Endeksler
                                        
       TARIM BAKANLIĞINA BAĞLI VE 1.2.1963 TARİHLİ, 170 SAYILI      
          KANUNA TABİ KURUMLARIN İŞLETİLMELERİNE AİT          
                   YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 21.2.1964, No: 6/2702         
  Dayandıği Kanunun Tarihi      : 1.2.1963, No: 170           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 7.4.1964, No: 11676          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 3, S. 1636         
                                        
                                        

  Madde 1 - Tarım Bakanlığına bağlı ve 1/2/1963 tarihli, 170 sayılı kanun hü- 
kümlerine tabi Enstitü, Kurumlar, Hayvan Hastaneleri ve İnekhaneler Genel Mu-  
hasebe Kanunu ile Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp,  
özel bir kurum gibi ve aşağıda yazılı maddelerden belirtilen esaslara göre yö- 
netilirler.                                   
                                        
               YÖNETİM KURULU                   
                                        
  Yönetim Kurulu:                               

  Madde 2 - Kurum müdürünün başkanlığı altında bir yönetim kurulu kurulur.  
Yönetim kurulu bakteriyoloji kurumlarında 5 kişiden, hayvan hastaneleri, bölge 
laboratuvarları ve inekhanelerde 3 kişiden teşekkül eder. Yönetim kurulu üyele- 
ri kurum müdürü tarafından ve kurum memurları arasından seçilerek Tarım Baka-  
nının onamasına sunulur.                            
  Müdür, müdür yardımcısı ve sorumlu sayman yönetim kurulunun asli üyesidir. 
Gerektiğinde ilgili konularda diğer şube şef, uzman yada bunların vekilleri   
yönetim kuruluna katılmaya çağrılırlar.                     
  Yönetim kurulu kararları zapta geçer ve üyeler tarafından imza olunur. Ka- 
rarlar çoğunlukla verilir. Oylar eşit olduğu takdirde müdürün bulunduğu taraf  
çoğunluğu teşkil eder. Çekimser kalanlar ve aykırı oy kullananlar görüşlerinin 
nedenlerini kararın altında açıklamak ve açıklamanın altını imzalamak zorunda- 
dırlar.                                     
                                        
         YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR         
                                        
  Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri:                    

  Madde 3 - A) Kurum bütçesinin düzenlenmesi,                 
  B) Bütçede maddeden maddeye aktarma yapılması,               
  C) Bu Yönetmeliğe tabi kurumlar arasında ödünç olmak şartiyle para yahut  
kıymetlendirilecek mal veya taşıt yardımı yapılması,              
  D) Vadeli ödemelerle satış yapılması,                    
  E) Kurumun bilanço, kar ve zarar envanter cetvelleri ile aylık ve yıllık  
çalışma raporunun düzenlenmesi ve onanması,                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  F) Görevinin ifasında kötü hali görülen hizmetlilere verilecek disiplin ce- 
zalarının tayini. (C. D.) bendlerinde yazılı hususlar için Tarım Bakanlığının  
emir ve oluru alınır.                              

  Madde 4 - Yönetim Kurulu, yukarıda yazılı işlerle, yetkisi içinde bulunan  
benzeri diğer işleri yapar ve en az haftada bir defa toplanır.         

  Madde 5 - Kurumlarda mütehassıs ve veterinerlerden müteşekkil bir fen ku-  
rulu kurulur. Fen Kurulu 123 üncü madde uyarınca hazırlanacak yönetmeliğe göre 
kurulur.                                    
  Fen Kurulu aylık normal toplantılardan başka gerekli görülen hallerde müdü- 
rün çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yaparak yapılmış ve yapılacak işler 
hakkında kararlar verir.                            
                                        
                                        
               YÖNETİM İŞLERİ                   
                                        
          Memur ve hizmetli çalıştırılması              
                                        
  Kadro kabulü:                                

 

 
  Madde 6 - Döner sermaye işletmelerinde, çalıştırılacak personel kadroları  
yıllıktır. Bu kadroların uygulanmasına, mali yıl başında başlanır. Bunun için  
döner sermayeli kurum, gelecek mali yıla ait kadro teklifini mali yıl başından 
3 ay önce, Maliye Bakanlığına verir.                      
  Maliye Bakanlığının tetkikinden geçen kadro teklifi, Devlet Personel Heye- 
tinin tesbit ve istişari karariyle birlikte, Bakanlar Kuruluna sunulur.     
  Kadro teklifleri, Bakanlar Kurulu karariyle tekemmül eder.         
  Kurum gerektiğinde, bütçe ödeneği içinde kalmak şartiyle işçi çalıştırabi- 
lir.                                      
                                        
  Müdürün görev ve yetkileri:                         

  Madde 7 - Müdür kurumun en büyük amiri olup bu Yönetmelik içinde ve Tarım  
Bakanlığının ilki ve programına uygun olarak kurum işlerini yürütür.      
  Şubelere gerekli direktifleri verir. Bunlar arasında işbirliğini ve kurum  
işlerinin kurum yararına en uygun yollardan yürütülmesini sağlar.        
                                        
  Yüklenme yetkililiği:                            

  Madde 8 - Kurum müdürü kurumun yüklenme yetkilisidir. Bulunmadığında aynı  
işi müdür yardımcısı (Müdür yardımcısı olmayan kurumlarda vekili) yapar.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bir şubeye ait işlerin başka memurlara yaptırılması:            

  Madde 9 - Gerekli görülen hallerde kurum müdürü bir şubeye ait işlerin bir 
kısmını ayırarak bunların yönetimini diğer münasip memurlardan birine verebi-  
lir. Bu takdirde adı geçen memurlar, kendilerine verilen işler dolayısiyle şu- 
be şefleri gibi yetkili ve sorumludurlar.                    
                                        
  Birinci derecede imza yetkisi:                       

  Madde 10 - Müdür, birinci derecede imza yetkisini haiz olup idari işlerde  
doğrudan doğruya ve mali işlerde bu yönetmeliğin hükümlerine göre sorumlu say- 
man ve tahakkuk memurlariyle birlikte sorumludur.