Endeksler
                UZMANLIĞI TÜZÜĞÜ                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/8/1994 No: 94/6002          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 8/1/1985  No: 3143           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/8/1994 No: 22060           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5     Cild:  S:          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Kapsam ve Tanımlar                 
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketici ve rekabet uzmanı ve uzman  
yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlığa yükseltilmeleri,
yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma yöntemleri ile diğer hususlar bu Tüzükte 
düzenlenmiştir.                                 
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:                         
  Bakanlık       : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,            
  Genel Müdürlük    : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, 
  Genel Müdür      : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü,  
  Uzman         : Tüketici ve rekabet uzmanı,             
  Uzman Yardımcısı   : Tüketici ve rekabet uzman yardımcısı.        
  anlamında kullanılmıştır.                          
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
       Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına Giriş, Yetiştirilme,       
               Atanma Usul ve Esaslar               
                                        
  Uzman yardımcılığı sınavına giriş                      

  Madde 3 - Tüketici ve rekabet uzmanlığına, uzman yardımcısı olarak girilir. 
Uzman yardımcılığı sınavına girebilmek için;                  
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel  
koşulları taşımak,                               
  b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış  
olmak,                                     
  c) Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile mühendislik 
alanında eğitim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan ya da  
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Yurt içi veya dı- 
şındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,                   
  d) Yönetmeliğe göre yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,       
  e) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi derecede bilmek.
  gerekir.                                  
  Uzman yardımcılığı sınavı                          

  Madde 4 - Uzman Yardımcıları, Bakanlıkça uygun görülecek tarihlerde açıla- 
cak yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere   
iki aşamada yapılır. Bu sınav, öğrenim dalları gözönüne alınmak suretiyle farklı
olarak da düzenlenebilir.                            
  Yabancı dil sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya benzeri kuru- 
luşlara yaptırılır.                               
  Sınav kurulunun gerekli görmesi halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merke- 
zine ön eleme sınavı yaptırılabilir.                      
  Sınav kurulları                               

  Madde 5 - Yarışma ve yeterlik sınav kurulları Bakanlık Makamının onayı ile 
Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdürün belirlediği bir genel müdür yardım- 
cısı, Bakanlık Teftiş Kurulunca görevlendirilecek bir ticaret müfettişi,    
Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri ve en az beş yıllık uzmanlık kıdemi olan bir  
tüketici ve rekabet uzmanı ile bu görevliler arasından belirlenecek iki yedek  
üyeden oluşur.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uzman yardımcılığına atanma                         

  Madde 6 - Yarışma sınavında başarı gösterip, süresi içinde başvuranların,  
başarı derecelerine göre tüketici ve rekabet uzman yardımcısı olarak atamaları 
yapılır. Başarı derecelerinin eşit olması durumunda, yabancı dil başarı dere-  
cesi yüksek olana öncelik tanınır.                       
  Yetiştirilme                                

  Madde 7 - Tüketici ve rekabet uzman yardımcılığına atananlar dört aydan az 
olmamak üzere temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.           
  Temel mesleki eğitim kursunu tamamlayan uzman yardımcıları, Genel Müdürlü- 
ğün uygun görülen bir biriminde görevlendirilirler.               
  Uzmanlık yeterlik sınavı                          

  Madde 8 - Tüketici ve rekabet uzman yardımcılığına atananlar, ücretsiz izin 
ve askerlik hizmetinde geçen süre hariç olmak üzere en az üç yıl çalışmak,   
olumlu sicil almak ve konusu Genel Müdürlükçe onaylanan tezini Genel Müdürlüğe 
teslim etmek kaydıyla, açılacak tüketici ve rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına 
girme hakkını elde ederler.                           
  Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girmeye hak kazandıkları tarihten  
itibaren dört ay içinde yeterlik sınavının yapılması zorunludur. Sınav tarihi, 
en az üç ay önce ilgililere bildirilir.                     
  Tez konusu, Genel Müdürlükçe onaylanmış olup da eğitim amacıyla veya geçici 
görevle yurtdışında bulunması sebebiyle ya da Genel Müdürlükçe Geçerli sayıla- 
bilecek bir nedene dayanılarak tezini süresi içinde teslim edememiş veya teslim 
edip de sınava girememiş olan uzman yardımcıları, ayrıca yapılacak bir yeterlik 
sınavına girmeye hak kazanır.                          
  Tezin yeterlik sınavından en az iki ay önce Genel Müdürlüğe verilmesi ve  
Genel Müdürlük tarafından sınav kuruluna teslim edilmesi zorunludur.      
  Uzman yardımcısı Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun 
olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihsel gelişimi içinde ve kıyaslamalı 
olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve önerilerini taşıması esas- 
tır. Tezde ayrıca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle hazır- 
lanacak bir özet bölümüne de yer verilmesi zorunludur.             
  Yeterlik sınavı ve değerlendirilmesi                    

  Madde 9 - Uzmanlık yeterlik sınavı, tezin, sözlü savunması şeklinde yapılır.
  Sınavın değerlendirilmeki, sınav kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre 
ve 100 üzerinden puan vermek suretiyle yapılır;                 
  a) Kurul üyelerinin oyları (başkan dahil) eşittir.             
  b) Başarı veya başarısızlığın belirlenmesinde oy çokluğu esastır.      
  c) Oylar başarılı veya başarısız şeklinde ve not vermek suretiyle kullanı- 
lır. Çekimser oy kullanılamaz. En az 60 puan alanlar başarılı sayılır.     
  Uzmanlığa atanma                              

  Madde 10 - Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları,  
başarı sıralamalarına göre tüketici ve rekabet uzmanı olarak atanırlar.     
  Yeterlik sınavını kazanamayanlar                      

  Madde 11 - Yeterlik sınavında başarısız görülen uzman yardımcısına en geç  
bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci savunmasında da başarı-  
sız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın bu savunmaya girmeyen uzman    
yardımcıları derece ve kademelerine uygun diğer memuriyet kadrolarına atanırlar.
                                        
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
             Uzmanların Görev ve Sorumlulukları           
  Uzmanların görevleri                            

  Madde 12 - Tüketici ve rekabet uzmanları 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret   
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer kanun, tüzük,    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  yönetmelik ve yönergelerde Genel Müdürlüğe ilişkin görevler ile Genel Müdür-
lükçe verilen diğer görevleri yaparlar.                     
  Uzmanların sorumlulukları                          

  Madde 13 - Tüketici ve rekabet uzmanları ve uzman yardımcıları Genel Müdür- 
lük tarafından verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine  
getirmekten dolayı, Genel Müdüre veya yetki devrinde bulunulan yardımcısına   
karşı sorumdurlar.                               
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                   
                                        
  Kıdem                                    

  Madde 14 - Tüketici ve rekabet uzmanlığına atananların kıdemleri, yeterlik 
sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.                 
  Tüketici ve rekabet uzmanı sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılan- 
lardan tekrar uzmanlığa dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınır- 
lar.                                      
  Eğitim                                   

  Madde 15 - Tüketici ve rekabet uzmanı ve uzman yardımcıları, mesleki eği-  
timlerini tamamlamak ve geliştirmek amacıyla kıdem sıralamalarına ve yabancı  
dil seviyelerine göre yurt dışına gönderilebilirler.              
  Yönetmelik                                 

  Madde 16 - Sınavlara ve uzmanların çalışma yöntemlerine ilişkin hususlar  
ile bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili diğer esas ve usuller, Tüzüğün yayımından 
itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.          

  Geçici Madde 1 - Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen sınav kurullarının  
beş yıllık kıdemi olan tüketici ve rekabet uzmanları arasından belirlenecek   
üyesi, bu koşulları taşıyan Genel Müdürlük personeli yetiştirilinceye kadar,  
Genel Müdürün tesbit edeceği bir genel müdür yardımcısı, sınav kurulu üyesi   
olarak görev yapar.                               
  Dayanak                                   

  Madde 17 - Bu Tüzük 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 36/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.      
  Yürürlük                                  

  Madde 18 - Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı  
gününde yürürlüğe girer.                            
  Yürütme                                   

  Madde 19 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    10/8/1994 TARİH VE 94/6002 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE      
    YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN        
     YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE             
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                   Farklı Tarihte              
 Tarihi       Numarası     Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe   
                     Maddeleri       Giriş Tarihi  
-------------------------------------------------------------------------------