Endeksler
    1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN         
  KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ        
            ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK                 
                                        
                                        
                                        
                                        
   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 18.2.1997 No: 97/9187          
   Dayandığı Kanunun Tarihi    : 14.6.1973 No: 1739           
   Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1.5.1997  No: 22976           
   Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cilt:36  S:             
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                  
                                        
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Tüzük, 1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, işverenlerce 
kurulacak okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ve işleyiş esas ve usullerine 
ilişkin hükümleri düzenler.                           
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen okul öncesi eğitim kurumu (kurum), zorunlu ilköğ-
retim çağı kapsamına girmeyen (0-72 ayını tamamlamayan) çocukların bakım ve eği-
timlerinin sağlandığı kurumlar olarak;                     
  A) Emzirme odaları: İş Kanununa tabi iş yerlerinde, bir yaşından küçük ço- 
cukların bırakılması, bakılması ve emzikli kadınların çocuklarını emzirmeleri  
için ayrılan odaları,                              
  B) Yurt (Çocuk bakım yurdu-Kreş) : İş Kanununa tabi iş yerlerinde yaşları  
0-72 (72 ayını tamamlamayan) arasındaki çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıl-
dığı yerleri,                                  
  C) Anaokulu: İş Kanununa tabi işyerlerinde yaşları 36-72 ay (72 ayını tamam-
lamayan) arasındaki çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri     
  ifade eder.                                 
  Kurum açma yükümlülüğü                           

  Madde 3 - İşverenlerin bu Tüzükte belirtilen kurumları açma yükümlülükleri 
hakkında "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odala- 
rı ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uygulanır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve  
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uyarınca yurt açma yükümlülüğünde 
olan işverenler anaokulu açmak zorundadırlar.                  
  Kurum yapılarında bulunacak nitelikler ile beslenme, sağlık ve korunma   
hizmetleri                                   

  Madde 4 - Bu Tüzük hükümlerine göre kurulacak kurumlarda, kurum yapılarında 
bulunacak nitelikler ile beslenme, sağlık ve korunma hizmetleri hakkında "Gebe 
veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uygulanır.                   
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
             Yönetim, Eğitim ve Denetim               
                                        
  Kurum personelinin nitelik ve sorumlulukları                

  Madde 5 - Kurumda çalışacak personelde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun-
da belirtilen Devlet memurluğuna alınmada aranan genel ve özel şartlarla birlik-
te aşağıda belirtilen nitelikler de aranır.                   
  A) Yönetici                                 
  Kurumun amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü 
işlerden ve kurumdaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde ya- 
şama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak  
üzere aşağıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak gö- 
revlendirilir.                                 
  1. Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi
eğitimi, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından 
birinde yüksek öğrenim görmüş olmak,                      
  2. Eğitim fakültelerinden veya benzeri yüksek öğretim kurumlarından mezun  
olup okul öncesi öğretmeni ünvanını almış olmak,                
  3. İlkokul öğretmeni ünvanı olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullar-
da en az beş yıl yönetici olarak çalışmış ve iyi derecede sicil almış olmak,  
  Yukarıdaki şartlardan birine sahip yönetici bulunamaması halinde, anaokulun-
da görevli öğretmenlerden birine bu görev geçici olarak verilebilir.      
  B) Öğretmen                                 
  Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
çocukların gelişimlerini sağlamak, iyi alışkanlıklar kazandırmak, onları ilk-  
öğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen ço-  
cuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve   
güzel konuşmalarını sağlamak üzere, çocuk gelişimi ve eğitimi veya okul öncesi 
eğitimi alanında yüksek öğrenim görmüş, öğretmenlik formasyonuna sahip kişiler 
anaokulu öğretmeni olarak görevlendirilir.                   
  C) Sağlık personeli                             
  Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtla- 
rını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya 
aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmak üzere, doktor 
ve hemşireler görevlendirilir.                         
  D) Diğer personel                              
  Kurumdaki çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler 
için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul  
diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.    
  Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, 
sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Ge- 
lişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ih- 
tisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili  
çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.             
  Kurumlarda yürütülecek eğitim faaliyetleri                 

  Madde 6 - Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 150'den fazla kadın iş- 
çi çalıştırıldığı takdirde, işverenin açacağı okul öncesi eğitim kurumlarında  
yaşları 0-36 ay arasındaki çocukların eğitim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlı- 
ğının programlarına, yaşları 36-72 ay (72 ayını tamamlamayan) arasındaki çocuk- 
ların eğitim hizmetleri ise, Milli Eğitim Bakanlığı program ve mevzuatına göre 
yürütülür.                                   
  Teftiş ve denetim                              

  Madde 7 - Bu Tüzük hükümleri uyarınca işverenlerin kuracakları okul öncesi 
eğitim kurumlarının eğitim faaliyetleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından de- 
netlenir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Açılan kurumun bildirilmesi                         

  Madde 8 - İşverenler, İş Kanununa tabi işyerlerinde açtıkları kurumla ilgi- 
li bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir ra- 
por halinde Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına gönde-  
rirler.                                     
  Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir:                  
  A) İşyerinin ünvanı, bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   
Bölge Müdürlüğü, sicil numarası ve adresi,                   
  B) İşyerinde çalıştırılan toplam işçi sayısı ve kadın işçi sayısı,     
  C) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,                  
  D) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım 
ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri,                   
  Ortaklaşa kurulan kurumların yönetimi                    

  Madde 9 - Kurum birden fazla işveren tarafından ortaklaşa açıldığı takdirde,
bu işverenler veya işveren vekilleri ayda en az bir defa toplanarak yönetim ve 
işleyiş esasları hakkında durum değerlendirmesi yaparlar. Gerekiyorsa iyileşti- 
rici önlemler alırlar.                             
  Resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği                    

  Madde 10 - Kurumun anaokulundaki yönetici ve öğretmenleri, eğitim faaliyet- 
lerinin verimli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Ba- 
kanlığına bağlı en yakın okul öncesi eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparlar.  
  Geçici madde 1 - "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Em- 
zirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uyarınca açılmış 
olan emzirme odaları ve bakım yurtları (kreş), bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği ta- 
rihten itibaren en geç 6 ay içinde yönetim ve eğitim hizmetleri yönünden bu   
Tüzük hükümlerine uygun hale getirilir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 11 - 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 21 inci maddesine göre 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte   
hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.                           
  Yürütme                                   

  Madde 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.