Endeksler
                                        
      EMNİYET VE ASAYİŞ İŞLERİNDE İL, İLÇE VE BUCAKLARDAKİ        
         JANDARMA VE EMNİYET ÖDEVLERİNİN YAPILMASI           
          VE YETKİLERİNİN KULLANILMASI SURETİNİ            
            VE ARALARINDAKİ MÜNASEBETLERİ              
              GÖSTERİR YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.6.1961, No: 5/1409          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.7.1961, No: 10855          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 4, Cildi: 1, S. 2726          
                                        
  1 - Maksat:                                 
  Bu Yönetmelikten maksat, emniyet ve asayiş işlerinde; il, ilçe ve bucaklar- 
daki jandarma ve emniyet ödevlerinin yapılması ve yetkilerinin kullanılması su- 
retini ve aralarındaki münasebetleri belirtmektir.               
                                        
  2 - Şümul:                                 
  Emniyet ve asayiş işlerinde ve herhangi bir suçun vukuunda; mahalli idare  
amirlerinin, jandarma ve emniyet teşekküllerinin vazife, yetki ve sorumlulukları
hususi kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yazılıdır.                
  Aynı işler için kanunen mükellef ve muvazzaf bulunan bu makam ve teşekkülle-
rin bir biriyle olan münasebet ve vazifelerini ne suretle yapacakları bu Yönet- 
melikte tesbit olunmuştur.                           
                                        
  3 - Esaslar:                                
  a) İl, ilçe ve bucakların emniyet ve asayişinden doğrudan doğruya vali, kay-
makam ve bucak müdürleri sorumludurlar.                     
  Bunların icra vasıtaları jandarma kumandanları, emniyet müdür, amir veya me-
murlarıdır.                                   
  b) Bu teşekküllerin iyi vazife görmemelerinden ve maksada uygun bir tarzda 
kullanılmamalarından idare amirlerine karşı kendi kumandan veya emniyet müdür  
ve amirleri sorumludurlar.                           
  c) Jandarma ve emniyet teşkilatının aldıkları vazifelerin yapılması için  
kullanacakları vasıtaların intihabı kendilerine aittir. Ancak lüzum gördükleri 
takdirde yetkili mülkiye amirleri, bu vasıtaları bizzat da tayin edebilirler.  
  ç) Herhangi bir vakaya karşı jandarma veya emniyet tarafından yapılması vali
tarafından emredilen bir hareketin icra keyfiyeti ve teferruatı jandarma veya  
emniyet kuvvetleri tarafından yapılır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Jandarma ve emniyet kuvvetleri bu işi başarırken safha safha rapor vermekle 
beraber sonunda icraatını mufassal bir raporla valiye bildirmekle mükelleftir- 
ler.                                      
  d) Bir il dahilinde emniyet ve asayişin muhafazası için jandarma ve emniyet 
ve diğer hususi zabıta kuvvetlerini kullanmak ve bu kuvvetlerin bir birine yar- 
dımını temin etmek en büyük mülkiye amirinin yetkisi cümlesindendir.      
  İlin bir ilçesinde zuhur edip takibat ve hareketi istilzam eden vakaya kar- 
şı, o ilçenin jandarma kuvveti kafi gelmezse ilin buna mücavir ilçesinden yar- 
dımcı kuvvet tahsisi valinin emriyle olur. Ancak jandarma kumandanlarının bu hu-
susta göstereceği lüzum ve yapacağı teklif gözönünde tutulur.          
  e) İki ve daha ziyade illerde alınması lüzumlu olan müşterek inzibati tedbir
ve tertipler, bu il valilerince yapılacak koordinasyon neticesinde karara bağla-
narak tatbik edilmekle beraber İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.       
  Bu hususlar lüzumu halinde İçişleri Bakanlığınca da doğrudan doğruya tayin 
ve tesbit olunarak tatbikı ilgili valiliklerden istenir.            
  Gecikmeden zarar umulan hallerde komşu jandarma kumandan veya emniyet müdür-
leri re'sen muhabere ve müşterek icraatta bulunabilirler. Ancak keyfiyetten en 
büyük mülkiye amirini haberdar etmeğe mecburdurlar.               
  f) Jandarma ve polisin vazife sahaları: Esas olarak belediye hudutları dahi-
lindeki bölge polisin; haricinde kalan bölge ise jandarmanın, vazife sahasını  
teşkil eder. Ancak belediye hudutları üzerindeki gayri meskün ve polis karakol- 
larına çok uzakta kalan jandarma bölgesine bitişik kısımlarda jandarmanın vazi- 
fe sahasına ithal olunabilir.                          
                                        
  4 - Emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütme:                 
  a) Emniyet ve asayiş işleri illerde şu suretle yürütülür.          
  1 - Her gün saat (11) bütün Türkiye'de emniyet ve asayiş saatidir. Muayyen 
iş olsun olmasın tam bu saatte ve mühim hadiselerde saat kaydiyle mukayyet olmı-
yarak derhal jandarma kumandanları ve emniyet müdürleri (Bulundukları takdirde 
vekilleri) beraberce valinin ve bulunmadığı takdirde vekilinin yanına davet   
edilmeden giderler. Jandarma kumandanları ve emniyet müdürleri (24) saat zarfın-
da kendi memuriyet ve inzibat bölgeleri içinde olan bütün vukuatı ve aldıkları 
haberleri, bunlara karşı alınan veya alınması gerekli bulunan tedbirleri ve tek-
liflerini bildirirler. Ve o gün için hizmete amade bulunan kuvvet miktarını da 
izah ederler.                                  
  Vali veya vekili izahatı aldıktan sonra emir ve direktiflerini ağızdan bil- 
dirir. Mülkiye amirinin verdiği emir ve direktifler vaziyete uy-        
                                        
                                        
gun görülmezse jandarma kumandanı ve emniyet müdürü bu husustaki mütalaalarını 
bildirirler.Son karar mülkiye amirine aittir. Bu takdirde mülkiye amirleri bu  
emir ve direktiflerini yazılı olarak verirler; ve işbu emir mülkiye amirinin so-
rumluluğu altında yapılır.                           
  Şifahi emir ve direktifler jandarma kumandanları ve emniyet müdürleri tara- 
fından not olarak alınır. Jandarma veya emniyet dairesinde bu not üç nüsha ola- 
rak teksir edilir. Ve jandarma kumandanı ile emniyet müdürü tarafından imza edi-
lerek birisi jandarma diğeri emniyette bu notların saklanması için açılan dosya-
lara konur. Üçüncü nüshası emniyet müdürü tarafından mülkiye amirine bilgi için 
sunulur.                                    
  2 - Emniyet ve asayişe taallük eden her türlü ihbar ve malümatı jandarma ku-
mandanları ve emniyet müdürleri re'sen yekdiğerlerine bildirmekle mükellef ol- 
dukları gibi, bu haber ve malümatın asayiş saatinde arzını beklemek herhangi bir
mahzuru intaç edecekse aynı zamanda ve derhal mülkiye amirine de bildirirler.  
  3 - Memleketin emniyet ve asayişine mütaallik ihbarlar doğruca C. Savcılığı-
na yapıldığı takdirde savcılık gecikmeksizin bu ihbar ve şikayetlerden mahalli 
idare amirini ve müstacel hallerde aynı zamanda ilgili bulunan jandarma kumanda-
nı ve emniyet müdürünü de haberdar eder.                    
  b) Yazı işleri aşağıda izah olunduğu veçhile yapılır:            
  1 - İllerde jandarmanın vazife sahasına mütaallik asayiş hizmetlerine ait  
dosyalar jandarma kumandanlığında, emniyet vazife sahasına mütaallik asayiş hiz-
metlerine ait dosyalar da emniyet müdürlüğünde tutulur.             
  2 - Vukuat raporları hangi teşekkülün vazife sahasını ilgilendiriyorsa vali 
tarafından o teşekkülün bağlı bulunduğu makama havale edilir. Raporların sureti 
bu makamlar arasında teati olunur.                       
  3 - Vukuat raporları şifre ile gelmişse vilayet kalemince açılarak bundan  
iki örnek çıkarılır. Birisi jandarma kumandanlığına, diğeri emniyet müdürlüğüne 
gönderilir. Ve her iki suretin altına hem jandarma ve hem de emniyete gönderil- 
diği işaret olunur. Jandarmadan veya emniyetten yazılan vukuat raporlarına ait 
şifreler de vilayet kalemince kapanır. Ve müsveddesi altına (Şifre edilmiştir) 
kaydı yazılarak ait olduğu dairesine iade edilir.                
  4 - Asayiş bakımından jandarmayı ilgilendiren ve jandarmanın vazife sahasın-
da yapılacak işlere mütaallik bulunan her türlü emir ve tebligat da valinin umu-
mi direktiflerine göre il jandarma kumandanlığı tarafından hazırlanır. Ve vali 
imzasiyle icap edenlere gönderilir. Ve bir örneği de jandarmadan vakit geçiril- 
meksizin doğruca emniyet müdürlüğüne verilir.                  
  5 - Asayiş bakımından emniyeti ilgilendiren ve emniyetin vazife sahasında  
yapılacak işlere mütaallik bulunan her türlü emir ve tebligat          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
da valinin umumi direktiflerine göre emniyet tarafından hazırlanarak vali imza- 
siyle icabedenlere gönderilir. Ve bir örneği de vakit geçirilmeden emniyetten  
doğruca il jandarma kumandanlığına verilir.                   
  6 - İçişleri Bakanlığına gönderilecek asayiş raporlarından jandarmanın va- 
zife sahasında vukua gelen olaylara ait bulunanlar jandarma kumandanlığı büro- 
sunda, emniyetin vazife sahasında vukua gelen olaylara ait bulunanlar emniyet  
bürosunda hazırlanarak vali imzasiyle Bakanlığa sunulur.            
  7 - Asayiş hizmetlerine ait aylık ve yıllık istatistikler jandarma ve emni- 
yet bölgeleri için ait olduğu bürolarca hazırlandıktan sonra jandarma kumandanı 
ve emniyet müdürü nezareti altında emniyet bürosunda tevhit edilip dört nüsha  
olarak hazırlanır.                               
  Jandarma kumandanı ve emniyet müdürü tarafından parafe edildikten sonra iki 
nüshası valinin imzasiyle Bakanlığa sunulur. İlde kalan iki suretten biri jan- 
darma diğeri emniyet dosyasında muhafaza olunur.                
  8 - Her ikisi de aynı işle mükellef bulunan jandarma ve emniyet teşkilatı  
asayiş hizmetlerinin mükemmel bir şekilde ifası bakımından daimi koordinasyon  
halinde bulunur. Ve tek teşkilat gibi çalışırlar.                
  c) İlçe ve bucaklardaki emniyet ve asayiş hizmetleri de yukarıdaki esaslar 
dairesinde yürütülür.                              
                                        
  5 - Kaldırılan yönetmelik:                         
  17/2/1937 tarihli ve 2/6057 sayılı kararname ile yürürlüğe konulmuş olan  
yönetmelik kaldırılmıştır.                           
                                        
  6 - Yürürlüğe giriş:                            
  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.               
                                        
  7 - Yönetmelik hükümlerini yürütme:                     
  Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.