Endeksler
                                        
                                        
      POLİS MESLEĞİNE GİRİŞ VE POLİSTE TERFİ ESASLARINI GÖSTEREN     
        NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 23/6/1994 No: 94/5884         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4/6/1937 No: 3201          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   :      No:             
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :      Cild:   S:        
                                        

  Madde 1 - 9/1/1937 tarihli ve 2/7620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   
yürürlüğe konulan Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren  
Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.                      

  Madde 2 - Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük Resmi Gazete'de yayımlandığı 
tarihte yürürlüğe girer.                            

  Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.