Endeksler
                                        
             İSTANBUL LİMAN TÜZÜĞÜ                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 24/7/1996 No:96/8442           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 14/4/1925 No:618             
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :      No:              
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  Cildi: 36  S:            
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                                        
      Kapsam, Tanımlar ve İstanbul Liman Sınırları            
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - İstanbul Limanının sınırları, yanaşma ve demir yerleri, rıhtımlara
yanaşma, ticaret eşyası ile patlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin  
boşaltma ve yükleme yöntem, yer ve zamanları, gemilerin Limanda kalabilecekleri 
süreler ile Limanda genel güvenliğin ve disiplinin sağlanmasına ilişkin öteki  
önlemler bu Tüzükte gösterilmiştir.                       
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte yer alan;                       
  a) İdare   : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,             
  b) Boğaz   : İstanbul Boğazı,                       
  c) Liman   : İstanbul Limanı,                       
  d) Liman Başkanlığı: İstanbul Liman Başkanlığı               
anlamında kullanılmıştır.                            
  Liman sınırları                               

  Madde 3 - İstanbul Limanı; Kuzeyde İstanbul Boğazı ağzında Anadolu ve Türke-
li Fenerleri arasını birleştiren çizgi ile Güneyde Kefaldalyan Burnundan    
(Enlemi: 40¼-53'.30 Kuzey, Boylamı: 028¼ 43'.37 Doğu) 3.8 mil Güney kerterizin- 
deki (Enlemi: 40¼54'.50 Kuzey, Boylamı 028¼ 43'.37 Doğu) mevkii ile       
Enlemi: 40¼ 52'.30 Kuzey, Boylamı: 029¼ 13'.80 Doğu ve Enlemi: 40¼48'.40 Kuzey, 
Boylamı: 029¼ 09'.00 Doğu mevkiini birleştiren çizgiler arasında kalan deniz  
alanıdır.(Ek1)                                 
               İKİNCİ BÖLÜM                   
       Gemilerin Bağlama, Yanaşma ve Demir Yerleri            
  Yanaşma yerleri                               

  Madde 4 - Salıpazarı, Sarayburnu ve Karaköy rıhtımları yolcu gemilerine,  
Harem rıhtımları ile Haydarpaşa Limanı; yolcu, yük ve yolcu-yük gemilerinin   
indirme-bindirme ve yükleme-boşaltma yapmak üzere yanaşmalarına ayrılmıştır.  
  Haliç'e, bu bölgedeki tersane tesislerinde söküm dışında, onarım ya da   
havuzla ilgili işi bulunan gemilerin girmelerine izin verilir. Ayrıca, bu alanda
faaliyetine izin verilen hizmet gemileri de bu bölgede serbestçe çalışabilirler.
Liman Başkanlığı zorunlu hallerde diğer gemilerin de Haliç'e girmesine izin   
verebilir.                                   
  Keçilik, Büyükdere, Paşabahçe, Çubuklu, Tarabya, İstinye, Kanlıca, Göksu,  
Bebek, Arnavutköy ve Kalamış koylarının sınırları ve kullanma amaçları İdarece 
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.                     
  Demir yerleri                                

  Madde 5 - Demir yerleri aşağıda belirtilmiştir:               
  a) Limanı ziyaret edecek yabancı harp ve yardımcı harp gemileriyle Limana  
gelecek Türk harp gemileri, gelişlerini Kuzey Deniz Saha Komutanlığına bildire- 
rek, bu Komutanlıkça Liman Başkanlığı ile sağlanacak mutabakata göre, Kızkulesi 
Fenerinden geçen boylamın doğusu ile İnci Burnu ve Moda Burnu arasındaki alana 
demirleyebilirler. Zorunlu hallerde diğer demir yerlerine demirleme Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığı ile Liman Başkanlığı tarafından ortak görüşle yapılır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Limanı ziyaret edecek yolcu gemileri izin almak koşuluyla Dolmabahçe'de 
(Ek 2) de belirlenen demir yerine demirleyebilirler, Şamandıraya bağlayabilir- 
ler. Bunlardan 10.000 GRT'dan büyük yolcu gemileri bir hafta önceden Liman Baş- 
kanlığına bildirimde bulunmak zorundadır.                    
  c) Liman Güney Girişi Demir Yerleri (Ek 3) dedir.              
  Bu demir yerlerinin sahilden itibaren 2,5 gominası içinde demirlemek ya-  
saktır.                                     
  1 - Limana yanaşacak gemilerin serbest demir yeri              
  41¼ 00'.40 N,      028¼ 59'.15 E                    
  40¼ 59'.39 N,      028¼ 58'.60 E                    
  40¼ 58'.15 N,      028¼ 56'.50 E                    
  41¼ 00'.15 N,      028¼ 56'.50 E                    
  Bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.          
  2 - Limandan kalkan ve uzun süreli kalacak gemilerin serbest demir yeri   
  41¼ 00'.15 N,      028¼ 56'.50 E                    
  40¼ 58'.15 N,      028¼ 56'.50 E                    
  40¼ 56'.82 N,      028¼ 53'.50 E                    
  40¼ 58'.92 N,      028¼ 53'.50 E                    
  3 - Tehlikeli yük taşıyan gemilerin serbest demir yeri           
  40¼ 58'.92 N,      028¼ 53'.50 E                    
  40¼ 56'.82 N,      028¼ 53'.50 E                    
  40¼ 56'.12 N,      028¼ 51'.95 E                    
  40¼ 55'.83 N,      028¼ 50'.00 E                    
  40¼ 57'.48 N,      028¼ 50'.00 E                    
  4 - Karantina demir yeri                          
  40¼ 57'.54 N,      028¼ 48'.70 E                    
  40¼ 56'.10 N,      028¼ 48'.70 E                    
  40¼ 56'.40 N,      028¼ 47'.40 E                    
  40¼ 58'.23 N,      028¼ 47'.40 E                    
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                     
           Limanda Seyir Güvenliği                  
  Uyulacak kurallar                              

 

 
  Madde 6 - Limanda seyreden ve yatan bütün gemiler ve deniz araçları, ulus- 
lararası kurallarla birlikte, Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni  
Hakkında Tüzük ile bu Tüzükte yer alan kurallara ve idarece seyir, can ve mal  
güvenliği bakımından yürürlükteki mevzuata dayanılarak, belirlenmiş ya da be-  
lirlenecek her türlü seyir kurallarına, yapılacak uyarı ve denetimlere uymak  
zorundadır.                                   
  Ancak, teknik zaruretler de dikkate alınarak rıhtımlara yanaşma, yükleme  
ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye  
İdare yetkilidir.                                
  Boğaz köprüleri                               

  Madde 7 - Deniz araçları, köprü ayaklarına 50 metreden fazla yanaşamazlar. 
  İstanbul Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün çeşitli bölüm- 
lerindeki yükseklikler ve köprüler üzerindeki deniz trafiği ile ilgili işaretler
(Ek 4) de belirtilmiştir.                            
  Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu             

  Madde 8 - Limanda kılavuzluk ve römorkör hizmetleri Boğazlar ve Marmara Böl-
gesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzüğün 43 üncü maddesi ile aşağıdaki hüküm- 
lere uygun olarak yapılacaktır.                         
  a) Limandaki iskele, rıhtım, tesis ve işyerlerine yanaşacak, şamandıralara 
bağlayacak, yada buralardan ayrılacak Paşabahçe ve Dolmabahçe demir yerlerine  
demirleyecek yada demirden kalkacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri
ile 150 GRT üzerindeki yabancı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadırlar.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Liman Başkanlığınca, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği  
hallerde, kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve 
bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.               
  c) Limandaki iskele, rıhtım, tesis ve iş yerlerine yanaşan, şamandıralara  
bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000-5000 GRT'daki gemiler 16 ton çekme kuv- 
vetinde bir romorkör, 5000-15000 GRT arasındaki gemiler 18 ton çekme kuvvetinde 
iki romorkör, 15000-30000 GRT arasındaki gemiler 27 ton çekme kuvvetinde iki  
yada 18 ton çekme kuvvetinde üç romorkör, 30000 GRT'dan büyük gemiler 30 ton  
çekme kuvvetindeki iki ya da 20 ton çekme kuvvetinde üç romorkör almak zorunda- 
dır.                                      
  d) Liman Başkanlığınca zorunlu hallerde yanaşma yeri, gemi ve yükün özel-  
liklerine göre kılavuz ve romorkör alma sınırlarında değişiklik yapılabilir.  
  e) Liman Başkanlığınca yanaşma-kalkmalarda manevra kabiliyeti yüksek baş  
pervaneli gemilere özelliklerine göre romorkör alma şartlarında indirim yapıla- 
bilir.                                     
  Kılavuz kaptan ve romorkör alma zorunluluğunun istisnaları         

  Madde 9 - Harp ve yardımcı harp gemileri, şehir hatlarında çalışan yolcu  
gemileri ile liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına 8 inci madde hüküm-
leri, uygulanmaz.                                
  Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıkla- 
rını, Liman Başkanlığından belgelemek zorundadırlar.              
  Yolcu gemilerinin yükümlülüğü                        

  Madde 10 - Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıklıkla 
görülecek şekilde alabilecekleri en çok yolcu sayısı ile üzerlerinde bulunan  
cankurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirtir bir levha taşıya- 
caklardır.                                   
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
    Karaköy ve Atatürk Köprülerinden Çıkış ve Giriş İşlemleri        
  Köprülerin açılması ve kapatılması