Endeksler
                                        
         SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VEKALET ÜCRETLERİ           
               DAĞITIM YÖNETMELİĞİ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.5.1963, No: 6/1716         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 2.2.1929, No: 1389          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 3.6.1963, No: 11418          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : - , Cildi: -, S. -             
                                        
                                        
                                        
                                        
  Konusu:                                   

  Madde 1 - Sosyal Sigortalar Kurumu avukatları tarafından yürütülen dava ve 
icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra dairelerince, Kurum lehine hükmolunup, 
tahsil edilen vekalet ücretleri,Yönetmelik hükümleri gereğince ilgililere dağı- 
tılır.                                     
  Tek Avukat Çalıştırılması:                         

  Madde 2 - Tek avukat çalıştırılan şubelerde, bu avukat tarafından takip   
olunarak, Kurum lehine sonuçlandırılan davalarda, mahkemelerce Kurum lehine   
hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin %70'i o avukata verilir.        
  Birden Fazla Avukat Çalıştırılması:                     

  Madde 3 - Birden fazla Kurum avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil), 
tahsil olunan vekalet ücretlerinin %70'i, o yerde çalıştırılan bütün avukatlar 
ve varsa Hukuk İşleri Müdürü ile yardımcıları arasında; hizmet icapları ile   
sebkeden emek ve ilgililerin özel durumları nazara alınarak, paylaştırılır.   
  Şubeler Hukuk Servislerinde Çalışanlar:                   

  Madde 4 - (Değişik: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                 
  Hukuk İşleri Müdürlükleri dışında kalan Şubelerde tahsil olunan vekalet   
ücretlerinin yukarıdaki hükümlere göre ilgili avukatlara ödenen kısımdan geri  
kalan %30'unun 2/5'i, o Şubeler Hukuk İşleri Servislerinde çalışan memurlara  
sebkeden emeklerine, özel durumlarına ve işbu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki 
esaslara göre dağıtılır. Artan 3/5 hisse Başhukuk Müşavirliğine gönderilir.   
  Hukuk İşleri Müdürlüklerinde Çalışanlar:                  

  Madde 5 - (Değişik: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                 
  Hukuk İşleri Müdürlüklerinde % 30 hissenin 3/5'i Müdürlük memurlarına seb- 
keden emekleri ile özel durumları nazara alınarak 8 inci madde esaslarına göre 
paylaştırılır. Kalan 2/5'i Başhukuk Müşavirliğine gönderilir.          

  Madde 6 - (Mülga: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                  
  Emeğin Takdiri:                               

  Madde 7 - (Değişik: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                 
  Başhukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirlerinin sebkeden emeklerinin takdiri Ge- 
nel Müdürlük Makamına; diğer ilgililerin ise Merkez'de Başhukuk Müşavirine,   
taşra teşkilatında, varsa Hukuk İşleri Müdürlerine, Şubelerde Hukuk Servisi Şef 
Avukatının teklifiyle Şube Müdürüne aittir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  40/2                                    
  Memur Vekalet Ücreti Dağıtımı:                       

  Madde 8 - (Değişik: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                 
  Başhukuk Müşavirliği ile Hukuk İşleri Müdürlüklerinde ve Şubeler Hukuk Ser- 
vislerinde çalışan Memurlara, sebkeden emek ve özel durumlarına göre, Avukat-  
lara Kanunen ödenmesi gereken (Vekalet) ücretinin yıllık tutarının;       
  a) Şef, Şef Yardımcısı ve Raportörlük görevi yapanlara, %65'ini,      
  b) Takip Memuru, Mutemet ve İstihbarat Memurluğu görevi yapanlara %55'ini, 
  c) Yukarıda sayılanlar dışında kalan Memurlara %45'ini,           
  d) Hukuk İşleri, Müdürlükleri ile varsa Şubelerde Hukuk Servislerine tahsis 
edilmiş vasıta şoförlerinden Memur Statüsünde çalıştırılanlara %30'unu,     
  e) Memur Statüsünde çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personeline %15'ini, 
geçmemek kaydıyla ücreti vekalet dağıtımı yapılır.               
  Atama ve Ayrılmalar:                            

  Madde 9 - (Değişik: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                 
  Hukuk Müşavirliği Teşkilatına atanan veya teşkilattan ayrılanlar atandık-  
ları veya ayrıldıkları ayın dağıtımından o aydaki emekleri oranında istifade  
ederler.                                    
  Bir Hukuk Ünitesinden diğer Hukuk Ünitesine nakil edilenler, nakil tarihi- 
ne kadar eski Ünitesindeki dağıtımından, nakil tarihinden sonra ise yeni Üni-  
tesindeki dağıtımdan yararlandırılır.                      

  Ek Madde 1 - (Ek: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                  
  3 ve 4 üncü maddeler gereğince Başhukuk Müşavirliğine gönderilen hisseler  
toplamının % 25'i Başhukuk Müşavirlerine, % 45'i Müşavir Avukat ve Avukatlarına 
% 30'u da Başhukuk Müşavirliği Memurlarına sebkeden emekleri ve özel durumları 
nazara alınarak 8 inci madde esaslarına göre dağıtılır.             
  Geçici Görevde Bulunanlar:                         

  Ek Madde 2 - (Ek: 9/2/1978 - 7/14704 K.)                  
  Geçici görevde bulunanlar esas Ünitelerince yapılan dağıtımdan yararlan-  
dırılırlar.                                   
  Yürürlük Tarihi:                              

  Madde 10 - 4702 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 12/2/1983 tarihli ve 174  
sayılı Kanunla eklenen sonuncu fıkra delaletiyle 1380 sayılı Kanunun 2 nci   
maddesine göre hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 19/2/1963 tarihinden itibaren 
uygulanır.                                   
  Yürütme Organı:                               

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma Bakanı yürütür.        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
      8.5.1963 TARİH ve 6/1716 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
------------------------------------------------------------------------------- 
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
------------------------------------------------------------------------------- 
                     Farklı Tarihte     Yürürlüğe   
  Tarihi       Numarası      Yürürlüğe Giren    Giriş Tarihi  
                      Maddeleri              
------------------------------------------------------------------------------- 
 9.2.1978      7/14704         -         14.3.1978   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
      8.5.1963 TARİH ve 6/1716 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
------------------------------------------------------------------------------- 
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
------------------------------------------------------------------------------- 
                  Farklı Tarihte     Yürürlüğe      
Tarihi      Numarası     Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi    
                   Maddeleri                 
------------------------------------------------------------------------------