Endeksler
                  353-359                   
                                        
          TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI MEMLEKETLERDE          
            OKUMALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 19.8.1958, No: 4/10672         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 8.4.1929, No: 1416          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 29.8.1958, No: 9994          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 39, S. 1314         
                                        
             Durumu    : Bu Yönetmelik,29/1/1993 tarih     
                     ve 93/4074 sayılı "Türk Öğren-     
                     cilerin Yabancı Ülkelerde Öğre-    
                     nimleri Hakkında Yönetmelik"in     
                     36 ncı maddesi ile yürürlükten     
                     kaldırılmış olup,mezkur Yönet-     
                     melik,Yönetmelikler Külliyatı-     
                     nın 3 üncü cildinin 2997 nci      
                     sayfasında yayımlanmıştır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER,MAYIS (Ek-15)