Endeksler
                                        
                                        
                                        
      SERİRİ VE GİDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPAN MASLİ         
       TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ           
        VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNUNA MÜTEFERRİ           
          OLARAK TANZİM OLUNAN YÖNETMELİK               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.6.1928, No : 6831          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 19.3.1927, No : 992           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 31.7.1928, No : 952           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  3, Cildi : 9, S.764          
                                        

  Madde 1 - Müsaade istihsali için verilecek beyannameye leffedilecek kroki  
muayyen bir mikyas dahilinde ve usulü fenni üzere tertip edilmek lazımdır.Kroki-
de laboratuvarların dahili tesisatı da gösterilmelidir.             
                                        

  Madde 2 - Bakteriyoloji taharriyatına mahsus laboratuvarlar asgari üç kısım-
dan mürekkeptir:                                
  1 - Evsatı zeriye istihzar, takim ve hıfzına mahsus kısım.         
  2 - Alelümum muayene ve tahlilata mahsus kısım.               
  3 - Büro.                                  
  Bu kısımların kaffesi ziyadar ve havadar olacak ve muhtas oldukları iş için 
iktiza eden vüsatte bulunacaktır.Bundan başka birinci ve ikinci kısımların zemi-
ni gayrikabili nüfuz olmak için çimento veya fayansla döşenmiş,bu mümkün olmadı-
ğı surette linoleomla örtülmüş,tavanlar mazbut ve yağlı boya ile beyaza boyanmış
olacaktır.                                   
                                        

  Madde 3 - Laboratuvarda kafi miktarda akar su bulunması lazımdır.Bundan baş-
ka kaynatma,hayvan ihrakı ve saire için evsatı zeriye istihzar edilen kısım de- 
rununda iyi çeken bacalı bir sorbon mevcut olmalıdır.              
                                        

  Madde 4 - Tecrübe hayvanlarının laboratuvar haricinde hususi mahalde yetiş- 
tirilmesi icap eder. Daima tahtı müşahadede bulundurulması icap eden aşılanmış 
tecrübe hayvanları hususi ve mazbut kafesler içinde bulundurulabilir. Mevaddı  
muntine zerkedilecek laboratuvar hayvanatı tecrübe ve müşahedenin hitamından  
sonra imha edilir.                               
                                        

  Madde 5 - Laboratuvarın muayene ve tahlilata mahsus kısmiyle evsatı zeriye 
ihzarına mahsus kısmında alat ve edevat ve mevaddı kimyeviyenin muhafazasına  
mahsus dolaplar bulunur.Evsatı zeriye hıfzedilen dolaplarda her nevi mevaddı  
kimyeviyenin bulundurulması caiz değildir.                   
                                        

 

 
  Madde 6 - Kimya laboratuvarları laakal üç kısımdan mürekkep olurlar:    
                                        
  1 - Hassas terazilerin vaz'ına mahsus kısım.                
                                        
  2 - Tahlil ve muayene kısmı.                        
                                        
  3 - Büro.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu kısımların kaffesi muhtas oldukları işin ifası için kafi vüsatte,havadar 
ve ziyadar olacaktır.                              

  Madde 7 - Kimya laboratuvarlarında dahi miktarı kafi akar su bulundurulur. 
Tahlil kısmı derununda bacası iyi çeken bir sorbon mevcut olmalıdır.      

  Madde 8 - Bilümum echize ve alat ile mevaddı kimyeviye ve miyaratı müstah- 
zaranın vaz'ına mahsus kafi vüsatte dolaplar tahlil ve muayene kısmı derununda 
bulundurulur.Ziya temasiyle bozulan veya miyarat ve sair mevaddı kimyeviyei   
saireyi tağyir etmesi muhtemel bulunan mevaddı kimyeviye sureti hususiyede   
muhafaza edilmelidir.                              

  Madde 9 - Bir zat tarafından aynı bina dahilinde kimya ve bakteriyoloji   
laboratuvarı tesis edildiği takdirde müştereken istimal olunacak tahlil ve   
muayene kısmı ile bürodan gayrı aksamın behemehal ayrı olması lazımdır.     

  Madde 10 - (Değişik: 12.11.1968 - 6/10938 K.)                
         Bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarında bulundurulmaları ge- 
reken araç ve gereç ile kimyasal maddelerin listeleri yönetmeliğin sonuna    
eklenmiştir.Çeşitli dallara ait muayene ve analiz yapmak isteyen laboratuvarlar,
her çeşit muayenede ortaklaşa kullanılması mümkün ve caiz olan araç ve gereçler-
den özellikle kendi dalına ait olanları bulundururlar.