Endeksler
                                        
        DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN        
           DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :19.10.1961, No: 5/1806         
  İlgili Kanunun Tarihi       :14.4.1925, No: 618           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :18.11.1961, No: 10961          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :5, Cildi: 1, S.5            
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 1 - Milli emniyetimizin ve gümrük haklarımızın korunması ve giriş   
çıkışa ait nizamın disiplin altında cereyanını sağlamak maksadiyle yabancı   
limanlara gidip gelen gemilerimizle limanlarımıza gelen ecnebi gemilere iş ica- 
bı veya başka sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililer hakkında bu Yönetmelik 
hükümleri uygulanır.                              

  Madde 2 - (Değişik: 30.9.1963 - 6/2252 K.)                 
        Dış hatlara sefer yapan gemilerimizle ecnebi gemilere ve yurdu- 
muza akaryakıt ve makina yağı getiren gemilere (Transit geçenler dahil) iş ica- 
bı girip çıkmak mecburiyetinde bulunan ve aşağıdaki fıkralarda yazılı olan mües-
seselerin talebi üzerine vazifelendirilin kimselere bir yıl süreli izin belgesi 
verilir. Bu belgeler takvim yılı itibariyle 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihi- 
ne kadar muteber olup belge sahiplerinin görevlerinin devamı halinde ilgili   
müesseselerce üçüncü maddedeki esaslar dairesinde yeniden belge alınır. Yeni  
belgeler alınıncaya kadar eskisi muteber olup ancak yeni belgelerin o yılın   
Mart ayı sonuna kadar alınmış olması lazımdır.                 
  Senelik izin belgesi alacaklar:                       
  A - Gemi acentaları:                            
  a) Acentalar ve müdürleri,                         
  b) Acenta adına gemilerde her türlü işlem yapmağa yetkili görevli memurları.
  B - Turizm acentaları:                           
  a) Acentalar ve müdürleri,                         
  b) Acentalar adına turist gemilerinde işlem yapmağa yetkili görevli memur- 
ları (Gemide kendi acentasına ait turist bulunduğu takdirde)          
  C - Serbest puvantörler:                          
  (Acenta mensubu puvantörler hariç olup serbest yazıcılar-puvantörler cemi- 
yetine kayıtlı olanlar)                             
  D - Denizcilik Bankası:                           
  a) Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bütün işletmeler müdür- 
lüklerince görevlendirilecek personel.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) Klas müesseseleri:                            
  a) Bu müesseselerin yetkili uzmanları.                   
  F - Türk armatörleri:                            
  a) Armatörler,                               
  b) Müdür ve müdür yardımcıları (Diğer acentalar gibi)            
  c) İşletme müdür ve yardımcıları,                      
  d) Enspektörler,                              
  f) İrtibat memurları,                            
  G - Tusloğ Amerikan Yardım Heyeti:                     
  a) Amerikan Tusloğ Müfreze Kumandanlıklarınca isimleri bildirilen görevli  
subay ve memurları.                               
  H - İktisadi Devlet Teşekküllerine ait daireler:              
  a) İktisadi Devlet Teşekkülleri dairelerince bildirilecek görevli personel. 
  İ - Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü:                  
  a) Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bilümun li- 
man işletmeleri müdürlüklerince liste halinde isimleri bildirilecek görevli   
personel.                                    
  J - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği:               
  a) Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından bildirilecek görev- 
li personel.                                  
  K - Gözetme Türk Limited Şirketi:                      
  a) Genel Müdürlüklerince isimleri bildirilecek görevli personel       
  L - Türk ve yabancı petrol kumpanyaları:                  
  a) Genel müdürlüklerince isimleri liste halinde bildirilecek görevli perso- 
nel.                                      
  M - (Değişik: 5.2.1966 - 6/5959 K.) Kumanyacılar              
  a) Bağlı bulundukları Merkez Bankası şubelerine kayıtlı Türk uyruklu kuman- 
    yacılar.                                 
    (Kumanyacı vasfını haiz olmak şartiyle)                 
  b) Türk uyruklu armatör veya kumanyacılar kendi gemilerine bu kayda tabi  
    olmadan kumanya verebilirler.                      

  Madde 3 - (Değişik: 30.9.1963 - 6/2252 K.)                 
       Muvakkat iş ve görev icabı mezkür gemilere girip çıkmak mecburi- 
yetinde bulunan ve umumiyetle tamirat, gece bekçiliği ve diğer müteferrik hiz- 
metlerin ifası ve kontrolü maksadiyle görevlendirilmiş olan kimselerle gümrük  
komisyoncularına, serbest puvantörlere ve zaruret halinde transit gemilere   
girmeleri icap eden şahıslara göre-                       
                                        
                                        
cekleri hizmetin sonuna kadar olmak kaydiyle yalınız bu hizmete inhisar etmek  
üzere geçici izin belgesi verilir.                       
  Bu madde ile ikinci maddede sayılan işler için gemilere girmek mecburiye-  
tinde olan kimselere verilecek geçici veya daimi belgeler için mahallin en bü- 
yük mülkiye amirine bir dilekçe ile müracaatta bulunulması ve bu dilekçeye altı 
aded vesikalık fotoğraf ile tasdikli iki aded nüfus hüviyet cüzdanı örneğinin  
eklenmesi lazımdır.                               
  İdare amirleri tarafından bu konuda yapılacak müracaatlar üzerine gümrük  
muhafaza teşkilatı ve diğer ilgili yerlerden gerekli soruşturma ve inceleme   
yapıldıktan sonra haklarında müsbet sonuca varılanlara iş durumlarına göre   
daimi veya geçici belge verilir.                        

  Madde 4 - Yabancı memleketlere gidip gelen gemilerin nezaretinin temini ile 
personel ve yolcularının hariçle ihtilatına meydan verilmemek üzere gerekli   
muhafaza tedbirlerinin ve dolayısiyle kaçakçılığı önleyici tedbirlerin alınma- 
sında Gümrük Muhafaza Teşkilatı sorumlu olduğuna göre, sabıkalı kaçakçıların  
Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde mevcut fişlerinden durumlarının tetkiki icap et-  
tiğinden, gemilere girip çıkacak eşhasa verilecek daimi veya geçici belgelerin 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce vize olunması gerekir.               

  Madde 5 - İşbu vesikalar yalnız iş ve vazife için gemilere girmek üzere   
kullanılmağa mahsus olduklarından yolcu karşılamak veya uğurlamak maksadiyle  
istimal olunmaz.                                

  Madde 6 - Mezkür belge sahibi yabancı ise 2007 sayılı kanunla ecnebilere  
yasak olan işleri yapamaz. Yaptığı takdirde hakkında gerekli kanuni muamele   
ifa edilmekle beraber belgesi geri alınır ve bir daha yenisi verilmez.     

  Madde 7 - Bu izin belgeleri ile yalnız yolcu salonundan ve gümrük kontrolü- 
ne tabi tutulan yerlerden gemilere girip çıkılır. Giriş ve çıkışta vazifeli   
zabıta ve gümrük muhafaza memurlarına, icabında askeri ulaştırma kumandanları  
veya bunların vazifelendirdiği kimselere belgenin gösterilmesi mecburidir.   

  Madde 8 - (Değişik:30.9.1963 - 6/2252 K.)                  
       Vazife ve iş icabı gemilere girmeleri gereken ilgili bölge ve li- 
man işleri müdürleriyle gemi sürvey kurulu üyeleri, mahalli liman başkanı ve  
yardımcısı, Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Deniz İşleri Dairesi Reisi ve Muavini, 
şube müdürleri, fen heyeti üyeleri ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Mü- 
dürlüğü Liman Dairesi Reisi ve Muavinleri, işletme müdür ve muavinleri denet  
memurları, Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü ve buna bağlı bütün işletmeler  
müdürlüklerince görevlendirilecek personel, askeri ulaştırma komutanları veya  
bunların görevlendirdiği personel, sahil sağlık merkezi doktorları, Tarım    
Bakanlığınca görevlendirilecek zirai karantina enspektör ve müfettişleri,    
Tekel Genel Müdürlüğünce ihraç edilecek                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
alkollü içkilerin sevkinde görevli lüzumu kadar eksper ve memurları, Toprak   
Mahsulleri Ofisi tarafından ihraç edilen afyon ile ithal edilen buğdayların   
yükleme ve boşaltmalarına nezaret etmek üzere görevlendirilecek uzman ve me-  
murları, posta telgraf ve telefon idarelerine mensup koli yükleme ve posta alıp 
verme işlerini gören memurlar, Etibank'a ait maden yükleme işlerinde ve fabri- 
kaları için gelen malların boşaltılmaları işlerinde görevli memurları, Petrol  
Ofisi tankerlerinin muayene, ölçme ve teknik işleri için gemilere girecek mah- 
dut sayıda uzman, yüksek petrol mühendisleri ve memurları ile İktisadi Devlet  
Teşekküllerinin görevli memurlarının lüzumu halinde gemilere girebilmeleri için 
belge verilmesinde idari makamlarca inceleme ve soruşturma yapılmasına lüzum  
yoktur. Bunlara yapacakları işin mahiyetine göre bağlı bulundukları daireleri- 
nin isteği üzerine daimi veya geçici belge verilir. Ancak bunlar da diğer iş  
sahipleri gibi gemilere giriş ve çıkışında belgelerini ilgili memurlara göster- 
meye mecburdurlar.                               

  Madde 9 - Zabıta ve Gümrük Teşkilatlarınca yapılan tahkikat ve tetkikat   
sonunda haklarında müsbet netice elde edilemiyenlerin gemilere girmelerine   
müsaade edilmez. Evvelce belge almış olup sonradan kaçakcılık vesair sebepler- 
le gemilere girmeleri mahzurlu olan kimselerin belgeleri geri alınır ve bir   
daha yenisi verilmez.                              
Yolcu salonlarında vazifelilerle uğurlamak ve karşılamak maksadiyle gemilere  
girecek eşhasa tatbik olunacak muamele                     

  Madde 10 - Geliş ve gidişte yolcu gemilerine yalnız hasta ve malül olan   
yolcularına refakat etmesi gereken yakınları mahallin en yüksek zabıta amiri  
ile Gümrük Başmüdürlüğünden alacakları müşterek müsaade kağıdı ile girebilecek- 
lerdir.                                     
  Resmi bir vazife ile giden veya gelen Türk veya ecnebi şahsiyetleri yolcu  
etmek veya karşılamak zaruretinde olanlara da keza zabıta amiri (Emniyet Müdü- 
rü, olmayan yerlerde jandarma kumandanı) ile Gümrük Baş Müdüründen alacakları  
müşterek imzalı müsaade kağıdı ile gemilere girmelerine müsaade edilecektir.  
  Gümrük Baş Müdürü, zabıta amiri tarafından imza edilecek belgeler münhası- 
ran yukardaki iki hususta zabıta amiri ve gümrük baş müdürü, bulunmadığı tak-  
dirde muavini ile alakalı şube müdürü veya Salon Gümrük Müdürü tarafından imza 
edilecek ve kime verildiği de her iki makama bildirilecektir.          

  Madde 11 - Vazifeli olmayan ilgili memurların da, resmi elbiselerinden   
veya memuriyet ünvanlarından istifade ederek gemiye girmelerine mahal vermemek 
için vazifeleri itibariyle yolcu gemilerine girmeleri zaruri olan zabıta, güm- 
rük, muhafaza, gümrük, deniz yolları, sahil sıhhiye, bölge liman ve deniz iş-  
leri Müdürlükleri ile liman başkanlıklarının mütaakıp fıkralarda gösterilen   
şekilde iş görmeleri gerekir:                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Gemilerin merdiven başlarında nöbetçi olarak zabıta ve muhafaza memuru  
bulundurulacaktır.                               
  B) Gemilerde arama vazifesi almış olan resmi elbiseli zabıta ve muhafaza  
memurları grup halinde ve amirleri ile gemilere gireceklerinden gemide merdiven 
başlarındaki nöbetçi zabıta ve muhafaza memurları bunlardan ayrıca vesika ara- 
mıyacaktır.                                   
  C) Münferiden gemide vazifelendirilecek olan zabıta, gümrük, gümrük muha-  
faza, istihbarat teşkilatına mensup sivil veya resmi memurların yanında o gün  
gemide görevlendirildiklerine dair mensup oldukları resmi merciler tarafından  
verilmiş bir belge mutlaka bulunacaktır.                    
  D) İkinci maddede yazılı teşkilata mensup resmi veya askeri memurların   
A, B, C fıkralarında zikredilen şekiller dışında gemilere girmelerine katiyen  
müsaade edilmiyecektir.                             

  Madde 12 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Denizcilik 
Bankası T. A. O. Genel Müdürlükleri, Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürleri,   
liman başkanları ile Sahil Sıhhiye Teşkilatı mensuplarından vazifeli olanlar  
mensup bulundukları dairelere önceden memuriyet sıfat ve isimleri liste halin- 
de alakalı emniyet ve gümrük teşkilatına bildirilmiş olmak ve gümrük kontro-  
lünden geçmek şartiyle hüviyet varakalarını (Kimlik belgelerini) göstererek   
gemilere girip çıkabilirler.                          

  Madde 13 - Resmi heyetlerle resmi şahısları uğurlamaya veya karşılamaya   
memur edilip 14 üncü maddede sayılan zevat dışında kalanların Emniyet ve Güm-  
rük Baş Müdürünün verecekleri müşterek belge ile gemilere girmeleri mümkündür. 

  Madde 14 - Mahallin en büyük mülki ve askeri amirleriyle, Örfi İdare, Ma-  
halli Mıntaka, Merkez, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanları ile Emniyet Müdürü  
ve Jandarma Kumandanı,Cumhuriyet Savcısı, Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürleri 
ve Liman Başkanları, Devlet Demir Yolları İşletmesi Müdür ve muavinleri izin  
belgesiz olarak gemilere serbestçe girip çıkabilirler.             

  Madde 15 - Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri yolcu salonunda 
ve iç kapısındaki ve gemi merdivenindeki memurlara lüzum hissettikleri hallerde 
hüviyetlerini göstermek suretiyle serbestçe gemiye girip çıkabilirler.     

  Madde 16 - Türkiye'de mukim ecnebi elçi, maslahatgüzar, elçilik müsteşar  
ve katipleri ile ataşelerinin ve vazifesi Türkiye'de olan ecnebi başkonsolosla- 
rı, konsolos ve muavinleri ile fahri konsolosların kimlik belgelerini (Dışişle- 
ri Bakanlığımızdan veya valiliklerimizden verilmiş olacaktır.) İbraz etmek   
suretiyle gemilere girmeleri caizdir.                      

  Madde 17 - Liman işletmelerince tahmil ve tahliye ve her türlü liman işlet- 
me hizmetleri için tefrik edilmiş olan personele mahalli idare         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve gümrük amirlerince fotoğraflı daimi giriş belgesi tanzim edilip verilir.   
Bunun dışında gemilerde husule gelecek arızalarda mahalli işletme atelyelerin- 
de tamirine işletmece karar verilmesi halinde alakalı elemanların alet ve ci-  
hazlariyle birlikte gemilere süratle girebilmelerini teminen mahalli emniyet  
ve gümrük amirlerince Liman İşletme Müdürlüklerine kafi miktarda "Hamiline   
mahsus" giriş belgesi verilir.                         

  Madde 18 - Şahsa mahsus giriş kartını hamil bulunan personelden vazifesini 
terkedenlerin kartı idari makamlarca istirdat edilir. Yeniden bu hizmete gire- 
cek olan personele de giriş kartı verilir.                   

  Madde 19 - Gemilerde vazifeli olduğuna dair mensup bulundukları elçilikle- 
rin veya konsoloslukların resmi mektubunu hamil olan elçilik ve konsolosluk   
mensuplarının da emniyet müdürü ile gümrük başmüdürünün müşterek müsaadesi ile 
gemilere girmelerine mani olunmıyacaktır.                    

  Madde 20 - Sarı Basın kartı hamili Türk ve ecnebi gazetecilerin de, müsaa- 
de vermeye yetkili makamlarca mahzur görülmediği ahvalde, kartlarını göstermek 
suretiyle gemiye girmeleri mümkündür.                      

  Madde 21 - Yabancı Devletler limanlarında Türk gemi kaptan ve mürettebatı- 
na müşkilat çıkarmaya tevessül edecek veya çıkaracak Devlet tebaalılarına muka- 
bele-bilmisil olarak işlem yapılır.                       

  Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümleri bütün limanlarımızda uygulanır.     
  Ek Madde - (Ek: 30.9.1963 - 6/2252 K.)                   
         NATO mensuplarından subay, astsubay ve sivil personelin yurt 
dışından gelen ve yurt dışına gidecek olan aynı teşkilat mensuplarını gemide  
karşılamak veya uğurlamak maksadiyle ve yine dış hatlara sefer yapan yerli ve  
yabancı bilümum gemilerde yapılacak balo, düğün davet ve emsali merasimlerde  
bulunacak davetlilere gemiye girme müsaadesi verilmesi valilerin takdir ve   
yetkisine bağlıdır.                               

  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri,  
Gümrük ve Tekel, Ulaştırma Bakanları yürütür.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
      19.10.1961 TARİH ve 5/1806 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
------------------------------------------------------------------------------- 
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                    Farklı Tarihte             
  Tarihi      Numarası      Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe    
                     Maddeleri      Giriş Tarihi   
------------------------------------------------------------------------------- 
 30.9.1963      6/2252         -         22.10.1963   
  5.2.1966      6/5959         -          8.3.1966    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
      19.10.1961 TARİH ve 5/1806 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                   Farklı Tarihte      Yürürlüğe     
  Tarihi     Numarası     Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi    
                    Maddeleri                
-------------------------------------------------------------------------------