Endeksler
                                        
       237 SAYILI TAŞIT KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE GÖRE          
         KURUMLAR TARAFINDAN İHDAS EDİLECEK              
         OTOBÜS SEFERLERİNİN İŞLETME ESASLARI             
            HAKKINDA YÖNETMELİK                   
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 17.9.1963, No: 6/2206       
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 5.1.1961, No: 237         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 30.9.1963, No: 11518        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     :                  
                                        
                                        
                                        
               I - GENEL HÜKÜMLER                 
                                        
    Kurumlarca ihdas ve işletilecek otobüs seferlerinin bu Yönetmelik    
               hükümlerine tabii olacağı             
                                        

  Madde 1 - 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesinde yazılı kurumlarda  
7 nci madde gereğince personelin taşınması için ihdas edilecek otobüs sefer-  
lerinin işletilmesi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.             
                                        
               Tarifler                      
                                        

  Madde 2 - Tarifler:                             
  Otobüs seferleri; kurumlarca taşıt standardizasyon kararına uygun olarak  
toplu personel taşıma hizmetlerine tahsis edilecek taşıtlarla yapılacak sefer- 
lerdir.                                     
                                        
        Otobüs seferlerinin ihdas ve işletilmesi             
                                        

  Madde 3 - Kurumlarca otobüs seferlerinin ihdas ve işletilmesi:       
  a) Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonlarından ve gündelik muayyen  
tarifelerle işleyen devlete, ve mahalli idarelere ait taşıt güzergahında uzak  
bulunan yerlerdeki kuruluş ve işyerlerinde sürekli ve geçici olarak görevli   
memur, subay ve hizmetlilerle işçileri ve bu mevkiide oturan ailesi efradını  
ve okula giden çocuklarını bu yerlerden şehir ve kasabaya veya en yakın muay-  
yen tarifeli taşıt güzergahına götürüp getirmek.                
  b) Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber tren, otobüs gibi  
gündelik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergahından uzak bulunan münferit 
yerlerdeki kuruluş ve işyerlerinde sürekli veya geçici olarak görevli memur ve 
hizmetlilerle işçileri bu yerlere en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına  
getirmek, (Bu hizmetin görülmesinde personelin ailesi efradı ile okula giden  
çocukları bu hizmetten faydalanamazlar.)                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muay- 
yen tarifeli taşıtların personeli zamanında işbaşında bulunmalarını temin ede- 
cek yeterlikte olmadığı hallerde, personeli işbaşına götürüp getirmek,     
                                        
  Hizmetlerini yapmak için;                          
  ç) Kurumların yetkili organlarının otobüs seferlerinin ihdas ve işletilme- 
sine lüzum görmesi,                               
  d) Kurumların bu hizmetlerin daimi ve devamlı muntazam şekilde görülen hiz- 
metlerden olması,                                
  e) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince Ulaştırma Bakanlığından alına- 
cak mütalaada aşağıdaki hususların belirtilmesi;                
  1 - Otobüs işletecek kurumun adı ve yeri,                  
  2 - Otobüs işletmesinin hangi şehir ve mahaller arasında yapılacağı,    
  3 - Taşınacak personel sayısı,                       
  4 - Otobüs servisinin güzergahı,                      
  5 - Otobüs seferlerine ait orel tarifeleri, (Zaman tarifesi)        
  6 - Kurumlar tarafından ihdas ve işletilecek otobüs servisleri için satın  
alma, kiralama veya sair kanallarla temin edilecek otobüslerin rantabilite   
hesaplariyle tercih sebeplerinin belirtilmesi,                 
  7 - İşletilecek taşıt sayısı,                        
  8 - Taşıtların standardizasyon kararlarına uygun olup olmadığı,       
  9 - Markası ve modeli,                           
  10 - Kaç kişilik olduğu,                          
  11 - Kurumlar tarafından otobüs seferlerinin işletileceği mahallerdeki mu- 
ayyen tarifeli taşıtları işleten kuruluşlardan bu mahallerde çalışan personelin 
zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek yeterlikte taşıt tahsis imkanına 
sahip bulunup bulunmadıklarına dair alınacak yazılı mütalaa,          
  ile mümkündür.                               
  Otobüs seferlerinin bir yükümlülük doğurmıyacağı ve personelin       
              hak isteyemiyeceği                  

  Madde 4 - Kurumlarca ihdas edilecek ve işletilecek otobüs seferleri bir yü- 
kümlülük doğurmaz ve faydalanacak personelde herhangi bir hak istiyemez.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        Taşınacak personelden ücret alınmıyacağı             
                                        

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre, işletilecek taşıtlarda taşınacak personelden 
taşıma ücreti alınmaz.                             
                                        
              II - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER                
              Taşıtlardan faydalanma                
                                        

  Madde 6 - İvedi ve olağanüstü hallerde (Hastalık, yer sarsıntısı, yangın,  
tabii afetler, tatbikat, yerli ve yabancı konukların gezileri ve benzeri    
gibi...) bu hizmet taşıtlarından yararlanılır. Ayrıca eğitim ve kurs amaciyle  
yapılacak gezilerde de faydalanılır.                      
    Otobüs seferlerinde personelden aranacak kimlik kartı          

  Madde 7 - Otobüs seferlerinden faydalanacak personele işletmeyi yapan ku-  
rumlarca fotoğraflı birer kimlik kartı verilir. Personel bu kartı üzerinde bu- 
lundurmağa ve istek halinde göstermeğe zorunludur. Kimlik kartı taşımıyanlar  
taşıtlara binemezler.                              
    Otobüs seferlerinin nizamlara uygun olarak yapılacağı          

  Madde 8 - Kurumlarca yapılacak otobüs seferleri belediye nizamlarına ve   
trafik mevzuatına uygun olarak işletilir.                    
    Taşıtlarda bulundurulacak günlük yol belgesi              

  Madde 9 - Servise çıkan taşıtlar için bu Yönetmeliğe bağlı örneğine uygun  
günlük bir yol belgesi düzenlenir.                       
    İşletilecek taşıtlardan müştereken faydalanılma             

  Madde 10 - Bakanlıkların kendi personeliyle Bakanlıklara bağlı bulunan çe- 
şitli kurumların personelinin taşınmalarında bu taşıtlardan müştereken fayda-  
lanılmasını sağlamak için ilgili kurumlar veya Bakanlıkların sorumlu makamları 
gerekli tedbirleri alabilirler.                         
        Personelin beraberinde taşıyacağı eşya              

  Madde 11 - Personel, taşıt ve diğer yolcular için bir tehlike veya sakınca 
meydana getirmemek şartiyle, beş kiloya kadar eşyasını taşıt raflarında, elle- 
rinde veya kucaklarında taşıyabilirler.                     
        Taşıtların taşıyacağı işaretler                 

  Madde 12 - Taşıtlar, işleten kurumların adı ile işaretini taşır. Bu levha, 
yazı ve işaretler taşıtların (Ön ve yan taraflarında) münasip bir yerine konu- 
lur veya yazılır. Bu yazıların en az beş santim büyüklüğünde harflerle yazıl-  
ması mecburidir.                                
        Taşıtların işletilmesi ve sorumluluğu              

  Madde 13 - Taşıtlar, ilgili kurumların taşıt işlerine bakan servisleri ta- 
rafından işletilir. İşletmenin kanun ve yönetmelik hükümlerine         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
uygun bir şekilde yürütülmesinden kurumun en büyük amiri veya tevkil edeceği  
personel sorumludur ve işletilen taşıtları her zaman kontrol ettirebilirler.  
           Otobüs seferlerinin ihdas ve işletilmesi          

  Madde 14 - 237 sayılı Taşıt Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre otobüs ser- 
vislerinin ihdas ve işletilmesi, Ulaştırma Bakanlığının mütalaasına ve Türk   
Silahlı Kuvvetlerinin otobüs servislerinin ihdas ve işletilmesi Milli Savunma  
Bakanlığının teklifi üzerine, Başbakanlığın iznine bağlıdır.          
         Mevcut taşıtlar hakkında uygulanacak hükümler         

  Madde 15 - Kurumlar tarafından halen işletilmekte olan taşıtlar hakkında da 
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.                       
               III - GEÇİCİ HÜKÜM                
  Geçici Madde - Kurumlar tarafından halen işletilmekte olup taşıt standardi- 
zasyon kararına göre toplu personel taşıma hizmetlerine uymuyan taşıtlar, ku-  
rumların hizmet ihtiyacını devamı süresince ve ekonomik ömürlerini dolduruncaya 
kadar kullanılabilirler.                            
        IV - YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME HÜKÜMLERİ               

  Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.   

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                Günlük Yol Belgesi               
 ------------------------------------------------------------------------------
 | Şoförün görev ve koruyucu                         |
 |   bakım çizelgesi    |   Tarihi /  /      Plaka No.    |
 |----------------------------------------------------------------------------|
 | Aracın tipi       | Nereye gideceği |   Saati  |   Km.    |
 |-----------------    | (Daire yeri v.s. |--------------|----------------|
 | Şoförün adı ve soyadı  |         | Dönüşte |  |        |
 |             |         |----------|---|----------------|
 |             |         | Çıkışta |  |        |
 |             |         |----------|---|----------------|
 |             |         | Toplam |  |        |
 |-------------------------|------------------|--------------|----------------|
 | Görevlendirenin Çıkara- | Aracın müesse-  | Yakıt bü-  | Yağ bütünle- |
 | resmi mühür   nın  | sesi (Dairesi) | tünlemesi  | mesi     |
 |  ve imzası  imzası |         |--------------|----------------|
 |       |     |         |--------------|--------------- |
 |       |     |         | Litre Galon | Litre Kuart  |
 |       |     |         |    |   |        |
 |       |     |         |    |   |        |
 |----------------------------------------------------------------------------|
 |       |   |    |   |      |     |        |
 | Çıkış saati | Nere-| Nere- |   | Yol sayacı |     | Aracı serbest |
 |       | den | ye  |   |  Km.   | Varış |  bırakanın  |
 |       |   |    |   |------------| saati |   imzası   |
 |--------------|------|-------|------|------|-----|---------|----------------|
 |       |   |    |   |   |   |     |        |
 |       |   |    |   |   |   |     |        |
 |       |   |    |   |   |   |     |        |
 |       |   |    |   |   |   |     |        |
 |-----------------------------------------------------------|----------------|
 | Düşünceler:                       |Bu çizelgedeki |
 |                              |kayıtları kont- |
 |                              |rol ettim ve ge-|
 |                              |reken işlemleri |
 |                              |yaptım aracı çı-|
 |                              |karanın imzası |
 ------------------------------------------------------------------------------