Endeksler
                                        
          DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ         
                 YÖNETMELİĞİ (1)                
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.2.1952, No :3/14652        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 3.6.1946, No :4914          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 7.5.1952, No :8103          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  3, Cildi: 33, S. 1284        
                                        
                                        
                                        
           Devlet orman işletmesinin gaye ve görevi         
                                        

  Madde 1 - (Değişik : 8.8.1984 - 84/8396 K.)                 
                                        
                                        
       Devlet Orman İşletmelerinin amaç ve görevleri:          
  a) Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletilecek ormanları imar etmek, ko-
rumak, amenajman planlarına ve iktisadi icaplara göre teknik usullerle ve devam-
lı bir şekilde işletmek; amenajman ve işletmecilikle ilgili her türlü plan ve  
projeleri yapmak ve yaptırmak; işletmeciliğin gerektirdiği kısa süreler içinde 
işçi ve hizmet içi personel yetiştirmek; her çeşit kesme, taşıma, biçme ve depo-
lama işlerini yapmak ve yaptırmak; alım ve satım işlerini yapmak; artıkları kıy-
metlendirmek ve kıymetlendirilmesi mümkün olmayanları temizlemek veya temizlet- 
mek; orman içi ağaçlamaları yapmak ve bu maksatla muvakkat fidanlıklar kurmak, 
orman ağaçları tohumları üretimini yapmak; şebeke planlarına uygun orman yolları
yapmak veya yaptırmak; ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin gerektirdiği yerler-
de arsa ve arazi temin etmek, işletme işleri ile ilgili her türlü tesisat ve in-
şaat yapmak, (İşletme, Tamirhane, Yedek Parça, Orman Şefliği İdare ve ikamet bi-
naları ile koruma binaları, Bakım ve Muhafaza Memurluğu binaları, ahır, depo,  
hangar, kulübe, baraka, samanlık, garaj, sundurma, anbar, Merkezi teshin ve ka- 
lorifer binaları, ilk müdahale ekip binaları, Role binaları, Telsiz atölye bina-
ları, Tamirhane atölye binaları, işçi yemekhanesi, işçi yatakhanesi, İşletme  
Eğitim Merkezi binaları, işçi sağlık binaları, satış salonları, sera, kreş bina-
sı, patlayıcı madde depoları, yangın kule - kulübeleri gibi satın almak, kirala-
mak; istihsal ve değerlendirmenin gerektirdiği araç ve gereçleri temin etmek ve 
işletmek ve bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak;   
orman tahribatını önlemek üzere fon tesis etmek; her çeşit basım, propaganda ve 
yayın yapmak; orman içinde mesire yerleri açmak, geliştirmek ve işletmek; özel 
Kanun ve tüzüklerle verilen sair görevleri ve ormana ilişkin bütün işlem ve hiz-
metleri görmek ve başarmaktır.                         
  b) Lüzum görüldüğü hallerde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının muvafaka- 
tiyle ormancılık faaliyet ve hizmetleri için lüzumlu her türlü makina, taşıt  
aracı alet, edavat, malzeme, yedek parça ve hizmet bu yönetmelik hükümlerine  
bağlı kalınmaksızın mutad ticari usullere göre doğrudan doğruya dış piyasadan  
temin olunabilir. Ancak, bu hususta en az üç firmadan teklif istemek, teklif  
edilen fiatların, kalite farklarının ve ileri sürülen şartların mukayesesini  
yaparak idare menfaatine en uygun teklifte bulunana sipariş vermek şarttır.   
                                        
----------------------------                          
(1) Bu yönetmeliğin ekindeki kadro cetveli 7.5.1952 tarih ve 8103 sayılı Resmi 
  Gazete'de yayımlanmıştır.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 2 - Devlet orman işletmeleri istihsallerini ham ve gerektiğinde yarı 
mamul bir halde piyasaya çıkarırlar. Ancak vaziyetin icabettirdiği ahvalde Or- 
man Umum Müdürlüğünün tasvibiyle her nevi mamulat da yapılabilir.        
                                        
          Devlet orman işletmesinin sermayesi ve parası        
                                        
                                        

  Madde 3 - Devlet orman işletmesi mütedavil sermayesi; orman işletmelerinin 
mevcut sermayesiyle Orman Umum Müdürlüğü bütçesine döner sermayeye eklenmek üze-
re gerektiğinde konulacak ödenek ve işletme sonunda hasıl olacak karlardan   
teşekkül eder.                                 
                                        

  Madde 4 - Devlet orman işletmelerinin paraları Devlete ait bankalarda, bu  
bankaların bulunmadığı yerlerde milli bankalarda açılacak cari hesaplarda bulun-
durulur.                                    
                                        
                                        
  Devlet orman işletmeleri kadro, bütçe ve personel işleri          
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - (Değişik : 8.8.1984 - 84/8396 K.)                 
                                        
       Devlet Orman İşletmelerinin Döner Sermayesinin kadrolarına yapı- 
lacak atamalarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü- 
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Mevzuat hükümleri uygulanır.        
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik : 8.8.1984 - 84/8396 K.)                 
                                        
       Devlet Orman İşletmesi Müdürlükleri, mıntıkalarındaki ormanlarda 
her yıl Döner Sermaye ile yapılacak işleri bir iş planı halinde tesbit ve buna 
göre gelir ve gider bölümlerini kapsamak üzere hazırlayacakları bütçeleri, ge- 
rekçesiyle birlikte tertip ederek en geç 15 Ağustosa kadar Orman Bölge Müdürlü- 
ğüne gönderirler.                                
                                        
  Orman Bölge Müdürlüğü, mıntıkasındaki İşletmelerin, iş planı ve bütçelerini 
inceledikten sonra mütalaasıyla birlikte en geç bir ay içinde Orman Genel Müdür-
lüğüne gönderir. Orman Genel Müdürlüğü de bunlara dayanarak Devlet Orman İşlet- 
mesi Döner Sermaye Bütçesini ve formülünü düzenler ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının onayından sonra Bölge Müdürlüğüne bir iş planı ile gönderir.    
                                        
  Bütçe; istihsal, imalat, nakliyat, sabit kıymetler, genel giderler (İdari  
masraflar) ve Orman bakım giderleri ana bölümlerini ve bu bölümlerden lüzumu  
kadar maddeleri kapsar. Bu bölüm ve maddeler ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltıla- 
bilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bütçenin düzenlenmesinde, aylıklar, işletme ve yönetim harcamaları ile   
yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir.                   
  Fabrika, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri bütçeleri de aynı  
esaslar dairesinde düzenlenir.                         
  Bütçelerde aktarma yapılmasına zaruret olması halinde Döner Sermaye mües-  
seselerinin bütçeleri arasında yapılacak aktarmalar ile ana hesaplarla bölümleri
arasındaki aktarmalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır.             
                                        

  Madde 7 - Devlet orman işletme müdürlükleri kendilerine tahsis edilen bütçe 
ödenek ve iş planı gereğince çalışırlar. Bütçe ve ödenekler dışında sarfiyat  
yapamazlar. Olağanüstü sebepler dolayısiyle bütçenin, tertiplenen plana göre  
kafi gelmemesi halinde lüzumlu ödenek bitmeden ihtiyaca göre münakale yapılması 
veya munzam tahsisat alınması lazımdır.                     
                                        

  Madde 8 - Orman Kanunu, nizamnameleri ve bu Talimatname ile Devlet orman  
teşkilatına verilmiş olan işletme, imar ve yetiştirme işleri başmüdür, işletme 
müdürü, bölge şefleri tarafından kendilerine verilen yetkiler dahilinde idare  
olunur. Ve bunlara mıntıkalarının vüs'atine ve iş icap ve hacımlarına göre lüzu-
mu kadar teknik, mali ve idari memurlarla sair müstahdemler verilir.      
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 25.2.1956 - 4/6725 K.)                 
  Orman başmüdürlüklerinin çalışma saha ve merkezleri doğrudan doğruya, orman 
isletme müdürlerinin çalışma saha ve merkezleri orman başmüdürlüklerinin mütala-
sı alınarak Orman Umum Müdürlüğünce tesbit, tayin ve tasdik olunur.       
  Bölge şefliklerinin çalışma saha ve merkezleri orman işletme müdürlerinin  
mütalası alınarak orman başmüdürlüklerince tayin ve tesbit olunmak, bölümlerin 
çalışma saha ve merkezleri orman işletme müdürlüklerince tayin ve tesbit edilmek
ve orman başmüdürlüklerinden mütalaa alınmak suretiyle Orman Umum Müdürlüğünce 
tasdik olunur.                                 
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 16.2.1973 - 7/5864 K.)                 
  Orman işletme işleri için kullanılmakta olan taşıtlardan Başmüdürlük, İşlet-
me ve Bölgelerin memur ve işçileri (sürekli olarak çalışan işçiler), görev sıra-
sında bağlı oldukları üstlerin izni ile ve taşıt kanunu gereğince faydalanabi- 
lirler.                                     
  Orman Bölge Şeflerinin ve yardımcılarının ormanlar içinde oturacakları bina-
ların demirbaş eşyası bu yönetmeliğe ekli listeye göre İşletme Müdürlüğü tara- 
fından temin edilir.                              
  Şehir ve kasaba içerisindeki işletmeye ait hizmet evlerinden, görev yeri bu-
ralarda olan memur ve işciler (sürekli olarak çalışan işçiler), Orman Bakanlı- 
ğınca onanacak hizmet evleri yönetmeliğinde belirtilen bedel ve şartlar dahilin-
de faydalanabilirler.                              
  Orman teşkilatında çalışan bilumum memur ve işçilerin (sürekli olarak çalı- 
şan işçiler), yakacak ihtiyaçları, fiili masraflarla tarife bedeli karşılığında 
ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde temin olunabilir. Bu ya-
kacaklar başkalarına satılamaz ve devir olunamaz.                
                                        
                Hesap işleri ve Muamelat