Endeksler
                                        
         ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜR VE PERSONELİNİN          
             GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA              
                YÖNETMELİK                   
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 6.4.1953, No : 4/579        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 24.3.1950, No : 5659        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 8.6.1953, No : 8428         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :                   
                                        
     Çiftlik işlerinin idaresi ve personelinin görev ve yetkileri     
                                        

  Madde 1 - Atatürk Orman Çiftliğine mütaallik işler; Müdür, Müdür Yardımcısı,
Hesap İşleri, Umumi Ziraat, Bağ - Bahçe Kültürleri ve Ağaçlandırma, Ziraat Sa- 
natları, Hayvancılık ve Hayvanat Bahçesi, Ticaret - İdare ve Levazım Şeflikle- 
riyle Hukuk Servisinden ve Personel İşleri Amirliğinden müteşekkil "ÇİFTLİK   
İDARESİ" tarafından yürütülür.                         
  Çiftlik İdaresine ait iş ve hizmetlerin ifası için yeteri kadar barem içi  
memurla kadroya müsteniden çeşitli hizmetliler istihdam olunabileceği gibi   
muvakkat hizmetlerin yapılması için bütçedeki ödeneği dahilinde lüzumu kadar  
gündelikli işçi de çalıştırılabilir.                      

  Madde 2 - Çiftlik personelinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.  
  I) Müdür :                                 
  Müdür, Çiftliğin teknik ve idare başı olup 5659 sayılı kanun ve bu Yönetme- 
lik esasları dahilinde Tarım Vekaletinin genel prensip ve politikasına da    
uygun olarak çiftlik işlerini tedvir eder ve şubelere gerekli direktifleri   
verir. Şubeler arasında birbirini destekliyen, birbirini tamamlayan ahenkli bir 
iş nizamı kurulmasını ve bütün faaliyetlerinin aynı zamanda çiflik menfaatlarına
da en uygun yollarda yürütülmesini sağlar.                   
  Müdür, çiftlikle ilgili her türlü muhaberatı ve evrakı imza ve mukaveleleri 
teati eder. Davalı veya davacı sıfatlariyle mahkemelerde Çiftliği bizzat temsil 
edebileceği gibi icabında vekil de tayin edebilir. Birinci derecede imza    
yetkisi haiz olup bütün mali muamelatta Hesap İşleri Şefiyle, diğer muameleler-
de ise ilgili şube şefleri ve amirleriyle müştereken mesuldür.         
  II) Müdür Yardımcısı :                           
  Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından kendisine tevdi olunan vazifeleri Müdürün
umumi direktiflerine uygun olarak ifa eder. Müdürün izinli veya seyahatta bu-  
lunduğu zamanlarda ona vekalet eder ve bu müddet zarfında Çiftlik işlerinin   
yürütülmesinden Müdür sıfatıyla resen sorumludur.                
                                        
                                        
  Mahiyet ve hudutları Müdür tarafından yaziyle bildirilecek hususlara     
münhasır kalmak üzere Müdür Yardımcısına birinci derecede imza yetkisi verile- 
bilir. Ve bu yetkinin kötüye kullanılmasından doğacak sorumluluk doğrudan    
doğruya Müdür Yardımcısına taallük eder.                    
  III) Hesap İşleri Şefi :                          
  Hesap İşleri Şefi, 5659 sayılı kanun ve bununla ilgili yönetmeliklere,   
bunlar haricinde kalan hususatta da Müdürden alacağı emir ve direktiflere    
göre ;                                     
  a) Bütün alım satım, yaptırma ve yapma kiralama ve kiraya verme işleriyle  
bütün ödeme ve tahsil muamelelerinin muhasebesini yürütür.           
  b) Mali muamelatı ifa ve ikmal eder, sarfiyatı adım adım kontrol ederek   
ödenek tecavüzlerine meydan bırakmaz.                      
  c) Aylık mizanla yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarını zamanında ve dü- 
zenle tanzim ve bunların kanunen muayyen zamanlarda ilgili makamlara tevdiini  
temin eder.                                   
  d) Ayniyat, Ambar, ve Vezne Hesaplariyle Özel Hesap İşleri Talimatnamesinde 
belirtilen diğer hesaplara mütaallik defter ve kayıtların düzenle tutulmasını, 
bu muamelelerin usulüne uygun şekilde ifasını tanzim, takip ve temin eder.   
  e) Çiftliğin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil veya tediyesini  
takip, tasfiyesi gerekli hesap hakkında icabeden muameleleri ifa ve intaç eder. 
  f) Çiftliğin yeni yıl bütçesi hakkında şubelerden gelen teklifleri çiftliğin
Yönetim Kurulu kararına ve Müdürden alacağı talimata uygun olarak tevhit eder, 
nihai bütçe tasarısını hazırlar ve ilgili makamlar nezdinde gerekli izahatı   
vererek tasarıyı savunur.                            
  Hesap İşleri Şefi ikinci derecede imza salahiyetini haiz olup muhasebe   
muamelatının düzenli yürütülmemesinden ve ödenek tecavüzlerinden re'sen muame- 
latın mevzuata aykırı ifasından Müdür ile ve alacaklıların takipsiz bırakılma- 
sından ve zamanında tahsil edilmemesinden de Ticaret Şefi ile birlikte sorum-  
ludur.                                     
  Hesap İşleri Şefinin hastalığı ve mezuniyeti hallerinde bu vazifeleri,   
Müdürün uygun göreceği diğer bir muhasebe memuru tarafından yürütülür. Ancak,  
bir ayı tecavüz edecek ayrılık hallerinde - Hesap İşleri Şefine vekalet edecek 
kimse, Tarım Vekaletinin teklifiyle Maliye Vekaletince tayin olunur.      
  IV) Ticaret, İdare ve Levazım Şefi :                    
  Ticaret İdare ve Levazım Şefinin görev ve yetkileri şunlardır :       
  a) Çiftliğin bütün şubeleri tarafından istihsal olunan, işlenen veya    
imal edilen bütün asli ve tali mahsullerin satış mağzaları veya         
                                        
                                        
bayiler vasıtasiyle,yahut doğrudan doğruya toptan ve perakende olarak ve Çiftlik
menfaatlerine en uygun yollardan satışı ile ilgili muameleleri ihzar ve tanzim 
etmek, Satın Alma ve Satma Yönetmeliği esasları dahilinde bu muameleleri takip 
ve ikmal etmek,                                 
  b) Çiftlik mağazalariyle lokantalarının ve buradaki müstahdemlerin - temiz- 
lik ve düzenini takip ve bunların umumi muamelatını yakından kontrol etmek, bu- 
ralarda israfa, ihmal ve dikkatsizlik yüzünden mal zıyaına ve her nevi suiisti- 
male mani olacak tedbirleri Müdürlüğe teklif etmek, çiftlikle müşteriler arasın-
daki karşılıklı münasebetlerin en iyi şekilde inkişafını sağlamak,       
  c) Çiftlik idaresi ve şubeler tarafından lüzum görülecek bilcümle tamirat ve
inşaat işleriyle ilgili keşifleri hazırlatmak, yapma, yaptırma ve Tamir İşleri 
Yönetmeliği esasları dahilinde bunların ihalesini neticelendirmek, inşaat ve ta-
miratı kontrol ettirmek ve bunların muayene ve kabul muamelelerini ikmal etmek, 
  d) Çiftlik mahsul ve mamulleri yurt içinde veya dışında tanıtacak propagan- 
da, reklan ve ilanları tertip, tanzim ve neşretmek,               
  e) Şubenin mütaakıp çalışma yıl programiyle bütçesini tanzim ve her yılın  
Ağustos ayı sonuna kadar bir yıl evvelki çalışma raporu ile birlikte MÜdürlüğe 
tevdi etmek,                                  
  f) Çiftlik bayilerinin faaliyetlerini yakından takip ederek bunların çiftlik
menfaat ve itibarını ihlal edecek yoldaki hareketlerine meydan vermemek,    
  h) Özel ve tüzel kişilere yapılan satış bedellerinin tahsilini hesap işleri 
şefiyle müştereken takip ve temin etmek.                    
  Ticaret, İdare ve Levazım Şefi ikinci derecede imza salahiyetini haiz olup 
bütün icraatından Müdürle ve satış bedellerinin tahsili hususunda hesap işleri 
şefiyle birlikte sorumludur.                          
                                        
  V) Teknik Şube Şefleri:                           
  Çiftliğin Umumi Ziraat, Bağ - Bahçe Kültürleri, Ziraat Sanatları, Hayvancı- 
lık ve Hayvanat Bahçesi şubelerinin başlarında bulunan teknik şube şefleri:   
  a) Tarım Vekaletinin genel prensiplerine, kanunlara ve yönetmeliklere en uy-
gun plan ve programlariyle mütaakıp yıla ait bütçe tasarılarını tanzim ve her  
yılın Ağustos ayı sonuna kadar Müdürlüğe teklif ederler.            
  b) Şube çalışmalarını çiftliğin bütün şubeleriyle karşılıklı yardımcı ve  
destek olacak tam bir işbirliği ve ahenk içinde düzenleyip yürütürler.     
  c) Program, plan ve bütçede belirtilen işleri zamanında, düzenli ve aksaksız
olarak tahakkuk ettirir ve bu faaliyetleri hakkında aylık raporlarını bu müddet-
lerin - hitamını takibeden 10 gün içinde Müdürlüğe verirler.          
                                        
                                        
  d) Teknik şube şefleri, şubelerinin bütün faaliyetlerini en makul ve anla- 
yışlı tasarruf zihniyeti içinde başarmağa çalışırlar.              
  e) Şefler, kendi istihsal şubelerinde elde edilecek asli ve tali mahsul ve 
mamullerinin daima en üstün, piyasa taleplerine en uygun bulunmalarını sağlamağa
çalışır ve bu hususun temini için Ticaret Şubesiyle sıkı temaslarını devamlı su-
rette muhafaza ederler.                             
  f) Şefler kendi şubelerine taallük eden bütün tesisat, bina ve demirbaşların
daima temiz, bakımlı ve kullanılmağa hazır bir halde tutulmasını sağlar,bunların
zayi olmasına meydan vermiyecek tedbirleri alır veya aldırırlar,        
  g) Şubelerine taallük eden bütün faaliyetlerde şeflerin sorumluluğu,istihsal
edilen malların ambarlara ithaliyle sona erer. Ancak çiftlik ambarlarında, açık 
yığınlarda veya buzhanelerde zamanla bozulması, iyi vasıflarını kaybetmesi muh- 
temel bulunan malların buralardaki muhafaza durumlarını devamlı surette kontrol 
ve takip etmek, bozulma istidadında bulunanların ıslahını temin edecek veya bo- 
zulmalarına mani olacak tedbirlerin aldırılmasını Müdürlüğe teklif etmek de tek-
nik şeflerin vazifesidir.                            
  h) Şefler, yıllık çalışma programında belirtilen işlerden her hangi birinin 
tamamen veya kısmen tahakkukuna engel olan arıza, sebep ve hadiseleri, bunların 
izalesini veyahut zararlı tesirlerinin hafifletilmesini mümkün kılacak tedbir- 
lere mütaallik mütalaalarını derhal Müdürlüğe bildirirler.           
  i) Şefler, Çiftlik Yönetim Kurulunda görüşülen ve kendi şubeleriyle ilgili 
olan mevzuların müzakeresinde, Müdürlükçe şayanı kabul ve önemli manileri bulun-
madıkça, iştirak etmeğe mecburdurlar.                      
  j) Teknik şefler, kendi şubelerine mütaallik bütün ihtiyaçların bütçelerin- 
deki ödenekler dahilinde temin ve mubayaasını yazılı olarak Müdürlüğe teklif  
ederler. Bütçedeki ödeneklerden fazla sarfiyat vukuundan, şube şefleri, Hesap  
İşleri Şefi ile birlikte sorumludurlar.                     
  k) Teknik şube şefleri kendi işletmelerinde vazifeli şef yardımcısı, memur 
ve ustalarla gündelikli bütün tali eleman ve işçilerin amiridirler. Bu eleman- 
ların alınıp çıkarılmaları ve terfi ettirilmeleri hususunda Müdürlüğe teklifte 
bulunabilirler. Gündelikli muvakkat işçilerin alınıp çıkarılması hususunda Müdür
tarafından şeflere yazılı olarak yetki verilebilir.               
  l) Müdür tarafından verilen idari ve teknik emir ve talimatı şube şefleri  
yerine getirmekle ödevlidirler. Ancak; bu emir ve talimatın kanun ve mevzuata  
aykırı bulunduğunu, yahut bu emrin tatbikı - halinde Çiftlik İdaresinin büyük  
zararlara duçar olabileceğini mütalaa ettikleri takdirde bu kanaatlerinin mesne-
dini açıklamak suretiyle emrin yazı ile teyidini yazılı olarak Müdürden ister ve
alacakları emir üzerine, sorum-                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
luluğu münhasıran Müdüre taallük etmek şartiyle,emri ifa ederler.Şu kadar ki bu 
emrin zamanında tatbik edilmemesinden doğacak zararın sorumluluğu münhasıran  
şefe taallük eder.                               
                                        
  m) Gerekli görülecek hallerde Çiftlik Müdürlüğü Tarım Vekilinin tasvibini  
almak suretiyle bir şubeye ait işlerden bir kısmını ayırarak bunların idaresini 
şef yardımcısına veya Çiftliğin teknik memurlarından birine tevdi edebilir.Bu  
takdirde bu memur uhdesine tevdi olunan işler dolayısiyle aynen şefin yetki ve 
sorumluluğuna tabi olur.                            
  VI) Personel İşleri Amiri:                         
                                        
  Personel İşleri Amirinin görev ve yetkileri şunlardır.           
                                        
  a) Barem içi memurlarla çeşitli hizmetlilerin tayin,terfi,izin,ceza ve buna 
benzer işlemleriyle emekliliklerine mütaallik muameleleri ifa ve ikmal etmek,  
  b) Çiftliğin personeline ait kadro ve ödeneklere mütaallik bütçe teklifleri-
ni hazırlayarak zamanında Hesap İşleri Şefliğine tevdi etmek,          
  c) Çiftlik mensuplarının sicil ve gizli dosyalarını tutmak, hizmetlerini  
tescil etmek,                                  
  d) Memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretleriyle ikramiye, prim ve yollukla- 
rını tahakkuk ettirip bordrolarını Hesap İşleri Şefliğine vermek,        
  e) İş Kanununa tabi iş yerlerinde bu kanun hükümleriyle belirtilen tedbirle-
ri aldırmak,İşçi İhtiyarlık Sigortası sicillerini tutmak,            
  f) Personel Amiri, yukarda yazılı işlerde tahakkuk memuru durumunda olup  
aylık, ücret ve yolluk tahakkuklarından dolayı Hesap İşleri Şefiyle,usulsüz ta- 
yinler dolayısiyle de Müdürle birlikte sorumludur.               
                                        
  VII) Hukuk Müşaviri: (Müşavir Avukat).                   
                                        
  Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Servisinin Amiri olup;             
                                        
  a) Çiftlik çalışmalariyle ilgili konularda ait bulunduğu makamlar tarafından
hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyerek mütalaalarını  
Müdürlüğe bildirir.                               
  b) Çiftlik idaresince yapılacak alım, satım, kiralama ve kiraya verme,yapma 
ve yaptırma gibi işlere mütaallik şartname, proje ve mukavele tasarılarını   
hukuk bakımından tetkik ederek mütalaasını bildirir. Müdürlükçe Lüzum görülecek 
hallerde alacağı umumi talimat dahilinde bu tasarıları bizzat hazırlar.     
  c) Müdürlüğün leh ve aleyhindeki her türlü adli ve idari davalarla icra   
işlerini her derece mahkemede takip ve intaç eder.               
  d) Müdürlük adına mahkemelerle icra daireleri ve noterler tarafından yapıla-
cak her türlü tebligatı kabul ve tebellüğ ederek Müdürlüğün idari direktifi   
altında karşılıklarını hazırlar ve ait olduğu mercilere sunar.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Çiftliğin leh ve aleyhindeki davalara mütaallik sicil ve kovuşturma def- 
terlerini tutturur.                               
  f) Hukuk Müşavirliğinin bu görevlerini yürütmek üzere müşavirlik emrine kad-
rolarına müsteniden yeteri kadar memur verilebileceği gibi lüzumu halinde idari 
ve adli davalarla icra işlerini kovuşturmak ve neticelendirmek için ücretli veya
sözleşmeli avukat veya dava vekili de istihdam olunabilir.           
  g) Hukuk müşaviri verdiği mütalaalarla takip ettiği davaların suiniyet veya 
ihmale yahut ağır hataya müstenit bulunduğu sabit olan neticelerinden sorumlu- 
dur.                                      
  VIII) Ayniyat Memuru:                           
  Hesap İşleri Şefliğinin emrinde bulunan ayniyat memurunun görev ve yetkileri
şunlardır:                                   
  a) Çiftliğe ait bina ve tesisattan gayri bütün demirbaşlarla sabit kıymetle-
ri Hesap İşleri Yönetmeliğine göre muhafaza etmek,               
  b) Bu demirbaş ve sabit kıymetlerin muhasebesini tutmak,          
  c) Herhangi bir suretle hasara uğrayan ayniyat hakkında yönetmeliğine göre 
icap eden zabıtları tutmak,demirbaştan çıkarılacak veya imha edilecek olan mal- 
lar için gerekli muameleyi tekemmül ettirerek bu vesikaları Hesap İşleri Şefli- 
ğine zamanında tevdi etmek,                           
  d) Ayniyat memuru,zimmetinde bulunan demirbaş ve sabit kıymetleri ancak Mü- 
dürlüğün yazılı emriyle ve muvakkat senet mukabilinde şube şeflerine veya    
veya diğer çiftlik personeline devir ve tevdi edebilir.Bu takdirde bunların   
sorumluluğu,senet mukabilinde teslim alan şahsa aittir.             
  e) Ayniyat memuru,bütün muamelatından Hesap İşleri Şefine karşı sorumlu olup
tebriesi bu Şef tarafından yapılır.                       
  IX) Ambar Memuru:                              
  Hesap İşleri Şefinin emrinde bulunan ambar memurunun görevleri şunlardır:  
  a) Gerek Çiftlik şubelerinde istihsal veya imal edilen,gerekse hariçten   
mubayaa olunarak ambara alınan bütün madde ve malzemeyi Hesap İşleri Yönetmeli- 
ğinde belirtilen usuller dahilinde kayıtlara istinat ettirmek,         
  b) Ambarda mevcut malların çıkışlarını yine aynı Yönetmelik hükümlerine uy- 
gun olarak fiş ve defterlerle tesbit etmek. Her istenildiği zaman yetkili    
kimselere bunların hesabını vermek,                       
  c) Kapalı veya açık ambarlarda bulundurulan malzeme ve maddelerin yangın,  
çürüme,bozulma ve akıp sızma gibi tehlike ve zararlardan korunmasını devamlı  
surette takip ve temin etmek, bunlara karşı gerekli tedbirleri almak ve bizzat 
alamıyacağı tedbirler için gününde Müdürlüğe yazılı ihbar ve teklifte bulunmak, 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Ambar memuru,bütün muamelatından Hesap İşleri Şefine karşı sorumlu olup 
ayrılışı halinde tebriesi bu şef tarafından yapılır.              
                                        
  X) Veznedar :                               
  Veznedarın görevleri şunlardır:                       
  a) Çiftlik İdaresince kendisine tevdi edilmiş bulunan para ve bütün kıymet- 
letlerle vesaiki muhafaza etmek,                        
  b) Bu kıymetleri Çiftliğin Hesap İşleri Yönetmeliğinde belirtilen usullere 
uygun olarak vezneye alıp vezneden çıkarmak ve hesaplarını tutmak,       
  c) Vezne mevcudatının defter ve kayıtlarla bulunmaması,bu kıymetlerin her  
hangi bir suretle zıyaı veya eksilmesi halinde veznedar hakkında umumi hükümle-
ri dahilinde takibat yapılır.                          
  d) Veznedarın izin veya mazeretle muvakkaten ayrılması halinde bu görev Mü- 
dürün teklifi ve Çiftlik Yönetim Kurulunun kararıyle hesap işleri memurlarından 
veya Çiftliğin diğer memurlarından kefaletli birisine tevdi olunur. Vezne işini 
bu suretle muvakkaten yürütecek olan memur,bu vazifeyi ifa ettiği müddetce vez- 
nedar hakkındaki hükümlere tabidir. Bir ayı tecavüz eden ayrılık hallerinde vez-
nedara kimin vekalet edeceği,Maliye Vekaletince tayin ve tebliğ olunur.     
                                        
  XI) Mubayaa ve Tahsil Memuru :                       
  Mubayaa ve tahsil memurunun görevleri şunlardır:              
  a) Çiftliğin Alım - Satım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Müdürden,Alım
Satım Komisyonundan,Hesap İşleri veya Ticaret Şefinden alacağı talimat dahilinde
mubayaa ve tediye işlerini yürütmek,                      
  b) (Kendisine tevdi olunacak vesaik karşılığında tahsil edeceği paraları  
vezneye veya bankaya yatırmak.                         
  c) Tahsiline muktedir olamadığı paralara mütaallik vesaikı zamanında Hesap 
İşleri Şefliğine iade etmek,                          
  d) Vezneden kendisine verilen avansları ancak,Alım-Satım Yönetmeliği esasla-
rı dahilinde kullanarak bu hesabı daima noksansız bir halde tetkike amade bulun-
durmak,                                     
  e) Mubayaa ve tahsil memuru,satın alma işlerinde Müdürlüğe,tahsilat işlerin-
de ise Hesap İşleri Şefliğine bağlıdır.                     
  XII) Çiftlik Doktoru ve Sağlık Memuru:                   
  Çiftlik doktoru :                              
  a) Her üç ayda bir Çiflik memur ve müstahdemleriyle daima işçilerinin sıhhi 
muayenelerini yapar ve bunlar içinde esaslı tedaviye ihtiyacı olanlar hakkında 
Müdürlüğe rapor verir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Çiftliğe yeni alınacak memur,müstahdem ve daimi işçilerle Müessesede 15 
günden fazla çalıştırılacak geçici işçilerin sağlık muayenelerini yapar ve sıh- 
hi durumlarını bir raporla Müdürlüğe bildirir.                 
  c) Çiftlik mensuplariyle Çiftlikte ikamet etmekte olan ailelerin de hastalık
zuhurunda gerekli muayene ve tedavilerini yapar.                
  d) Çiftlik lokanta,mağaza, atelye ve fabrikalariyle işçi yatakhanelerinin  
sağlık şartları ve İş Kanununun icapları bakımından muayene ve kontrolünü yapar.
Burada göreceği noksan ve aksaklıkların izalesi için gerekli tedbirleri Müdürlü-
ğe teklif eder.                                 
  e) Olağanüstü hallerde her ihtiyaç anında ve bunun haricinde de muayyen za- 
manlarda Çiftliğe gelerek Müessese personelinin muayene ve tedavileriyle meşgul 
olur.                                      
  Sağlık memuru,                               
  a) Doktorun yardımcısı olup genel olarak ondan alacağı talımata göre hasta- 
ların tedavisini takip eder.                          
  b) Çiftlik muayenehane ve revirinin temizlik ve intizamını temin eder. Revir
poliklinik ve ilaç sarfiyatı defterlerini tutar.                
  c) Doktorun bulunmadığı zamanlarda vukua gelecek kazalarla ani hastalık va- 
kalarında gerekli ilk tedaviyi yapar ve hastayı en yakın hastaneye ulaştırmak  
üzere Müdürlükten vasıta ve yardım ister.                    
                                        
  XIII) Depo ve Satış Memurları:                       
  Çiftlik mağazalariyle lokanta,depo ve satış memurlarının görevleri şunlar- 
dır:                                      
  a) Depo ve sıtış memuru,vazifeli olduğu iş yerinin amiri olup burada çalışan
işçi,tezgahtar,aşcı,garson ve emsali personelin iş saatleri dahilinde gereği gi-
bi intizamla çalışmalarını,iş yerinin daima temiz ve tertipli tutulmasını,bura- 
larda hırsızlık ve diğer suistimallerin yapılmamasını,müstahdemlerin devamlı su-
rette müşteriye karşı nazik ve terbiyeli muamelede bulunmalarını takip ve temin 
eder.Bu işçilerden birinin bir yolsuzluğunu görüp öğrendikleri takdirde bir yan-
dan bu hareketin delillerini elde etmeğe çalışırken bir taraftan da en kısa za- 
zamanda keyfiyetten Şube Şefliğine haber verirler.               
  b) Depo ve satış memurları,Çiftlik istihsal şubeleriyle ambarlarından mağa- 
zaya ve lokantaya sevkedilen malları şahsan tesellüm eder.Bunları usulüne uygun 
olarak günü gününe giriş defterine kaydedip satışları ve boş kab alış verişleri-
ne mütaallik kayıtları her gün muntazaman işlemek suretiyle mağaza hesaplarını 
tutarlar. Depo ve satış memurları,kendilerine teslim edilen mallarla satılan ve 
depoda mevcut bulunanlar arasındaki noksanlardan,bunların diğer müstahdemler ta-
rafından suistimal edilmiş oldukları sarahaten sabit olmadıkça şahsan sorumlu- 
durlar.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Mağazaya giren bütün malların fişsiz ithaline meydan bırakılmaması ve  
yapılan bütün satışların behemahal satış fişine istinat ettirilerek bedellerinin
vezneye yatırılmasının temini de depo ve satış memurlarının vazifesidir.    
                                        
  d) Depo ve satış memurları, her ay sonunda mağaza ve lokantaya bir ayda it- 
hal olunan mallarla bunların satışına, boş kab alış verişine ve ertesi aya   
devreden mal ve kablara mütaallik ve defter kayıtlarına müstenit mufassal bir  
cetveli tanzim ve Müdürlüğüne tevdi ederler.                  
                                        
  e) Çiftlik istihsal şubelerinde tesisi zaruri görülen koltuk ambarındaki  
depo memurları, depoya alınan veya buradan çıkarılan mağazalara ve bayilere   
sevkedilen bütün malların giriş ve çıkışını depo defterine kaydeder. Sevkıyat  
fiş ve puslalarını hazırlar, iade edilen mallarla boş kablara yine aynı şekilde 
defterlerine işler ve mağazalara sevk ettikleri bütün mallara ait sevk puslala- 
rının birer kopyasını gününde Ticaret Şefliğine tevdi ederler.         
                                        
  Depodaki malların akma, sızma, bozulma ve ilah... sebeplerle zıyaa uğramama-
sını temin etmek, bu gibi hallerde Şube Şefini zamanında haberdar ederek gerek- 
li tedbirlerin alınmasını sağlamak depo memurlarının vazifesidir;        
                                        
  Normal fire haricinde zuhur edecek depo noksanından, bu malların puslasız  
ve kayıtsız ithal ve ihracından şahsan depo memurları sorumludur.        
  XIV) Kasiyerler:                              
  a) Mağaza ve lokanta kasiyerleri, tezgahtar veya garsonlar tarafından kesi- 
len satış fişlerinde belirtilen paraları tahsil ederek kasaya alır, müşeteriler 
tarafından kendilerine iade ve teslim edilen boş kab bedellerini ödeyerek bu  
fişlerle tahsil edilen paraları Çiftlik Veznesine, tutulan müşterek bir protokol
karşılığında tevdi ederler.                           
                                        
  b) Kasa için kesilen satış fişleri yekünu ve kasa müşirinin tesbit ettiği  
miktardan, ödenen boş kab bedelleri tenzil olunduktan sonra kasada zuhur edecek 
açık, doğrudan doğruya kasiyere tanzim ettiriliceği gibi açığın miktar ve mahi- 
yetine göre kasiyer hakkında gerekli inzıbati veya adli takibata girişilir.   
                                        
  c) Her ne sebeple olursa olsun kasiyerler satış ve tahsil fişi olmaksızın  
kasaya para alamaz ve kasa mevcudunu hiç bir suretle eksiltemezler.       
                                        
  XV) Diğer Memurlar:                             
  Muhtelif işlerinin yürütülmesi için bütçelerle alınan kadrolara müsteniden 
istihdam olunan barem içi memurlarla çeşitli hizmetlilir Müdürün ve bağlı bulun-
dukları şeflerin vereceği direktifler ve bu Yönetmelik esasları dahilinde kendi-
lerine tevdi olunan işleri dikkat, itina                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve hüsnüniyetle yapmakla mükelleftirler. Çiflik Müdürlüğü bu memurları görülecek
lüzum ve zarurete göre icap eden vazifelerde çalıştırmağa yetkilidir.      
                                        
  XVI) Çiftçibaşı, Çiftçi, Kahya, Bahçıvan ve İmalat İşçileri:        
                                        
  a) Her şubeye bağlı bulunan çiftçibaşı, çiftçi, kahya, başçıvan ve ustalar 
o şube şefinin vereceği teknik ve idare talimata uygun olarak uhdelerine tevdi 
edilen işleri görürler.                             
  b) Çiftçibaşı ve ustalar, kahya ve bahçıvanlar yanlarında çalışan ücretli  
veya gündelikli işçilerin muayyen iş saatleri dahilinde dikkat ve doğrulukla  
çalışmalarını takip ve temin eder. Onlara tarafsız ve şefkatli muamelede bulu- 
nurlar.                                     
  c) Günlük hizmetlerin görülmesi için Şube Şefliği tarafından kendilerine  
tevdi edilen bütün demirbaşlarla alet ve diğer vasıtaların iyi bir şekilde ko- 
runma ve kullanılmasından, çalışma yerlerinin ve koğuşların devamlı surette   
temiz tertipli bulundurulmasından, hayvanların düzenle ve itina ile yemlenme  
ve bakımından ve Şeflikçe verilen bütün vazifelerin gereği gibi yürütülmesinden 
o gurupta ilgili çiftçibaşı, kahya, bahçıvan veya usta sorumludur.       
                                        

  Madde 3 - 5659 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre tesbit edilen bu esaslar
tarihinden itibaren yürürlüge girer.