Endeksler
                 425 - 427                   
                                        
         TOHUMLUK ÇEŞİTLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN            
               YÖNETMELİK                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 25.1.1964, No: 6/ 2609        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 21.8.1963, No: 308          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 1.2.1964, No: 11622         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 3, S. 386         
                                        
  Durumu  : Bu Yönetmeliğin dayanağını teşkileden 308 sayılı Kanunun 17 nci 
        maddesi, 3612 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile değiştirilerek,
        Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliklerin Tarım ve Köyişleri  
        Bakanlığınca çıkarılacağı hükme bağlanmıştır.          
        Bakanlık, bu yetkisini kullanarak, 19/9/1997 tarih ve 23115   
        sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Çeşit-
        lerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik" karşısında bu yö- 
        netmeliğin hükmünün kalmadığı için Külliyattan çıkarılmıştır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        TOHUMLUKLARININ TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU        
           HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN          
                  YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25.1.1964, No: 6/2609         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 21.8.1963, No: 308          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 1.2.1964, No: 11622          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 3, S. 395          
                                        
                                        

  Madde 1 - Tarla ve bahçe ürünleri, sebze ve yem bitkileri tohumluklarının  
çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel niteliklerini muhafaza etmek için   
Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu hakkındaki 21/8/1963 tarihli ve 
308 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik gereğince yürü- 
tülür.                                     
  Tarla ve bahçe ürünleri ile sebze ve yem bitkileri deyimlerinden orman kap- 
samına giren bitkiler dışı her türlü bitki anlaşılır.              

  Madde 2 - Memleket içinde yetiştirilen, satılan, dağıtılan, ithal ve ihraç 
edilen tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikalandırma işleri, Tarım Bakan- 
lığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon  
Şubesi Müdürlüğü ile Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü, İstasyon ve  
Laboratuvarları ve Bölge Çeşit Deneme işleriyle görevli teşkilat tarafından   
yapılır.                                    
  Lüzumu halinde bu işleri yapabilmek maksadiyle Tarım Bakanlığınca Zirai   
Araştırma Enstitüleri, Tohum Islah ve Deneme istasyonları, Tarla, Bağ ve Bahçe 
Araştırma Enstitüsü ve istasyonları da görevlendirilebilir.           
  Tohumluklarını kendilerinin kontrol ve muayene ile sertifika etme imkanına 
sahip olduğu Tarım Bakanlığınca kabul edilen teşekküllere kontrol, muayene ve  
sertifikalandırma yetkisi verilebilir.                     

  Madde 3 - Tohumluk yetiştiren, satan, dağıtan, ithal ve ihraç eden bütün  
gerçek ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi, Devlete, katma ve  
özel bütçeli dairelere, belediyelere ve İktisadi Devlet teşekküllerine ait iş- 
letme ve kurumlar Tarım Bakanlığınca teftiş ve denetlenir.           
  Bu teftiş ve denetleme, teknik kontrolörler, uzmanlar, kontrol memurları  
veya Tarım Bakanlığınca lüzum görülen hallerde de bu Bakanlıkça görevlendirile- 
cek, teftiş ve denetleme görevinin gerektirdiği niteliklere sahip teknik per-  
sonel tarafından yapılır ve tohumluğun; 308 sayılı kanunda gösterilen niteliği- 
nin sağlanması bakımından teknik şartların yerine getirilip getirilmediğini ve 
308 sayılı kanunda öngörülen diğer hükümlere aykırılık olup olmadığının kont-  
rolunu kapsar.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş ve denetleme tarlada, bağ ve bahçede, depoda, ambarda, fabrikada,  
temizleme yerlerinde, gümrüklerde ve tohumluğun bulunduğu her yerde yapılır.  
  Teftiş ve denetleme ile görevlendirilenlere Tarım Bakanlığınca mühürlü   
yetki belgeleri verilir. Bu belgeler, yetkilendirilenler bu görevde kaldığı   
müddetçe geçerlidir.                              
  Arazide, selektörleme, temizleme, ambalajlama yerlerinde ve fabrika depo-  
larında yapılacak teftiş ve denetlemede görevlendirilenler emrine lüzumu kadar 
teknik personel verilir.                            
  Teftiş ve denetleme görevlendirme usul ve şekilleri ile yetki ve diğer   
esaslar Tarım Bakanlığınca tesbit edilir.                    

  Madde 4 - Memleket içinde yetiştirilen, ithal ve ihraç edilen tohumluklar- 
dan hangi cins ve çeşitlerin 308 sayılı kanuna tabi tutulacağı Tarım Bakanlı-  
ğınca her yıl Mayıs ayında Resmi Gazete'de ilan olunur. Bu ilan ilgililere ay- 
rıca çeşitli araçlarla da duyurulabilir.                    
  Bu ilanın yapılabilmesi için o çeşidin "Tohumluk Çeşitlerinin Tesciline   
İlişkin Yönetmelik" e göre tescil olması şarttır.                
  Kontrollu tohumluklar için tescil şartı aranmaz.              

  Madde 5 - Uygulamada, aşağıda belirtilen nitelikteki tohumluklar kontrollu 
tohumluk sayılır: (1)                              
  A) Sertifikalı tohumluk yetiştirmek üzere müracaat edipte sertifikalı to-  
humluk için lüzumlu bütün kontrol ve muayenelerden geçmiş olmasına rağmen ser- 
tifikalı tohumluk sınıfına girememiş, fakat yapılan laboratuvar muayeneleri   
sonucuna göre kontrollu tohumluk standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş tohum- 
luklar (Bu tohumluklar için verilecek raporda sertifikalı tohumluklarda göste- 
rilen hususlar belirtilir.)                           
  B) Sertifikasyonun gerektirdiği kontrol ve muayenelere tabi tutulmadan ye- 
tiştirici, alıcı ve satıcının müracaatı üzerine, yapılan laboratuvar muayenele- 
ri sonucuna göre kontrollu tohumluk standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş   
tohumluklar.                                  
  (A ve B bentlerinde yazılı tohumluklara ait standartlar Tarım Bakanlığı ta- 
rafından tayin ve tesbit edilir.)                        

 

 
  Madde 6 - İhraç edilecek tohumluklardan 308 sayılı kanunun 4 üncü maddesine 
göre sertifikasyon şumulüne alınmış olanlar için memleket dahilinde kullanılan 
standart vasıflar aranır. Bu tohumluklardan kontrollu olanlar için de asgari  
memleket içi standartların aranması şarttır.                  
  İhraç edilecek tohumluklarla ilgili olarak Resmi Gazete'de yapılacak ilan- 
da tohumluğun vasıf ve standartları yönünden nitelikleri Tarım Bakanlığınca   
tesbit olunur.                                 
--------------------                              
(1) Bu fıkranın uygulanmasında 17/6/1995 tarih ve 22316 sayılı Resmi Gazete'de 
  yayımlanan Bakanlık Yönetmeliğine bakınız.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Her ne suretle olursa olsun ithal edilecek tohumlukların, tohumluğun geti- 
rildiği memleketteki nizam ve usullere göre asgari anaç sınıfında olması esas- 
tır. Sertifikalı sınıftaki tohumlukların ithali ancak Tarım Bakanlığının özel  
izni ile olur.                                 
  Fakültelerle resmi araştırma ve ıslah müesseselerinin kendi çalışma prog-  
ramlarına giren konularda ıslah materyali olarak kullanılmak üzere getirtecek- 
leri tohumluk numuneleri 308 sayılı kanunun 11 inci maddesi hükmünün dışında  
bırakılmıştır.                                 
  Bitki ıslahı üzerinde çalıştığı Tescil Komitesince tesbit edilen gerçek ve 
tüzel kişilere; Tarım Bakanlığınca yukarki fıkrada gösterilen haklar aynen ta- 
nınabilir. Ancak, bunların getirtecekleri tohumlukların miktarları ıslahı üze- 
rinde çalıştıkları bitkinin cinsine göre Tarım Bakanlığınca ayrıca tayin edi-  
lir.                                      

  Madde 7 - Tarla ve laboratuvar muayeneleri için 308 sayılı kanunun 12 nci  
maddesi ile ücret alınamıyacağına dair öngörülen ve 29/8/1963 tarihinde başlı- 
yan beş yıllık süre içinde etiket, mühür, numune torbası, her türlü ambalaj   
vesaire gibi tarla ve laboratuvar muayenesi ile ilgili olmıyarak kontrol ve   
sertifikasyon için gerekli olupta idarece yapılan giderler başvuranlarca öde-  
nir.                                      
  Her sınıf ve kademeden sertifikalı tohumluk ile kontrollu tohumluklarda   
kullanılacak her türlü standart etiket ve mühürlerin şekil ve esasları Tohumluk 
Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü Müdürlüğünce belirtilir.           
  Beş sene sonunda alınmaya başlanacak olan tarla ve laboratuvar muayene üc- 
retlerinin tutarı ve esasları, bu sürenin bitiminden en az bir yıl önce Tarım  
Bakanlığınca tesbit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanır ve ayrıca ilan olunur. 

  Madde 8 - Bu Yönetmelik 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı kanunun 17 nci mad- 
desine göre hazırlanmıştır.                           

  Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          

  Madde 10 - Bu Yönetmeliği Tarım Bakanlığı yürütür.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                432 - 1                     
                                        
  25.1.1964 TARİH ve 6/2609 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE    
  KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE    
         GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE               
--------------------------------------------------------------------------------
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği              
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte            
 Tarihi      Numarası        Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe  
                      Maddeleri       Giriş Tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
R.G.:17.6.1995   22316            -          17.6.1995  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       TOHUMLUKLARIN SERTİFİKASYONUNA İLİŞKİN              
              YÖNETMELİK                     
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25.1.1964, No: 6/2609          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 21.8.1963, No: 308           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 1.2.1964, No: 11622           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 3, S. 390