Endeksler
                                        
       SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ         
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.7.1994, No: 94/5799         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  8.1.1985, No: 3143           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 31.8.1994, No: 22037          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi:   S:            
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
           Kapsam, Deyimler ve Kuruluş                
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevle- 
riyle müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve 
yetkilerini kullanma biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, denetlenen- 
lerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.                 
                                        
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,               
  Bakan      : Sanayi ve Ticaret Bakanı,                 
  Kurul      : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu,        
  Kurul Başkanı  : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,    
  Müfettiş    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,sanayi 
başmüfettişleri, müfettişleri, müfettiş yardımcıları ile ticaret başmüfettişle- 
ri,müfettişleri, müfettiş yardımcıları,                     
                                        
  anlamında kullanılmıştır.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Kurul,müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkanla sanayi  
müfettişleri ve ticaret müfettişlerinden oluşur ve sanayi grubu ve ticaret grubu
adı altında iki ayrı grup halinde çalışır.Kurulun yazı ve hesap işleri Kurul  
Başkanlığına bağlı bir Şube Müdürlüğünce yürütülür.               
  Kurulun merkezi Ankara'dır.Gerektiğinde,Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla
Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir,merkez
                                        
ler aynı yolla değiştirilebilir,kaldırılabilir.                 
  Bu çalışma merkezlerinde,Bakanca verilen emirlerin yerine getirilmesi,büro 
hizmetlerinin yürütülmesi,müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konu-
larında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.  
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
                Atama ve Kıdem                  
                                        
  Müfettiş yardımcılığına atanma                       

  Madde 4 - Müfettişlik mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfet- 
tiş yardımcılığına atanabilmek için;                      
  A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları ta- 
şımak,                                     
  B) Hukuk,siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler   
fakültelerinden yada eşitleri olan Yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek 
okullardan birini bitirmiş olmak,                        
  C) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldur-  
mamış bulunmak,                                 
  D) Yönetmeliğe göre yapılacak yarışma ve yeterlik sınavını başarmak,    
  E) Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına 
elverişli olmak,                                
  F) Başkanlıkça yapılacak inceleme sonucunda müfettişliğe engel bir durumu  
bulunmamak,                                   
  gerekir.                                  
  Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları başarı de- 
recelerine göre yapılır. Eşitlik durumunda, sözlü sınavdaki başarı derecesi   
yüksek olana öncelik tanınır.Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış   
hak sayılmaz.                                  
  Yarışma ve yeterlik sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha  
sınava alınmaz.                                 
                                        
  Müfettişliğe atanma                             

  Madde 5 - Müfettişliğe, yönetmeliğe göre yapılacak müfettişlik yeterlik   
sınavını başaran müfettiş yardımcıları atanır.                 
  Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;               
  A) Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış   
olmak,                                     
  B) Yanında çalıştığı üç müfettişten en az ikisinin vereceği raporla mü-   
fettişliğe yeterliliği saptanmış bulunmak,                   
  C) Yönetmeliğe göre yapacağı çalışmalarında ve hazırlayacağı raporlarında  
Başkanlıkça yeterli görülmek,                          
  gerekir.                                  
  Müfettiş yardımcılarından, sicillerine göre müfettişlikte başarı göstere-  
meyeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan,  
kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik   
sınavında başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göre-  
ve atanırlar.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurul Başkanlığı                              

  Madde 6 - Kurul Başkanı, en az oniki yıl müfettişlik görevinde çalışmış   
olanlar arasından atanır.                            
  Başkan,yeter sayıda sanayi ve ticaret müfettişini kendisine yardım etmek  
üzere Bakanın onayıyla görevlendirebilir.                    
  Kıdem                                    

  Madde 7 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı  
derecelerine göre saptanır.                           
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe 
dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.            
                                        
  Müfettişliğe yeniden atanma                         

  Madde 8 - Kuruldan çekilen veya naklen ayrılan müfettişler, Kurula dönmek  
istediklerinde, sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durum-
ları olmadıkça, kadro ve aylık durumları elverdiği ölçüde kazanılmış haklarıyla 
yeniden atanabilirler.                             
                                        
  Sınav kurulları                               

  Madde 9 - Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarını yapacak    
Kurul, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla   
her iki grup için ayrı ayrı saptanan dört müfettişten oluşur.Ayrıca Müfettişler
arasından üçer yedek üye belirlenir.                      
  Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.          
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
         Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluk             
                                        
  Bakana Bağlı Olma                              

  Madde 10 - Kurul,doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler,teftiş,inceleme ve  
soruşturmalarını Bakan adına yaparlar ve Bakanla Kurul Başkanı dışında hiçbir  
makam ve merciden emir almazlar.                        
                                        
  Kurulun görev ve yetkileri                         

  Madde 11 - Kurul, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki  
görevleri yapar:                                
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet 
ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
  B) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog-  
rama uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana   
sunmak, kanun,tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyip görüş bildirmek, Bakan-
lıkta hazırlanacak tasarıların çalışmalarına katılmak,             
  C) Denetimi Bakanlığa ait yerli ve yabancı tüm anonim, komandit, limited  
ortaklıklarla kooperatifleri, sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini, ti- 
caret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsalarıyla esnaf ve  
sanatkar odaları ve bunların üst kuruluşlarını denetlemek,           
  D) Mevzuatla verilen görevleri yapmak.                   
                                        
  Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri                     

  Madde 12 - Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:          
  A) Teftiş programlarını düzenleyip Bakanın onayına sunmak,         
  B) Sanayi müfettişleriyle ticaret müfettişlerine çalışma alanlarına göre iş 
dağıtımı yapmak,her iki grubun ihtisas alanına giren konularda ortak çalışmaları
düzenlemek,                                   
  C) Müfettişlerin çalışma merkezlerini ve görev yerlerini Bakan onayıyla   
saptamak,                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
  D) Müfettişleri görevlendirmek,emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmaları
denetlemek,                                   
  E) Denetim raporlarını incelemek, esas ve usul yönlerinden eksikliklerin  
giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek,bunlar üzerine ilgililerce   
alınacak önlem ve yapılacak işlemleri izleyerek,sonuçları hakkında Bakana    
bilgi veya rapor vermek,                            
  F) Kurula gelen ve teftiş, inceleme veya soruşturulması için ilgili daire  
ve kuruluşlara gönderilen işlerin sonuçlarını izlemek, bu gibi durumlarda yapı- 
lacak denetimler için, gerektiğinde Bakandan onay istemek,           
  G) Sanayi müfettişi ve ticaret müfettişi nitelik ve yetkilerine sahip olarak
gerektiğinde teftiş,inceleme ve soruşturma yapmak,               
  H) Bakanlığın, amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve    
programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gelişmeleri izleyip mevzuatı der- 
lemek ve gereği için müfettişlere iletmek, bu konularda inceleme programları  
hazırlayıp Bakanın onayına sunmak,kanun,tüzük,kararname ve yönetmeliklerin   
hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptırmak, müfettişleri mesleki ve bilimsel  
çalışmalar yapmaya özendirmek,bu çalışmaları düzenlemek, başarılı inceleme   
sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,                      
  İ) Müfettişlerin genel bilgilerinin artırılması ve hizmet içi eğitimleri  
için kurs,seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını, 
Yurt içinde ve dışında inceleme yapmalarını sağlamak,              
  J) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri için eğitim programları hazır- 
lamak ve uygulamak,                               
  K) İdareyle müfettişler veya müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına  
ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla,müfettiş- 
lere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek,
  L) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki denetim birimle- 
rinde çalışmaların daha iyi yürütülmesi ve denetim tekrarının önlenmesi amacıy- 
la bu birimlerce gönderilecek çalışma cetvellerini izlemek, yılda bir kez il-  
gili denetim birimleri başkanlarıyla toplantı yapmak, bunların sonuçlarına göre 
Bakana önerilerde bulunmak,                           
  M) Müfettişlerin grup kadrolarını grupların müfettiş sayısına göre belirle- 
nen oranda saptamak ve özlük haklarıyla büroya ilişkin diğer işlemlerin doğrudan
yürütülmesini sağlamak, gerektiğinde Bakana önerilerde bulunmak,        
  N) Kurula ve denetim sonuçlarına ilişkin yıllık raporu düzenlemek, Bakan-  
lığın genel durumuyla ilgili görüş ve önerilerini her yıl Bakana sunmak,    
  O) Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri ve kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak.                                
                                        
  Müfettişlerin görev ve yetkileri                      

  Madde 13 - Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşa-  
ğıdaki görevleri yaparlar:                           
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların ve Bakanlığın deneti- 
mi altındaki kuruluşların çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, so- 
ruşturma işlerini yürütmek,                           
  B) Gördükleri yanlışlık, eksiklik, yolsuzlukları saptayarak işlerin daha  
iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek, 
  C) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak 
önerilerini bir raporla Bakanlığa sunmak,                    
  D) Öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak, derhal Bakanlığa bildi- 
rerek gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre kovuşturulacak 
suçları doğrudan Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmek,            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) Bakanlığı ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında inceleme ve araş-
tırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara  
katılmak,                                    
  F) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.                
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin   
gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin 
sonunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri   
bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.               
  Müfettişlerin Görev Alanı ve İş BÖlümü                   

  Madde 14 - Müfettişler arasında görev alanı ve iş bölümü yapılırken her   
grubun uzmanlık alanları gözönünde tutulur.                   
  Bakanlığın sanayi ile ilgili merkez teşkilatı, organize sanayi bölgeleri,  
küçük sanayi siteleri yapı kooperatifleri gibi sanayi kuruluşları, diğer iç   
ve dış sanayi faaliyetleri ve sanayi sektörü ile ilgili Bakanlık bağlı ve    
ilgili kuruluşları sanayi müfettişlerince denetlenir.              
  Bakanlığın ticaret ile ilgili merkez teşkilatı ile denetimi Bakanlığa ait  
sermaye şirketleri, gözetme kuruluşları, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar  
odaları ve bunların üst kuruluşları, odalar ve borsalar gibi kuruluşlar,    
diğer iç ve dış ticari faaliyetler ve ticaret sektörü ile ilgili Bakanlık    
bağlı ve ilgili kuruluşları ticaret müfettişlerince denetlenir.         
  Kurul Başkanlığı, ortak konularda her iki gruba dahil müfettişleri, birlik- 
te veya ayrı ayrı çalışma yapmakla görevlendirebilir.              
  Gerekli ve zorunlu görülen hallerde, grupların uzmanlık alanına girmeyen  
konularda da, Bakanın onayı ile müfettişlere görev verilebilir veya ortaklaşa  
çalışmaları sağlanabilir.                            
  Soruşturma Yöntemi                             

  Madde 15 - Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya görevlerini   
yaptıkları sırada işledikleri bir suçun soruşturulmasını, ilgili kanunlarda   
ve soruşturma yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütürler. 
  Bakanlık denetimi altındaki kuruluşlarda yapılacak soruşturma ve incelemele-
rin usul ve esasları da soruşturma yönetmeliğinde gösterilir.          
  Görevden Uzaklaştırma Yetkisi                        

  Madde 16 - Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin    
uygulanabileceği görevlileri:                          
  A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların   
hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları yanıtlamaktan    
kaçınmaları, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek vaya 
yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,             
  B) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca- 
dele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olmala- 
rı,                                       
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları,       
  D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başkaca önemli
yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkca ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti 
gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,         
  hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir  
önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.           
  Görevden Uzaklaştırmayla İlgili İşlemler                  

  Madde 17 - Görevden uzaklaştırılan memurun durumu, müfettişçe, gerekçesiyle 
birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili 
amirine, ayrıca, Bakanlığa yazıyla hemen bildirilir.              
  Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarılmasına veya cezai 
işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için, alınmış olan görevden uzaklaştırma 
önleminin kaldırılması, müfettişçe hemen atamaya yetkili amire önerilir ve   
durum Bakanlığa bildirilir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettişe Yardım Yükümlülüğü                        

  Madde 18 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri   
bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma    
yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örnekleri- 
ni, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve   
ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerin- 
de yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde, diğer kamu idare ve kurumlarıyla  
gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgi- 
liler, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorula-  
rını cevaplamakla yükümlüdürler.                        
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış    
örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.          
  Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların   
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere, görev-  
leri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorun- 
dadırlar.                                    
  Yazışma Yöntemi                               

  Madde 19 - Müfettişler kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle 
doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve  
Yurt dışı kuruluşlarıyla yazılmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.     
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 20 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve
diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak 
kullanmaktan ve görevlerini yerine getirmekten sorumludurlar.          
  Müfettiş Güvencesi                             

  Madde 21 - Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin  
gerekleriyle bağdaşmayan sağlık, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tesbit    
edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.           
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
            Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri             
  Teftiş Programları                             

  Madde 22 - Teftişler, önceden hazırlanan programlara göre yürütülür. Prog- 
ram dışı yapılacak denetim için Bakan onayı alınır.               
  Görevlendirme                                

  Madde 23 - Müfettişler, tek veya grup olarak görevlendirilir. Grup halinde 
görevlendirmelerde gruptaki en kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler.      
  İşin Devamlılığı                              

  Madde 24 - Müfettişler başladıkları denetim işlerini ara vermeden, yapıp  
sonuçlandırırlar. İşi, geri bırakma zorunluluğu varsa ya da işlerin sonuçlandı- 
rılması başka yerlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu, hemen, Başkanlığa bil- 
direrek alacakları emre göre hareket ederler.                  
  Görevin Devralınması                            

  Madde 25 - Bakanlığın denetimine bağlı kuruluşların teftiş kurullarınca   
veya Bakanlık kontrolörleri yahut başka görevlileri tarafından daha önce dene- 
time başlanmışsa, aynı birimde veya konuda denetim yapmakla görevlendirilen   
Bakanlık müfettişlerinin isteği üzerine inceleme ve soruşturmayla ilgili    
belgeler, bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir.           
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 26 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda incelemeler yapmak 
ve mesleki bilgilerini artırmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla   
bir yılı aşmamak üzere Yurt dışına gönderilebilirler.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettişlerin,Yurt dışına gönderilmelerinde her iki denetim grubunun müfet- 
tiş sayısı ve grupların kendi arasındaki müfettişlik kıdemi esas alınır.    
  Yasaklar                                  

  Madde 27-Müfettişler,mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu  
sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.Ayrıca;              
  A)Denetime bağlı olanların icra işlerine karışamazlar,           
  B)İnceledikleri belge ve defterlerde,işlemlerin denetlendiğini gösterir ta- 
rih ve imza dışında açıklama ve düzeltmeler yapamazlar,             
  C)Teftiş,inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri,yapacakları işleri,
görevleri,dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,gizli 
yazıların başkalarına yazdıramazlar,                      
  D)Teftiş,inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada,bu işlerle  
ilgili kimselere konuk olamazlar,doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla il- 
gili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler,bunlarla alış veriş yapa- 
mazlar,borç alıp veremezler.                          
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasaklamaların dışın- 
dadır.                                     
  Raporlar ve Türleri                             

  Madde 28-Müfettişler,denetimleri sonucunda işin özelliğine göre,aşağıdaki  
raporlardan birini düzenlerler:                         
  A)Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan so- 
ruşturmaların sonuçlarının bağlandığı fezlekeler,                
  B)Denetlenen birimlerin genel işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzen-
lenen teftiş raporları,                             
  C)Teftiş raporuna,fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda dü-
zenlenen inceleme raporu,                            
  D)Memurların suç oluşturan,ancak,Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat
kapsamı dışında kalan eylemleri nedeniyle düzenlenen soruşturma raporu,     
  E)Genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda,Cumhuriyet 
başsavcılıklarına doğrudan gönderilmek üzere düzenlenen suç duyurusu raporu,  
  F)Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre,Bakanlıkça uygulanan poli-
tikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu,idarede gözlenen yetersizlikler,
mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak idari önlemlere iliş-
kin görüş ve önerileri içeren ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça düzenlenen  
genel durum raporu,                               
  G)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve de-
netlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzen-
lenen personel denetim raporu.                         
  Her inceleme veya soruşturma ayrı bir rapora bağlanır.           
  Rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa bildiri-
lir.                                      
                                        
              BEŞİNCİ BÖLÜM                    
         Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları          
  Denetime Yardımcı Olmak                           

  Madde 29-Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşlarda  
görevli bulunanlar,müfettiş tarafından istenildiğinde,gizli de olsa,bütün belge,
defter ve dosyaları,para ve para hükmündeki evrak ve senetleri,her türlü mal ve 
eşyayı,derhal vermek,inceleme ve saymanlarını kolaylaştırmak zorundadırlar.   
  Denetlenenler,müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirme- 
den yanıtlamakla yükümlüdürler.                         
  Denetim Sırasında İzinler                          

  Madde 30-Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinle- 
rin kullanılması,hastalık ve zorunlu nedenler dışında,müfettişin istemi üzerine 
denetim sonuna kadar ertelenebilir.                       
  İznini kullanmaya başlamış olanlar,zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
                                        
  Denetim Defteri ve Dosyası                         

  Madde 31-Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası  
tutulur.                                    
  Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve teftiş raporu
denetim dosyasında saklanır.                          
  Denetim defterine ise,bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır 
veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır.Müfettişler de,yap- 
tıkları teftişle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler,yaptıkları incele-
me ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler 
  Denetim defteri süresiz saklanır.Denetim dosyasının saklanma süresi on yıl- 
dır.Denetim defter ve dosyasının saklanmasından,denetlenen birimin en üst yetki-
lisi sorumludur.                                
             ALTINCI BÖLÜM                     
             Çeşitli Hükümler                   
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 32 - Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, Bakan ve Başkan ta- 
rafından imzalanmış fotoğrafı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde   
müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.       
  Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.         
  Onursal Müfettişlik                             

  Madde 33 - En az on yıl başarılı müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara Ku-
rul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla onursal müfettiş ünvanı verilebilir. 
  Bu ünvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden ötürü geri alına- 
bilir.                                     
  Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

  Madde 34 - Müfettişler, çalışmalarını, yolluk ve diğer haklarını her ay   
düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.           
  Kurul Şube Müdürlüğü                            

  Madde 35 - Şube Müdürlüğü, Kurul Başkanlığına bağlı bir Şube Müdürünün   
yönetim ve sorumluluğunda, yeter sayıda memurdan oluşur.            
  Müdürlük, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt, dosya,   
hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle  
görevlidir.                                   
  Büro işlerinde asıl olan gizliliktir. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar   
Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.    
                  YEDİNCİ BÖLÜM                
                  Son Hükümler                
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 36 - 4/6/1991 günlü ve 91/1918 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürür-
lüğe konulmuş olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten 
kaldırılmıştır.                                 

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönet-
melikler bu Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe   
konulur.                                    
  Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu    
Tüzüğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.         

  Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, Kurulda görevli   
Başkan ve müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.              
  Yürürlük                                  

  Madde 37 - 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 494 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen 18 inci  
maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi  
Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.                    
  Yürütme                                   

  Madde 38 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|   14.7.1994 TARİH VE 94/5799 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE      | 
|    YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN      | 
|      YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE           | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü            | 
|            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|       |         |   Farklı Tarihte  |         | 
|  Tarihi  |   Numarası   |   Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe   | 
|       |         |    Maddeleri   | Giriş Tarihi  | 
|--------------|------------------|-----------------------|------------------| 
|       |         |            |         | 
|       |         |            |         | 
|       |         |            |         | 
|       |         |            |         | 
|       |         |            |         | 
|       |         |            |         | 
|----------------------------------------------------------------------------|