Endeksler
                                        
         MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI İLMİ İSTİŞARE         
              VE ARAŞTIRMA KURULU (İLAR)             
                  YÖNETMELİĞİ                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29.8.1968, No : 6/10663        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 18.5.1959, No : 7279         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 3.10.1968, No : 13017         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 7, S. 2968          
                                        
  I. GENEL HÜKÜMLER:                             
  Yönetmeliğin kapsamı:                            

  Madde 1 - Bu Yönetmelik 18 Mayıs 1959 tarih ve 7279 sayılı Kanunla Milli  
Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu'nun 
faaliyetini, daimi ve geçici olarak teşkil edilecek komitelerle bunlara bağlı  
grupların çalışma tarzlarını ve Kurul Genel Sekreterinin görevleri ile ilgili  
esasları tespit etmek maksadıyla sözü geçen Kanunun 9 uncu maddesi gereğince  
hazırlanmıştır.                                 
  Aşağıdaki maddelerde geçen (İLAR) kısaltılması, Milli Savunma Bakanlığı   
İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu'nu ifade eder.                

  Madde 2 - İLAR'ın görevleri:                        
  a. Milli Savunma faaliyetlerini ilmin ve tekniğin yardımı ile geliştirmek ve
rasyonelleştirmek için alınması gereken tedbirler hususunda Milli Savunma Bakan-
lığınca istenecek istişari mütalaaları vermek,                 
  b. Milli Savunma faaliyetlerini ilgilendiren konularda lüzumlu göreceği   
teklif ve tavsiyelerde bulunmak,                        
  c. Gereken hususlarda komite ve çalışma gruplarının mütalaasını almaktır.  
  II. KURULUŞ:                                

  Madde 3 - İLAR ilk kuruluşunda 5 üye ve bir Genel Sekreterden teşekkül eder.
Üye sayısı lüzumu halinde 30'u geçmemek üzere artırılabilir.          
  Milli Savunma Bakanı İLAR'ın tabii başkanıdır.               
  Kurulun Genel Sekreterlik görevini Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı 
yapar.                                     
  III. ÜYELERİN SEÇİMİ:                            

  Madde 4 - İLAR üyeleri ilmi ve araştırmaları ile tanınmış kişiler arasından 
seçilir. Bu kişilerin Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında bulunmamaları şart- 
tır.                                      
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - 7279 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince kurulun ilk beş üyesi 
Milli Savunma Bakanlığının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca 4 sene için seçi- 
lirler.                                     
  Üye sayısının artırılması maksadiyle veya boşalan üyelikler için İLAR'ın  
teklifi ve Milli Savunma Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile  
İLAR'A üye seçilir.                               

  Madde 6 - Milli Savunma Bakanlığına İLAR'ca teklif edilecek adaylar birbiri-
ni takip eden iki toplantıda tespit edilir. Birinci toplantıda adaylar belirti- 
lir, ikinci toplantıda da bu adaylar arasından tercih yapılır. Bu iki toplantı- 
nın tarihleri arasında en az bir ay süre bulunur.                

  Madde 7 - a. Üye sayısının artırılmasına lüzum hasıl olduğu hallerde aday- 
ların tespiti artırma kararının alındığı toplantıyı takip eden ikinci toplantıda
yapılır.                                    
  b. Üyelerin sürelerinin dolması halinde; aday tespiti sürenin dolmasından  
evvelki son toplantıda yapılır.                         

  Madde 8 - Adayların belirtileceği toplantıda Genel Sekreter ve kurul üyele- 
rinden isteyenler, yazılı bir teklif ile 4 üncü maddedeki nitelikleri taşıyan  
kişilerden üyelik için aday gösterebilirler. Aday teklifinde bulunanlar, teklif 
ettikleri kimselerin hal tercümelerini, yayınlanmış ilmi araştırmalarının bir  
listesini ve mümkünse eserlerinin birer nüshasını teklifler ile birlikte İLAR  
Başkanlığına verirler.                             

  Madde 9 - Adaylar tespit edileceği toplantıdan evvel İLAR Başkanlığınca   
üniversitelerle İLAR'a üye adayı verebilecek nitelikteki kurumlara müracaat   
edilerek, kurulca tespit edilmiş olan bilim dalında 4 üncü maddedeki nitelikleri
taşıyan adayları göstermeleri istenir. Üniversite adayları senatolar vasıtasiyle
kendi üyelerinin arasından seçilir. İLAR Başkanlığına bir ay içinde cevap verme-
yen kurumlar aday göstermemiş sayılırlar.                    
  Her üyelik için kurumlarca en fazla iki aday gösterilebilir. Adayların isim-
leri ile birlikte hal tercümeleri, yayınlanmış ilmi eser ve araştırmalarının  
birer listesi ve mümkün olanların da birer nüshaları üniversitelerce İLAR Baş- 
kanlığına gönderilir.                              

  Madde 10 - Adayların belirtileceği toplantıda İLAR; üyelerin üniversitelerin
ve diğer teşekküllerin gösterdikleri kişilerin adaylıklarının kabul edilmesine 
karar verir. Adaylığı İLAR'ca kabul edilen kişiler hakkında bir rapor hazırlamak
üzere İLAR üyelerinden gereği kadar raportör seçilir. Raportörden kurulacak ko- 
misyon ilk toplantısında başkanını seçer.                    

  Madde 11 - Raportörlerin hazırlıyacakları raporda her adayın kişiliği ve  
eserleri özlü bir şekilde belirtilir.                      

  Madde 12 - Aday tespiti yapılacak toplantıda adaylar hakkındaki raporun oku-
nup müzakere edilmesinden sonra, adaylıkları İLAR'ca kabul edilen kişiler ara- 
sında, gizli oyla ve hazır bulunan üyelerin üçte iki ço-            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ğunluğu ile aday seçimi yapılır. Bu seçimde hiçbir aday kazanamazsa aynı aday- 
lar arasında seçim üçüncü defa tekrarlanır. Bu son seçimde de gerekli çoğunluk 
sağlanmazsa, 8,9,10 ve 11 inci maddelerde belirtilen işlemler tekrarlanmak sure-
tiyle yeniden aday tespit edilir ve aday seçimi yapılır.            
  Seçimi kazanamayan kişiler bir sene içinde tekrar aday gösterilmezler.   
  Aday seçimi ile ilgili İLAR müzakerelerinde İLAR'ın tabii başkanı,İLAR Baş- 
kanı, Başkan vekili, İLAR üyeleri ve İLAR Genel Sekreterinden başka kimse bulu- 
namaz.                                     
  Ayrıca 7 nci maddede belirtilen sebepten ötürü aday seçimi yapılmakta ise; 
bu takdirde süreleri dolmak üzere olan ve işgal ettikleri yerlere seçim yapılan 
üyeler, sözü geçen müzakerelerde bulunamazlar ve 10 uncu maddede belirtilen   
raportörlüklere seçilemezler. Bu müzakerelerin yapıldığı oturumlarda 7279 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesinde sözü geçen toplantı nisabı hesap edilirken bu üyeler  
toplam üye sayısından çıkartılır.                        

  Madde 13 - İLAR'ca seçilen adaylar, İLAR Başkanlığınca Milli Savunma Bakan- 
lığına teklif edilirler. Milli Savunma Bakanı teklif edilen adayları uygun gör- 
düğü takdirde Bakanlar Kurulu'na inha eder. Teklif edilen adaylar Bakanlar Kuru-
lu kararı ile İLAR'a üye seçilirler.                      
  IV. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:                          

  Madde 14 - İLAR üyeliği 4 yıllık sürenin dolması ile sona erer.       
  Süresi dolan üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.              
  İLAR'a seçilen üyeler, kurul üyeliklerinden ayrıldıkları takdirde 7279 sayı-
lı Kanunun 2 nci maddesine göre Milli Savunma Bakanlığı İlmi İstişare Kurulu  
fahri üyesi ünvanını hayatta oldukları sürece taşırlar.             

  Madde 15 - Üyelerden görevleri ile bağdaşmayan hareketleri görülenler süre- 
lerinin sona ermesi beklenmeksizin Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu'nun kararı ile üyelikten af olunurlar. Bu gibilere fahri üyelik ünvanı  
verilemez.                                   
  V. ÇALIŞMA:                                 

  Madde 16 - İLAR üyeleri arasında gizli oyla ve iki yıl süre ile bir Başkan 
ve bir Başkan vekili seçilir.                          
  Başkan ve Başkan vekilinin üyelik sıfatları bu sürenin bitiminden önce sona 
ererse Başkanlık ve Başkan vekilliği görevi de sona ermiş olur. Süreleri dolan 
Başkan ve Başkan vekilleri bu görevlere yeniden seçilebilirler.         

  Madde 17 - Başkanın ve Başkan vekilinin görevleri:             
  a. Başkan her türlü hallerde İLAR'ı temsil eder, İLAR toplantılarına başkan-
lık eder.                                    
                                        
                                        
  b. İdari ve mali işlerin yönetimini gözetir.                
  c. Alınan kararların uygulanmasını izler.                  
  d. İLAR tarafından hazırlanan İlmi İstişare ve Araştırma Politikasını Milli 
Savunma Bakanına teklif eder.                          
  e. İLAR'ın aldığı kararları Kurul adına Bakana sunar, teklif ve tavsiyelerde
bulunur. Bu kararlar Genelkurmay Başkanlığına da bildirilir.          
  f. Başkan vekili başkanın yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde kuru-
lun toplantılarına başkanlık eder.                       

  Madde 18 - Genel Sekreterin görevleri:                   
  a. İLAR'la Milli Savunma Bakanı ve Bakanlık teşkilatı arasında bağlantı ku- 
rar.                                      
  b. İLAR'ca yapılmasına lüzum gösterilecek tetkik ve araştırmaların gerektir-
diği idari ve mali işleri yürütür.                       
  c. İLAR tarafından teşkil edilen Çalışma Komite ve Gruplarının Sekreterlik 
işlerini düzenler.                               
  e. İLAR toplantılarının tutanaklarını düzenler, kararları tespit eder. Bir 
örneğini Genelkurmay Başkanlığına sunar.                    
  f. Alınan kararların ve araştırma geliştirme politikasının Silahlı Kuvvet- 
lerde tatbikine yardımcı olur.                         
  Genel Sekreterliğin büro işleri, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
kadrolarında bu maksatla görevlendirilecek uzmanlar tarafından yürütülür.    

  Madde 19 - İLAR, üç ayda en az bir defa Başkanın daveti üzerine toplanır.  
Her toplantıda lüzumu kadar oturum aktolunabilir. Her toplantının son oturumunda
gelecek toplantının tarihi ve yeri tespit edilir. Mühim bir sebep vukuu halinde 
Başkan toplantı tarihini değiştirebilir.                    

  Madde 20 - Toplantı davetiyeleri bir gündem teklifini ihtiva eder. Bu gündem
teklifi Başkan veya Başkan vekili ile Genel Sekreter tarafından beraberce hazır-
lanır. Toplantı açılınca bir evvelki toplantının tutanağı ve kararları okunup  
imza edildikten sonra gündem teklifi aynen veya değiştilerek kabul edilir.   

  Madde 21 - İLAR belirli konularda mütalaa vermek, teklif ve tavsiyelerde bu-
lunmak üzere komiteler teşkil eder. Teşkil edilen komitelerde İLAR üyelerinden 
en az biri bulunur ve başkanlık eder. Komiteler gerektiği hallerde Çalışma Grup-
ları teşkil eder. Komite ve çalışma grubu toplantılarında lüzumu halinde İLAR  
Genel Sekreteri müşahit olarak katılabilir.                   
  Komite ve çalışma gruplarının teklifi üzerine Kurulca istişare için Kurul  
dışından uzmanlar celpedilebilir.                        
  Komite ve Çalışma Gruplarına bir üst kademe tarafından birer çalışma prog- 
ramı verilir. Çalışma komite veya grupları bu programlarda üst         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kademeye bildirmek şartıyla değişiklik yapabilirler. Programdaki işlerin ger- 
çekleştirilmesi için programla birlikte münasip bir süre tayin olunur.     
  Çalışma Grubu Başkanlıklarını üyelerini komite seçer. Komite ve Çalışma   
Grupları da Milli Savunma Bakanlığından gelen üyeler arasından raportörünü se- 
çerler.                                     
  Komite Başkanının görevi, Komite ile İLAR arasında bağlantı kurmak, komite- 
lerin çalışmalarını düzenlemek, çalışma sonuçlarını birer raporla İLAR'a sunul- 
mak üzere İLAR Genel Sekreterine göndermek ve kendine bağlı grup veya grupların 
çalışması için gereken tedbirleri almaktır.                   
  Grup Başkanının görevi, komite ile grup arasında bağlantı kurmak, grubun  
toplanması ve çalışması için gereken tedbirleri alma ve çalışma sonunda hazırla-
nacak raporu komite başkanına sunmaktır.                    

  Madde 22 - İLAR üyelerinin faaliyetleri yalnız istişari ve İLAR toplantısı 
günlerine münhasır olmadığından, 7279 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirti- 
len hususlar ile bunlara bağlı çalışma gruplarının toplantılarına katılan İLAR 
üyelerine toplantı sona erinciye kadar ve toplantı günlerine münhasır olmak üze-
re İLAR Kanununun 7 nci maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun tespit edeceği mik-
tarda karar hakkı verilir.                           
  Çalışma komite ve grubu üyeleri ile İLAR Kurulunca görülecek lüzum üzerine 
istişare için iLAR dışında ve Milli Savunma Bakanlığı mensubu olmayan uzmanlar- 
dan celbedilecek olanlara İLAR'ın teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı tarafın- 
dan tespit edilecek miktarda ücret verilir. Bu ücretler sadece toplantı günleri-
ne inhisar eder.                                
  İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu üyelerine her yıl yapılan toplantılarının 
devamı süresince Bakanlar Kurulunun tespit edeceği miktarda huzur hakkı verilir.
  Toplantılara katılacaklara Harcırah Kanununa göre yol masrafları ile yolda 
geçen günlere ait yevmiyeleri, tetkiklerde bulunmak veya müşahitlik etmek üzere 
herhangi bir mahalle gönderilenlere harcırahları verilir.            

  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.