Endeksler
                                        
           MİLLETLERARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ (ITI)          
                TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ              
                 YÖNETMELİĞİ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :    23.8.1955, No : 4/5733     
  Dayandığı Kanunun Tarihi       :    20.5.1946, No : 4895      
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :    22.10.1955 No : 9136      
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :    3, Cildi : 37, S. 3      
                                        
                                        
                 Madde : I                   
                                        
            Kuruluş, unvan, çalışma yeri               
                                        
  1) Memleketimizin de azası bulunduğu, merkezi Paris'te olan Milletlerarası 
Tiyatro Enstitüsü Nizamnamesinin 3 üncü maddesinin 1 inci bendine uygun olarak 
Ankara'da bir Milli Merkez kurulmuştur.                     
  2) Bu Milli Merkezinin unvanı "Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türki-
ye Merkezi" dir.                                
  3) Bu Milli Merkezin çalışma yeri Ankara'da, UNESCO Türkiye Milli Komisyo- 
nunun bürosudur. (Atatürk Bulvarı, 273).                    
                                        
                  Madde : II                  
                   Gaye                    
                                        
  1) Milli Merkezin gayesi, tiyatro alanında Milletlerarası her çeşit mübade- 
leyi teşvik etmek suretiyle, sahne sanatlarının gelişmesine hizmet etmektir.  
                                        
                 Madde : III                  
                 Vazifeler                   
                                        
  1) Milli Merkez, gayesini gerçekleştirmek için, Milletlerarası Tiyatro Ens- 
titüsü (ITI), bu Enstitüye bağlı Milli Merkezler ve bunların şubeleriyle doğru- 
dan doğruya temas ve münasebet kurar, onlarla işbirliği eder.          
  2) Memleketimizdeki her çeşit tiyatro faaliyetini dışarıdaki sanat merkez- 
lerine aksettirir ve aynı şekilde, diğer memleketlerdeki çeşitli tiyatro faali- 
yetini de memleketimizdeki tiyatro çevrelerine tanıtıp yayar.          
  3) Memleketimizdeki tiyatro teşekkülleriyle Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü
(ITI) Teşkilatı ve bu teşkilata bağlı Milli Merkez ve şubeler arasında mesleki 
ve teknik bakımdan yapılacak mübadeleleri düzenler, bu alanda girişilecek her  
türlü işbirliği teşebbüslerinin gerçekleşmesine yardım eder.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 Madde : IV                  
           (Değişik : 29.3.1972 - 7/4137 K.)            
              Milli Merkez Heyeti                 
                                        
  A - Kuruluş :                                
  1) "Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezi" memleketimizde, 
sahne sanatlarının çeşitli kollarında çalışan ve belli başlı resmi, yarı resmi 
ve özel tiyatro teşekküllerine mensup olan veya bunları temsil eden kimselerle 
bu kollarda çalışmış şahsiyetlerden kurulur.                  
  2) Milli Merkez Heyeti, Milli Eğitim Bakanlığının 14 Temmuz 1953 tarihli  
ve 2870.15/7083 sayılı karariyle adları bildirilmiş olan kurucu üyelerle sonra- 
dan seçilmiş olan diğer üyelerden teşekkül eder.                
  Üye sayısı 24 ü geçmez.                           
  3) Merkez Heyeti Üyeleri her yıl üçte biri yenilenmek üzere üç yıl için se- 
çilir. Müddeti biten üyeler yeni bir dönem için tekrar seçilebilirler. Başlan- 
gıçta ilk iki yıl için yenilenecek üyeler kura ile tesbit olunur.        
  4) Milli Merkez Heyeti, lüzum gördüğü takdirde yurdun başka yerlerinde   
şubeler de açabilir.                              
                                        
  B - Vazifeler :                               
  1) Milli Merkez Heyeti, 2. maddede belirtilen gayelerin gerçekleştirilmesi 
için yapılacak çalışmaların ana hatlarını tayin eder.              
  2) Milli Merkez Heyeti, Merkezin gayesini gerçekleştirmek ve çalışmalarını 
yürütmek üzere, bir İcra Komitesi ile bu komitenin başkanını seçer.       
  3) Milli Merkez Heyeti, İcra Komitesinin çalışmaları hakkında vereceği ra- 
porları tetkik eder.                              
  4) Milli Merkez Heyeti, gerektiği takdirde, Merkez Heyetine alınabilecek  
yeni üyeleri seçer.                               
  5) Milli Merkez Heyeti, bu Yönetmeliğin açıklamadığı hususlar hakkında   
kararlar verir.                                 
                                        
  C - Toplantı zamanları, yeri :                       
  1) Milli Merkez Heyeti, İcra Komitesinin uygun göreceği zaman ve yerde Baş- 
kanın daveti üzerine yılda bir defa toplanır.                  
  2) Milli Merkez Heyeti, bu toplantının dışında, İcra Komitesinin daveti   
veya Merkez Heyeti üyelerinin üçte ikisinin talebi üzerine, olağanüstü toplan- 
tılar da yapabilir.                               
                                        
  D - Seçim :                                 
  İcra Komitesi ve yeni üye seçimleri Milli Merkez Heyeti toplantısında    
yapılır veya yenilenir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E - Nisap :                                 
  1) Milli Merkez Heyeti toplantıları, mevcut üyenin yarısından bir fazla-  
sının iştirakiyle yapılır.                           
  2) Merkez Heyetinin kararları çoğunlukla alınır. Ancak Yönetmelikle yapı-  
lacak değişiklik tekliflerinin kabulü için tam üye sayısının üçte ikisinin   
oyu lazımdır.                                  
                                        
  F - Usul :                                 
  1) Merkez Heyeti toplantılarına, bu heyetin kendi arasından seçeceği üye  
başkanlık eder.                                 
  2) Merkez Heyeti toplantılarına başkan seçilinceye kadar bu vazifeyi İcra  
Komitesi Başkanı görür.                             
                Madde V                     
           (Değişik : 19.9.1961 - 5/1667 K.)             
               İcra Komitesi                   
                                        
  A - Kuruluş :                                
  1) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezinin çalışmaları,  
Başkanı ve üyeleri Merkez Heyeti tarafından seçilen, beş kişilik bir İcra Komi- 
tesi tarafından yürütülür.                           
  2) İcra Komitesi Başkanı ve üyeleri üç yıllık bir müddet için seçilirler.  
Müddetleri biten başkan ve üyeler, Merkez Heyeti tarafından yeniden seçile-  
bilirler.                                    
  3) İcra Komitesi, kendi üyeleri arasından bir sekreterle bir muhasip üye  
seçer.                                     
                                        
  B - Vazifeler :                               
  1) İcra Komitesi, Merkez Heyetinden aldığı selahiyetlere dayanarak (ITI)  
ile ilgili işleri yürütür.                           
  2) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Merkezince tertiplenecek kongre,    
konferans ve toplantılara, memleketimiz adına, temsilciler seçer,        
  3) Memleketimizdeki çeşitli tiyatro faaliyetini yakından takip ederek,bun- 
lardan bilhassa telif eserlerimizin, milletlerarası planda tanınmasını sağlamak 
üzere ITI Merkez Teşkilatına gerekli malzemeyi gönderir.            
  4) Aynı şekilde yabancı memleketlerdeki tiyatro faaliyetini memleketimizde 
tanıtmak ve ITI yayımlarını dilimize çevirterek ilgililerin istifadesine sunmak 
için gerekli tedbirleri alır.                          
  5) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsünün gayelerini ve çalışmalarını umumi  
efkara tanıtacak mahiyette tertipler alır, bu maksatla milli ve milletlerarası 
mahiyette tiyatro festivalleri hazırlar.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6) Memleketimizde milli merkeze bağlı şubeler açılmasına, Merkez Heyetince, 
lüzum görüldüğü takdirde bunların kuruluşunu sağlar ve çalışmalarını düzenler. 
  7) Kendi çalışmaları hakkında Merkez Heyetine raporlar sunar.        
  8) İcra Komitesi gerektiği takdirde milli merkez muamelatını yürütmek üzere 
geçici veya daima olarak ücretli vazifeliler kullanabilir. Bunların sayısı   
ve ücretleri İcra Komitesinin teklifi ile Merkez Heyeti tarafından kararlaştı- 
rılır.                                     
  C) Toplantı yeri, zamanları :                        
  1) İcra Komitesi en az, iki ayda bir defa toplanır.             
  2) Acil işler dolayısiyle yukarıda tesbit edilmiş olan iki aylık toplantılar
dışında toplantılar yapılabileceği gibi, başkan da lüzum ve zaruret gördüğü   
hallerde İcra Komitesini olağanüstü toplantıya davet edebilir.         
  3) İcra Komitesinin normal toplantıları Komitenin ekseriyetle tensip edeceği
yerde yapılır. Olağanüstü toplantıların yerini Başkan tayin eder.        
  D - Seçim :                                 
  Sekreter ve muhasip üye seçimi İcra Komitesinin ilk toplantısında yapılır. 
  E - Nisap :                                 
  1) İcra Komitesi toplantılarının yapılabilmesi için Başkandan maada iki   
üyenin iştiraki şarttır.                            
  2) İcra Komitesi kararları çoğunlukla verilir.               
  F - Usul :                                 
  İcra Komitesi toplantılarına başkan, başkan bulunmadığı zaman, Komite üyele-
ri arasından seçeği bir vekil başkanlık eder.                  
               Madde : VI                     
              Mali hükümler                    
  1) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezinin çalışmaları  
için gerekli maddi imkanlar Maarif Vekaletince sağlanır.            
  2) Milli Merkezin Paris'teki Milletlerarası Tiyatro Enstitüsüne ödeyeceği  
yıllık aidat da Maarif Vekaletince ödenir.                   
  3) Türkiye Milli Merkezi İcra Komitesinin çalışmaları için gerekli masraf- 
lar İcra Komitesi Başkanı ile muhasip aza tarafından yapılır.          
  4) Bu masraflara ait hesaplar, her çalışma devresi sonunda, Merkez Heyetince
tetkik edilir. Tasdik edilen hesaplardan dolayı İcra Komitesi ibra edilir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezi için hususi bir  
tahsisat ve bütçe sağlanıncaya kadar, Milli Merkezin ve İcra Komitesinin her  
türlü masrafları UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bütçesinden sağlanır. Büro işle-
riyle memleket içi ve dışı muhabere ve temaslar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
Genel Sekreterliği vasıtasiyle yapılır.                     
                                        
  6 - Milli Merkez, İcra Komitesinin tasvibiyle, resmi, yarı resmi, veya husu-
si kurumlarla şahıslardan her nevi bağış, tahsisat ve yardım kabul edebilir.  
                                        
               Madde: VII                    
                                        
                Müddet                     
                                        
  1) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Milli Merkezi gayrimuayyen
bir müddet için kurulmuştur.                          
  2) 19/12/1953 tarihinde, Ankara'da yapılan ilk Milli Merkez Heyeti toplantı-
sında hazırlanıp kabul edilen bu Talimatname İcra Vekilleri Heyetince tasdik  
edildikten sonra meriyete girer.                        
                                        
                Madde : VIII                   
                                        
               Muvakkat hükümler                 
                                        
  1) Bu Talimatname meriyete girinceye kadar, Milletlerarası Tiyatro Enstitü- 
sü (ITI) Türkiye Milli Merkezinin çalışmaları, IV. maddenin A bendinin 2. fıkra-
sında belirtilmiş olan Kurucu Merkez Heyeti tarafından seçilecek üç kişilik   
muvakkat bir İcra Komitesi tarafından yürütülür.                
  2) Muvakkat İcra Komitesi bu Talimatnamenin mer'iyete girmesi için gerekli 
bütün muameleleri yapmıya, takibe ve intaca memurdur.              
  3) Muvakkat İcra Komitesi, Milli Merkezin çalışmalarını, bu Talimatname   
mer'iyete girmeden önce de, bu Talimatnamenin V. maddesinde yazılı esaslar   
dahilinde yürütür.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
   23.8.1955 TARİH ve 4/5733 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI         
   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte            
  Tarihi       Numarası    Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe     
                     Maddeleri     Giriş Tarihi    
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
 19.9.1961       5/1667       -        20.9.1961     
 29.3.1972       7/4137       -        30.3.1972     
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
      23.8.1955 TARİH ve 4/5733 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte             
 Tarihi      Numarası      Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe      
                     Maddeleri    Giriş Tarihi     
--------------------------------------------------------------------------------