Endeksler
                                        
           KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE              
           YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 10/2/1995 No:95/6542           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 24/5/1983 No:2828            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 2/3/1995 No:22218            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5     Cild:    S:         
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
       Amaç ve Kapsam, Tanımlar ve Yararlanacaklar            
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Tüzük, korunmaya muhtaç çocukların, korunmaları sona erdikten 
sonra işe yerleştirilmelerinin esas ve usullerini, kamu kurum ve kuruluşlarının 
bu konudaki yükümlülükleriyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla diğer
kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenler.     
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,      
  Sosyal hizmet kuruluşu: Kurumu bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları,  
bakım ve rehabilitasyon merkezleri,                       
  Serbest kadro: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait atama yapılmış veya atama  
yapılabilecek kadroların tümü                          
  anlamına kullanılmıştır.                          
  Yararlanacaklar                               

  Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerinden, korunma kararı alınmış olup da;      
  A) Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,        
  B) Bir Koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,                 
  C) Ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç
çocuklar yararlanırlar.                             
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
               Yükümlülükler                   
  Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü                  

  Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun   
serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç 
çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini Kuruma  
bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında 
yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapmak zorundadır.
  Kurum, ayrılan kadro için istenilen nitelikte yeter sayıda korunmaya muhtaç 
çocuk bulunmaması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüş birliğine 
varılmak suretiyle bu nitelikleri taşımayan korunmaya muhtaç çocukların isimle- 
ni yeniden belirleyerek bildirebilir.                      
  Kamu kurum ve kuruluşları, istedikleri nitelikte korunmaya muhtaç çocuk bu- 
lunmaması durumunda bu yükümlülüklerinden kurtulamaz.              
  Bilgi formlarının gönderilmesi                       

  Madde 5 - Sosyal hizmet kuruluşları, kendi kuruluşlarında bakılmış ve ko-  
runmuş, korunmaya muhtaç çocukların öz geçmişini, okul ve mesleki özelliklerini 
ve diğer bilgileri içeren bilgi formlarını, korunma kararının kalktığı tarihten 
itibaren bir ay içinde düzenleyerek kayıtlara uygunluğunu onaylar ve il sosyal 
hizmetler müdürlüğü aracılığı ile Kuruma gönderir.               
  Bu Tüzük hükümlerinden yararlanabilecek korunmaya muhtaç çocuklar, bilgi  
fırmlarının Kuruma geldiği tarih esas alınmak üzere tahsil grupları içerisinde 
meslekli ve mesleksiz ayrımıyla kaydolunur.                   
  Meslek kazandırma                              

  Madde 6 - Kurum, korunmaya muhtaç çocuklara bir meslek edindirecek çalışma- 
ları yapar veya yaptırır.                            
  Korunmaya muhtaç çocukları mesleğe yöneltme hizmetini yürütürken tüm kurum 
ve kuruluşlardan yardım ve işbirliği isteğinde bulunabilir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                     
    Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Hükümler    
                                        
  Başvuru ve bildirim                             

  Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerinden yararlanmak isteyenler,18 yaşını tamamla- 
dıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum aracılığıyla başvu- 
rurlar.Başvuru sahibinin geçmişte bir sosyal hizmet kuruluşunda kaldığının ve  
korunduğunun belgelenememesi halinde,bu hususun tesbiti mahkeme kararıyla olur. 
  Kurum,bu Tüzüğün 5 inci maddesi uyarinca düzenlenen formlardaki bilgileri  
esas almak suretiyle,kamu kurum ve kuruluşlarının istekleriyle bu Tüzüğün 8 inci
maddesinde öngörülen öncelikleri de gözönüne alarak,her boş kadro için en az üç 
korunmaya muhtaç çocuğun isim listesini,isteğinden itibaren bir ay içinde kamu 
kurum ve kuruluşlarına gönderir.                        
  Öncelik                                   

  Madde 8 - Kurum,kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği isim listelerini   
düzenlerken korunmaya muhtaç çocuğun muhtaçlığının belirlenmesinde,aşağıdaki  
öncelik sırasını gözönünde bulundurur.                     
  A) Bu Tüzük hükümlerinden daha önce yararlanmamış olması,          
  B) Ailesinin olmaması,                           
  C) Evli veya çocuklu olması,                        
  D) Diğer adaylara göre yaşlı olması,                    
  E) Herhangi bir işte çalışmıyor olması,                   
  F) Halen bir sosyal hizmet kuruluşunda kalıyor olması.           
  Sınav                                    

  Madde 9 - Korunmaya muhtaç çocukların işe alınmalarına ilişkin olarak    
yapılacak sınavlar,kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerindeki   
hükümlerine göre ayrı olarak yapılır ve değerlendirilir.            
  Ancak,korunmaya muhtaç çocukların sınavları kamu kurum ve kuruluşlarının   
genel sınavlarıyla birlikte yapılmışsa,bu çocukların sınavları ayrı olarak ve  
kendi aralarında değerlendirir.                         
  Sınav çağrısı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca yapılır.           
  Kamu kurum ve kuruluşları,giriş sınavına katılan ve katılmayan korunmaya   
muhtaç çocuklarla sınav sonucunda işe alınan ve alınmayanları,alınmama nedeniyle
birlikte bir ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır.               
                                        
           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                      
           Çeşitli Hükümler                      
  Korunmaya muhtaç çocuğun korunması ve izlenmesi               

  Madde 10 - Kamu kurum ve kuruluşları,işe aldıkları korunmaya muhtaç çocuğun 
iş ortamına uyumsuzluğu ve verimsizliği gibi konular söz konusu olduğunda,Kuru- 
ma bilgi verir ve sorunları Kurumla birlikte çözerler.             

  Geçici Madde 1 - Kamu kurum ve kuruluşları,çalıştırmak zorunda oldukları  
korunmaya muhtaç çocuk sayısını,ayırdıkları kadroları,işin niteliklerini,    
halen çalıştırdıkları çocuk sayısını,bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 
90 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.                   
  Yürürlük                                  

  Madde 11 - 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa  
3413 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca   
incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe  
girer.                                     
  Yürütme                                   

  Madde 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.