MADDE 11 - Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. Çekimser oy kullanılmaz.  
  Görev ve usul konularında azınlıkta kalanlar, esas hakkındaki görüşme ve oy-
lamaya katılmak zorundadır.                           
  Karar                                    

  MADDE 12 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda veya 10/11/1983 günlü, 2949 sa-
yılı Kanunda ayrıca hüküm yoksa, kararlar salt çoğunlukla verilir. Karara katı- 
lanlar, azınlıkta kalanlar ve karar özeti bir tutanakla belirtilir. Bu tutanak 
toplantı dağılmadan imzalanır.                         
  Kararların yazılması Başkana, Başkanvekiline veya Başkan tarafından görev- 
lendirilecek üyeye aittir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görevlendirmede, konuların özelliği ve üyelerin geçmiş hizmetleri gözönünde 
tutulur. Görev dağıtımında, sıraya ve işlerin üyeler arasında dengeli biçimde  
paylaştırılmasına da özen gösterilir.                      
  Gerekçeli karar taslağı üyeler tarafından birlikte incelenir. Anlaşmazlık  
halinde kararın son yazılış şeklini Başkan belirler.              
  Azınlıkta kalanlar, birlikte veya ayrı ayrı hazırlayacakları karşıoy yazıla-
rında görüşlerinin dayanaklarını gösterirler.                  
  Kararların Yazılması ve Yayımlanması                    

  MADDE 13 - Kararlar, kağıtların bir yüzüne yazılır ve her sahifesi Anayasa 
Mahkemesinin soğuk mührüyle damgalanır. Resmi Gazete'de yayımlanacak kararların 
örnekleri, Başkanın imzası ile Kararlar Müdürünün parafını taşır.        
  Bu şekilde hazırlanmış olan karar örnekleri, Başbakanlığın ilgili birimine 
imza karşılığında verilir ve Resmi Gazete'nin ilk çıkacak sayısında bölünmeksi- 
zin yayımlanır.                                 
  Baskı yanlışlıkları, Başkanlığın yazısı üzerine, Resmi Gazetenin sonraki sa-
yısında düzeltilir.                               
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
          Anayasa Mahkemesince Yapılacak Seçimler           
  Oy Pusulalarının Hazırlanması ve Seçim                   

  MADDE 14 - Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başkanvekilinin seçiminde; Uyuşmaz-
lık Mahkemesinin Başkanlığını ve Başkanvekilliğini yapacak üyelerin görevlendi- 
rilmesi için yapılacak seçimlerde aday gösterilmez.               
  Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başkanvekilinin seçiminde asıl üyelerin; Uyuş-
mazlık Mahkemesi Başkanı ile Başkanvekilinin seçiminde asıl ve yedek üyelerin  
ayrı ayrı adlarını ve soyadlarını taşıyan, aynı makine ile aynı renk kağıda ya- 
zılmış ve Mahkemenin soğuk mührü ile damgalanmış, aynı büyüklükteki oy pusulala-
rı bir zarf içinde üyelere dağıtılır.                      
  Seçimler ayrı ayrı yapılır ve oylamada, üyelere dağıtılan bu pusulalar kul- 
lanılır.                                    
  Oy pusulalarının bu şekilde önceden hazırlanması usulü, öteki gizli seçim- 
lerde de uygulanır.                               
  Oyların Sayımı                               

  MADDE 15 - Oyların sayımı ve dökümü, en kıdemsiz üç üye tarafından yapılır 
ve sonuç bir tutanakla belirtilir.                       
  Sayım ve döküm sonuçları seçimin o gün sonuçlanmayacağını ortaya koyuyorsa, 
oylama, Başkan tarafından belirlenecek başka bir güne bırakılır. Bu süre yedi  
günden çok olamaz.                               
  Seçimin sonuçları seçilenlere bildirilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.   
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
             Siyasi Partilerin Mali Denetimi            
  Mali Denetinde İlk İnceleme