Endeksler
                                        
        RESMİ GAZETE'NİN SURETİ NEŞİR VE MUAMELATININ          
           TARZI İCRASINA DAİR YÖNETMELİK (1)            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.6.1927, No: 5235           
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 23.5.1928, No: 1322           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 29.6.1927, No: 620            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 8, S. 950           
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 9/5/1970 - 7/639 K.)                  
  Resmi Gazete, 2739, 3466 ve 9/4/1963 tarihli ve 221 sayılı kanunlarda yazılı
ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında,Pazar günleri de dahil olmak üzere 
her gün Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da 
yayımlanır (2)                                 
                                        

  Madde 2 - Kanunlar,tefsirler,Büyük Millet Meclisi kararları,nizamnameler,  
kararnameler,talimatnameler, Şürayı Devlet kararları,Vekaletlerin tebligat ve  
tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanlar Resmi Ceride ile neşrolu- 
nur.                                      

  Madde 3 - İkinci madde mucibince Resmi Ceridede neşredilmesi muktazi evrak, 
ait oldukları Vekaletlerin evrak müdiriyetleri ve Büyük Millet Meclisi     
Matbaasında tabolunan zabıtnameler de tevzi olunmak üzere - Resme Ceride adde- 
dince - Büyük Millet Meclisi Katibi Umumiliği tarafından doğrudan doğruya Başve-
kalet Müdevvenat Müdiriyetine gönderilir.                    
                                        

  Madde 4 - (Değişik : 22/2/1960 - 4/12740 K.)                
  Resmi Gazete'ye dercolunacak resmi ilanların her satırından 100 ve şahıslar-
la hususi müesseselere ait olup resmi makamlar tarafından gönderilen ilanların 
her satırından 200 kuruş ücret alınır.                     
                                        

  Madde 5 - Resmi ceride; resmi dairelere bedelsiz olarak verilir.      

  Madde 6 - (Değişik : 28/4/1962 - 6/412 K.)                 
                                        
  "Resmi Gazete, Türkiye Büyük Millet Meclisi,Cumhuriyet Senatosu ve Millet  
Meclisi Tutanak Dergilerinin abonesi yıllık olup, bedeli peşin alınır. Resmi  
Gazetenin ve Tutanak Dergilerinin beherinin abone ücreti Türkiye dahilinde yıl- 
lığı 45 lira,yabancı memleketler için yıllığı 90 liradır.            
------------------------------                         
(1) 10/4/1967 tarih ve 852 sayılı Kanunun 5 inci maddesi "...... abone ve sipa- 
  riş işleri Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlana-
  cak Yönetmelik esaslarına göre yürütülür." hükmünü getirmiş olup,8/2/1982  
  tarih ve 17599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sözkonusu yönetmeliğin 62, 
  63 ve 64 üncü maddeleride Resmi Gazete'lerin satış,ilan ve abone bedelleri- 
  nin tespitinin Yönetim Kurulunun teklifi ve Başbakanlığın onayı ile yapılma-
  sı esasını getirmiştir.                           
(2) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun;   
  Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünü "Mevzuatı Geliştirme ve Yayın   
  Genel Müdürlüğü" olarak düzenlemiştir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Türkiye Büyük Millet Meclisi,Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin bir  
toplantı yılına ait Tutanak Dergileri bir yıllık sayılır.Bu dergilere abone   
kayıt olunmak için Resmi Gazete'ye abone olunmak lazımdır.           
                                        
  Resmi Gazete ile birlikte ayrıca bir Meclise ait Tutanak Dergisine abone  
olunduğu gibi her üç Tutanak Dergisine de abone olunabilir.Adreslerini değişti- 
renlerden, adres değiştirme muamelesi için 300 kuruş ücret alınır.       
                                        
  Resmi Gazete'nin günlük nüshası 15,günü geçmiş nüshaları 50 kuruştur."   
                                        

  Madde 7 - Gerek abone bedellerinden gerek ilanlardan mütehassıl mebaliğ bir 
hafta zarfında Maliye Vekaleti veznesine yatırılır.               
                                        

  Madde 8 - İkinci madde mucibince Resmi Cerideye dercedilmek üzere gönderil- 
mesi muktazi evrakı göndermiyerek Resmi Cerideden intizamını ihlal eden Vekalet-
ler evrak müdürleri veya memurları hakkında Memurin Kanununun 29 uncu maddesi  
ahkamı tatbik olunur.                              
                                        

  Madde 9 - Tahriri ve idari muamelat için Başvekalet Müdevvenat Müdiriyetine 
müracaat olunur.                                
                                        

  Madde 10 - 14 Mayıs 1341 tarihli talimatname ahkamı mülgadır.        
                                        

  Madde 11 - Bu talimatname,neşri tarihinden muteberdir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
      22.6.1927 TARİH ve 5235 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
------------------------------------------------------------------------------ 
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği              
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
------------------------------------------------------------------------------ 
                    Farklı Tarihte             
 Tarihi    Numarası         Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe     
                     Maddeleri     Giriş Tarihi    
---------- -------------      -------------------- ------------------- 
 22.2.1960  4/12740             -        1.3.1960     
                                        
 28.4.1962  6/412              -        1.11.1961     
                                        
 9.5.1970  7/639              -        19.6.1970     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
      22.6.1927 TARİH ve 5235 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
-----------------------------------------------------------------------------  
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
-----------------------------------------------------------------------------  
                       Farklı Tarihte    Yürürlüğe   
 Tarihi     Numarası          Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi  
                        Maddeleri            
-----------------------------------------------------------------------------