Endeksler
       SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/1998, No: 98/10514         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 8/1/1985, No: 3143           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 3/2/1998 No: 23247           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5,  Cild : S:             
                                        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar              
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1- Bu Tüzük; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel  
Müdürlüğü Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe alınmaları-
nı, meslek içinde yetişme ve yükselmelerini, çalışma esasları ile denetime tabi 
olanların yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.         
  Tanımlar                                  

  Madde 2- Bu Tüzük'te geçen;                         
  Bakanlık        : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,          
  Genel Müdürlük     : İç Ticaret Genel Müdürlüğü,            
               Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü,         
               Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel     
               Müdürlüğünü,                   
  Genel Müdür       : İç Ticaret Genel Müdürü, Teşkilatlandırma     
               Genel Müdürü ile Tüketicinin ve Rekabetin     
               Korunması Genel Müdürünü,             
  Kontrolörler      : Başkontrolör, kontrolör ve stajyer        
               kontrolörü,                    
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
              Görev ve Yetkiler                  
                                        
  Bağlılık ve teşkilat                            

  Madde 3- Kontrolörler ilgili Genel Müdüre bağlıdır. Genel Müdür, bu yetki- 
sini bir genel müdür yardımcısına devredebilir.                 
  Genel Müdür, kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek ve izlemek, büro hiz- 
metlerinin yürütülmesini sağlamak üzere bir başkontrolörü görevlendirebilir.  
  Kontrolörlerin çalışma merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Bakan onayı ile   
Ankara dışında da grup merkezleri kurulabilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kontrolörlerin görev ve yetkileri                      

  Madde 4- Kontrolörlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.     
  a) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, istihdam edildikleri Genel Müdür-   
lüğün görev alanına giren konularda denetim görev yapmak.            
  b) İlgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadıklarında,  
durumu bir suç duyurusu ile Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Genel Mü- 
dürlüğe bildirmek.                               
  c) Genel Müdürlüğün görev alnına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygu- 
lanmasında görülen aksaklıklar hakkında incelemeler yapmak, görüş ve önerilerini
bildirmek.                                   
  d) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda görevlendirildikleri komisyon,  
kurs, seminer ve toplantılara katılmak.                     
  e) Refakatlerine verilecek stajyer kontrolörlerin meslekte yetişmelerini  
sağlamak.                                    
  f) Mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.               
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                Kontrolörlüğe Giriş               
  Giriş ve yeterlik sınavları                         

  Madde 5- Kontrolörlük mesleğine, stajyer kontrolör olarak girilir. Stajyer 
kontrolörlüğe atanabilmek için;                         
  a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları ta- 
şımak,                                     
  b) Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilimler, yönetim bilimleri alanlarında 
en az dört yıllık öğretim veren fakülte veya yüksek okullar ya da bunlara denk- 
liği ilgili makamca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak,                                  
  c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma- 
mış olmak,                                   
  d) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,            
  e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşul- 
larında yolculuk etmeye elverişli olmak,                    
  f) Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmak,          
  g) Yapılacak inceleme sonucunda kontrolörlüğe engel bir durumu bulunmamak, 
  gerekir.                                  
  Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce açılacak stajyer kont-
rolör sınavlarına (b) bendinde sayılan öğretim dallarına ek olarak iletişim,  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ev ekonomisi ve mühendislik dallarında öğretim veren fakülte ve yüksekokul   
mezunlarıda katılabilir.                            
  Sınavda başarı gösterenlerin stajyer kontrolörlüğe atanmaları, başarı    
sırasına göre yapılır. Sınav sonucu, kadro yetersizliği nedeni ile atamaları  
yapılmayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.                   
  Stajyer kontrolörler, üç yıllık hizmet içi eğitim ve yetişme dönemi biti-  
minden itibaren en geç üç ay içinde yeterlik sınavına tabi tutulur.       
  Sınav kurulları                               

  Madde 6- Giriş ve yeterlik sınav kurulları; Bakanlık makamının onayı ile  
Genel Müdürün başkanlığında, bir Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Teftiş Kuru- 
lu Başkanlığınca görevlendirilecek bir Bakanlık müfettişi ile iki kontrolör   
üyeden oluşur.                                 
  Birden çok Genel Müdürlükte istihdam edilmek üzere ortak stajyer kontrolör 
sınavı açılabilir.                               
  Yeterlik sınavından önce görevden çıkarılma                 

  Madde 7- Stajyer kontrolörlerden, mesleğe alınmaya engel durumu olduğu son- 
radan anlaşılanlar, mesleki yeterlilik raporlarına göre başarısız bulunanlar  
ya da mesleğin gerektirdiği karakter ve niteliklerle bağdaşmayacak durum ve dav-
ranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin başka bir göreve nakledi- 
lirler.                                     
  Kontrolörlüğe atanma                            

  Madde 8- Kontrolörlüğe, Yönetmeliğine göre yapılacak yeterlik sınavını başa-
ran stajyer kontrolörler atanır.                        
  Kontrolörlük yeterlik sınavına girebilmek için;               
  a) Stajyer kontrolörlük görevinde en az üç yıl çalışmış olmak,       
  b) Yönetmelikte belirtilen süre içinde yanında çalıştığı en az iki ayrı   
kontrolörden olumsuz mesleki yeterlilik raporu almamak,             
  c) Yönetmeliğe göre yapacağı çalışmalarda ve hazırlayacağı raporlarda ye-  
terli görülmek,                                 
  gerekir.                                  
  Yeterlik sınavını kazanamayan yada zorunlu bir neden olmaksızın sınava gir- 
meyenler, Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kıdem                                    

  Madde 9- Aynı dönem kontrolörlüğe atananların kıdemleri, yeterlik sına-   
vındaki başarı derecelerine göre belirlenir.                  
  Kontrolörlük unvanını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan kontro-  
lörlüğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.        
  Başkontrolörlüğe atanma                           

  Madde 10- Başkontrolörlüğe atanmada; meslek kıdemi yanında, sicil durumu ve 
kontrolörlükte gösterilen çalışma başarısı da göz önünde bulundurulur.     
  Kontrolörlüğe yeniden atanma                        

  Madde 11- Kontrolörlükten herhangi bir nedenle ayrılanlar, göreve geri   
dönmek istediklerinde, sicil tutum ve davranışları yönünden kontrolörlüğe engel 
bir durumları olmadığı takdirde kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.  
  Stajyer kontrolörler ayrıldıkları takdirde göreve yeniden atanamazlar.   
  Diğer birimlerde görevlendirme                       

  Madde 12- Kontrolörler; ihtiyaca göre ve Bakanın onayıyla, Bakanlığın diğer 
birimlerinin denetim görevi kapsamındaki işlerinde de görevlendirilebilirler.  
  Yurt dışına gönderme                            

  Madde 13- Kontrolörler, çalışma alanlarına giren konularda mesleki eğitim- 
lerini geliştirmek amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.           
  Yurt dışına gönderilmede; meslek kıdemi yanında, sicil durumu ve çalışma  
başarısı ile yabancı dil bilgi düzeyi de göz önünde bulundurulur.        
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
            Kontrolörlerin Yükümlülükleri              
                                        
  Kontrolörlerin yükümlülükleri                        

  Madde 14- Kontrolörler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşki- 
lat Kanunu, bu Tüzük, 22 nci maddede belirtilen Yönetmelik ve diğer mevzuatta  
öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmak, görevlerini eksiksiz yerine getir- 
mekle yükümlüdürler.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kontrolörlerin uyacakları ilkeler                      

  Madde 15- Kontrolörler;                           
  a) Denetledikleri kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,   
  b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında, açıklama ve düzeltme yapmamak,              
  c) Yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve   
belgeleri açıklamamak, gizli yazı ve gizli raporlarını büro ilgilileri dışında 
başkalarına yazdırmamak,                            
  d) Başladıkları denetim işlerine Genel Müdürden izin almadıkça ara verme-  
mek,                                      
  e) Denetimle görevli oldukları sırada, bu işlerle ilgili kişilerin evlerine 
konuk olmamak, hizmet ve ikramlarını beşeri ve sosyal ilişkilerin gerekli kıl- 
dığı haller dışında kabul etmemek, bu kişilerden alış veriş yapmamak, borç alıp 
vermemek,                                    
  zorundadırlar.                               
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
                    Büro                  
  Büro ve görevleri                              

  Madde 16- Kontrolörler bürosu, yeterli sayıda memurdan oluşur.       
  Büroda çalışanlar; kontrolörlere verilen işler ile kontrolör raporlarının  
ve diğer her türlü belgenin kayıt, dağıtım ve izleme işlemlerini yürütmek, bun- 
ları düzenli biçimde saklamak, çalışma ve hak ediş cetvellerinin zamanında gön- 
derilmesini izlemek, doğruluğunu incelemek, tahakkuka ilişkin işlemleri ve veri-
len diğer işleri yapmakla görevlidirler.                    
  Büroda çalışanlar, rapor ve belgeleri izin almaksızın Bakanlık veya Genel  
Müdürlük Makamı dışında hiçbir merci ya da kişiye gösteremez, veremez ve görev- 
leri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.             
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
  Bilgi ve belge verme zorunluluğu                      

  Madde 17- Kontrolörler; yürüttükleri denetim görevi için gerekli gördükleri 
defter ve belgeleri, denetim yaptıkları kuruluş ve kişilerden gizli de olsa;  
  a) İstemek ve incelemek,                          
  b) Bunların yetkililerce onaylı örneklerini almak,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan defter ve belgelerin gerektiğinde   
asıllarını almak, bunların yerine kontrolörlük mühür ve imzasıyla onaylı    
örneklerini ya da alındı belgelerini dosyasında saklamak üzere vermek.     
                                        
  d) Kasa, fabrika, mağaza,dükkan, ticarethane, depo ve ambarlar gibi yerler 
ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, araştırmak,   
bunları mühürlemek, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü  
yardımı istemek,                                
                                        
  e) Gerekli gördükleri bilgileri istemek,                  
                                        
  yetkisine sahiptirler.                           
                                        
  Denetlenenler, kontrolörlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek, 
her türlü yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamakla yükümlüdürler. Görevliler,  
bu yönde hiçbir engel gösteremez, üstlerinden izin almak gibi özürler ileri   
süremezler.                                   
                                        
  Yardım zorunluluğu                             
                                        

  Madde 18 - Denetlenen kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ile yönetici ve  
ilgilileri; denetim görevinin gereği gibi yürütülebilmesi için kontrolörlere  
görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak, gerekli önlemleri almak  
zorundadır.                                   
                                        
  Uygun yer bulunmadığında ya da denetime uygun koşullar olmadığında; kontro- 
lörün istemi üzerine defter, dosya ve belgeler kontrolörün çalışma yerine geti- 
rilerek kendisine teslim edilir. Gerekli sözlü ve yazılı bilgiler de verilir.  
                                        
  Denetim sırasında izinler                          
                                        

  Madde 19 - Denetim sırasında görevleri başında kalmaları gerekli görülen-  
lerin izinleri, kontrolörün istemi üzerine yetkililerce ertelenir. İzinli    
olanlar çağrılır.                                
                                        
  Diğer yerlerden bilgi, belge, yardım isteme yetkisi             
                                        

  Madde 20 - Kontrolörler; yürüttükleri denetim görevi için, gerektiğinde   
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge iste-  
yebilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşla- 
rıyla yazışmalarını Genel Müdürlükleri aracılığıyla yaparlar.          
                                        
  Kimlik belgesi ve resmi mühür                        
                                        

  Madde 21 - Kontrolörlere, Genel Müdürce imzalanan memurluk sıfat ve     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yetkisini belirtir bir kimlik belgesi ile resmi mühür verilir. Kimlik belgesi  
denetime başlanırken ilgililere istenmeden gösterilir.             
                                        
  Yönetmelik                                 
                                        

  Madde 22 - Genel Müdürlüklerde çalıştırılacak kontrolörlerle ilgili sınav- 
lara ve çalışma yöntemlerine ilişkin hususlar ile bu Tüzüğün uygulanmasıyla   
ilgili diğer esas ve usuller,Tüzüğün yayımından itibaren bir yıl içinde Bakan- 
lıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.                  
                                        
                  YEDİNCİ BÖLÜM                
                 Yürürlük Hükümleri               
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan hükümler                       
                                        

  Madde 23 - 10/9/1975 tarihli ve 7/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
yürürlüğe konulan "Kooperatif Kontrolörleri ve Kooperatiflerin Kontrolörler,  
Üst Kuruluşları ve İlgili Teşekkül ve Müesseselerce Denetimi Hakkında Tüzük'ün 
2 nci maddesinin (a) ve (b) bendi ile 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 16 ncı  
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.                      
                                        

  Geçici Madde 1 - Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan başkont- 
rolör, Kontrolör ve stajyer kontrolörlerin kazanılmış hakları saklıdır.     
                                        

  Geçici Madde 2 - İlgili Genel Müdürlüklerde yeter sayıda kontrolör bulun-  
madığı takdirde; sınav kurullarının oluşturulmasında, kontrolörlerin eğitim   
ve yetiştirilmesinde ve Tüzüğün 9 uncu maddesinde belirtilen mesleki yeterli-  
lik raporlarının düzenlenmesinde Bakanlık müfettişleri görevlendirilir.     
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 24 - 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 35 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanıp Danıştayca   
incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.                                     
                                        
  Yürütme                                   
                                        
  Madde 25 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.