Endeksler
                                        
             KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜ                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/11/1994  No: 94/6321         
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 25/8/1971  No: 1475           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31/12/1994  No: 22158          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5   Cildi:    S:           
                                        
                                        
                                        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            Amaç, Kapsam ve Tanımlar                
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile
günlük çalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıl- 
lık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzen- 
lemektir.                                    
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Kapıcı: Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya ay- 
nı konuta hasreden konut kapıcıları,                      
  İşveren: Konutun maliki veya ortakları,                   
  Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişi,             
  İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti 
ve tesislerin tümü                               
  anlamında kullanılmıştır.                          
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
           Yetki, Görev ve Sorumluluklar               
                                        
  Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları                 

  Madde 3 - Konut yöneticisi, kişisel kusurundan doğanlar dışındaki mali so- 
rumluluklar işverene ait olmak üzere, İş Kanunu ve bu Tüzük hükümlerinin uygu- 
lanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.         
                                        
  Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:            
  a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşuluyla ilgili kanunlar ve 
varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kapıcıyla hizmet sözleşmesi 
yapmak ve hizmet sözleşmesini feshetmek,                    
                                        
  b) Kaloriferli konutlarda, kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştır- 
mak,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmeden doğan ücret ve tazminat haklarını   
zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek ve sigorta primlerin zamanında yatır- 
mak,                                      
  d) Kapıcıya işin gerektirdiği her türlü araç-gereç,koruyucu malzeme ve iş  
elbisesi vermek,                                
  e) Konut tesisatının özellikleri ve kullanma biçimiyle ilgili teknik bil-  
giyi kapıcıya vermek,düzenli bakımının teknik özelliklerine uygun olarak yapıl- 
masını sağlamak,                                
  f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu   
sağlamak,                                    
  g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konutun 
girişine asmak,                                 
  h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde,634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 
gereğince,idari makamlara başvurmak,                      
                                        
  Kapıcının görev ve sorumlukları                       

  Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:           
  a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak,
ısıyı ayarlamak ve söndürmek,                          
  b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,                
  c) Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz 
bulundurmak,demirbaşlarını,araç ve gereçlerini,düzenli,bakımlı ve işler şekilde 
tutmak,                                     
  d) Binanın dış merdivenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arın-
dırmak,temiz tutmak,                              
  e) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,ken- 
disi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,    
  f) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri
almak,                                     
  g) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek,çöpleri toplamak,bahçeyi 
sulamak,                                    
  h) Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine   
getirmek.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
          Hizmet Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları            
                                        
  Hizmet sözleşmesi                              

  Madde 5 - Kapıcı ile yapılan hizmet sözleşmesinde:             
  İşverenin adı ve adresi,                          
  Kapıcının kimliği,                             
  İşyerinin adresi,                              
  Kapıcının işe başlama tarihi,                        
  Kapıcının yapacağı işler,                          
  Ücret ödeme şekli ve zamanı,                        
  İş süresi ve ara dinlenmesi,                        
  Varsa özel hükümler,                            
  Düzenleme tarihi ve tarafların imzası                    
  hususlarının bulunması gerekir.                       
                                        
  Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmaması halinde, kapıcıya işvereni ve yöneti- 
cinin kimliğini gösteren, çalışma koşullarını ve görevlerini belirten imzalı  
bir belge verilir.                               
                                        
  İş süresi ve ara dinlenmesi                         
                                        

  Madde 6 - Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi,    
kapıcının işte geçirdiği zamandır.                       
                                        
  Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlen- 
mesi yarım saatten az olamaz.                          
                                        
  Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.                   
                                        
  Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştiri- 
lebilir.                                    
                                        
  Ücret ödemesi                                
                                        

  Madde 7 - Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap  
pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hafta tatili                                
                                        

  Madde 8 - Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır.    
                                        
  Genel tatil ve ücreti                            
                                        

  Madde 9 - 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da   
yer alan genel tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı   
hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.                
                                        
  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu'nun 42 nci maddesine uygun olarak  
ödenir.                                     
                                        
  Yıllık ücretli izin                             
                                        

  Madde 10 - Kapıcıya, İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli  
izin kullandırılır.                               
                                        
  Geçici kapıcı                                
                                        

  Madde 11 - Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde 
görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.         
                                        
  Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.           
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                  Kapıcı Konutu                
                                        
  Kapıcı konutu ve tahliyesi                         

  Madde 12 - Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetme- 
likleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.             
                                        
  Kapıcı konutu için kira istenemez.                     
                                        
  Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen
ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belir- 
lenir.                                     
                                        
  Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun  
Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşme- 
sinden doğan haklar saklıdır.                          
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 13 - 1475 sayılı İş Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan 
ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tari- 
hinde yürürlüğe girer.                             
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.