Endeksler
                                        
                                        
        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA BAĞLI 867 SAYILI KANUNA       
        TABİ KURUMLARIN İŞLETİLMESİNE AİT YÖNETMELİK (1)        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.4.1959, No: 4/11542         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.5.1926, No: 867           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 30.5.1959, No: 10218          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 40, S. 1005          
                                        

  Madde 1 - 867 sayılı kanuna göre idare edilen müessese ve çiftliklerle 2654 
sayılı kanuna tabi İnekhaneler, Muhasebei Umumiye Kanunu ile Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp hususi bir müessese gibi ve aşağıda ya-
zılı maddelerde zikredilen esaslar dahilinde idare olunurlar.          
                                        
  İdare uzuvları, vazife ve salahiyetleri:                  
  İdare Heyeti:                                

  Madde 2 - Müessese müdürünün başkanlığı altında bir idare heyeti teşkil edi-
lir. İdare heyeti karalarda 5, pamuk ıslahı ve islah edilmiş pamuk tohumu üretme
müesseseleri ile merinos çiftliklerinde 4 ve pamuk üretme çiftlikleri ve inekha-
nelerde 3 kişiden teşekkül eder.                        
  İdare heyetini teşkil edecek azalar, müessese müdürü tarafından ve müessese 
memurları arasından seçilerek Ziraat Vekilinin tasvibine arz olunur.      
  Müdür, müdür muavini ve mesul muhasip idare heyetinin tabii azasıdır. Görü- 
lecek lüzum üzerine ilgili mevzularda diğer şube şef, mütehassıs veya vekili de 
idare heyetine iştirake davet olunurlar.                    
  İdare heyeti kararları zapta geçer ve azalar tarafından imza olunur. Karar- 
lar ekseriyetle verilir. Reyler müsavi olduğu takdirde müdürün bulunduğu taraf 
çoğunluğu teşkil eder.                             
  İstinkaf veya muhalefet edenler sebeplerini kararın altına yazmaya ve imza 
etmeye mecburdurlar.                              
                                        
  İdare heyetinin salahiyet ve vazifeleri:                  

  Madde 3 - A) Müessese bütçesinin tanzimi.                  
  B) Bütçede maddeden maddeye münakale yapılması.               
----------------------                             
(1) Bu yönetmeliğin başlığı 15.1.1982 tarih ve 8/4193 sayılı Kararname ile yü- 
  rürlüğe konulan yönetmelikle yukarıdaki şekilde; metin içerisinde geçen   
  "Ziraat Vekaleti" terimi ise "Tarım ve Orman Bakanlığı" şeklinde değişti-  
  rilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Bu talimatnameye tabi müesseseler arasında ödünç olmak şartiyle para   
veyahut kıymetlendirilecek mal veya vesaitçe yardım yapılması.         
  D) Vadeli tediyatla satış icrası.                      
  E) Müessesenin bilanço, kar ve zarar ve envanter cetvelleri ile aylık çalış-
ma ve senelik faaliyet raporunun tanzim ve tastikı.               
  F) Vazifesinin ifasında suihali görülen hizmetlilere verilcek inzibati ceza-
ların tayini.                                  
  (C. D) bentlerinde yazılı hususlar için Ziraat Vekaletinin emir ve muvafaka-
tı alınır.                                   

  Madde 4 - İdare heyeti, yukarıda yazılı işlerle, salahiyeti dahilinde bulu- 
nan mümasili diğer işleri yapar ve en az haftada bir defa toplanır.       
                                        
  Fen Heyeti:                                 

  Madde 5 - Hayvancılık müesseselerinde mütehassıs ve veterinerlerden müteşek-
kil bir Fen Heyeti kurulur. Pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üretme  
müesseselerinde, fen heyeti 123 üncü maddeye göre hazırlanacak talimat mucibince
teşekkül eder.                                 
  Fen heyeti, 15 günde bir normal olarak, lüzumu halinde müdürün daveti üzeri-
ne içtima ederek yapılmış ve yapılacak işler hakkında karar ittihaz eder.    
  Fen heyeti toplantısında, şubelerin çalışmaları hakkında fikir teatisinde  
bulunulur.                                   
                                        
                 İDARİ İŞLER                  
                                        
  Memur ve hizmetli istihdamı:                        
  Kadro kabulü:                                

 

 
  Madde 6 - Müessese idaresine ait iş ve hizmetlerin ifası için müessese döner
sermaye bütçesinde yeteri kadar ücretli memur ve hizmetli kadrosu ihdas ve kabul
edilebileceği gibi muvakkat hizmetlerin yapılması için bütçedeki tahsisatı dahi-
linde lüzumu kadar amele çalıştırılır.                     
  Müessesede istihdam edilecek ücretli memur ve hizmetlilere ait kadrolar Zi- 
raat Vekaletinin tasdikından sonra mer'iyete girer.               
                                        
  Müdürün vazife ve salahiyetleri:                      

  Madde 7 - Her müessesenin idaresi bir müdüre tevdi olunur. Müdür, idaresi  
kendisine mevdu müessesenin en büyük amiri olup işbu Talimatname dairesinde ve 
Ziraat Vekaletinin prensip ve programına uygun olarak müessese işlerini tedvir 
eder. Şubelere gerekli direktifleri verir. Bunlar arasında koordinasyonu temin 
eder ve müessese işlerinin müessese menfaatlarına en uygun yollardan yürütülme- 
sini sağlar.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İta amirliği:                                

  Madde 8 - Müessese müdürü, müessesenin ita amiridir. Gaybubetinde aynı işi 
müdür muavini (Müdür muavini olmayan müesseselerde vekili) yapar.        
                                        
  Bir şubeye ait işlerin başka memurlara yaptırılması:            

  Madde 9 - Gerekli görülen hallerde müessese müdürü bir şubeye ait işlerin  
bir kısmını ayırarak bunların idaresini diğer münasip memurlardan birisine tev- 
di edebilir.                                  
  Bu takdirde mezkür memurlar, uhdelerine tevdi olunan işler dolayısiyle şube 
şefleri gibi salahiyetli ve mesuldürler.                    
                                        
  Birinci derecede imza salahiyeti:                      

  Madde 10 - Müessese müdürü birinci derecede imza salahiyetini haiz olup ida-
ri işlerde re'sen ve mali muamelatta bu Talimatnamenin hükümlerine göre mesul  
muhasip ve tahakkuk memurlariyle müştereken mesuldür.