Endeksler
                                        
        SÜT VE MAMULLERİNİN İSTİHSAL VE SATIŞINA MAHSUS        
          MAHAL VE LEVAZIM İLE SÜT VEREN HAYYANLARIN          
           YAŞADIKLARI VE SAĞILDIKLARI YERLERİN           
             SIHHİ ŞARTLARININ TESBİTİNE              
                 DAİR YÖNETMELİK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :     27.3.1956, No: 4/7020     
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :     24.4.1930, No:  1593      
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :     30.4.1956, No:  9297      
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :     3, Cildi : 37, S. 1240     
                                        
                 Umumi hükümler                
                                        
                                        
  1 - Şehir ve kasabalarda sütlerin istihsal edildikleri yerler, süt toplama 
merkezleri, tereyağ, kaymak, yoğurt ve peynir imal yerlerinin işletmeye açıla- 
bilmesi için bina teşkilat ve tesisatında mahalli sıhhat, ziraat, veteriner ve 
diğer ilgili teşkilat tarafından yapılacak tetkikler sonunda çalışmasında bir  
mahzur olmadığı anlaşıldıktan sonra faaliyete geçmesine mahalli belediyesi   
tarafından müsaade verilir.                           
  2 - Süt müstahsil ve satıcıları mahalli belediyelerden bu işle uğraşabilece-
ğine dair müsaade almağa mecburdur.                       
  3 - Süt istihsal edilen ve mamulleri yapılan yerlerde bulaşıcı hastalıklar- 
dan birine musap veya portör olan veya halkın istikrah ve nefretini mucip bir  
cilt hastalığına duçar olan kimselerin çalışmaları yasaktır.          
  4 - Bu yerlerde çalışanların, iş elbiseleri temiz olmalı ve kendileri de be-
deni temizliğe riayet etmelidir. Bu şahısların sıhhi muayeneleri Umumi Hıfzıs- 
sıhha Kanununun hükümlerine göre icra edilir.                  
  5 - Süt veren hayvanlar belediyelerce veteriner murakabesi altında bulundu- 
rulur ve mahsus kanun ve nizamnamesine tevfikan icabeden muayeneleri ve kontrol-
ları icra olunur.                                
  6 - Süt istihsal edilen ve mamulleri yapılan mahallerde çalışanların hüviyet
ve adresi, meşgul olacağı işin nevi ve yerini gösterir bir belge ile mahalli  
belediyelere müracaat ederek müsaade almaları mecburidir.            
  7 - Sütlerin muvakkaten konulduğu sağım yerlerindeki mahallerin ve süt top- 
lama merkezlerindeki süt depolarının bulunduğu kısımların, pastörize edilen ye- 
rin, krema, yağ, kaymak, yoğurt ve peynir imal yerlerinin imalatın devamı müdde-
tince sair şekil ve hizmetlerde kullanılması yasaktır.             
  8 - Süt istihsal edilen ve mamulleri yapılan mahallerin pencereleri ve hava-
landırma tertibatları küçük haşaratın geçmesine mani olacak şekilde telle kap- 
lanmalıdır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  9 - Süt istihsal edilen ve mamulleri yapılan yerlerde gıda nizamnamesine  
uygun evsafta temiz su bulunması mecburidir.                  
  10 - Süt mamulleri yapılan yerlerin yakınlarına gübre ve süprüntü atılmaması
ve bu gibi yerler ahır ve ağıllar gibi fena kokulu yerlerin yanlarında inşa   
edilmemelidir.                                 
  11 - Sütlerin istihsali ve süt mamullerinin yapılması için evvelce açılması-
na müsaade edilen mahallerin zamanla matlüp vasıf ve şartları kaybederek veya  
talimatname hükümlerine riayet etmiyerek istihsalat ve imalata elverişli yer  
olmaktan çıkmaları halinde verilen müsaade belediye tarafından geri alınır. Bu 
yerlerde çalışan kimselerin bilahare bu gibi işleri yapmalarına engel teşkil  
edecek halleri zuhur ederse, bunlar hakkındaki müsaadename de aynı şekilde   
istirdat olunur.                                
                                        
          Sütlerin istihsal edildikleri mahaller            
                                        
  12 - Şehir ve kasabalarda süt elde edilen hayvanların bulundukları yerlerin 
 aşağıdaki sıhhi ve teknik şartları haiz olmaları lazımdır:           
  A - Süt elde edilen bu yerler şehirlerde belediye hududundan asgari iki ki- 
lometre uzakta tesis edilmeli ve umumi yollarla irtibatı bulunmalıdır.     
  B - Ahırlar büyükbaş hayvanların her biri için asgari zemin sathı dört metre
kare ve yüksekliği asgari üç metre olacak şekilde inşa edilmelidir.       
  C - Ahır ve sağım yerleri aydınlık olmalı ve maksadı temin için pencereler 
zemin sathının asgari 25 de biri nispetinde yapılmalıdır.            
  D - Ahır ve sağım yerlerinin pencereleri açılabilecek şekilde camlı olmalı- 
dır.                                      
  E - Ahırlarda havalandırmayı temin maksadile baca ve menfezler yapılmalıdır.
  F - Ahır ve sağım yerinin zemini ve şerbet olukları gayri kabili nüfus mad- 
delerden, zemin temizliği temin edecek şekilde meyilli yapılmalıdır. Bu maksat 
için güro beton da muvafıktır.                         
  G - Ahır ve sağım yerinin duvarları 1,5 metreye kadar yıkanıp temizlenebile-
cek madde ile yapılmalıdır.                           
  H - Yemlikler kolay temizlenir evsafta olmalıdır.              
  İ - Ahır ve sağım yerlerinin duvarları senede enaz bir defa badanalanmalı- 
dır.                                      
  J - Ahırlarda gübreler hergün kafi uzaklıkta gübreliklere taşınmalı ve   
yataklık olarak kullanılmamalıdır. Gübreliklerde toplanan gübreler sinek mevsi- 
minde (1 Mayıs - 1 Aralık) her dört günde bir uzağa nakledilmelidir.      
  K - Bu ahırlarda sağım hayvanlarından başka hayvan bulundurulamaz.     
  13 - Sağım ahır temizliğinden evvel yapılmalıdır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  14 - Sağımdan evvel hayvanın memeleri sıcak sabunlu veya % 3 sodalı su ile 
yıkanacak ve kurulanacaktır.                          
  15 - Sağımdan evvel hayvanın böğür, karın ve kuyruk kısımları temizlenmeli- 
dir.                                      
  16 - Sağıcılar sağımdan evvel ellerini sabunla yıkamağa mecburdurlar. Sağım 
elbise ve önlükleri temiz bulunmalıdır.                     
  17 - Sağım, ağzı paslanmaz ince telle kaplanmış ve yan cidarında alt kıs-  
mına yakın bir yerde tutmağa mahsus tutamağı bulunan bir kaba yapılır.     
  18 - Sağımdan evvel ilk damlalar sağım kaplarının yanında bulundurulacak  
ayrı bir kaba alınmalı ve sağım kabına hiç bir suretle katılmamalıdır.     
  19 - Sağımhanede bulunan oturma iskemlesi veya oturulacak eşya madeni veya 
su emmez bir maddeden yapılmış olması lazımdır.                 
  20 - Sağımdan sonra süt derhal süt odasına nakledilmeli ve hariçten pislik 
girmesine mani olacak şekilde temiz sık tülbentle süzülmelidir.        
  21 - Elde edilen sütler sağımı mütaakıp hemen imalathanelere sevkedilmeli  
veya süt toplama merkezlerine nakillerine kadar serin bir yerde muhafaza edil- 
melidir.                                    
  22 - Süt nakline ve satışına mahsus bütün kabların gayet iyi kapanması ve  
kapakların sıkı olması mecburidir. Bez parçaları, ot ve saman gibi şeylerden  
veya sütü kirletebilecek ve fena koku verecek herhangi bir şekilde kapaklar   
kullanılması yasaktır.                             
  23 - Süt ve ölçü kablarını daima % 5 den az olmamak üzere sodalı temiz   
sıcak su ile ve mümkün mertebe fırça ile yıkandıktan sonra sıcak su ile     
çalkalamak mecburidir.                             
  24 - Sütleri taşıyan araba vesair vasıtalarda sütün kirlenmesini mucip   
olacak gübre, süprüntü ve buna benzer şeyler ile birlikte nakli yasaktır.    
  25 - Süt nakil vasıtalarına, sütle beraber, bulaşıcı hastalıklara musap   
hasta insanların bindirilmesi ve süt kabları üzerine oturtulması yasaktır.   
           Süt toplama merkezleri                  
  26 - Sütlerin şehir hudutları dahilindeki müstehliklere arzından evvel   
muayyen merkezlerde toplanıp kontroldan geçirilmeleri mecburidir. Bu toplama  
merkezleri şehir kenarında kurulmalıdır.                    
  27 - Süt toplama depoları şu kısımları ihtiva eder.             
  a) Sütün muayene ve kabul edileceği yer.                  
  b) Süte zarar vermiyecek bir maddeden yapılmış tank veya buna benzer bir  
kab bulunan kısım (Sütün depolanacağı kısım)                  
                                        
                                        
                                        
  c) Satış kaplarına doldurma kısmı boru ile süt toplama yerindeki tankla   
birleştirilmiş bulunacaktır.                          
  28 - Sütler süt tanklarına ve diğer toplama kaplarına kısa ve maksada kafi 
bir muayeneden sonra temiz ve sık tülbentten süzülerek boşaltılmalıdır.     
  29 - Sütler, depolanacağı yerde + 10 derecenin altında muhafaza edilmelidir.
  30 - Depo vazifesini gören kab ve süt dağıtımından sonra mutlaka sabunlu  
sıcak su ile ve mütaakıben bol su ile yıkanmalıdır.               
  31 - Perakende satıcıların kaplarına boru ile süt tanklarından gelen sütler 
temizliğe riayet edilerek doldurulmalıdır.                   
  32 - Şekil(1) deki perakende olarak süt satılan kablar doldurulduktan sonra,
orada belediye veya müessese tarafından açılmıyacak şekilde mühürlenir. Pera-  
kende olarak sütler adı geçen kablardan başka kablarda satılamazlar.      
  33 - Bu kaplar toplama merkezine veya perakendeciye ait olabilir.      
  34 - Bu kablar ancak temiz olduğu zaman doldurulur ve mühürlenir. Paslı   
kirli ve herhangi bir şekilde sütün vasfını bozacak bir halde bulunan kabların 
kullanılması yasaktır.                             
  35 - Süt toplama depolarının zeminleri pürüzsüz ve çimento veya buna benzer 
maddelerden temizlenmeyi kolayca temin ettirecek şekilde yapılmalıdır.     
  36 - Duvar ve tavanlar senede asgari iki defa badana edilmelidir.      
  37 - Süt tevziinden sonra her gün kaplar, yerler ve tesisat uygun bir şekil-
de temizlenecektir.                               
  38 - Süt tevzi edilmeden evvel kısa muayeneler yapılacak, gıda maddeleri  
nizamnamelerine uygun oldukları müessesece anlaşıldıktan sonra dağıtılacaktır. 
  39 - Sütü tevzi eden merkez perakendesinin kabına doldurduğu sütün o gün  
için vasfını bildirir bir vesikayı hergün satana vermeğe mecburdur.       
  40 - Ellerinde depocular tarafından verilmiş ve sütün vasfını bildiren   
vesikayı bulundurmayan perakende süt satıcıları süt satışından menedilir.    
  41 - Süt kabları ve sütle ilgili kab ve aletlerin evsafları Gıda Maddeleri 
Nizamnamesinin istediği vasıfta olacaktır.                   
             Pastörize müesseseleri                
                                        
  42 - Pastörize müesseselerinin kurulup çalışmaları Gıda Maddeleri Nizamna- 
mesinin 25. maddesine göre Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin müsaadesine  
bağlıdır.                                  .  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  43 - Pastörize müesseseleri hususi binalarda tesis olunmalı ve ahırlar,   
meskenler, abdeshane ve diğer nevi ticarete mahsus dükkanlarla doğrudan     
doğruya temasta olmamalıdır.                          
  44 - Bu müesseselerin pastörize yapılan kısımlarının zeminleri çini veya  
süt asidinden müteessir olmıyacak maddelerden ve zeminden 1,5 metre irtifaa   
kadar olan duvarları fayanstan olacaktır. Diğer kısımların zeminleri betondan  
ve yıkama sularının birikmesine mani olacak kadar meyilli olmalıdır.      
  45 - Pastörize müesseselerinin büyüklüğü faaliyetile mütenasip olmalıdır. 
  46 - Pastörize müesseselerinin kafi derecede aydınlatılmasını temin edecek 
pencereler ve havalandırma tertibatı bulunacak ve pastörize edilen kısım-    
da bulunan pencerelerin edabı zemin sathının asgari 1/10 u kadar olmalıdır.   
  47 - Pastörize müesseseleri asgari aşağıdaki kısımları ayrı ayrı ihtiva   
etmelidir:                                   
                                        
  a) Büro, laboratuvar, süt kabul ve güğüm yıkama yeri,           
  b) Pastörize, şişe yıkama, doldurma ve kapatma kısmı.           
  c) Pastörize edilmiş sütlerin muhafazasına mahsus kısım (Burada pencere  
olmıyabilir)                                  
  d) Hela ve işçilerin temizlik yapacağı kısım.               
  e) Kazan dairesi.                             
  48 - Sütler, süt depolarına temiz ve sık tülbentle süzülerek konulmalıdır. 
  49 - Pastörize müesseselerinde bulunan alet ve edevat ve zemin, iş bitimin- 
den sonra her itina ile temizlenmeli ve pastörize cihazı iş başlamadan evvel  
buharla sterlize edilmelidir.                          
  50 - Pastörize cihazları, üzerlerinde pastörize suhunetini gösteren ve kay- 
deden termometreler bulunmadıkça çalışmalarına müsaade edilmez.        
  51 - Pastörize suhunetini kaybeden termometrelerin grafik kağıtları her güne
ait olmak üzere belediyece mühürlenir ve tarihi konur. Bu grafikler asgari bir 
ay müddetle saklanmalı ve sonunda kontrolla mükellef memurlara teslim edilmeli- 
dir.                                      
  52 - Şişeler evvela münasip temizleyici mahlül ve su ile yıkanmalı ve her  
türlü kirlenmelere mani olacak şekilde doldurulmalıdır.             
  53 - Şişelere ve kablara konulacak etiketlerde bulunacak hususat Gıda Madde-
leri Nizamnamesindeki kayıtlara uygun olmalıdır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               Tereyağ imal yerleri                
                                        
  54 - Tereyağ imal yerleri ahır, ağıl, gübrelik ve süprüntülerin atıldığı  
yerler gibi koku yapan mahallerin yanında yapılmamalı ve havalandırma tertibatı-
nı havi bulunmalıdır.                              
  55 - Tereyağ imal yerleri asgari aşağıdaki kısımları ihtiva etmelidir.   
  a) Büro, ham madde kabul yeri (Süt ve krema) ve kirli kabların temizlenme  
kısmı,                                     
  b) Santrıfüj, yayık, malaksör ve paketleme kısmı.              
  c) Yağ muhafaza odası.                           
  56 - Yağın işlendiği muhafaza edildiği yerler serin olmalı ve serinliği te- 
min edecek şekilde inşa edilmelidir.                      
  57 - Yağ imal yerlerinin zeminleri mozayık, beton vaya buna benzer suyu ge- 
çirmeyecek maddelerden temizleme sularını kolayca akıtabilecek şekilde meyilli 
yapılmış olmalı ve duvarlar zeminden 1,5 metreye kadar fırçalanma ve temizlenme-
yi mümkün kılacak maddeler ile yapılmalıdır.                  
  58 - Kapı pencere ve diğer tahta kısımlar yağlı boya ile boyanmalıdır.   
  59 - Bu yerlerin asgari senede iki defa badana edilmesi mecburidir.     
  60 - Yağ imal edilirken işçiler imalatın hiç bir safhasında ellerile yağla- 
ra ve diğer maddelere dokunmamalı ve bu işler tamamile münasip aletlerle yapıl- 
malıdır.                                    
  61 - İmalat için kullanılan kab ve binanın zemini işin bitiminden sonra gün-
de asgari bir defa münasip bir şekilde yıkanmalıdır. Temizlik için soda veya  
klor ihtiva eden maddeler kullanılabilir.                    
                                        
               Kaymak imal yeri                 
  62 - Kaymak imal yerinde asgari aşağıdaki kısımlar bulunmalıdır:      
  a) Sütlerin kabul ve pişirme yeri,                     
  b) Kaymağın yapıldığı ve ambalajlandığı kısım.               
  c) Kirli kabların temizlendiği kısım.                    
  63 - Sütler pişirme kazanlarına süzülmeden konulmamalıdır.         
  64 - Süt pişirme yerinde hararet odun veya diğer duman yapan mahrukat ile  
temin ediliyorsa, baca dumanları iyi çekebilecek şekilde yapılmalı ve bu yerde 
havalandırma tertibatı bulunmalıdır.                      
  65 - Kaymak yapılacak sütler asgari 100 derecede yarım saat pişirilmeli ve 
ondan sonra kaymak tavalarına dökülmelidir.                   
                                        
                                        
                                        
  66 - Pişirme esnasında süt hususi bir paletli tertibat ile karıştırılmalı  
ve bu iş insan tarafından doğrudan doğruya yapılmamalıdır.           
  67 - Bu yerlerin zeminleri mozayık veya buna benzer maddelerden yıkanma   
sularını kolayca akıtabilecek şekilde meyilli yapılmalı ve kaymağın yapıldığı  
kısım duvarları zeminden asgari 1,5 metreye kadar fayans ile kaplanmalıdır.   
  68 - İmalat için kullanılan kap ve binanın zemini iş bitiminden sonra asgari
her gün bir defa münasip bir şekilde temizlenmelidir. Temizlik için soda veya  
klor ihtiva eden maddeler kullanılabilir.                    
  69 - Kaymak tavaları kalaylı olmalı ve bakırı çıkmış tavalar imalatta kulla-
nılmamalıdır.                                  
  70 - Kaymaklar satış yerlerine üzerleri temiz bir şekilde zararsız maddeler-
le örtülü olarak nakledilmeleri mecburidir.                   
                                        
               Yoğurt imal yerleri                
                                        
  71 - Yoğurt imal yerleri asgari aşağıdaki kısımları ihtiva etmelidir:    
  a) Yoğurt imali için gelen sütlerin toplama süzme ve pişirme yeri.     
  b) Yoğurt mayalama yeri.                          
  c) Kirli kabların ve diğer eşyanın temizlenme yeri.             
  72 - Süt pişirme yerinde hararet, odun veya diğer duman yapan mahrukat ile 
temin ediliyorsa, baca dumanları iyi çekebilecek şekilde yapılmalı ve bu yerde 
havalandırma tertibatı bulunmalıdır.                      
  73 - Sütler pişirme kazanlarına sık tülbentle süzülerek konulmalı ve pişirme
esnasında hususi bir paletli tertibat ile karıştırılmalı ve bu iş insan tarafın-
dan doğrudan doğruya yapılmamalıdır.                      
  74 - Yoğurt yapılacak sütler asgari 100 derecede yarım saat pişirilmeli ve 
mayalama suhunetinde mayalanmalıdır.                      
  75 - Süt mayalama yeri, oda veya ufak hücreler halinde olabilir.      
  a) Süt mayalama odalarının yükseklikleri asgari 5 metre olmalı ve tavanlar 
tahtadan yapılmalı ve tavanda havalandırmaya mahsus pencere veya tertibat bulun-
malıdır.                                    
  b) Süt mayalama hücrelerinin tavanları tahta olmalı ve tavanlarında havalan-
dırma pencere veya tertibatı bulunmalıdır. Bunlar kapalı bir mahalde istenildiği
kadar olabilir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  76 - Mayalama odaları ve diğer kısımların zeminleri mozayık veya buna ben- 
zer maddelerden yıkama sularını kolayca akıtabilecek şekilde meyilli yapılmalı- 
dır.                                      
  77 - Mayalama esnasında yoğurtlar üzerine örtülen bezlerin temiz bulundurul-
ması mecburidir.                                
  78 - Temizlik kısımında temizlik için lazım olan tertibat bulunmalı ve kap- 
ların sularının süzülmelerini temin için ısgaralı yerler bulunmalıdır.     
  79 - Kirli veya paslı kablarda yoğurt yapmak yasaktır.           
  80 - Nakilleri esnasında harici kirlenmelerden korunmak için yoğurt kabları 
zararsız örtülerle örtülmelidir.                        
  81 - Yoğurthanenin zemin kısımları iş bitiminden sonra her gün yıkanmalı ve 
temizlenmelidir.                                
                                        
              Peynir imal yerleri                 
  82 - Peynir imal yerleri işliyecekleri peynir nevine göre lüzumlu sütü ko- 
laylıkla sağlıyabilecek yerlerde kurulmalıdır.                 
  83 - Peynirnameler asgari aşağıdaki kısımları ihtiva etmelidir.       
  a) Süt kabul yeri (Burada su ısıtma ve süt kazanı bulunur kabların temizliği
yapılabilir)                                  
  b) Peynir işleme yeri.                           
  c) Olgunlaştırma yeri veya depo ve lehim yeri.               
  84 - Süt pişirme yerinde hararet, odun veya diğer duman yapan mahrukat   
ile temin ediliyorsa baca dumanları iyi çekebilecek şekilde yapılmalı ve bu   
yerde havalandırma tertibatı bulunmalıdır.                   
  85 - Bu yerlerin zeminleri su geçirmiyecek yıkama sularını akıtabilecek şe- 
kilde asgari betondan yapılmalıdır. Ve duvarlar da zeminden 1,5 metreye kadar  
asgari çimento ile sıvanmalıdır.                        
  86 - Peynirhanelerde sütler mayalanmadan evvel 100 derecede yarım saat tu- 
tulmalıdır.                                   
  87 - Peynir işleme ve olgunlaştırma yerleri serin ve suhuneti mümkün mertebe
sabit tutacak şekilde inşa edilmesi ve havalandırma tertibatı bulunmalıdır.   
  88 - Peynir imal yeri halifaaliyette iken imalatta kullanılan bütün alat  
ve edevatın sıcak % 3 sodalı su ile ve depo hariç diğer kısımların münasip şe- 
kilde her gün temizlenmesi lazımdır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            Müteferrik hükümler                   
                                        
  89 - İşbu Talimatname hükümlerine muhalif hal ve harekette bulunanlar,T.C.K.
na göre daha ağır bir ceza istilzam etmediği takdirde bu hususta verilen müsaade
geri alınmakla beraber, 1593 sayılı kanunun 283. maddesi delaletile 486, 1608 ve
2575 sayılı kanun hükümleri mucibince belediyeler tarafından cezalandırılır.  
  90 - 18/7/1941 tarih ve 4863 sayılı Resmi Gazete ile neşredilen (Sütlerin  
nevilerini ve vasıflarını ve süt ve mamülatının istihsaline ve satışına mahsus 
mahallerin ve levazımın sıhhi şartlarını bildiren ve Umumi Hıfzısıhha Kanununun 
171. maddesine göre tanzim olunan muaddel talimatname) mer'iyetten kaldırılmış- 
tır.                                      
  91 - (Geçici madde) işbu Talimatnamenin yürürlüğe girmesinden evvel açılma- 
sına müsaade edilmiş olup gerekli sıhhı şartları haiz olmayan imal ve istihsal 
yerlerile hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları mahallerin, talimatnamenin  
mer'iyet tarihinden itibaren en geç 6 ay zarfında islahı mecburidir.      
  92 - Talimatname neşri tarihinden 6 ay sonra mer'iyete girer.        
  93 - Bu Talimatname hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve   
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekaletleri yürütür.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
NOT : BU YÖNETMELİKTEKİ "SUPAPLI SÜT GÜĞÜMÜ ŞEMASI" İÇİN 30.4.1956 TARİH VE   
   9297 SAYILI RESMİ GAZETEYE VEYA YÖNETMELİKLER KÜLLİYATININ 1 İNCİ     
   CİLDİNİN 292 NCİ SAYFASINA BAKINIZ.