Endeksler
                                        
        MİLLİ F. A. O. KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMASI         
                HAKKINDA YÖNETMELİK               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.1.1949  No: 3/8711         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :                    
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 16.2.1949  No: 7133          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 30, S.147         
                                        
  1 - F.A.O. Esas Nizamnamesi gereğince :                   
                                        
  a) Üye devletlerin uhdesine düşen ödevlerin ve F. A. 0. ca alınacak kararla-
rın milli teşkilata intikal ettirilmesi, tanzimi ve bunların tatbikı için alına-
cak tedbirlerin ve elde edilecek sonuçların F. A. 0. ya bildirilmesi,      
  b) F. A. O. bölge ofislerine ait bilcümle işlerin yürütülmesi,       
  c) İşler ve programlar hakkında senelik raporun tanzimi,          
  d) F. A. O. nun istediği bilgilerin temini,                 
  e) F. A. O. konferanslarına ve toplantılarına katılacak milli heyetlere   
dökümanların temini,                              
  f) F. A. O. yu ilgilendiren milli teşekküllerle irtibatın temini,      
  g) F. A. O. ya ait haberlerin yayımı,                    
  h) F. A. O. tarafından gönderilen teknik heyetlerle, uzmanlarla işbirliği  
temini,                                     
  i) F. A. O. nun imkan ve vasıtalardan Hükümetin azami derecede istifade et- 
mesi,                                      
                                        
  Hususundaki işlerin yürütülmesi ile görevli olmak üzere bir milli F. A. O. 
Komitesi kurulmuştur.                              
                                        
  2 - (Değişik:30/3/1961 - 5/995 K.) Milli F. A. O. Komitesi;         
  Tarım Bakanlığı Müsteşarı ve bulunmadığı zamanlarda vekilinin Başkanlığı al-
tında :                                     
                                        
  Ankara Üniversitesi Ziraat, Veteriner, Siyasal Bilgiler, Tıp, Dil - Tarih - 
Coğrafya Fakültelerinin ilgili kürsülerinden birer temsilci ile Milli Savunma  
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı İktisadi ve Ticari İşler Dairesi Genel Müdürlüğü,
Maliye ve Milli Egitim Bakanlıkları, Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Ge- 
nel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Reisliği, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, 
Veteriner ve Orman Genel Müdürlükleri ile Toprak Mahsülleri Ofisi, İstatistik, 
T. C. Ziraat Bankası, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlükleri temsilcilerinden ve 
Umumi Katipten teşekkül eder.                          
                                        
  3 - (Değişik: 18/9/1957 - 4/9459 K.) Milli F. A. O. Komitesi; faaliyetleriy-
le ilgili ihtisasa mütaallik işlerde, ihtiyaca göre tali komiteler kurabilir.  
İcabında, Devlet Daire ve Teşekkülleriyle üniversite elemanlarından da istifade 
edebilir. Bu elemanlar, Milli Komite çalışmalarında yardımcı üye, Tali Komite  
çalışmalarında ise asli üye sıfatiyle vazife görürler.             
                                        
  4 - (Değişik: 30/3/1961 - 5/995 K.) Milli F. A. O. Komitesi; işlerinin yürü-
tülmesi için Başkan, Umumi Katip ve 7 nci maddede yazılı memurlardan müteşekkil 
olmak üzere Tarım Bakanlığında bir büro kurulur.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5 - Milli Komite bürosunun memurları Başkanın talebi üzerine Tarım Bakanı 
tarafından görevlendirilir.                           
                                        
  6 - Başkan, Milli F. A. O. Komitesini memleket içinde ve dışında temsil,  
komiteleri icabettikçe toplantıya davet ve birinci maddede yazılı bütün işlere 
ait muameleleri bu Yönetmelik gereğince ifa ve bunlara ilgili yazıları imza   
eder.                                      
                                        
  7 - Milli F. A. O. Komitesinin idare, muhabere ve sair büro işlerinin yürü-
tülmesi için bir umumi katip, biri İngilizce ve biri Fransızca dili olmak üzere 
iki tercüman, ziraat, veteriner, orman ve istatistik işleri için birer meslek  
memuru ile lisan bilir yeter sayıda daktilo başkanlık emrine verilir. Umumi Ka- 
tip komitenin toplantılarına iştirak eder.                   
                                        
  8 - Milli F. A. O. Komitesi, Başkanın daveti üzerine toplanır.       
                                        
  9 - Komitece tetkikı icabeden hususlar tezekkür edildikten sonra gereği  
yapılmak üzere ilgili daireye verilir. İlgili daire kendisine havale olunan  
işlere ait gerekli işlemleri usulü dairesinde yapar. İcabında onayları alır ve 
neticeyi en çok bir hafta içinde Başkanlığa bildirir.              
                                        
  10 - Komite üyesi bulunanlar icabında daireleri müşavir, uzman veya şube  
müdürlerini istişare etmek üzere komite toplantılarına iştirak ettirebilirler. 
                                        
  11 - Milli Komite F. A. O. ile olan muhaberelerini Fransızca veya İngilizce 
yapmıya izinlidir.                               
                                        
  12 - Milli F. A. O. Komitesinin telgraf adresi olarak F. A. O. C. O. M. ka-
bul edilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ------------------------------------------------------------------------  
      27.1.1949 TARİH VE 3/8711 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
  ------------------------------------------------------------------------  
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
  ------------------------------------------------------------------------  
                    Farklı Tarihte   Yürürlüğe      
  Tarihi     Numarası      Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi     
  -------------------------------------------------------------------------  
                                        
  18.9.1957    4/9459         -       Yürürlük tarihi   
                              öngörülmemiştir.   
                                        
  30.3.1961    5/995          -       13.4.1961      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ---------------------------------------------------------------------------- 
                                        
      27.1.1949 TARİH ve 3/8711 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
                                        
 -------------------------------------------------------------------------------
                                        
                   Farklı Tarihte      Yürürlüğe    
 Tarihi      Numarası     Yürürlüğe Giren      Giriş Tarihi   
                    Maddeler                 
--------------------------------------------------------------------------------