Endeksler
                                        
       1389 SAYILI KANUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TEVZİ            
               YÖNETMELİĞİ                    
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 12.8.1961, No: 5/1560         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.1.1929, No: 1389          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 31.8.1961, No: 10894          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 4, Cildi: 1, S. 3005          
                                        

  Madde 1 - Tek Hazine avukatı istihdam edilen yerlerde bu avukat tarafından 
ikame ve takip olunarak Devlet lehine sonuçlandırılan davada mahkemelerce Ha-  
zine lehine hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 70 i o avukata verilir. 

  Madde 2 - Birden fazla Hazine avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil) 
davayı ikame ve takip eden avukata tahsil olunan vekalet ücretinin % 45 i ve-  
rilir. % 25 i davayı ikame ve takip eden avukat da dahil olmak üzere, o yerde  
çalıştırılan müşavir avukat ve Hazine avukatları arasında mütesaviyen tevzi   
olunur.                                     

  Madde 3 - Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında birbiri ardına  
veya birlikte bir kaç avukatın hizmeti geçmiş ise yukarıki hükümlere göre dava 
avukatı için ayrılan hisseler her avukatın hizmet ve karara tesir derecesine  
göre Baş Hukuk Müşavirliğince, teşkilatı bulunan yerlerde de muhakemat müdür-  
lüklerince bu avukatlar arasında paylaştırılır.                 

  Madde 4 - İcra takipleri dolayısiyle icra dairelerince hükmedilen vekalet  
ücretlerinin tevziinde de yukarıki hükümler uygulanır. Şukadarki icra takibi  
davayı ikame ve takip eden avukattan başka avukat tarafından yapılmışsa, dava  
sonunda hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin % 5 i dava avukatının hisse-  
sinden indirilerek icra avukatının istihkakına ilave olunur.          

  Madde 5 - Vekalet ücretlerinin yukarıki maddelerde yazılı kısmından geri  
kalan % 30 unun 1/6 i muhakemat müdürlüğü merkezleri dışında mahalli Hazine   
Avukatlığı memur ve hizmetlilerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mü- 
tenasiben tevzi edilir.                             

  Madde 6 - Beşinci maddeye göre yapılacak tevziden artan hissenin muhakemat 
müdürlüklerine bağlı yerlerde yarısı muhakemat müdürlüğüne, diğer yarısı Baş  
Hukuk Müşavirliğine; muhakemat müdürlüklerine bağlı olmayan yerlerde de tamamı 
Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Muhakemat müdürlükleri merkezlerinde % 30 hissenin yarısı altıncı 
madde gereğince bağlı yerlerden gönderilen hisselerle birleştirilerek toplamı- 
nın % 40 ı muhakemat müdürlüklerine verilir; % 60 ı müdürlük memur ve hizmetli- 
lerine almakta oldukları aylık veya ücretlerle mütenasiben paylaştırılır.    
Şukadar ki müşavir avukat ve avukatlar dışında kalan memur ve hizmetlilerin   
hisselerinde, hizmet icapları bakımından gerekli gördükleri değişiklikleri   
yapmağa muhakemat müdürleri yetkilidir.                     
  % 30 hissenin diğer yarısı Baş Hukuk Müşavirliğine aittir.         

  Madde 8 - 6 ncı ve 7 nci maddeler gereğince Baş Hukuk Müşavirliğine gönderi-
len hisseler toplamının % 25 i Baş Hukuk Müşaviri ile hukuk müşavirleri ve   
merkez muhakemat müdürüne kadro aylıkları; % 45 i merkez avukat ve müşavir   
avukatlarına almakta oldukları aylıklar nispetinde tevzi olunur. Artan % 30   
diğer memur ve müstahdemlere ait olup ne şekilde tevzie tabi tutulacağı Baş   
Hukuk Müşavirlince tayin edilir.                        

  Madde 9 - 19/6/1929 tarihli ve 8156 sayılı kararname ile kabul olunan Yönet-
melik tadilleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.             

  Madde 10 - Bu Yönetmelik 1 Eylül 1961 gününde yürürlüğe girer.       

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.