Endeksler
                                        
        PASAPORT KANUNUNA BİR MADDE EKLENİLMESİNE DAİR OLAN       
          5654 SAYILI KANUNUN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERİR         
                   YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 4.5.1950,  No: 3/11208        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 24.3.1950, No: 5654         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 23.5.1950, No :7513         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 3, Cildi 31, S. 2083         
                                        
  1 - Vatandaşlık sıfatı sakıt olmuş bulunupta 5654 sayılı kanun hükmü gere- 
ğince turist olarak Türkiye'ye gelme talebinde bulunan kimselerden memlekete  
girmelerinde mahzur görülmeyenlere konsolosluklarca istizan edilmeden vize   
verilir. Bunlardan durumları kestirilemeyen ve vize verilmesinde tereddüt edi- 
lenler için merkezden sorulur.                         
                                        
  2 - Aşağıda gösterilen kimselere vize verilemez:              
                                        
  A) Türkiye'ye gelmelerinde emniyet bakımından mahzur görülenlere;      
                                        
  B) Müsaade almaksızın yabancı bir devletin sivil veya askeri hizmetlerinde 
bulunduklarından iskat edilmiş olanlara;                    
                                        
  C) Türkiye'de kalacakları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak miktarda  
parası bulunmıyanlara;                             
                                        
  D) 431 sayılı kanunla Türkiye haricine çıkarılmış olan hanedan azasına;   
                                        
  3 - Haymatlozlar, Nansen pasaportu ile buna benzer pasaport veya seyahat  
belgesi hamilleri hakkında mevcut hükümler eskisi gibi uygulanacaktır.     
                                        
  4 - İstizanlarına lüzum görülen kimseler hakkında numunesine göre hazırlana-
cak istizan varakaları Dışişleri Bakanlığına gönderilecek ve bu gibilerin yurda 
gelme müsaadesi İçişleri Bakanlığının da muvafakati alınmak suretiyle Dışişleri 
Bakanlığınca verilecektir.                           
                                        
  5 - Kanunun tatbikını teminen alınmasına lüzum görülüpte işbu Yönetmelikte 
mesküt bırakılmış hususlar hakkında İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları müştere- 
ken tedbir almağa yetkilidir.                          
                                        
  6) Bu Yönetmelik İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca uygulanır.