Endeksler
          POLİS KIYAFET TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN             
           KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :23/6/1994, No:94/5812           
                                        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4/6/1937, No:3201            
                                        
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/9/1994, No:22042            
                                        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5    , Cilt:34  S:         
                                        
                                        

  Madde 1 - 20/6/1964 günlü ve 6/3249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür- 
lüğe konulan Polis Kıyafet Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.          

  Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de   
yayımı gününde yürürlüğe girer.                         

  Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.