Endeksler
                                        
        TÜRKİYE KOOPERATİFLERİ DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ           
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 10/2/1995   No: 95/6593        
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 24/4/1969   No: 1163          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31/3/1995   No: 22244         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  Cild:34  S.:            
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Kapsam ve Kısaltmalar                  
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Bu Tüzük, Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulunun görev ve yet- 
kileri ile çalışma şekil ve şartlarına ilişkin hükümleri düzenler.       
  Kısaltmalar                                 

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  İlgili Bakanlıklar  : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,            
             : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,            
  Kurul         : Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu,       
  Başkan        : Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Başkanı,   
  Kooperatif      : Kooperatifler ve üst kuruluşları,          
     anlamında kullanılmıştır.                       
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
                Kuruluş                     
                                        
  Kurulun oluşumu                               

  Madde 3 - Kurul; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Kooperatifçilik Kurumu ve kooperatifleri 
finanse eden bankaların birer temsilcisi ile Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.                       
  Bu üyelerden İlgili Bakanlıkların müsteşar ya da görevlendirilen müsteşar  
yardımcılarından biri, diğer bakanlıkları bir genel müdür ya da görevlendirilen 
genel müdür yardımcılarından biri, Devlet Planlama Teşkilatını müsteşar ya da  
görevlendirilen yardımcısı, bankaları genel müdür ya da görevlendirilen yardım- 
cısı, Türk Kooperatifçilik Kurumunu ise başkan ya da vekili temsil eder.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yasa,anasözleşmeler veya idari düzenlemelerle kooperatifleri finanse    
etmekle yükümlü kılınan bankalar,Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü de alına-  
rak belirlenir.                                 
  Kurulun Başkanı ilgili bakanlık müsteşarıdır.                
  Kurulun görevleri                              

  Madde 4 - Kurul,kooperatifçilik konusunda en yüksek danışma organı olarak; 
  a) Kooperatifçilikle ilgili aksaklık ve sorunları saptamak,çözüm yollarını 
belirlemek,                                   
  b) Kooperatifler ve birliklerle yetkili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki
eşgüdümü sağlayacak önerilerde bulunmakla,                   
  görevlidir.                                 
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
             Çalışma Yöntemi                    
  Kurulun toplanması                             

  Madde 5 - Kurul,ilgili Bakanlıkların çağrısı üzerine her yıl en az bir   
defa toplanır.Çağrıyı yapan bakanlık,toplantı tarihini,yerini ve gündemini   
belirler.                                    
  Toplantı gündemi saptanırken,diğer ilgili Bakanlık ve Türkiye Milli Koo-  
peratifler Birliğinin görüşü alınır.                      
  Toplantı tarihi,yeri ve gündemi,üyelere en az bir ay önceden duyurulur.   
  Toplantı ve karar yeter sayısı                       

  Madde 6 - Kurul,üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.Kararlar   
toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır.Oyların eşit olması halinde  
başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.              
  Kurul kararları başkan ve üyelerce imzalanır.                
  Sekreterlik                                 

  Madde 7 - Kurulun;                             
  a) Toplanması için gerekli hazırlıkları yapmak ve kooperatifleri finanse  
eden bankaları belirlemek,                           
  b) Gündem ve eklerini üyelere göndermek,                  
  c) Kararları hazırlamak ve dağıtımını sağlamak,               
  gibi sekreterlik hizmetleri,ilgili Bakanlığın kkoperatiflerle görevli genel 
müdürlüğünce yürütülür.                             
  Giderler                                  

  Madde 8 - Kurulun,giderleri,çağrıyı yapan Bakanlıkça karşılanır.Ancak top- 
lantıya katılanların yol giderleri ile gündelikleri kurumlarınca sağlanır.   
  Kurultay                                  

  Madde 9 - Kurulun görev alanı ile ilgili konularda çalışmalar yapmak ve   
önerilerde bulunmak üzere,ilgili Bakanlığın çağrısıyla enaz beş yılda bir Türk 
Kooperatifçilik Kurultayı toplanır.Kurultayın görev ve yetkileri,çalışma şekil 
ve şartları ile Kurultaya katılacaklar,bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren
bir yıl içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca 
birlikte çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.               
  İlk toplantı                                

  Geçici Madde 1 - Danışma Kurulunun ilk toplantısı,bu Tüzüğün yürürlüğe gir- 
diği tarihten itibaren bir yıl içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenir.
  Yürürlük                                  

  Madde 10 - 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 80 inci maddesine göre    
hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri,Resmi Gazetede yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.                           
  Yürütme                                   

  Madde 11 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   10/2/1995 TARİH VE 95/6593 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE  
     KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ    
            TARİHLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE               
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
--------------------------------------------------------------------------------
                    Farklı Tarihte              
Tarihi      Numarası       Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe    
                     Maddeleri       Giriş Tarihi   
--------------------------------------------------------------------------------