesbiti ve bu gibi za-  
rarlılara karşı mukavim klonların yetiştirilmesi gibi hususlarla ilgili dilek, 
teklif, rapor ve tebliğleri görüşerek bir karara bağlar.            
  d) Program ve planlama komisyonu:                      
  Ertesi yıl içinde Türkiye Milli Kavak Komisyonunun yapacağı işlerle komis- 
yon çalışmaları için alınacak tedbirleri planlaştırır ve bunlar için lüzumlu  
kredi ve ödenek miktarını tesbit eder. Yurt içinde yapılacak kongre ve gezilere 
ait programların ana hatlarını belirtir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Dilekler komisyonu:                           
  İhtısas komisyonlarının konuları dışında kalan dilekleri inceleyip görüşe- 
rek karara bağlar.                               

  Madde 9 - Komisyonlar, çalışma ve kararlarını, Genel Kurula getirir. Genel 
Kurulun incelemesinden geçen ve kabul edilen program ve tekliflerle yayımı fay- 
dalı görülen rapor ve tebliğler, gereği yapılmak üzere İcra Komitesine verilir. 

  Madde 10 - (Değişik: 25/4/1995-95/6843 K.) Türkiye Milli Kavak Komisyonu  
İcra Komitesi; Orman Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı
ve Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür  
Yardımcısı ve Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanı, Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Etüd-Proje Dairesi  
Başkanı, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdüründen teşekkül
eder.                                      

  Madde 11 - İcra Komitesi, Türkiye Milli Kavak Komisyonunun kararlarını uy- 
gulama alanına koyacak tedbirleri alır.                     

  Madde 12 - İcra Komitesi normal olarak üç ayda bir defa toplanır. Bunun dı- 
şında, Komite; İcra Komitesi Başkanının göreceği lüzum üzerine, munzam toplan- 
tılar da yapabilir.                               

  Madde 13 - (Değişik: 25/4/1995 - 95/6843 K.) Türkiye Milli Kavak Komisyonu 
İcra Komitesi başkanlığını Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu  
Başkanı yapar. Genel Sekreterlik, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü Etüd-Proje    
Dairesi Başkanlığınca yürütülür.                        

  Madde 14 - Başkan, İcra Komitesinin kararlarını uygulama durumuna koyacak  
imkanları hazırlar ve bunları yürürlüğe koyar.                 

  Madde 15 - Genel Sekreter, Komisyon adına bütün muhabereleri idare eder.  
Kongrelerin gündemini ve etüd gezilerinin programını hazırlar. Başkandan alaca- 
ğı direktiflere göre, kararların uygulamaya geçmesini izler, gerekli bütün   
kayıt ve ve istatistikleri tutar.                        

  Madde 16 - (Değişik: 25/4/1995 - 95/6843 K.) Türkiye Milli Kavak Komisyonu 
için gerekli ödenekler Orman Bakanlığı bütçesine konur.             

  Madde 17 - (Değişik:25/4/1995 - 95/6843 K.) Teknik araştırma ve etüd ama-  
cıyla yurt dışında ve yurt içinde görevlendirileceklerle Komisyon ve İcra Komi- 
tesi toplantılarına katılacakların harcırahları, Harcırah Kanunu hükümlerine  
göre Orman Bakanlığı bütçesinden ödenir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 18 - 15/8/1955 tarihli ve 4/5698 sayılı kararname ile yürürlüğe ko-  
nulmuş bulunan "Türkiye Milli Kavakçılık Komisyonu Talimatname" si yürürlükten 
kaldırılmıştır.                                 

  Madde 19 - 5063 sayılı kanunla onaylanan 30/3/1946 tarihli protokol uyarın- 
ca üyesi bulunduğumuz FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı) ya   
bağlı Milletlerarası Kavakcılık Komisyonu Statüsüne dayanarak hazırlanan bu   
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                  

  Madde 20 - Bu Yönetmeliği Tarım Bakanı yürütür.               
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
  21/2/1964 TARİH VE 6/2715 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE    
  KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE   
         GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE              
--------------------------------------------------------------------------------
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
--------------------------------------------------------------------------------
                   Farklı Tarihte              
 Tarihi     Numarası       Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe    
                    Maddeleri       Giriş Tarihi   
--------------------------------------------------------------------------------
25/4/1995   95/6843           -           1/6/1995