Endeksler
                                        
         HAZARDA VE SEFERDE ASKERE GİDENLERİN              
        AİLELERİNE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN            
        71, 72, 73 ÜNCÜ MADDELERİLE 442 SAYILI KÖY            
         KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN 19 UNCU             
           FIKRASINA GÖRE YAPILACAK YARDIM              
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.8.1940, No: 2/14231         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 21.6.1927, No: 1111          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 5.9.1940, No: 4604          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : Cildi:    S.            
                                        
                                        
                Umumi Hükümler                 
                                        
                                        
  1. Yardıma Muhtaç Asker Aileleri :                     
                                        

  Madde 1 - Askere gidenlerin ailelerine yardım edebilmek için,        
                                        
  A) Bu aile efradından birisinin hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddet- 
le askere alınması,                               
  B) Yardım isteyenlerin bu askerin usul ve furuğ ve zevce ve erkek veya kız 
kardeşi olması,                                 
  C) Bunların askerin evinde oturmakta bulunması,               
  D) Askere giden tarafından bunların ötedenberi yiyecek vesair ihtiyaçlarının
temin edilmekte olması,                             
  E) Rayici mahalliye göre idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ve kendilerinin
ve ne de askere gidenin servet ve gelirleri bulunmaması şarttır.        
  Bu şartları haiz olmıyan asker ailelerine yardım yapılmaz.         
                                        
  Yardım Müddeti:                              
                                        

  Madde 2 - Askere gidenin birinci maddede yazılı şartları haiz efradı aile- 
sine askere gittikleri günden terhisleri tarihine kadar yardım yapılacaktır.  
                                        

  Madde 3 - Firarda ve izinsiz bulunan askerlerin ailelerine firarları veya  
izinsiz olarak kıt'asından ayrıldıkları tahakkuk ettiği tarihten sonra derdest 
edilip tekrar kıt'asına sevkolununcuya kadar yardım yapılmaz.          
                                        

  Madde 4 - 1 inci maddede yazılı şartları haiz asker ailelerine yapılacak  
yardımlar yiyecek erzak, oturacak bina tedarikinden veya bunları temine medar  
olacak para tevziinden ve köylerde tarlalarını bağ ve bahçelerini imece ile   
sürüp ekmek ve harmanlarını kaldırmaktan ibarettir.               
                                        
  Yardımı Yapacaklar:                             
                                        

  Madde 5 - Yukarıda yazılı asker ailelerine bunların bulundukları şehir, ka- 
saba ve köy halkından askere alınmamış olanlar tarafından yardım yapılacaktır. 
  Bunlardan da askere gidenler olursa askere çağrıldıklarından itibaren bu  
yardım vazifesinden şahsen hariç tutulurlar.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Yardımı yapacakların mali ve bedeni kudreti olmak şarttır. Bedeni 
kudreti olmayıp da mali kudreti olanlar yardıma iştirak edecekleri gibi mali  
kudreti olmayıp da yalnız çalışma kudreti bulunanlar da bu yardımı yapmakla   
mükelleftirler.                                 
                                        

  Madde 7 - Bu yardımlara seferde belediye ve hususi muhasebeler de mali kud- 
retlerine göre bütçelerine koyacakları tahsisatla iştirak edeceklerdir.     
  Bu iki daire bu uğurda sarfolunmak üzere yesar erbabı ile hükmi şahsiyeti  
haiz müesseselerin yapacakları teberruatı da kabul eder.            
                                        
  Yardım Vasıtaları :                             

  Madde 8 - Bu yardımlar şehir ve kasabalarda belediye veya belediye şubeleri 
ve köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar meclisleri vasıtasile yapılacaktır. Şehir 
ve kasabalarda belediye veya belediye şubeleri bu yardım işini kendi bölgeleri 
dahilinde bir kül olarak mütalea ve tanzim etmek için kendi memurları arasında 
birer yardım bürosu teşkil edebilirler. (Bunlar için ayrı masraf ve teşkilat  
yapılmaz.)                                   
                                        

  Madde 9 - En büyük mülkiye amirleri mıntakaları dahilinde bu yardım işlerini
gerek doğrudan doğruya ve gerek bilvasıta temin, takip ve mürakaba ile mükellef-
tirler.                                     
               Tatbikat ve İcraat                
  II. Şehir ve Kasabalarda Belediye veya Belediye Şubeleri Marifetile Yapıla- 
cak Yardımlar:                                 
                                        
  Yardıma Muhtaç Olanların Sureti Tesbiti :                  

  Madde 10 - Şehir ve kasabalarda yardım talebi askere gidenlerin aileleri  
tarafından belediye reisi veya belediye şubesi amirine söz ile yapılır.     
                                        

  Madde 11 - Belediye veya belediye şubeleri bu suretle yardım telebinde bulu-
nanların ;                                   
  A) Her birisinin isim ve soy adlarını ve yaşlarını ve askere gidene karabet 
derecelerini,                                  
  B) Oturdukları mahalle ve sokak ve isim ve numarasını,           
  C) İçlerinden askere gidenin ad ve soy adı ve yaşını, san'atını ve hangi as-
kerlik şubesince celp ve sevk edildiğini,                    
  D) Gerek kendilerinin gerek askere gidenin gayri menkül mallarının cinsini 
mikdar ve kıymetini ve senelik gelirlerini,                   
  E) Başkaca gelirleri olup olmadığını ve nevi ve miktarını,         
  F) Ne gibi muavenet talebinde bulunduklarını.                
  Bu hususdaki matbu beyannamelere yazdıracak ve zirini talep sahiblerine imza
ettirecektir.                                  
  Bu beyannameleri yazan memur dahi altına talip tarafından söylenip kendi  
tarafından yazıldığına dair meşruhat vererek imzasını atacaktır.        
                                        

  Madde 12 - Belediye veya belediye şubeleri iki nüsha olarak tanzim edeceği 
bu beyannamelerden birisini dip koçanında bırakarak diğer nüshası üzerinde lü- 
zum ve tevsika muhtaç gördüğü takdirde askerde bulunanın hangi tarihde askere  
sevkolunduğunu gerek askerde bulunan gerek muavenet talep edenlerin ne gibi ser-
vet ve gelirleri bulunduğunu ve muavenet talep edenlerin çalışma kabiliyeti   
olup olmadığını ve verilecek ne gibi işleri yapabileceklerini tahkik ve tevsik 
eder.                                      
  Bu tahkik işi en kısa bir zamanda bitirilir.                
  Bu tetkik müddeti içinde asker ailelerine icab eden acil yardım yapılır.  
Muhtaç olmadıkları tebeyyün edenlerin yardımları derhal kesilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Belediye veya belediye şubeleri yukarıdaki madde mucibince tan- 
zim olunan bu beyannameleri kendilerine geldikçe günü gününe belediye veya bele-
diye şubesi encümenlerine tevdi eyliyecek ve encümenlerde eshabı mucibesi zikre-
dilmek şartile muavenet talebinde bulunanlar hakkında bir karar verilecek ve bu 
kararda şayet yardım kabul edilmiş ise yardımın şekil, mikdarını ve hangi tarih-
den itibaren başlıyacağını da tasrih eyliyecektir.               
                                        

  Madde 14 - Encümence verilen karar üzerine yardım edileceklerin beyannamele-
ri muhteviyatı hususi bir deftere kaydedilecek ve bu defterin her sayfasının zi-
ri belediye muhasibi ile belediye reisi veya belediye şube amiri tarafından imza
olunacaktır. Bu defter kuyudatı her ay yapılacak erzak vesaire tevziatı için  
tanzim olunacak bordrolara ve yapılacak zirai yardımlarına ve sükna tahsisine  
esas teşkil edecektir.                             
                                        
  Şehir ve Kasabalarda Asker Ailelerine Yapılacak Muavenetlerin Nevi ve    
Miktarları ve Tatbik Şekilleri :                        
                                        

  Madde 15 - Muhtaç asker ailelerine mükellefler tarafından yapılacak ayni ve-
ya nakdi yardımlara istinaden iaşe ve ibateye veya ziraata aid olmak üzere muh- 
telif şekil ve suretle yardım yapılabilir.                   
                                        
  A) Belediye veya şube encümenleri ilk önce o şehir ve kasabanın hayat şart- 
larına göre büyük yaşta bir insanın bir aylık iaşesi için ne gibi ve ne mikdar 
erzaka ihtiyacı olduğunu tesbit edecektir.                   
  Bundan sonra her ay gayesinde gelecek ay ibtidasında tevzi olunacak bu erza-
kın rayice göre fiatlarını tesbit eyliyecektir.                 
  On yaşına kadar olan çocuklara yarım erzak verilir. Bu suretle yapılacak  
tesbiti müteakip belediye veya belediye şubeleri 14 üncü madde mucibince yardım 
edileceklere mahsus defterde yazılı eşhastan hulül edecek ay içinde iaşeleri la-
zım gelenlerin isimlerini ve adreslerini mübeyyin bir bordro tanzim olunacak ve 
bu bordroya aynen verilecek ise erzakın nevi ve mikdarları veya verilecek nakid 
yazılacak ve belediye reisi veya şube amiri veya namına encümen azasından birisi
huzurile muhasebeci tarafından imza veya mühür mukabilinde tevziatı yapılıp ziri
bunlar tarafından tasdik edilecektir.                      
                                        
  B) Fakir asker ailelerine sabun gibi yıkanacak odun ve kömür gibi ısınacak 
maddeler de mevsimine göre aynı usul tahtında verilebilir. Ve icabı halinde bun-
lar meccanen hamama gönderilir.                         
                                        
  C) Muavenete muhtaç aileler kendi evleri olmayıp da ötedenberi kirada otur- 
makta iseler bu gibilerin belediye veya belediye şubelerince münasip surette  
ibateleri temin olunur.                             
                                        
  D) Şehir ve kasaba ahalisinden askere giden zürra ailesi tarafından tarla  
bağ ve bahçelerini sürüp ekemiyecek ve harmanlarını kaldıramıyacak bir halde  
oldukları beyanile yardım talep olunup da bu talebleri muhik görülür ise beledi-
ye veya belediye şubeleri yine o şehir ve kasaba dahilindeki askere gitmemiş  
diğer zürra marifetile tarla, bağ ve bahçelerini mali halleri müsait ise ücret 
mukabilinde değil ise mahallin örf ve adetine tevfikan sürdürüp ekdirmesine ve 
harmanlarını kaldırmasına münasip surette yardım edecektir.           
                                        
  E) Fabrika ve imalathanelerde çalışan amele ve devair ve müessesatta çalışan
kapıcı, bekçi, odacı gibi eşhas askerliğe gidince bunlardan boş kalan yerlere  
iaşelerile mükellef bulunduğu akrabaları içinde ehil kimse varsa alınacaktır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mükellefler ve Bunların Yapacakları Yardım Nevi ve Mikdarları ve Tatbik   
Şekilleri :                                   
                                        

  Madde 16 - Belediye encümenleri muhtaç asker ailelerine yardım edecek asker-
lik haricindeki eşhası kendi hududu dahilinde tesbit ve her yardımcının yapacağı
yardım mikdarının azami ve asgari hadlerini tayin ve derecelerini tefrik eder. 
                                        

  Madde 17 - Belediye reisi veya belediye şube amiri tesbit edilen yardımcıla-
rın evrakını encümene tevdi ederek bu evrakda yazılı şahısların muhtacı muavenet
asker ailelerine yardım edecek evsafta olup olmadıklarının tetkik ve bunların  
derecelerinin ve her derecede bulunanın gelirlerine göre vereceği para mikdarı- 
nın takdirini isteyecek ve encümen de bu husustaki tetkikatını icab ederse kendi
azası marifetile muktazi tahkikatını yaptırdıktan sonra kararını verecek ve bu 
kararlar sahifeleri encümence musaddak bir deftere kaydedilecektir.       
  Belediye encümenleri lüzum gördüğü takdirde muhtaç asker ailelerine yardım 
işini belediye hududu içinde kül halinde tedvir ve mükelleflere tahmil olunacak 
yardım ve muhtaçlara yapılacak tevziat hadlerini bütün şehir için tesbit edebi- 
lir. Ve bu suretle yardıma muhtaç asker ailesi az şubelerden elde edilecek hası-
latı ekleyerek yardımın yeknesaklığını temin eder.               
                                        

  Madde 18 - Tesbit edilen yardım mikdarı belediyece münasip görülecek şekil 
ve suretlerde yardım ile vazifelendirenlere bildirilir.             
                                        

  Madde 19 - Her ay gayesinden evvel gelecek ay muhtacine tevzi olunacak aynın
ve nakdin tahsilini temin maksadile belediye veya belediye şubesi muhasebesince 
yapılacak defterler muhteviyatına istinaden muktazi tahakkuk listesinin tanzimi 
sırasında bu yardımcıların ölen veya askere giden veya kat'i surette mahalli  
ahara naklihane eden olup olmadığı nazarı dikkate alınacak ve bu gibileri liste-
ye idhal etmiyeceği gibi evrakı müsbitesine göre defterde isimleri hizasındaki 
mülahazat hanesine de işaret edilecektir.                    
                                        

  Madde 20 - Şehir ve kasaba belediyeleri ve belediye şubelerince buğday, mı- 
sır, çavdar, un, sabun, gaz ve diğer eşya encümenin takdir edeceği rayiç fiat  
üzerinden nakid makamında alınabilir.                      
                                        

  Madde 21 - Hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ile eşhas tarafından vukubulacak
teberruat belediyelerce kabul ve bütçelerinde faslı mahsusuna kayıt suretile  
muhtaç asker ailelerine sarfedilir.                       
                                        

  Madde 22 - Belediye ve belediye şubeleri yukarıda yazılı olduğu üzere her ay
gayesinde yardımcılara tarhedeceği parayı (ayniyat dahi olsa) belediye muhasebe-
sinin mührünü ve tahsildarın imzasını havi dip koçanı ve müteselsil numaralı be-
lediye makbuzları mukabilinde her ayın ilk haftası içinde tahsil edecektir. Bu 
suretle toplanacak para veya ayniyatın tutarı belediye veya belediye şubesi   
muhasibliğince kendi defterlerinde açılacak (muhtaç asker ailelerine yardım)  
namı altındaki emanet hesabına irad kayıt yine yukarıdaki maddelerde yazılı   
masraf bordro ve senetlerile ve emanetten reddiyat suretile sarfedilecektir.  
Bu hesabdaki para kafi gelmediği takdirde bu bordro ve masraf senedlerinden   
bir kısmının muhteviyatı belediye masraf bütçesinin fıkara iaşesi veya sefer  
vukuunda muhtaç asker aileleri için alınacak tahsisat faslından tesviye edile- 
cektir.                                     
                                        

  Madde 23 - Seferde hususi muhasebelerde bütçelerine muhtaç asker ailelerine 
yardım için doğrudan doğruya veya münakale suretile umumi meclis veya daimi en- 
cümenler mümkün olabilen tahsisatı koyacaklardır.                
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 24 - Her ay gayesinde tahakkuk ve her ay başında tahsil edilecek bu  
yardım paraları yardımcılar tarafından müracaatı müteakip tesviye olunmadığı  
takdirde derhal tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur.         
                                        
  Köylerde Muhtar ve İhtiyar Meclisleri Marifetile Yapılacak Yardımlar    
  Yardıma Muhtaç Olan Asker Ailelerinin Tesbit Sureti :            
                                        

  Madde 25 - Köylerde yardım talebi askere gidenlerin aileleri tarafından köy 
muhtarlarına söz ile yapılabileceği gibi köy muhtarları bu telep olsun olmasın 
askere gidenlerin aileleri efradının ne gibi ihtiyaçları olduğunu tetkik ve tes-
bit ederek ihtiyar meclisi toplantısında bunlara yardım yapılıp yapılmıyacağı ve
ne gibi yardım yapılacağı hakkında karar almağa mecburdur. Bu hususta alınacak 
kararlar köy karar defterine yazılacaktır.                   
                                        

  Madde 26 - Köylerde oturan asker ailelerine yardım yapılabilmek için :   
  A) Bu aile efradından birisinin hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle
askere alınması.                                
  B) Yardım edileceklerin bu askerin usul ve furuundan olması veya zevce ve  
erkek veya kız kardeşi bulunması.                        
  C) Bunların ötedenberi askerin evinde oturmakta olması.           
  D) Askere giden tarafından bunların ötedenberi yiyecek vesaire ihtiyaçları- 
nın temin edilmekte olması.                           
  E) İdare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin ve ne de askerde bu- 
lunanın servet ve gelirleri bulunmaması şarttır.                
                                        
  Bu şartları haiz olmayan asker ailelerine yardım yapılamaz. Ancak köylerde 
yaşayan halkdan askere gidenler ile gerek bunların ve gerek aileleri efradının 
ne gibi servet ve gelirleri olduğu muhtar ve ihtiyar meclislerince malüm olaca- 
ğından bu hususta ayrıca tahkikat yapılmaz.                   
                                        
  Askerde Bulunanların Ailelerine Yapılacak Yardımlar :            
                                        

  Madde 27 - Köylerde muhtaç asker ailelerine yapılacak yardım iki nevidir.  
Birisi muhtaç ailelerin iaşe ve iskanı diğeri bunların ziraatına yardımdır.   
                                        

  Madde 28 - Köylerde muhtaç asker ailelerine iaşe bakımından yardım yapılmak 
üzere evvelemirde köy ihtiyar meclisleri o köy dahilinde yaşayan asker ailele- 
rinden muhtaç olanların beher nüfusuna her ay kaç kilo zahire veya ne mikdar pa-
ra verileceği karar altına alınacaktır.                     
  Tevziat zahire olacaksa bu zahirenin beher kilosuna vesati bir fiat dahi ko-
yacaktır.                                    
  10 yaşına kadar olan çocuklara bir büyük nüfusa verilecek zahire veya para- 
nın nısfı verilir.                               
                                        

  Madde 29 - Askere gidenlerin muhtaç ailelerine meskenleri yoksa veyahut mes-
kenleri her hangi bir suretle yanmış veya yıkılmış ise köy muhtarları ihtiyar  
meclislerinin kararile bunlara köy dahilinde ikamet edecek süknaya salih bir yer
göstereceklerdir.                                
                                        

  Madde 30 - Asker ailelerinin iaşe, iskana ihtiyaçları olmayıp da yalnız tar-
la, bağ ve bahçelerinin sürüp ekilmesi ve harmanlarının kaldırılması için köylü-
nün muavenetine ihtiyaçları bulunursa köy muhtarları yine ihtiyar meclisleri  
kararile ve imece suretile bu yardımı da temin edecektir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  III. Köylerde Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapacaklar:          
                                        

  Madde 31 - Köylerde muhtaç asker ailelerine yardım edecek olanlar o köy da- 
hilinde çift ve çubuğu olup da her askere gitmeyen erkek ve kadın ile çift ve  
çubuğu olmayıp da güç ve kuvvetli veya bir gelir ve sanatı olan her erkek ve  
kadındır.                                    
  İhtiyar meclisleri muhtaç asker ailelerini ve bunların nelere ihtiyacı ol- 
duklarını göz önünde tutarak yukarıda yazılı askere gitmeyenlerin isim ve soy- 
adlarını ve bunların servet ve gelirlerine ve güç ve kuvvetlerine göre hagile- 
rinin hem çiftlerile hem de para ve zahire ile hangilerinin yalnız çiflerile,  
hangilerinin yalnız para ve zahire ile hangilerinin de yalnız emeklerile yardım 
edeceklerini ve bu yardımlarının azami derecelerini ve bunların alat ve hayvan- 
larının, yapacakları işe göre bir günlük ücretlerini tesbit ederek karar altına 
alacak ve muhtar tarafından köy odasının kapısına bu kararın bir suretini asmak 
suretile halka ilan edecektir.                         
                                        

  Madde 32 - Mükelleflerden yardımla vazifelendirilenlerden ölenler ve askere 
gidenler, köyden başka tarafa nakli hane edenler yahut başka taraftan köye nakli
hane edecekler bulunacağından her ay sonlarında ihtiyar meclisleri bu tebeddüla-
tı göz önüne alarak bunlar hakkında yeni kararlar vererek ilan eder.      
                                        
  Asker Ailelerine Yapılacak Yardımların Tatbik Şekli:            
                                        

  Madde 33 - Köy muhtarları ihtiyar meclisleri her ay yardım edilecekler ile 
yardım edeceklere aid olan listeleri tanzim ve ayın ilk günü köy odasının kapısı
önüne asmak suretile ilan edecek ve ikinci günü de listeleri askıdan indirip  
derhal tahsile geçip ihtiyar heyeti huzurunda muhtaç asker ailelerine tevzi et- 
tikten sonra bunları tahsil ve tevzi ettiğine dair işbu listelerin arkasına meş-
ruhat vererek kezalik altını kendisi ve ihtiyar meclisi azaları imzalayacak veya
mühürliyeceklerdir.                               
  Muhtarlar bu listelerden tahsilata aid olanı tutarını yekün olarak köy hesap
defterinin irat sahifesine "muhtaç asker ailelerine yardım" adı altında irat  
kaydedecek tevziata aid listenin tutarını da yine bu hesap defterinin masraf sa-
hifesine (muhtaç asker ailelerine masraf) adı altında masraf kaydedecektir.   
                                        

  Madde 34 - 31. ve 32 nci maddelere göre asker ailelerine imece ile yardım  
yapacak olan yardımcılar haftada yalnız bir gün bu iş için köy muhtarının emrine
amade bulunacaklardır. Bu iş günü ile yardımcıların isim ve soy adları ve ne iş 
yapacakları daha evvelden ihtiyar meclisi tarafından tesbit edilerek karar altı-
na alınıp muhtar tarafından köylüye ilan olunacaktır. Mükellefler o gün muhtar- 
ların yapacağı taksim ve vereceği emir veçhile muhtaç asker ailelerinin (zamanı-
na göre) tarlalarını, bağ ve bahçelerini sürüp ekecekler ve harmanlarını kaldı- 
racaklardır.                                  
  Köy muhtarları imece suretile çalışacakların ve alat ve hayvanlarının çalış-
tırdıkları gün ve yevmiyeye göre listelerini tanzim edip ihtiyar meclislerinin 
tasdikinden geçtikten sonra tutarlarını ve bu husustaki para yardımlarına aid  
makbuz muhteviyatını bir taraftan hesap defterinin irat sahifesine diğer taraf- 
tan masraf sahifesine (muhtaç asker ailelerine yardım) ve muhtaç asker aileleri-
ne masraf namı altında kaydedeceklerdir.                    
                                        

  Madde 35 - Bu talimatname mucibince kendilerine tahmil edilen para, zahire 
yardımlarını yapmıyanlar hakkında derhal tahsili emval kanununu tatbik ederek  
tahsiline muhtar ve ihtiyar meclisleri mecburdur.                
  İmece yardımlarını yapmıyanlar hakkında da köy muhtar ve ihtiyar meclisleri 
Köy Kanununun 56 ncı maddesini derhal tatbik edeceklerdir.           
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 36- Askere gidenlerin avdet etmeleri veya bunların izinsiz kıt'ala-  
rını terk etmeleri veyahut kıt'alarından firar etmeleri veyahut muhtaç aileleri 
efradının muhtaçlıktan çıkmaları halinde bu ailelere artık yardım yapılmaz.   
                                        

  Madde 37 - Seferde hususi muhasebe bütçelerine muhtaç asker ailelerine yar- 
dım için konacak tahsisattan icap ettiği kadarını valiler vilayet daimi encümeni
kararile köylere tefrik ve tevzi ettirebilir.                  
                                        
  Bu takdirde tefrik ve tevzi olunan bu paralar hususi muhasebelerce makbuz  
mukabilinde köy muhtarlarına teslim edilir. Ve köy muhtarları da aldıkları bu  
paraları köy hesap defterinin irat sahifesinde (asker ailelerine yardım olarak 
hususi muhasebeden alınan para) diye irat kaydederek bu talimat ahkamı dairesin-
de sarfederler.                                 
                                        

  Madde 38 - Kaza ve vilayet idarei hususiyelerinden, verilecek paraları köy 
muhtar ve ihtiyar heyetleri kat'iyen başka tarafa sarfetmeyip münhasıran muhtaç 
asker ailelerinin umur ve hususatına sarf etmeye mecburdurlar.         
                                        

  Madde 39 - Yardım paraları ancak asker ailelerine yardım için sarfedilebi- 
lir. Bu paradan kırtasiye, harcırah vesair namlarla sarfiyat yapılamaz.