Endeksler
                                        
                                        
         MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE          
           HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUNUN TATBİK           
             SURETİNİ GÖSTEREN YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.2.1927, No: 4759           
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.5.1926, No: 968           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :       No:             
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 8, S. 114           
                                        
                                        

  Madde 1 - 1926 senei maliyesi siparişlerinden mütevellit varidatı mütehakkı-
ka, varidat kaydından bittenzil işbu talimatnameye merbut numune ve izahnameye 
tevfikan mütedavil sermaye hesabatına kaydı yürütülür.             
                                        

  Madde 2 - Halen Milli Matbaada mevcut malzemei tab'ıye mütedavil sermayeye 
irat kaydolunur.                                
                                        

  Madde 3 - Milli Matbaada mevcut matbaaya ait ve Maarif Vekaleti malı kitap- 
lardan vuku bulan satışlar sermayei mütedavile hesabına taallük etmeksizin vari-
datı mütehakkıka hesabına irat kaydolunur.                   
                                        

  Madde 4 - Devair ve müessesatı resmiye tarafından Milli Matbaaya vuku bulan 
siparişlerin bedeli siparişi mütaakıp paranın tediye edileceği mahal malsandığı-
na dairei aidesi tarafından Milli Matbaa namına havalesi verilir.Malmemuru bu  
havalename muhteviyatını kayıt ile beraber başka bir hususa istimal edilmemesini
teminen derhal taahhüt kayıt ve miktarı taahhüdü Milli Matbaaya tebliğ eder.  
Milli Matbaa namına ifraz olunan tahsisatı mezuniyetsiz ciheti ahara sarf eden 
memurini maliye mesuldür.                            
                                        

  Madde 5 - Milli Matbaa muvazenei umumiyeye ait siparişler haricinde hususi 
siparişler kabul ve şartlarını tayinde serbesttir. Yalnız devairi resmiyeye   
mütaallik siparişleri tercihan ifa eder.                    
                                        

  Madde 6 - Matbaaya kar temin edeceği melhuz olduğu,sureti teşekkülü (9) uncu
maddede yazılı Milli Matbaa İdare Komisyonunca kararlaştırılan işleri matbaa  
kendi hesabına ihzar edebilir.                         
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 24/6/1935 - 2/2866 K.)                 
  Umumi bütçeden tahsisatı verilen kadro dışında olarak matbaanın teknik ve  
ticaret işlerile, sağlık, temizlik,sevk,satış,ambar ve koruma işlerinde kullanı-
lacak müstahdemlerin Maarif Vekaletince tesbit edilecek miktarlar üzerinden ay- 
lık veya gündelikleri,matbaanın makine ve aletlerile sair umumi levazımı,makine,
alet ve edevat tamiri,binanın cüzi tamirleri mütedavil sermayeden tedarik ve  
sarf olunur.                                  
                                        

  Madde 8 - (Değişik : 17/10/1928 - 7231 K.)                 
  Matbaanın işleri tekessür ettiği zaman geceleri çalıştırılacak olan ve muva-
zenei umumiyece musaddak kadro dahilinde bulunan matbaa memurin ve müstahdemini-
ne mütedavil sermayeden maatahsisatı fevkalade maaşlarının nısfı derecesinde  
gece yevmiyesi verilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4/2                                     

  Madde 9 - (Değişik: 29/11/1963 - 6/2443 K.)                 
  Milli Eğitim Basımevi İdare Komisyonu; Basımevi Müdürünün başkanlığında   
Basımevi İdari İşler Müdür Muavini,Teknik İşler Müdür Muavini,Basımevi Saymanı 
ve Ayniyat Şefinden ibarettir.Bu Komisyon,Basımevi işlerinin yolunda gitmesi,  
gelişmesi,genişlemesi için gereken tedbirleri alır ve Basımevinin satınalma   
işlerini yapar.                                 
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 17/10/1928 - 7231 K.)                 
  Muvazenei umumiyece musaddak kadro haricinde ve Matbaanın tabı işlerile   
matbaaya Vekaletçe teffiz olunan bilüumum işlerde kullanılacak matbaa müstahde- 
mininin ihtiyaca göre tevsi ve tenkisi,tayini veya vazifelerine nihayet verilme-
si ve muamelei intibahiyenin tatbiki matbaa müdiriyetine aittir.        
                                        

  Madde 11 - Matbaa levazımının sureti tedariki ve mubayaatın icrası ahkamı  
mevzuai maliyeye tabidir.                            
                                        

  Madde 12 - (Değişik: 29/1/1928 - 6120 K.)                  
  Sene nihayetinde mütedavil sermayeden vakı olan temettüü safinin yüzde onu 
idare komisyonunca tanzim ve Maarif Vekaletince tasdik edilen tevzi cetveli   
mucibince,matbaa memur ve müstahdemleriyle matbaada bila fasıla bir sene hizmeti
sebkat etmiş olan ücretli ameleye ikramiye olarak verilir.           
                                        

  Madde 13 - Milli Matbaa ve şuabatının amiri itası müdürdür.         
                                        

  Madde 14 - Sermayei mütedavilenin hesabatını muhasibi mesul ifa ve senei  
maliyenin hitamından sonra ahkamı mevzua dairesinde hesabatını tanzim ve Divanı 
Muhasebata ita eder.                              
                                        

  Madde 15 - Bu talimatname tebliğ tarihinden itibaren muteberdir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
     16.2.1927 TARİH ve 4759 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI         
   İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
-----------------------------------------------------------------------------  
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
------------------------------------------------------------------------------ 
                      Farklı Tarihte           
  Tarihi     Numarası        Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe   
                        Maddeleri     Giriş Tarihi  
--------------  ---------------    --------------------  ---------------- 
 29.1.1928      6120            -       Yürürlük tarihi 
                                öngörülmemiştir, 
 17.10.1928     7231            -       Yürürlük tarihi 
                                öngörülmemiştir. 
 24.6.1935      2/2866           -       Yürürlük tarihi 
                                öngörülmemiştir. 
 29.11.1963     6/2443           -       14.12.1963    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
        16.2.1927 TARİH ve 4759  SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     
        İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    
        YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   
------------------------------------------------------------------------------ 
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
-----------------------------------------------------------------------------  
                      Farklı Tarihte           
   Tarihi     Numarası        Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe  
                       Maddeleri     Giriş Tarihi  
------------------------------------------------------------------------------