Endeksler
                                        
       1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 110 UNCU MADDESİNE         
       5116 SAYILI KANUNLA EKLENEN 19 UNCU FIKRA UYARlNCA         
       BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLARDA UYGULANACAK           
            ESASLARI GÖSTERİR YÖNETMELİK              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 26.6.1961, No: 5/1393        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       :  3.4.1930, No: 1580         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 12.7.1961, No: 10852        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 4, Cildi : 1, S. 2723        
                                        

  Madde 1 - 1580 sayılı Belediye Kanununun 110 uncu maddesine 5116 sayılı ka- 
nunla eklenen 19 uncu fıkra gereğince, son sayıma göre nüfusu 50.000 den az olan
belediyelere aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslar dairesinde, harita ve imar 
planı ile su, elektrik, mezbaha ve kanalizasyon proje ve tesisleri için, İmar ve
İskan Bakanlığı emrindeki belediyeler fonundan yardım ve tahsis yapılır.    

  Madde 2 - (Değişik: 5.5.1978 - 7/15717 K.)                 
  Harita, İmar Planı ve projesi bulunmayan veya bu konuda yardım görmemiş Be- 
lediyelere fondan bu işlemlerin yapımı için bağış yoluyla yardım yapılır.    
  Belediyeler bağışla yardım görmüş olsalar dahi, yeni bir mücavir alan ilave-
si veya imar hududunun genişlemesi suretiyle yapılacak her ilave için bir defa 
geçerli olmak üzere harita imar planı ve proje yapım işlerinde fondan bağış su- 
retiyle yararlanır.                               
  Harita, İmar planı ve projesi bulunan veya bu işlem için yardım görmüş Bele-
diyeler ve Belediye mücavir alanlarının harita, imar planı ve projelerinin de- 
ğişmesi veya düzeltilmesi halinde 20 yılda 20 eşit taksitle faizsiz ödenmek kay-
dıyla fondan borç olarak yararlanır.                      

  Madde 3 - Su, elektrik, mezbaha ve kanalizasyon projeleri bulunmayan beledi-
yelere istemleri halinde su, elektrik, mezbaha ve kanalizasyon projeleri için  
gerekli paranın tamamı, 20 senede 20 eşit taksitle faizsiz olarak geri alınmak 
şartiyle fondan tahsis edilir. Ancak bu yardımın yapılabilmesi için istemde bu- 
lunan belediyenin, istem tarihinde tatbike salih tasdikli harita ve imar planla-
rının bulunması şarttır.                            
  Proje masraflarına yapılacak projelerin tahakkuku için lüzumlu bilcümle ame-
liye, araştırma vesair masraflar dahildir.                   

  Madde 4 - Tasdikli projesi bulunan su, elektrik, mezbaha ve kanalizasyon te-
sisleri için usulüne göre tesbit edilecek keşif bedellerinden, belediyelerin İl-
ler Bankasından istikraz edecekleri meblağ ve bu maksatla gerek hususi şahıslar 
gerekse Devlet ve diğer kamu idareleri tarafından yardım ve bağış yolu ile ve- 
rilmiş veya verilmesi taahhüt edilen paralar düşürüldükten sonra kalan kısım  
için, belediyelerin istemleri halinde 20 yılda ve 20 eşit taksitle faizsiz ola- 
rak geri alınmak şartiyle fondan tahsis yapılır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Keşif bedeli tabiri içinde, o işin kontrol masrafları ve istimlak bedelleri 
de dahildir.                                  

  Madde 5 - Her yıl yapılacak fon tahsislerinde, bir evvelki yılın fon tahsi- 
lat miktarı esas alınır.                            
  Gelecek yılların fon tahsilatı karşılık gösterilmek suretiyle tahsiste bu- 
lunulamaz.                                   

  Madde 6 - Harita, İmar planı, su, elektrik, mezbaha ve kanalizasyon proje ve
tesislerine her yıl fondan yapılacak yardımlarda, ihtiyaçlar, finansman, malze- 
me, döviz ve eleman imkanları gözönünde tutularak hazırlanacak program dairesin-
de tahsis yapılır.                               
  Tahsisler, hizmet nevileri dahilinde keşif bedelleri en azından başlanmak  
şartiyle İmar ve İskan Bakanlığınca tertiplenir. Keşif bedellerinde eşitlik   
olursa, tesisten faydalanacak nüfusu en çok olan belediyelerin işleri ön sıraya 
alınır.                                     

  Madde 7 - Yukarıki maddelerde yazılı fon yardımlarına ait tediyeler, istih- 
kak raporları veya müspit evrak karşılığında işin mütaahhidine veya emanet ko- 
misyonuna belediyeler adına İller Bankasınca ödenir.              

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte fon hesabının  
faizi ile birlikte mevcut açığının tasfiyesine kadar, 5 inci maddede belirtilen 
esasa göre tesbit edilecek tahsis miktarının yüzde kırkı açığın kapanmasında ve 
geri kalan kısmı ise cari yıl tahsislerinde kullanılır.             
  Geçici Madde II - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, evvelce tahsis 
yapılıpta, borçlanma senedi tanzim edilmiş olsa bile henüz mukaveleye bağlanma- 
mış bulunan işlere ait fon tahsislerini Bakanlık iptale yetkili olduğu gibi, be-
lediyelerin talebi üzerine bu Yönetmelik hükümlerine göre tebdil de edilebilir. 

  Madde 8 - 5/6/1948 tarihli ve 3/7546 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş
olan "Belediye Kanununun 110 uncu maddesine 5116 sayılı kanunla eklenen 19 uncu 
fıkraya göre nüfusu ellibinden az olan beldelerin harita, imar planı, su,    
elektrik, mezbaha ve kanalizasyon işleri için yapılacak yardımın uygulama yolunu
gösteren Yönetmelik" ile 30/12/1952, 20/2/1954 tarihli ve 3/16162 ve 4/2476 sa- 
yılı Bakanlar Kurulu kararnameleriyle yürürlüğe konulmuş olan mezkür Yönetmeli- 
ğin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin değiştirilmesine dair Yönetmelikler yürürlükten 
kaldırılmıştır.                                 

  Madde 9 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.                                     

  Madde 10 - Bu Yönetmeliği İmar ve İskan Bakanı yürütür.           
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
     26.6.1961 TARİH ve 5/1393 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                   Farklı Tarihte              
 Tarihi       Numarası     Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe      
                    Maddeleri     Giriş Tarihi     
--------------------------------------------------------------------------------
5.5.1978       7/15717        -        24.6.1978      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       26.6.1961 TARİH ve 5/1393 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
       YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE    
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                 Farklı Tarihte                
 Tarihi    Numarası      Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe        
                   Maddeleri     Giriş Tarihi       
--------------------------------------------------------------------------------