Endeksler
                                        
             TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 18/10/1994   No: 94/6127        
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 6/10/1983   No: 2908          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 17/11/1994   No: 22114         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5,  Cild: 34  S:            
                                        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Esaslar                   
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sev-  
dirmek üzere, ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet gösteren Türk  
Hava Kurumu'nun üyeleri, merkez ve şube organlarının görev ve sorumlulukları ile
çalışma usül ve esaslarını belirlemektir.                    
  Tanımlar ve kısaltmalar                           

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:                         
    a) Tanımlar;                              
    Kurum: Türk Hava Kurumu'nu,                      
    Merkez: Türk Hava Kurumunun ANKARA'daki Genel Merkezi'ni,        
    Şube : Türk Hava Kurumunun, il ve ilçelerde temel fonksiyonlarını yü- 
rüten alt birimlerini,                             
    Organ : Türk Hava Kurumunun yönetim, denetim ve disiplin ile ilgili iş- 
levlerini yerine getirmek üzere tesis edilen kurulları,             
  ifade eder.                                 
    b) Kısaltmalar;                             
    THK: Türk Hava Kurumu,                         
    FAI: Federation Aeronautique Internationale (Uluslararası Havacılık Fe- 
derasyonu),                                   
    KKK: Kara Kuvvetleri Komutanlığı,                    
    Dz.K.K.: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,                 
    Hv.K.K.: Hava Kuvvetleri Komutanlığı,                  
    Jan.Gn.K.: Jandarma Genel Komutanlığı,                 
    TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,        
    DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü,        
    GATA: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı,             
  anlamında kullanılmıştır.                          
                                        
  Esaslar                                   

  Madde 3 - a) Türk Milletinin ve Vatanının kurtarıcısı , Cumhuriyetimizin  
kurucusu ulu önder ATATÜRK'ün direktifleri doğrultusunda 16 ŞUBAT 1925 tarihinde
"Türk Tayyare Cemiyeti adı altında kurulmuş bulunan Türk Hava Kurumu'nun amacı, 
Büyük Türk Milletinin maddi ve manevi desteğinde, Cumhurbaşkanı ve Hükümetin  
yüksek himayelerinde, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere 
ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet göstermektir.         
  b) Cumhurbaşkanı Türk Hava Kurumu'nun Onursal Genel Başkanıdır. Gerekli   
gördüğü takdirde Türk Hava Kurumu'nun Olağan Genel Kuruluna katılarak açılış ko-
nuşmasını yapar.                                
  c) Kurumun merkezi ANKARA'dadır.                      
  d) Kurum 2908 sayılı Dernekler Kanununa tabi özel hukuk tüzel kişidir.   
  e) THK 5 AĞUSTOS 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalı-
şan dernekler arasına alınmıştır.                        
  f) THK Uluslararası Havacılık Federasyonunun üyesi olup, Türkiye'nin Havacı-
lık Federasyonu yükümlülüğünü taşır.                      
  g) THK teknik alanlarda,Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği yapabilir.
                                        
  Yetki ve sorumluluklar                           

  Madde 4 - Türk Hava Kurumu aşağıdaki yetki ve sorumluluklara sahiptir:   
    a) Türkiye'de havacılığın askeri siyasi, sosyal, ekonomik, turistik ve 
sportif önemini tanıtmak, benimsetmek ve milli havacılığa destek olmak için ge- 
rekli çalışmaları yapmak,                            
    b) Türk milletinde havacılık sevgisini uyandırmak ve Türk gençliğini  
havacılığın her dalında yetiştirmek,                      
    c) Türkiye'de havacılığın kuruluş ve gelişmesini sağlamak,       
    d) Havacılığa lüzumlu olan personel, araç ve gereci çoğaltmak, havacı- 
lık alanında turizm ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve gerekli yatı-  
rımları yapmak,                                 
    e) Türk Milletinde havacılık sevgisini yaratmak ve Kurumu tanıtmak amacı
ile yurt içinde ve yurt dışında spor gösterileri ve yarışmaları ile geziler dü- 
zenlemek ve düzenlenen bu gibi faaliyetlere katılmak,              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Havacılık alanında milli ve milletlerarası rekorları tescil etmek ve   
onaylanmak üzere FAI'ye bildirmek ve yayınlamak,                
  g) Havacılık çalışmaları hakkında istatisiki bilgileri düzenlemek, tarihi  
bilgileri toplamak ve bireylerin havacılıkla ilgili bilimsel düzeylerinin yük- 
selmesine çalışmak, bu maksatla, havacılıkla ilgili yayınlar hazırlamak, basmak 
ve bunları satmak,                               
  h) Yurt düzeyindeki şubelerinde, eğitim kurum ve kuruluşlarında, havacılık 
kulüplerinin ve kollarının kurulmasını yönetmeliklere göre teşvik etmek ve ça- 
lışmalarına yardımcı olmak, gerekli gördüğü şekilde desteklemek, denetimlerini 
yapmak ve gerektiğinde alınmış olan destekleme kararını iptal ederek mülki   
amirliğe ve ilgili şubeye bilgi vermek,                     
  ı) Havacılığın bütün dallarında eğitim vermek, bu maksatla kurslar açmak,  
hava spor ve eğitim tesisleri kurmak ve işletmek, hak edenlere FAI ve THK'na ait
lisans, diploma ve brövelerini vermek, kurslandan yabancıların da yararlanmasını
sağlamak,                                    
  j) Hava izciliğine ilişkin faaliyetleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 
koordine ederek teşvik etmek, desteklemek, gerektiğinde kurmak,         
  k) Bu maddedeki sorumluluklarını gerçekleştirmek ve yetkilerini yerine ge- 
tirebilmek için her türlü ekonomik ve ticari faaliyetleri yapmak, taşınır-taşın-
maz mal edinmek ve bu mallar üzerinde tasarrufta bulunmak,           
  l) Her türlü kamu ve özel kurum, kuruluş ve kişiler ile gerektiğinde yurtdı-
şındaki diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,                  
  m) Bu maddedeki yetki ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek
için, gerekli görülen veya ihtiyaç duyulan teşkilatı kurmak ve bunların çalışma 
usul ve esaslarını yönetmeliklerle belirlemek,                 
  n) Her yılın 16 Şubat tarihini "KURULUŞ GÜNÜ" olarak, Genel Merkez ve bütün 
Kurum şubelerinde törenlerle kutlamak,                     
  o) 15 MAYIS HAVA ŞEHİTLERİ ANMA gününde de hava şehitlerini törenlerle anmak
ve her yıl 15-21 Mayıs arasındaki günleri HAVACILIK HAFTASI olarak gösteri şen- 
lik ve çeşitli etkinliklerle tüm yurtta kutlamak,                
  p) Madalya, plaket, rozet ve armağanların çeşitleri ve kimlere verileceği  
ile bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yönetmeliklerle belirle- 
mek.                                      
                İKİNCİ KISIM                   
                 Üyeler                    
                                        
  Üye çeşitleri                                

  Madde 5 - Kurumun üç türlü üyesi vardır:                  
    a) Fahri üyeler:                            
    Kuruma maddi ve manevi yardımları bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile  
yabancı şahıslardan Genel Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik sıfatı veri-  
lenler.                                     
    b) Tabii üyeler:                            
    T.B.M.M. Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komu- 
tanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komu- 
tanı, Genel Kurmay II.Başkanı, Genel Kurmay Harekat, Lojistik ve Personel Baş- 
kanları, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı ile Başkan ve Daire Başkanları, Ankara 
Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı  
yapanlar ve 11 inci madde (b) bendinde sayılanlar.               
    c) Asıl üyeler:                             
    Dernek kurma hakkına sahip olanlardan, Türk Hava Kurumu şubelerinden bi-
rine kaydını yaptırıp, yükümlendiği yıllık aidatı ödeyenler.          
  Üyelik hakları                               

 

 
  Madde 6 - Üyelerin:                             
    a) Kayıtlı oldukları şubelerin genel kurullarında söz sahibi olma, seçme
ve seçilme,                                   
    b) Büyük Genel Kurula delege olabilme,                 
    c) Sahip olduğu tek oy hakkını bizzat kullanabilme,           
    d) Kayıtlı bulunduğu şube başkanlığına yazılı olarak müracaat etmek su- 
retiyle üyelikten ayrılabilme,                         
    e) Her üyenin daimi ikametgahının veya işyerinin bulunduğu şubelerden  
yalnız birine üye olma, hakları vardır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üyelerin yükümlülükleri                           

  Madde 7 - Üyeler:                              
    a) Üyelik aidatına muntazam ödeme,                   
    b) Kurumun amacına yönelik çalışmalarda, kendilerinden istenecek görev- 
leri tam ve eksiksiz olarak yerine getirme,                   
yükümlülüğü altındadırlar.                           
  Üye aidatları                                

  Madde 8 - Her yıl OCAK ayında bütçe kanunu ile belirlenen memur maaş katsa- 
yısının en az otuz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktar, o yılın
üyelik aidatı olarak kabul edilir.                       
  Her yılın aidatı, şubelerin genel kurul tarihlerinden en az yirmi gün önce 
ödenmiş olmalıdır.                               
  Üyeliğin sona ermesi                            

  Madde 9 - Üyelik aşağıdaki hallerde sona erer:               
    a) İki yıl üst üste aidatını ödemeyen üyeler seçme ve seçilme haklarını 
kaybederler. Ancak ödenmeyen iki yıllık aidat 8 inci maddedeki süre içerisinde 
ödendiği takdirde seçme ve seçilme hakkı yeniden kazanılır. Bu şartların yerine 
getirilmemesi halinde üyelik yönetim kurulunca sona erdirilir.         
    b) Merkez ve şube disiplin kurulları tarafından haklarında ihraç kararı 
verilenlerin üyeliği yönetim kurulunca sona erdirilir ve bu şekilde üyeliği sona
erenler yeniden Kurum üyesi olamazlar.                     
                                        
                ÜÇÜNCÜ KISIM                   
            Türk Hava Kurumu Organları               
                                        
  Organlar                                  

  Madde 10 - Kurumun organları:                        
    a) Büyük Genel Kurul,                          
    b) Genel Yönetim Kurulu,                        
    c) Genel Başkan,                            
    d) Merkez Denetleme Kurulu,                       
    e) Merkez Disiplin Kurulu'dur.                     
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Büyük Genel Kurul                 
                                        
  Büyük Genel Kurulun yapısı