Endeksler
                                        
         DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İSTATİSTİK EĞİTİM         
           MERKEZİ KURULUŞ VE PROGRAMI YÖNETMELİĞİ          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 5.12.1963, No: 6/2454        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 13.6.1962, No: 53          
  Yayımlandığı R. Gazetinin Tarihi   : 19.12.1963, No: 11585        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cilt: 3, S. 175         
                                        
                                        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
              Amaç ve Kuruluş                   
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  53 sayılı Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuru- 
luşu Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (d) fıkraları uyarınca Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığına bağlı olmak üzere: İstatistiğe duyulan ihti- 
yacın gün geçtikçe büyük önem kazanması nedeniyle, gerek kamu, gerekse özel ke- 
simin istatistikçiye olan ihtiyacını karşılamak, ülkemizdeki istatistik kültü- 
rünü geliştirmek ve istatistik ile ilgili personelin bilgi ve tecrübesini art- 
tırmak, istatistik metod ve tekniklerini öğretmek ve personeli bu alanda yeni  
hizmet ve görevlere hazırlamak üzere bir "İstatistik Eğitim Merkezi" kurulmuş- 
tur.                                      

  Madde 2 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  Eğitim Merkezi, istatistik eğitimi yapmak, işbaşında yetiştirme kursları  
açmak, seminer ve konferanslar tertip etmek yollarıyla;             
  a) Devlet İstatistik Enstitüsü personelini,                 
  b) Genel ve katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Özel İda- 
reler ve belediyelerle bunlara bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu Ku- 
rumlarda, özel sektörde ve mesleki teşekküllerde veya İslam Konferansına üye  
ülkelerle, diğer ülkelerde benzer iş ve kurumlarda çalışan istatistikle ilgili 
personel.                                    
  c) Enstitü Başkanlığınca uygun görülecek, yukarıda yazılı olanlar dışında  
 kalan elemanları yetiştirir.                          

  Madde 3 - Merkez'in çalışmaları:                      
  a) İstatistik öğretimi,                           
  b) İşbaşında yetiştirme kursları,                      
  c) Konferans ve seminerler,                         
  Olmak üzere, üç grupta toplanır.                      
------------------------------                         
(1) 26/1/1982 tarih ve 8/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-  
  nulan yönetmeliğin 4 üncü maddesinde mezkür yönetmeliğin Devlet İstatistik 
  Enstitüsünün bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafından yürütüleceği hükme bağ- 
  lanmıştır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - İstatistik Eğitim Merkezi, çalışma konuları ile ilgili olarak   
yerli ve yabancı eğitim müesseseleri, milletlerarası ve yabancı kurullar, kamu 
ve özel sektördeki daire ve kurumlar ve mesleki teşekküllerle işbirliği yapabi- 
lir.                                      

  Madde 5 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  Merkezin Organları;                             
  a) Eğitim Danışma Kurulu,                          
  b) Öğretim Kurulu,                             
  c) Eğitim Merkezi Müdürlüğünden ibarettir.                 

  Madde 6 - Eğitim Danışma Kurulu; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı veya  
uygun göreceği birisinin başkanlığında, yine Enstitü Başkanının seçeceği, üni- 
versite ve yüksek okulların istatistik dersi okutan 3, matematik dersi okutan  
1, ekonomi dersi okutan 1 öğretim üyesi ile, Enstitünün Tetkik ve Araştırma   
Dairesi Başkanı, Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanı, Ekonomik İstatistikler  
Dairesi Başkanı ve Eğitim Merkezi Müdüründen meydana gelir.           

  Madde 7 - Eğitim Danışma Kurulu; öğrenim döneminin başında ve sonunda ol-  
mak üzere, yılda iki defa toplanır. Kurul, Merkez Müdürünün gerekçeli teklifi  
üzerine, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının lüzumlu görmesi halinde de   
toplantılar yapar ve Eğitim Merkezinin istatistik öğretimi ve işbaşında yetiş- 
tirme programlarını incelenip tartışarak, bu programların uygulanması ve elde  
olunan sonuçlar hakkında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanına yazılı bilgi ve 
mütalaa verir.                                 

  Madde 8 - Öğretmenler Kurulu; Eğitim Merkezi Müdürü veya seçeceği birisinin 
başkanlığında, Eğitim Merkezinde öğretim ile görevlendirilen öğretmenlerden   
meydana gelir.                                 

  Madde 9 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  Öğretim Kurulu; Eğitim Merkezinin çalışmaları ile ilgili yönergeler hazır- 
lar, eğitim programı ve eğitim ile ilgili diğer konularda Enstitü Başkanlığına 
önerilerde bulunur. Öğretim Kurulunca hazırlanan yönergeler, Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanının onayından sonra yürürlüğe girer.              

  Madde 10 - Eğitim Merkezi Müdürü, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı ta-  
rafından görevlendirilir ve Başkan adına Merkezi idare eder.          
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
                Öğretim                     
                                        
  A - Öğrenim Dönemi ve Okutulacak Dersler:                  

  Madde 11 - İstatistik öğrenimi, her yıl Ekim ayının ilk gününde başlamak  
ve Haziran ayının sonunda bitmek üzere, iki sömestrden ibarettir.        
  1 inci sömestr, Ekim ayının ilk gününde başlar ve Ocak ayı sonunda biter.  
2 nci sömestr ise, Mart ayının 1 inde başlayarak Haziran sonunda biter.     

  Madde 12 - İstatistik öğretiminin amacı, başlıca istatistik metod ve teori- 
lerini de kavramak üzere, istatistik alanında teorik ve pratik bilgi ve konula- 
rın öğretilmesidir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  İstatistik Eğitim Merkezinde istatistik öğrenimi yapabilmek için, Lisans  
Eğitimini tamamlamış olmak, fiili askerlik görevini yapmış olmak veya tecilli  
olmak (Erkekler için), Kamu Kurumlarında çalışanlar için enaz 2 yıl kurumların- 
da çalışmış olmak ve 25 inci maddede yazılı giriş yarışma sınavını kazanmış   
olmak gerekir.                                 

  Madde 14 - İstatistik öğretimi için okutulacak dersler, öğrencinin lisans  
seviyesindeki öğrenimi gözönünde tutularak düzenlenir ve yüksek öğrenim lisans 
seviyesinde matematik veya ekonomi veya maliye okumamış öğrenciler, birinci sö- 
mestrde istatistik derslerine ilave olarak bu dersleri de okurlar. Müşterek   
dersler birlikte okutulur.                           

  Madde 15 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  Okutulacak derslerin konuları ve öğrenim programları, her dönem başında öğ- 
retim kurulu tarafından hazırlanır ve Eğitim Danışma Kurulunun görüşleri alına- 
rak Enstitü Başkanının onayına sunulur.                     

  Madde 16 - Eğitim Merkezi, Devlet İstatistik Enstitüsünün gerekli gördüğü  
konularda istatistikle ilgili personelin mesleki bilgi ve tecrübelerini geliş- 
tirmek üzere, işbaşında yetiştirme kursları açar.                
  Bu kursların süreleri, okutulacak dersler ve kurslara kimlerin katılacağı  
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından tesbit edilir.              

  Madde 17 - İstatistik Eğitim Merkezi, genel ilgi gören istatistik veya ben- 
zeri konularda seminerler ve konferanslar tertip edebilir.           
  B - İmtihanlar:                               

  Madde 18 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  Eğitim Merkezi sınavları, birinci ve ikinci yarıyılların sona erdiği tarih- 
ten bir hafta sonra başlamak üzere yılda iki defa yapılır. Birinci yarıyıl sı- 
navlarını başaramıyanların Eğitim Merkezi ile ilişkileri kesilir. Eğitim süre- 
since gereği kadar ara sınavları yapılır. Ara sınavlarının niteliği ve niceliği 
yönergelerle belirlenir.                            

  Madde 19 - Bir öğretim döneminde başarı sağlamayan öğrenci, tekrar giriş  
imtihanını kazanırsa (Memur olanlar dairesinden müsaade almak suretiyle) bir  
öğrenim dönemi daha okuyabilir.                         

  Madde 20 - İşbaşında yetiştirme kurslarının sonunda, kursa katılanlar yazı- 
lı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü bir imtihana tabi tutulurlar.      
  C - Sertifikalar:                              

  Madde 21 - 18 inci maddenin birinci fıkrasında yazılmış bulunan 1 inci ve  
2 nci sömestr imtihanlarında başarı gösterenlere "İstatistik Sertifikası" ve-  
rilir. Başarı göstermiyenler, isterlerse, istatistik öğrenimine iştirak ettik- 
leri hakkında bir belge alırlar.                        

  Madde 22 - İşbaşında yetiştirme kursları imtihanlarında yeterli görülenlere 
de, kursun niteliğini ve başarıyla bitirildiğini belirten bir sertifika veri-  
lir.                                      

  Madde 23 - 21 ve 22 nci maddelerde yazılı sertifikalar, Devlet istatistik  
Enstitüsü tarafından verilir.                          
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                    
        Kayıt ve Kabul Şartları ve Giriş İmtihanı            
                                        

  Madde 24 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  İstatistik Eğitim Merkezine katılabilmek için, aşağıdaki, belgelerin bir  
dilekçe ile Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilmesi gerekir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Öğrenim durumunu belirten belge (Aslı veya noterden tastikli örneği),  
  b) Nüfus kağıdı (Aslı veya noterden tastikli bir örneği),          
  c) 4,5x6 eb'adında 6 adet fotoğraf,                     
  d) Fiili askerlik görevini yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge (Er- 
kekler için),                                  
  e) Kamu hizmetinde çalışan personelin, kurumlarında çalıştığına ve eğitim  
 süresince izinli olacaklarına dair belge,                   
  f) Kamu Kuruluşlarında çalışanlar için kefalet senedi Ek: 1 (Örneği D.İ.E. 
Eğitim Merkezinden alınacaktır.)                        
  g) Diğer ülkelerden katılanların, devletlerince resmen aday gösterildikle- 
rine dair belge.                                

  Madde 25 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  Giriş yarışma sınavları, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce ilan edile- 
cek tarihlerde, yazılı olarak İstatistik, Matematik ve Ekonomi derslerinden   
yapılır. Giriş sınavlarının tarihleri ve nerede yapılacağı bir ay önceden ilan 
edilir.                                     
                                        
               DÖRDÜNCÜ KISIM                   
               Çeşitli Hükümler                  
                                        

  Madde 26 - İstatistik öğrenimine işbaşında yetiştirme kurslarına katılan-  
lar, dersleri takip etmek zorundadırlar. Memur olanlar, öğrenim veya kurs sü-  
resince, asli görevlerinden izinli sayılırlar.                 

  Madde 27 - (Değişik: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                 
  İstatistik eğitimi sınavları ve bu sınavlarda verilecek notlara ait esas-  
lar, öğrencilerin devam ve disiplin işleriyle ilgili konular ve bu yönetmelikte 
yer almayan diğer hususlar, bu yönetmelik esaslarına uygun olarak öğretim kuru- 
lunca yönergelerle düzenlenir.                         

  EK MADDE 1 - (Ek: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                  
  Eğitim Merkezinin öğretime başlaması ile her öğrenciye, öğretim kurulunca  
bir klavuz öğretim elemanı tayin edilir. Klavuz öğretim elemanı, eğitim süresi 
boyunca bu öğrenciyle sürekli olarak ilgilenir, test ve benzeri çalışmalarında 
ona yardımcı olur.                               

  EK MADDE 2 - (Ek: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                  
  Eğitim Merkezine devam eden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için;     
  a) Birinci ve ikinci yarıyıl sınavlarında başarı göstermesi,        
  b) Yönergelerin öngördüğü pratik çalışmaları ve diğer şartları gerçekleş-  
tirmesi gerekir.                                

  EK MADDE 3 - (Ek: 26/1/1982 - 8/4213 K.)                  
  Eğitim Merkezine devam eden Devlet İstatistik Enstitüsü personeli ile Kamu 
Kurumlarında çalışan personel, eğitime tabi tutuldukları süre kadar, bağlı bu- 
lundukları kuruma zorunlu hizmetle yükümlüdürler.                

  Madde 28 - 13/6/1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (d)   
fıkrasına göre hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
      5.12.1963 TARİH ve 6/2454 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
------------------------------------------------------------------------------- 
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
------------------------------------------------------------------------------ 
                   Farklı Tarihte     Yürürlüğe     
Tarihi      Numarası      Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi   
                    Maddeleri                
------------------------------------------------------------------------------ 
26.1.1982     8/4213         --          10.3.1982     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
      5.12.1963 TARİH ve 6/2454 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
------------------------------------------------------------------------------ 
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
------------------------------------------------------------------------------- 
                    Farklı Tarihte     Yürürlüğe    
Tarihi       Numarası       Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi  
                     Maddeleri               
-------------------------------------------------------------------------------