Endeksler
                                        
         MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI SAVUNMA ÖDEVİ        
                  YÖNETMELİĞİ                 
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 3.10.1945, No: 3/3169         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 7.8.1944, No: 4654          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 11.10.1945, No: 6130         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 3, Cildi: 26. S. 1430         
                                        
                                        
                                        

  Madde 1 - Olağanüstü hallerde ve seferde paraşütçülere ve havadan kıta in- 
dirmelerine, denizden çıkarmalara, sınırlardan sızmalara karşı onaltı yaşını  
bitiren ve altmış yaşını bitirmemiş erkeklerle yirmi yaşını bitiren ve kırkbeş 
yaşını bitirmemiş kadın vatandaşlar silahla karşı koymakla ödevlidirler.    
  Silahlı hizmet görecek yeter sayıda erkek bulundukça kadınlar yardımcı hiz- 
metlerde kullanılırlar.                             
                                        

  Madde 2 - Valiler bölgelerindeki şehir, kasaba ve köylerde Devletin silahlı 
bütün kuvvetlerinden başka birinci maddede yazılı erkek ve kadın ödevlilerden  
silahlı savunma teşkilleri vücuda getirirler.                  
                                        
                                        
                Hazırlık işleri                 
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Vali ve kaymakam, bölgeleri içinde bulunan ve 4 üncü maddede belirtilen   
gruplardaki ödevlilerin yoklama, celp, muayene ve seçimlerini yaptırarak kim-  
liklerini tespit ettirip, bunları örneğine göre iki nüsha cetvele yazdırırlar. 
Bu cetveller valilikçe onaylanır ve cetvellerin biri ilçeye gönderilir, diğeri 
il savunma müdürlüğünde alıkonulur.                       
  Avcı birliği ödevlileri, il ve ilçelerde teşkil edilecek "seçme ve değer-  
lendirme kurulu" tarafından belirlenir.                     
  A) Seçme ve Değerlendirme Kurulunun Teşkili:                
  (1) İllerde: Vali veya vali yardımcısının başkanlığında, sivil savunma mü- 
dürü, askerlik şube başkanı, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay 
ile, il jandarma alay komutanı ve emniyet müdüründen,              
  (2) İlçelerde: Kaymakamın başkanlığında, sivil savunma müdürü veya memuru, 
askerlik şube başkanı, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay ile,  
ilçe jandarma birlik komutanı ve emniyet müdürü veya amirinden,         
  oluşur.                                   
  Sivil savunma müdürü Kurulun sekreteridir. Seçilen ödevlilerin sağlık mua- 
yenelerinin yapılacağı toplantılarda kurulu iki tabip dahil edilir.       
  (3) Kurul, her yıl Nisan ve Ekim aylarının ilk haftası içinde toplanır. Ay- 
rıca başkanın lüzum görmesi üzerine olağanüstü de toplanabilir.         
  (4) Toplantılar, bütün kurul üyelerinin katılımı ile yapılır ve oy çokluğu 
ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutu- 
lur.                                      
  B) Seçme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri:               
  (1) Teşkilat ve kadrosu onaylanmış avcı birliklerinde görevlendirilecek   
ödevlileri belirlemek,                             
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Sağlık muayenelerini yapmak,                      
  (3) Yükümlülük şartlarını haiz yeterli kaynak olduğu takdirde, avcı birliği 
yükümlülüğünde beş yılını dolduranları daha genç doğumlularla değiştirmektir.  
  C) Seçme ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Görevleri:           
  (1) Başkan; toplantı gününü önceden tesbit ederek üyelere tebliğ etmek,   
toplantıları yönetmek, işlemlerin vaktinde sonuçlandırılması için gerekli ön-  
lemleri almak, kayıtların düzenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamakla,   
  (2) Sivil Savunma Müdürü; seçme ve değerlendirme ile ilgili kayıt ve bel-  
geleri muhafaza etmek, kurulun toplantılarından önce çalışma yerlerini sağla-  
mak, ödev verilebilecek uygun personel potansiyeli hakkında bilgileri hazırla- 
mak, il ve ilçe hudutları içide kurulacak avcı birlikleri ödevlileri ile ilgili 
tüm değişiklikleri kurula arz etmek, seçimi müteakip yapılan muayene sonucu ke- 
sinlik kazanan ödevli listelerinden bir sureti askerlik şube başkanlığına, bir 
sureti de garnizon komutanlığına göndermekle,                  
  (3) Askerlik Şube Başkanı; erkek ödevlilerden uygun yaş gruplarına ait lis- 
teyi hazırlamak ve birlik komutanı veya kurum amirince "avcı birliklerinde görev
verilebilir" meşruhatı düşülenlerin listesini hazırlamakla,           
  (4) Garnizon Komutanı veya temsilcisi ödevlilerin kadro görevi ve ihtisas  
kod numaralarına göre seçiminde ve bölgeyi savunmaktan sorumlu komutanların   
hareket planlarına uygunluğunun sağlanmasında müşavirlik etmekle,        
  (5) Jandarma Alay/Bölük Komutanı; askeri birlik olmayan yerlerde garnizon  
komutanının yukarıda açıklanan görevlerini yapmakla,              
  (6) Emniyet Müdürü; Başkana müşavirlik etmekle,               
  görevlidir.                                 
  D) Ödevlilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi:                 
  (1) Ödevlilerin seçimi ve görevlendirilmesinde sosyal durumları arasında  
fark gözetilmeksizin eşitlik esastır.                      
  (2) Askerlik hizmetini yapanların, muvazzaf askerlik ihtisası esas alınır. 
  (3) Sefer görevi verilmemiş veya bu görevi yürürlükten kaldırılmış olan   
yükümlülere kadroda belirlenen göreve en uygun olanlardan ve en genç doğumlu-  
lardan başlamak üzere görev verilir.                      
  (4) Gönüllülere bilgi ve becerileri dikkate alınarak görev verilir.     
  (5) Kamu ve özel kuruluşların sinai tesis ve fabrikalarında kurulacak avcı 
birlikleri, bu yerlerin çalışmasını aksatmayacak ve çalışma kapasitesini düşür- 
meyecek şekilde mümkün oldukça kendi personelinden seçilir. Yükümlü mevcudu ka- 
fi gelmediği takdirde diğer yükümlülerden tamamlanır.              
  (6) Sağlık muayenesinden önce yapılan seçimde % 20 oranında fazla ödevli  
belirlenir. Muayene sonunda kuruluşa göre yükümlü sayısı artarsa, bunlar her  
yaş grubu listesinin sonuna "artan ödevliler" başlığı altında yazılır.     

  Madde 4 - Yukarki maddede sözü geçen cetvellerdeki ödevlilerin her doğum-  
dan bulunan sayılarını ve yerlerini gösterir cetveller illerce iki nüsha olarak 
incelenmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.                
  İçişleri Bakanlığı bu cetvellerden lüzumlu bilgiyi Genelkurmay Başkanlığına 
bildirir.                                    
  Gruplar:                                  
  A) Orduda görevli olmayan emekli ve yedek subaylar.             
  B) (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.) Orduda görevli olmayan astsubay, uz- 
man jandarma ve uzman erbaşlar,                         
  C) 16 - 19 yaşını bitirmemiş erkekler,                   
  D) Silah altında bulunmıyan 20 yaşına girmiş ve 45 yaşını bitirmemiş erkek- 
ler,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) 46 yaşına girmiş ve 60 yaşını bitirmemiş olan erkekler,         
  F) 20 yaşını bitirmiş ve 45 yaşını bitirmemiş kadınlar,           
  G) Gönüllüler.                               
  (Ek: 3/8/1949 - 3/9709 K.) Bu avcı teşkilatındaki muhtelif komutanlık ve  
karargahlara Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine muvazzaf su-  
baylar da atanabilir.                              
               Silah ve malzeme                  

  Madde 5 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Bu teşkilatın silahları, cephaneleri ve talimleri için gerekli bütün mal-  
zeme ve teçhizat, silah ve cephanenin taşınması, bakım ve kırtasiye giderleri  
ve hazarda yaptırılacak eğitim ve tatbikatlarda iskan, iaşe ve eğitim kıyafe-  
tinin sağlanması Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.        

  Madde 6 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Silah, cephane ve malzemenin emniyet ve korunması için gerekli yer, askeri 
birlik komutanı, askeri birlik bulunmayan yerlerde jandarma komutanı tarafın-  
dan, askeri birlik veya jandarma birliği kışla hudutları içinde tespit edilir. 
Uygun yer bulunmazsa, Milli Savunma Bakanlığı inşa planlarına dahil edilmek su- 
retiyle yeni yer yapılır.                            

  Madde 7 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Silah, cephane ve malzemenin korunması ve bakımından avcı birliğinin sefer- 
de harekat kontroluna gireceği askeri birlik komutanı veya jandarma komutanı  
sorumludur. Bu husustaki ayrıntılar yönergeyle düzenlenir.           
               Sağlık Muayenesi                  

  Madde 8 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Ödevlilerin hizmete alınmadan önce sağlık durumları, Türk Silahlı Kuvvet-  
leri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre tespit olunur. Sağlık gruplandırılma-  
sında, avcı birliklerinde görev almaya elverişli olmayanlar adı geçen Yönet-  
meliğin sadece Hastalıklar ve Arızalar Listesindeki maddelerin (D) fıkralarına 
girenlerdir. Ödevlilerin muayenelerinin çağrıldıkları günde yapılması hususun- 
da idare amirleri gerekli tedbirleri alırlar. Sağlık muayeneleri mümkün olduğu 
kadar ödevlilerin bulunduğu yerlerde yapılır.                  
  Seçme ve değerlendirme kurulundaki tabipler:                
  (A) Askeri tabip bulunan yerlerde bunlardan, bir askeri tabip bulunan yer- 
lerde askeri tabip ve Hükümet tabibi, Hükümet tabibinin bulunmadığı veya vazi- 
fesinin müsait olmadığı yerlerde kamu kurum ve kuruluşları tabiplerinden,    
  (B) Askeri tabip bulunmayan yerlerde, Hükümet tabibiyle birlikte kamu kurum 
ve kuruluşları tabiplerinden, Hükümet tabibi bulunmadığı veya vazifesi müsait  
olmadığı takdirde kamu kurum ve kuruluşları tabiplerinden,           
  (C) Hükümet ve kamu kurum ve kuruluşları tabipleri bulunmayan yerlerde ser- 
best çalışan tabiplerden seçilir.                        
  Sağlık durumu hakkında karar verilemeyenler, tam teşekküllü en yakın askeri 
hastane veya Devlet hastanesine sevkedilir.                   
               Ödev dışında kalanlar               

  Madde 9 - Aşağıda yazılı bulunanlar silahlı savunma ödevi dışında bırakı-  
lırlar:                                     
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı memurları,   
Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyeleri, Sayıştay Savcısı, Bakanlık müsteşar ve 
müsteşar yardımcıları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter ve yardımcılariyle bu 
Bakanlık şifre müdürü ve şifre müdürlüğü memurları, Devlet Meteoroloji İşleri  
Genel Müdürlüğünün 3127 sayılı kanunun 21 inci maddesi gereğince seferberlik  
ilanı ile Başkomutanlık emrine girecek olan teşkilatı, rektör ve dekanlar, Ver- 
giler Temyiz Komisyonu başkan ve üyeleri, umum müdür ve yardımcıları, Bakanlık 
hukuk müşavirleri, daire ve kurul başkan ve üyeleri ve başkan yardımcıları, ba- 
kanlıklarla katma ve bağımsız bütçeli idarelerin merkez teşkilatı müstakil mü- 
dürleri, genel müfettişler, Genel Müfettişlik başmüşavirleri, 1076 sayılı kanu- 
na göre ertelenmiş olan Bakanlık başmüfettiş ve müfettişleri, valiler, Danıştay 
Başmuavinleri, Sayıştay denetçilerinin yarısı, yargıç ve savcılarla yardımcıla- 
rı, icra memurları ve bunların yokluğunda görevlerini yetki ile yapmakta olan- 
lar, kaymakamlar, bucak müdürleri, emniyet müdürleri, yüksek yatılı orta öğretim
ve Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Enstitü müdürleri, defterdarlar, malmüdür- 
leri, askeri ve mülki saymanlar, İl Özel muhasebe ve seferberlik müdürleri, Güm-
rük ve Tekel başmüdür ve müdürleri ile gümrük başkimyageri, Milli Eğitim Bakan- 
lığınca gösterilecek on müze ve beş kütüphane müdürü, il belediye başkanları,  
Genel Denetleme Kurulu uzman ve uzman yardımcılarının yarısı, Koordinasyon Büro-
sunda bir müşavir ile muamelat şefi, "Ulaştırma Bakanlığına bağlı işletme idare-
lerinin merkez ve taşra teşkilatına dahil bütün memur ve hizmetlileri"(1). Ordu,
Jandarma ve Gümrük Muhafaza teşkilatında askeri kadrolarda çalışan siviller,  
veznedarlar, belediye itfaiye işlerinde çalışanlar, Polis ve Gümrük Muhafaza  
teşkillerinde vazife gören silahlı memurlarla silahlı orman bakım memurları,  
nüfusu on bine kadar olan şehir ve kasabalarda bir hekim, bir diş tabibi ve bir 
eczacı, nüfusu on binden fazla şehir ve kasabalarda her yirmi bin nüfusa bir  
tabip, bir diş tabibi ve bir eczacı ve büyük şehirlerin su ve uzak kara yolu  
ile ayrılmış bulunan bölge ve köylerinde bir tabip, bir diş tabibi ve bir ecza- 
cı, (2)                                     
                                        
  B) Resmi ve özel hastane, sanatoryum ve prevantoryum ve dispanserlerin baş- 
hekimleriyle her şubede birer uzman hekimleri ve eczacı ve kimyagerleri, hemşi- 
re ve hastabakıcıları, çocuk bakım yuvalarının hekim, hemşire ve bakıcıları,  
                                        
  C) İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Kurulu başkan ve üyeleriyle umum müdür
ve yardımcıları ve bu teşekküllerin kurduğu müesseselerin müdürleri,      
-------------------------                            
(1) Tırnak içindeki bu deyim, 14.7.1950 tarih ve 3/11571 sayılı Bakanlar Kurulu 
  Kararıyla değiştirilmiştir.                         
(2) 4.2.1955 tarih ve 4/4308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkraya "Vali 
  Muavinleri"de ilave edilmiştir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  D) Resmi daire ve müesseselerle İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara   
bağlı kurum ve işletmelerin ve özel işletme ve kurumların ertelenmiş veya ba-  
rış celbinden geri bırakılmış olan elemanları arasından ilgililerin düşüncesi  
alınarak valilerce tesbit edilecek teknik elemanlar,              
                                        
  E - Bankalar ve sigorta şirketleri umum müdürleriyle yardımcılarından biri, 
                                        
  F - İş yerleri hekim ve eczacıları,                     
                                        
  G - Resmi veya serbest çalışan ebeler,                   
                                        
  H - Kadınlardan gebe ve memede çocuğu olanlar, kocası askerde bulunanlar,  
evinde bakacak kimsesi bulunmayan (9) yaşına kadar (dahil) çocuğu veya bakılmağa
muhtaç kimsesi olanlar.                             
                                        
  (Ek: 3.5.1966 - 6/6395 K.) Ulaştırma Bakanlığına bağlı işletme idarelerinin 
merkez ve taşra kuruluşunda görevli işçiler kendi tesislerinin silahlı savunma- 
sında görevlendirilirler. Fakat, Genel Avcı Teşkilatına alınmazlar)       
                                        
                 Teşkilat                   
                                        

  Madde 10 - Hazırlık safhasında gruplara ayrılmış olan ödevlilerin adları  
18 inci madde gereğince Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacak talimattaki 
örneğine göre künye defterine yazılır.                     
                                        
  (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.) Grupların her biri için ayrı ayrı defter 
tutulur, gruplar deftere yazılırken başa gruplardan büyük teşkil komutanının  
adı yazılır. Ödevlilerde meydana gelecek değişiklikler defterlere işaret edi-  
lir. Mülki idari amiri defterlerin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlar.   

  Madde 11 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Şehir, kasaba ve köylerde oluşturulacak teşkillere "avcı teşkilatı" denir. 
  Avcı birliklerinin teşkil, lağv ve tensik edilmelerinde koordinatör makam  
Kara Kuvvetleri Komutanlığıdır. Bu konudaki teklifler, İçişleri Bakanlığı, De- 
niz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafın-  
dan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve bu makamca uygun görülen teklifler onay  
için Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.                    
  Yeni avcı birliği, ilgili teklifin Genelkurmay Başkanlığı tarafından onay- 
lanarak İçişleri Bakanlığına ulaşmasından itibaren altı ay içinde İçişleri Ba- 
kanlığının sorumluluğunda teşkil edilir. Acil durumlarda bu süre iki ayı geçe- 
mez.                                      

  Madde 12 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Avcı birlikleri ihtiyaca binaen kurulur. Avcı birliklerinin kadro ve kuru- 
luşlarında standartlara uygunluk aranmaz. Bu birlikler, bölgeyi savunmaktan so- 
rumlu komutanlığın (asgari alay) harekat planları ile koordineli olarak teşkil 
edilir.                                     

  Madde 13 - Hazırlık sırasında yapılacak bütün işler tesbit edilerek ilgili- 
lerce bir muhtıra tutulur. Ödevlilere görevleri o yerin idare amirince yazılı  
olarak bildirilir.                               
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 14 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Avcı birliklerinin subay kadrolarında asteğmen-yarbay (dahil) rütbesindeki 
ödevlilere görev verilir. Zorunlu hallerde rütbe ile birlik seviyesi uygunluğu 
esası aranmaz.                                 
  Askerlik çağı dışına çıkmış yedek subay ve astsubayların seçim ve görevlen- 
dirilmesi, seçme ve değerlendirme kurulunca yapılır. Kurul, askerlik çağı için- 
de olup da, sefer görevi verilmeyen yedek subayların avcı birliklerinde görev- 
lendirilmesi için Milli Savunma Bakanlığına teklifte bulunur. Kaynağında yeter- 
li yedek subay bulunmadığı takdirde, Bakanlık bu teklifleri en yakın diğer böl- 
gelerdeki görev verilmemiş yedek subaylardan karşılar.             

  Madde 15 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Hizmete çağrılanlardan ikametgahlarından enaz beş kilometre uzağa gönderi- 
leceklerin iaşe ve iskanının Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı 
hususu dikkate alınarak, müteakip yıl eğitime tabi tutulacak avcı birliklerinin 
miktarı, yeri ve suresi o yıl Ekim ayı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığına  
bildirilir.                                   
  Hazarda avcı birliğinin iskan ve iaşesi seferde harekat kontroluna girece- 
ği askeri birlik tarafından yerine getirilir. Ancak bu hizmetleri verebilecek  
imkana sahip olmayan jandarma birlikleri en yakın askeri birlik tarafından des- 
teklenir. Seferberlik ve savaş halinde ise avcı birliğine verilecek göreve bağ- 
lı olarak iaşe ve iskan usulü, bölgeyi savunmaktan sorumlu komutanlıkça tespit 
edilir.                                     
  İaşe, iskan ve kıyafet hizmetlerine dair diğer hususlar yönerge ile belir- 
tilir.                                     

  Madde 16 - Gruplarda vazife görenlerin tanınma işareti olarak sol kollarında
beş santim genişliğinde (kırmızı kolluk) bulunur. Bu kolluklar vazife dışında  
veya bu hizmetle ilgili bulunmıyanlar tarafından takılamaz.           
                                        
               Talim, terbiye ve tatbikat            
                                        

  Madde 17 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Talim ve tatbikat için ödevliler yılda en çok dokuz günü geçmemek üzere   
celbolunabilirler. Bu süre bölümler halinde de kullanılabilir. Ödeve tabi tu-  
tulacak kadın vatandaşların talimi, kendi köylerinden veya mahallelerinden ta- 
lim görmüş öğrenciler tarafından kendi köy veya mahallelerinde uygun zamanlarda 
yaptırılır.                                   

  Madde 18 - Teşkilat, talim ve terbiye için gerekli programlarla talim ve  
terbiyeyi hangi makamların denetliyecekleri ve yapılacak tatbikat Genelkurmay  
Başkanlığınca düzenlenecek talimata göre yapılır.                

  Madde 19 - Kadın ödevlilerin ve bunlar arasında bilhassa öğretmenlerin gö- 
revlendirilmelerinde öğrenim, asıl görev ve yaşları gözönünde bulundurulur.   

  Madde 20 - Ödevlilerin göreve çağırılışlarında, bulundukları yerlerin özel- 
likleriyle ekim ve hasat zamanları gözönünde tutulur.              

  Madde 21 - Bakanlıklarla katma ve bağımsız bütçeli genel müdürlükler merkez 
teşkilatına dahil memur ve hizmetlilerin çağırılmalarında valiler ilgili daire- 
lerle anlaşarak bunları nöbetleşe hizmete alırlar.               
  Taşra teşkilatı memur ve hizmetlilerinin ödeve alınışları, hizmeti aksatmı- 
yacak şekilde ve nöbet esasına göre valilerce tesbit olunur.          

  Madde 22 - Okulların öğretmen ve öğrencileriyle memur ve hizmetlilerinin,  
içinde enaz elli kişi çalıştırılan fabrika, atelye, maden, çiftlik, hara, inek- 
hane, tohum ıslah istasyonlarının memur, hizmetli ve işçi-           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lerinin talim, terbiye ve tatbikatı, çalıştıkları yerlerde ve işi durdurmıya-  
cak şekilde nöbetleşe olarak yaptırılır. Nöbet sırası müessese amir veya sahip- 
lerince tesbit edilir.                             
                                        

  Madde 23 - Ödevlilerden aşçı, lokantacı, fırıncı, kasap, bakkal ve benzer- 
leri talim, terbiye ve tatbikat için nöbetle göreve alınırlar.         

  Madde 24 - Talim, terbiye görenlere şekli, Milli Savunma Bakanlığınca tes- 
bit edilecek bir belge verilir.                         
                                        
               Toplama, sevk ve idare               
                                        

  Madde 25 - (Değişik: 12/12/1991 - 91/2492 K.)                
  Ödevlilerin eğitim, tatbikat ve savaş için toplanmalarını sağlamaktan o   
yerin mülki idare amiri sorumludur.                       
  Toplanma yeri, avcı birliğinin seferde harekat kontroluna veya emrine gi-  
receği askeri birlik komutanı tarafından seçilerek mülki idare amirine bildi-  
rilir.                                     
  Fevkalade hallerde ve seferde avcı birliklerinin göreve başlamasına Genel- 
kurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.       
  Avcı birlikleri, harekat planlarında belirtilen askeri birliğin harekat   
kontrolu veya emrinde görev yaparlar.                      

  Madde 26 - 4654 sayılı kanun gereğince hazırlanmış olan bu Yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayım gününden yürürlüğe girer.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -------------------------------------------------------------------------  
                                        
      3/10/1945 TARİH ve 3/3169 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
                                        
  --------------------------------------------------------------------------  
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
  --------------------------------------------------------------------------  
       |       |             |            
       |       |   Farklı Tarihte   |            
  Tarihi  |  Numarası  |  Yürürlüğe Giren   |   Yürürlüğe     
       |       |    Maddeleri     |   Giriş Tarihi    
  -----------|--------------|-------------------------|---------------------  
       |       |             |            
  3.8.1949  |  3/9709   |     -       |  Yürürlük tarihi   
       |       |             |  öngörülmemiştir.  
       |       |             |            
  14.7.1950 |  3/11571  |     -       |    "   "     
       |       |             |            
  4.2.1955  |  4/4308   |     -       |    "   "     
       |       |             |            
  3.5.1966  |  6/6395   |     -       |    "   "     
       |       |             |            
  16.7.1975 |  7/10276  |     -       |    3.8.1975     
       |       |             |            
 12/12/1991 |  91/2492  |     -       |   25/12/1991     
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
       |       |             |            
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   ------------------------------------------------------------------------  
                                        
       3.10.1945 TARİH ve 3/3169 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    
       YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   
                                        
   ------------------------------------------------------------------------  
                                        
              Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         
                Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           
                                        
   ------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                   Farklı Tarihte     Yürürlüğe      
   Tarihi     Numarası    Yürürlüğe Giren    Giriş Tarihi     
                    Maddeleri                
   -------------------------------------------------------------------------