Endeksler
                                        
      TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/7/1994  No: 94/5916         
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 7/8/1991   No: KHK/441         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/9/1994  No: 22064          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5   Cild:34   S:           
                                        
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
           Kapsam, Tanımlar ve Kuruluş                
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun Kuruluş ve görevle- 
riyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilme ve 
atanma koşulları,görev,yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri. 
Teftiş Kuruluyla müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları 
bu Tüzük'te gösterilmiştir.                           
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Tüzük'te geçen:                        
  Bakanlık      : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,             
  Bakan       : Tarım ve Köyişleri Bakanı,               
  Kurul       : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu,      
  Başkan       : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,  
  Müfettiş      : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunda görevli 
başmüfettiş ve müfettişler,                           
  Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz   
müfettiş yardımcıları,                             
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş ve bağlılık                             

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yar-
dımcılarından oluşur.                              
  Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.                      
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro Müdürlüğü
tarafından yürütülür.                              
  Görev merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi  
ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı büro- 
lar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.                  
  Kurulun görev ve yetkileri                         

  Madde 5 - Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:          
  A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma
işlerini yürütmek,                               
  B) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesi ve verimliliğinin 
artırılmasını, Bakanlığın mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını 
sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, görüş ve önerilerini Bakan'a
sunmak.                                     
  C) Gerektiğinde, Bakanlık hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırıl- 
ması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katıl- 
mak,                                      
  D) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle mevzuatla verilen diğer  
görevleri yapmak,                                
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
       Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev ve            
               Yetkileri                     
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanının atanması                      

  Madde 6 - Kurul Başkanı, müfettişlik yeterlik sınavını vermiş ve Kurul'da  
en az on yıl fiilen müfettişlik görevinde bulunmuş başmüfettişler arasından   
atanır.                                     
  Başkanın görev ve yetkileri                         

  Madde 7 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda 
gösterilmiştir.                                 
  A) Kurul'un 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakan'ın emir ve onayı  
üzerine Bakan adına yürütmek,                          
  B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
  C) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve  
soruşturma yapmak,                               
  D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakan'ın onayından  
sonra uygulanmasını sağlamak,                          
  E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini 
sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemlere ilişkin  
önerilerde bulunmak,                              
  F) Kurulun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmelik- 
lerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum ra- 
porları düzenlemek ve Bakan'a sunmak,                      
                                        
                                        
  G) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettişlik yeterlik sınavının  
yapılması ve yürütülmesini sağlamak,                      
  H) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla büro personelinin sicillerini dü-  
zenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,            
  I) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının hizmetiçi eğitimlerini sağlamak,  
  K) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek,bu çalış- 
maları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,  
  L) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını gerekli görüldüğünde, 
yerinde izlemek,                                
  M) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş   
ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,         
  N) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer  
görevleri yapmak,                                
  Başkana yardım                               

  Madde 8 - Başkan, kendisine yardım etmek üzere yeter sayıda müfettişi Bakan 
onayıyla görevlendirebilir. Bunların görev alanları Başkanca belirlenir ve du- 
yurulur.                                    
  Başkana vekalet                               

  Madde 9 - Başkan; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma
koşullarını taşıyan birine vekalet görevini verir. Herhangi bir sebeple Başkan- 
lığın boşalması halinde ise, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan bir başmü-  
fettişe Bakan onayı ile vekalet görevi verilir.                 
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Müfettişler                   
                                        
  Müfettişlerin görev ve yetkileri                      

  Madde 10 - Müfettişler, Bakan'ın emir veya onayı üzerine, Bakan adına    
aşağıdaki görevleri yaparlar:                          
  A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın yönetim, denetim ve gözetimi altında  
bulunan tüm kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili ola-
rak, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için, sorumlular  
hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden soruşturmaya
başlamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,                 
  C) Mevzuatın uygulanmasında görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi
ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağ- 
lamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bil- 
dirmek,                                     
  D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, yurt içinde ve dışında inceleme ve   
araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantı- 
lara katılmak,                                 
  E) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.                
  Müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri                 

  Madde 11 - Müfettiş yardımcıları, bağımsız olarak teftiş, araştırma, ince- 
leme ve soruşturma yapamazlar. Bu yetkileri, yanlarında çalıştıkları baş müfet- 
tiş ve müfettişlerle birlikte kullanabilirler. Ancak, iki yıl müfettiş yar-   
dımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları    
müfettişlerin görüşleri de alınmak suretiyle Başkanın önerisi ve Bakan'ın    
onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.        
  Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri                

  Madde 12 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri   
bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim 
ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuz-  
luğun kanıtını oluşturanların ise asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları   
incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım   
isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve   
tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer,    
müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını ce-  
vaplamakla yükümlüdürler.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imsazıyla onanmış    
örnekleri, dosyasında saklamak üzere alındığı yere verilir.           
                                        
  Görevden uzaklaştırma                            
                                        

  Madde 13 - Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin    
uygulanabileceği görevlileri;                          
                                        
  A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı,   
bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları 
cevaplamaktan kaçınmaları,                           
                                        
  B) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış  
yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,                 
                                        
  C) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü-  
cadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları,         
                                        
  D) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları,        
                                        
  E) Görev başında kalmalarının kamu hizmeti yönünden sakıncalı olması    
  hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir   
önlem olarak görevden uzaklaştırabilirler. Ancak, ilgilinin görevi başında   
kalmasının sakıncalarının açıkça ortaya konması gerekir.            
                                        
  (A) ve (B) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptan-  
ması gerekir.                                  
                                        
  Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler                  
                                        

  Madde 14 - Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle  
birlikte görevden uzaklaştırılana, disiplin ve sicil amiri ile atamaya yetkili 
amirine, Başkanlığa ve aylığının ödendiği birime bildirilir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan  
çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulamasının gerekmediği anlaşılan     
görevliler hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce 
derhal Başkanlığa ve ilgili mercilere bildirilir. Bu bildirim üzerine görevli- 
ler, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevlerine başlatılırlar.  
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
          Teftiş Edilenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları       
                                        
  Müfettişe yardım                              
                                        

  Madde 15 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarda ve Bakanlığın 
denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde,   
gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak 
ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve sayıl- 
malarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                     
                                        
  Teftiş edilenler, müfettişlerce yöneltilen soruları da geciktirmeden    
yanıtlamakla yükümlüdürler.                           
                                        
  Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların   
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar     
                                        
  Teftiş defteri ve dosyası                          
                                        

  Madde 16 - Kurum ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur.   
Bunların biçimi, izlenmesi ve saklanmalarına ilişkin yöntem ve esaslar     
yönetmelikle belirlenir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş sırasında izinler                          
                                        

  Madde 17 - Teftişe başlanan Kurum ve kuruluş görevlilerine daha önce veril- 
miş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında,    
müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenebilir.          
                                        
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz- 
lar.                                      
                                        
                   BEŞİNCİ BÖLÜM               
              Kurulun Çalışma Yöntem ve Esasları          
                                        
  Görevlendirme                                
                                        

  Madde 18 - Müfettişler, Bakan'ın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları 
emirle görev yaparlar.                             
                                        
  Müfettişler, Bakan'la Başkan dışında hiç bir makam ve merciden emir alamaz- 
lar.                                      
                                        
  Müfettişler, Bakan'dan doğrudan aldıkları emirleri yerine getirmekle bir-  
likte en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler.              
                                        
  Müfettişlerin uyacakları hususlar                      
                                        

  Madde 19 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı  
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.        
                                        
  Ayrıca;                                   
                                        
  A) İcraya karışamazlar                           
                                        
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.             
                                        
  C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri,  
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.           
                                        
                                        
  D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları   
sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak 
soruşturmayla ilgili olanların hizmet, hediye ve ikramlarını kabul edemezler,  
bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.              
                                        
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.
                                        
  Birlikte çalışma                              
                                        

  Madde 20 - Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar    
halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı  
olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını    
sağlamak ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.                 
                                        
  Koordinasyon görevi                             
                                        

  Madde 21- Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı  
ve ilgili kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış  
olan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de  
yerine getirir. Müfettişlerin istemi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi  
ve belgeler kendisine verilir.                         
                                        
  İşin devamlılığı ve devri                          
                                        

  Madde 22 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden yapıp bitirmek   
zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri 
Başkan'dan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.            
                                        
  Soruşturma yöntemi                             
                                        

  Madde 23 - Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya görevlerini   
yaptıkları sırada işledikleri bir suçun soruşturmasını ilgili kanunlarda ve   
soruşturma yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütürler.  
                                        
  Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda yapılacak soruşturma ve  
incelemelerin usulleri soruşturma yönetmeliğinde gösterilir.          
                                        
                                        
                                        
  Yazışma yöntemi                               
                                        

  Madde 24 - Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişi-  
lerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların    
merkez ve yurt dışı birimleriyle olan yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla    
yaparlar.                                    
                                        
  Teftiş Kurulu Büro Müdürlüğü                        
                                        

  Madde 25 - Büro, Başkanın emri altında bir müdür ve yeterli sayıda perso-  
nelden oluşur.                                 
                                        
  Kurul ve büroda görevli olanların haberleşme, yazışma ve özlük işleriyle,  
yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, ayniyat, arşiv ve diğer işleri Büro    
Müdürlüğünce yürütülür. Müdür bunların düzenli, gizlilik içinde ve süratle   
yürütülmesinden Başkan'a karşı sorumludur.                   
                                        
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkan-  
lığının izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.    
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
            Müfettişliğe Giriş ve Yetiştirilme            
                                        
  Müfettiş yardımcılığına atanma                       
                                        

  Madde 26- Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını 
kazanmak şarttır. Bu sınava katılabilmek için;                 
                                        
  A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları   
taşımak.                                    
                                        
  B) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış   
olmak                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ve yeterlik sınavı         
                                        

  Madde 28 - Müfettiş yardımcıları, yönetmelikte belirlenen yöntem ve esas-  
lara göre üç yıl süreyle yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına   
tabi tutulurlar.                                
                                        
  Müfettiş yardımcılığı döneminde sicillerine göre müfettişlikte başarı    
gösteremeyeceği anlaşılanlarla müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve   
davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumla-  
rına uygun kadrolardan birine atanırlar.                    
                                        
                                        
                  YEDİNCİ BÖLÜM                
                 Müfettişliğe Atanma              
                                        
  Müfettişliğe atanma                             
                                        

  Madde 29 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardım- 
cıları atanırlar.                                
                                        
  Yeterlik sınavını kazanamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakan- 
lıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.              
                                        
  Müfetişlik kıdemi                              
                                        

  Madde 30 - Müfettişliğe atananların kıdemleri yeterlik sınavı tarihine   
göre, aynı tarihte yeterlik sınavına giren müfettişlerin kıdemleri yeterlik   
sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. Yeterlik sınavındaki başarı   
dereceleri eşit olanların kıdemi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre  
belirlenir.                                   
                                        
  Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfet-   
tişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönem-   
lerinin en kıdemlisi sayılır.                          
                                        
  Başmüfettiliğe atanma                            
                                        

  Madde 31 - Müfettişler, kıdem, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile   
başarı durumları gözönünde bulundurularak Başkanın önerisi üzerine başmü-    
fettişlik kadrolarına atanırlar.                        
                                        
  Müfettişliğe yeniden atanma                         
                                        

  Madde 32 - Kuruldan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler, mes- 
lekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicilleri olumlu bulunduğu ve Teftiş    
Kuruluna yararlı olabilecekleri anlaşıldığı takdirde yeniden müfettişliğe    
atanabilirler.                                 
                                        
  Müfettişlik güvencesi                            
                                        

  Madde 33 - Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin  
gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri saptan-   
madıkça görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.         
                                        
                                        
                  SEKİZİNCİ BÖLÜM               
          Yurt Dışına Gönderilme ve Yurtdışında Denetim        
                                        
  Yurt dışına gönderilme                           
                                        

  Madde 34 - Müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve  
araştırma yapmak amacıyla, Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla en fazla bir yıl 
süreyle yurt dışına gönderilebilirler.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkan da Bakanlıkça belirlenecek konularda ve sürelerde mesleki inceleme  
ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.              
                                        
  Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi esas alınır ve daha önce yurt  
dışına gitmemiş olanlara öncelik tanınır.                    
                                        
  Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak    
döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde bir rapor düzenleyerek     
Başkanlığa sunarlar.                              
                                        
  Yurt dışında denetleme                           
                                        

  Madde 35 - Müfettişler, Bakanlıkla bağlı ve ilgili kuruluşların yurt dışı  
birimlerinde denetleme yapabilirler. Denetlemenin süresi Başkanın önerisi ve  
Bakan'ın onayıyla tesbit edilir.                        
                                        
                    DOKUZUNCU BÖLÜM             
                     Raporlar               
                                        
  Rapor Çeşitleri                               
                                        

  Madde 36 - Müfettişler, denetimleri sonucunda işin özelliğine göre aşağı-  
daki raporlardan birini düzenlerler.                      
                                        
  A) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan   
soruşturmaların sonuçlarının bağladığı fezlekeler,               
                                        
  B) Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda düzenlenen soruş-  
turma raporları,                                
                                        
  C) Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltil-  
mesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara  
ilişkin müfettişin son görüşünü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda   
düzenlenen cevaplı raporlar,                          
                                        
  D) Fezleke, soruşturma raporu ve cevaplı rapora konu olmayan hususlarda   
düzenlenen inceleme raporları,                         
                                        
                                        
  E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen   
ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak    
üzere düzenlenen denetleme raporları,                      
                                        
  F) Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan     
politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen      
yetersizlikler, mevcuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak   
yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri kapsayan ve Bakan'a sunul- 
mak üzere Başkanlıkça hazırlanan genel durum raporları.             
                                        
  Rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum yazıyla Başkanlığa bildiri-  
lir.                                      
                                        
  Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçim ve usulleri yönetmelik-  
te gösterilir.                                 
                                        
                  ONUNCU BÖLÜM                
                 Çeşitli Hükümler               
                                        
  Kimlik belgesi ve mühür                           
                                        

  Madde 37 - Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına beratıyla bir-  
likte mühür ve fotoğraflı, soğuk damgalı birer kimlik belgesi verilir. Yetkisiz 
müfettiş yardımcılarına ise yalnızca kimlik belgesi verilir. Kimlik belgeleri  
Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanır.                  
                                        
  Kimlik belgelerinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet    
bilgiler yer alır.                               
                                        
  Yolluk ve diğer hakların alınması                      
                                        

  Madde 38 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını   
kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen    
parının hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Çalışma ve hakediş cetveli                         
                                        

  Madde 39 - Müfettişler, çalışmalarıyla yolluk ve diğer haklarını her ay   
düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin, 
ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde Başkanlığa gönderilmesi    
gerekir.                                    
                                        
  Şifre anahtar                                
                                        

  Madde 40 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve  
Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir. Şifre anahtarı   
müfettişlere imza karşılığında verilir.                     
                                        
  Onursal müfettişlik                             
                                        

  Madde 41 - En az on yıl süreyle Kurulda müfettişlik yaptıktan sonra ayrı-  
lanlara Başkanın önerisi ve Bakan'ın onayıyla onursal müfettiş unvanı verile-  
bilir.                                     
                                        
  Bu unvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden dolayı geri    
alınabilir.                                   
                                        
  Yönetmelikler                                
                                        

  Madde 42 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir. Soruşturma işlemleri için ayrı bir yönetmelik çıkarılır.          
                                        
                 ONBİRİNCİ BÖLÜM                
                 Geçici Hükümler                
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kurulda görev yapmakta
olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili olarak çıkartılacak    
yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Tüzüğe    
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.             
                                        
                                        
                  ONİKİNCİ BÖLÜM                
                  Son Hükümler                
                                        
  Dayanak                                   
                                        

  Madde 43 - Bu Tüzük, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 15 inci maddesi uyarınca dü-  
zenlenmiştir.                                  
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 44 - Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük Hükümleri Resmi Gazete'de  
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                        
                                        
  Kaldırılan Hükümler                             
                                        

  Madde 45 - 22/7/1949 tarihli ve 3/9684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla   
yürürlüğe konulmuş olan Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten    
kaldırılmıştır.                                 
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 46 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.