Endeksler
                                        
        PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/5/1994, No : 94/5702         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 22/12/1941, No : 4157          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 5/7/1994,  No : 21981          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cildi :   S :            
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyelerinin sos-
yal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin yerine geti-  
rilmesine ilişkin hükümleri düzenlemektir.                   
  Sandığın Merkezi Ankarada'dır.                       
  Çalışma Konuları                              

  Madde 2 - Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için:             
  a) Taşınır ve taşınmaz mallar edinir, bono ve tahvil satın alır,      
  b) Şirketler kurar, kurulmuş şirketlere katılır, hisse senetleri ve ortak  
payları satın alır, satar, devreder, rehin veya ipotek eder,          
  c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunur.              
  Çalışma konularının gerçekleştirilmesinde kullanılacak fonlar, sosyal yardım
ve hizmetlerin yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde yıllık programlarla 
saptanır.                                    
  Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler                      

  Madde 3 - A - Sandığın üyelerine yapacağı sosyal yardımlar şunlardır:    
  a) Ölüm yardımı,                              
  b) Emeklilik yardımı,                            
  c) Malüliyet yardımı,                            
  B - Sandığın Üyelerine Yapacağı Sosyal Hizmetler Şunlardır:         
  a) Borç Verme Fonu Yönetmeliğine göre borç vermek,             
  b) Konut Edindirme Fonu Yönetmeliğine göre toplu veya bireysel kredi ver-  
mek, konut yaptırmak ve bu amaçla arsalar satın almak, yaptıracağı konutları  
üyelerine peşin veya ipotek karşılığında devretmek,               
  c) PTT pazarları ve satış yerleri açmak, temsilcilikler almak,       
  d) Üye çocukları için kreş, anaokulu, öğrenci yurdu açmak, öğrenim bursu  
vermek, dinlenme tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, emekli olan üyeleri 
için bakımevleri açmak.                             
  Sosyal yardım ödemeleri Sandığın öncelikli faaliyetidir. Sandık varlığının 
yeterli bölümü kullanılabilir nitelikte değerler olarak tutulur.        
  Sandığın Üyeleri                              

  Madde 4 - Sandığa, İş Kanunu'na göre çalışan işçiler dışındaki tüm PTT çalı-
şanları üye olabilir. Üyelik, ilk aidatın ödendiği aydan başlar.        
  Aidat                                    

  Madde 5 - Aidat, üyelerin brüt maaşının %5'idir. Sözleşmeli personelin   
aidatı, PTT Genel Müdürlüğündeki en yüksek Devlet memuru aylığından kesilen   
aidat tutarını geçemez.                             
  Üyelikten Çıkma                               

  Madde 6 - a) Üyelikten Ayrılma;                       
  Üyelikten ayrılmak isteyenler yazılı başvuru tarihinden, askere gidenler,PTT
örgütünden ayrılanlar, görevden ayrılış tarihinden itibaren Sandık üyeliğinden 
ayrılmış sayılırlar.                              
  b) Üyelikten Çıkarılma;                           
  Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini ödemeyen üyeler,
Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üyeliğe Yeniden Giriş                            

  Madde 7 - a) PTT den ayrılanlardan yeniden PTT de görev alanlar ve üyelikten
çıkanlar, başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Üyelikten çıka- 
rılanların yeniden üyeliğe alınması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bunların 
üyelik hakları Sandığa son giriş tarihinden başlar.               
  b) Askere gidenler, PTT de yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren al-
tı ay içinde başvurdukları takdirde, evvelki üyelik sürelerine ilişkin aidatla- 
rını üyeliğe ara verdikleri süreye ait faizi ile birlikte geri vermek ve bu süre
için, tekrar göreve başladıkları tarihteki aidatları üzerinden borçlandırıla-  
cakları miktarı, toptan veya taksitlerle ödemek koşulu ile evvelki üyelikleri  
kesintisiz olarak ihya edilir. Ayrılışta aidatlarını almayanlar yalnız borçlan- 
dırılacakları miktarı öderler. Faiz oranı, Sandık aidatlarının yıllık kar payı 
oranlarına kıyasla Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.             
  Sandığın Organları                             

  Madde 8 - Sandığın organları şunlardır:                   
  a) Genel Kurul,                               
  b) Yönetim Kurulu,                             
  c) Denetim Kurulu,                             
  d) Genel Müdürlük.                             
  Genel Kurul                                 

  Madde 9 - Genel Kurul, Sandığa üye olan PTT Genel Müdürü ve yardımcıları,  
Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 150 üye temsilcisinden oluşur.Diğer
üyeler oy hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabi- 
lirler.                                     
  Temsilci; Sandık üyelerini, Genel Kurul toplantılarında temsil etmek üzere 
üyeler tarafından iki yıl için seçilen Sandık üyeleridir. Temsilcilik, temsilci 
seçimi ve Genel Kurulla ilgili diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir.     
  Genel Kurul Toplantısı                           

  Madde 10 - Genel Kurul, her yıl en geç Nisan ayının 15 ine kadar Yönetim Ku-
rulunca saptanacak bir günde Ankara'da toplanır. Genel Kurulun toplanma yeter  
sayısı, temsilci tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla veri- 
lir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. İlk 
toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul toplantısı en geç 30 Nisan'a kadar 
yapılır. Bu toplantıda bulunacak üyelerin sayısı ne olursa olsun toplantı ge-  
çerli sayılır. Genel Kurul toplantı günü, yeri, gündemi ile ilk toplantıda ço- 
ğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün ve gündemi Genel
Kurul üyelerine duyurulur.                           
  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı                      

  Madde 11 - Genel Kurul;                           
  a) En az 50 temsilci tarafından imzalanmış önerge verilmesi,        
  b) Yönetim veya Denetim Kurullarınca gerekli görülmesi,           
  hallerinde; Yönetim Kurulu tarafından, 10 uncu maddede belirtilen yöntemle 
olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki bir 
konu görüşülemez.                                
  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri                      

  Madde 12 - Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:       
  a) Sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile 
Denetçilerin verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak,         
  b) Sandığın bilanço ve kar-zarar hesaplarını, aktuaryel bilançosu ile kara 
iştirak oranını onaylamak,                           
  c) Yönetim Kurulunun bir yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını  
inceleyip, ibrası hakkında karar almak,                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Yönetim Kurulunca veya otuz temsilci üye tarafından verilen Tüzük    
değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve bu hususun takibi ve   
gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna izin vermek,              
  e) Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yar-   
dımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya üyelerce önerilen hususları    
karara bağlamak,                                
  f) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek ve ücretlerini    
saptamak,                                    
  g) Yönetmelik ve yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek karara    
bağlamak.                                    
  İbrasızlık Hali                               

  Madde 13 - Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde Genel Kurul yeni    
Yönetim Kurulunu seçer. Bu kurul ibrasızlık konularını en geç dört ay içinde  
inceler veya inceleterek sonuçlandırır.                     
  Yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda yeni Yönetim ve Denetim kurulları    
seçilir.                                    
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 14 - Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerini   
Gene Kurul gizli oyla seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki     
yıldır. Yönetim Kurulu için dörtte biri sandık üyesi olan daire başkanları,   
başkan yardımcıları, Başhukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, Ankara PTT Başmü-  
dürü arasından olmak üzere sekizi asıl, sekizi yedek üye seçilir. Oyların    
eşitliğinde ad çekilir.                             
  Yönetim Kurulu Başkanı                           

  Madde 15 - Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan,  
birde başkan vekili seçer.                           
  Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çekilmiş Sayılma                 

  Madde 16 - Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi   
başında bulunduğu halde, izinli, görevli veya raporlu olma halleri dışında,   
en çok üstüste üç veya bir yılda toplam olarak beş toplantıya gelmeyen üye   
Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine kendi gurubunun ilk     
sırasındaki yedek üye getirilir.                        
  Yönetim Kurulu Toplantıları                         

  Madde 17 - Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Başkan 
tarafından bunun dışında da toplantıya çağırılabilir. Denetçiler oylamaya    
katılmamak koşuluyla toplantıda bulunabilirler.                 
  Yönetim Kurulu Karar Yeter Sayısı                      

  Madde 18 - Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı altıdır. Kararlar toplan- 
tıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın   
bulunduğu taraf üstün tutulur. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı 
dörtten aşağı olamaz. Kararlar, yazı makinasında yazılmış, basılmış ve altları 
görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış 
deftere yapıştırılır.                              
  Temsil Yetkisi                               

  Madde 19 - PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını, Yönetim Kurulu Başkanı,   
Başkanın özürlü olduğu hallerde başkan vekili temsil eder.           
  Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her   
türlü evrak, belge ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan iki kişi 
tarafından imzalanması gerekir. İmzaya yetkili kişilerle bunların öncelik    
sıraları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir sirkülerde belirtilir.        
  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri                    

  Madde 20 - Sandık Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.  
  a) Tüzüğün öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak ve 
uygulamak. Sandık hesap ve işlemlerini inceleyerek gelir ve giderlerini takip  
etmek.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Yıl içindeki yönetim harcamalarıyla bu Tüzüğün 3 üncü maddesine göre   
yapılacak harcamaları ve bunların kaynaklarını yıllık olarak belirleyerek    
bir program halinde Genel Kurulun onayına sunmak.                
  c) Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlamak.               
  d) Sandık örgütünde çalışacak Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı personeli  
atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek.        
  e) Sandık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak senelik kadro, bilanço,  
kar-zarar hesabını ve aktuaryel bilanço ile o yıla ait kara iştirak oranını   
karara bağlamak.                                
  f- Senelik bilanço, kar-zarar hesapları ile yıllık çalışma programını,   
aktuaryel rapor sonuçlarını ve denetçi raporlarını Genel Kurul üyelerine,    
yönetmelikle belirlenen birimlere toplantı tarihinden en az onbeş gün önce   
göndermek.                                   
  g - Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere 3 üncü maddede sayılanlardan   
bir yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla yönetim   
harcamaları ve yardım harcamalarını ve bu harcamaların kaynaklarını, hazırla-  
yacağı çalışma Programını her yıl Genel Kurulun inceleme ve onayına sunmak.   
  Denetleme Kurulu                              

  Madde 21 - Denetleme Kurulu; dördü asıl, dördü yedek olmak üzere iki yıl  
içinde Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Denetçiler aralarında bir başkan    
seçer. Herhangi bir nedenle denetleme kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine  
ilk sırada bulunan yedek denetçi getirilir.                   
  Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri                   

  Madde 22 - Denetleme Kurulu üyeleri; Sandığın bütün işlemlerini, hesapla-  
rını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini bu Tüzük ve Hesap İşleri  
Yönetmeliğine göre inceleyip kontrol ederek gördükleri hususları her üç ayda  
bir raporla Yönetim Kuruluna bildirirler. Birlikte düzenleyecekleri yıllık   
raporlarını Genel Kurula sunarlar.                       
  Teftiş                                   

  Madde 23 - PTT müfettişleri, Yönetim Kurulunun istemi ve PTT Genel Müdür-  
lüğünün gerekli görmesi halinde Sandık işlemlerini denetlerler.         
  Genel Müdürlük                               

  Madde 24 - Sandığın maliye, iktisat, hukuk, bankacılık ve muhasebe alan-  
larında deneyimli ve yüksek öğrenim görmüş bir Genel Müdürü bulunur. Ayrıca   
en çok iki genel müdür yardımcısı görevlendirilir.               
  Genel Müdür Sandık Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürün aylık,  
ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük hakları da Yönetim Kurulunca
saptanır.                                    
  Merkez ve taşra teşkilatı kadroları Yönetim Kurulunca oluşturulur. Bu görev-
lere atanacakların nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Ku-  
rulunca hazırlanıp Genel Kurulca onaylanacak iç yönetmelikle düzenlenir.    
  Genel Müdür                                 

  Madde 25 - Sandık Genel Müdürü; sandığı mevzuat hükümlerine ve Yönetim kuru-
lu kararlarına göre yönetir. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.         
  Sandığın Gelirleri                             

  Madde 26 - Sandığın gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir.      
  a) Üyelerden alınan aidatlar ve borçlanma tahsilatı,            
  b) Üyelere verilen borç paraların faizleri,                 
  c) Para, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin gelirleri,            
  d) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu şirketlerden elde edilecek gelirler, 
  e) PTT pazarları ve satış yerleri karları,                 
  f) Düzenlenecek piyango, toplantı gelirleri,                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Bağışlar,                                
  h) Sandığın ortak olduğu veya kurduğu şirketlerde yönetim ve denetim kurulu 
üyesi olarak Sandığı temsil edenlere bu şirketlerce yolluk ve aylık ücret veya 
huzur hakkı dışında ödenecek ikramiye, prim, temettü ve başka adlar altında sağ-
lanacak diğer maddi ve nakdi ödeme ve menfaatler.                
  Sandık Adına Kesilen Paralar                        

  Madde 27 - Sandık adına kesilen paralar, merkezlerin emanet hesaplarında  
toplanarak, bağlı bulundukları muhasebe servisi aracılığı ile Sandığa verilmek 
üzere PTT Genel Müdürlüğüne dekont edilir.                   
  Sandığın Yapacağı Yardımlar                         

  Madde 28 - Sandığın, üyelerine veya ölümlerinde mirascılarına bir defada  
ve toptan olarak yapacağı yardımlar şunlardır.                 
  a) Emeklilik yardımı,                            
  b) Ölüm yardımı,                              
  c) Maluliyet yardımı.                            
  Bu yardımlarla ilgili olarak Tüzükte yer almayan Yönetmelikle saptanır.   
  Emeklilik Yardımı                              

  Madde 29 - Üç yıl Sandık üyeliği bulunan ve sandık üyeliği aşağıda belir-  
tilen nedenlerle sona erenlere emeklilik yardımı ödenir.            
  a) T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu hükümleri gereğince  
emekli aylığı bağlananlar.                           
  b) Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine 
toptan ödeme yapılanlar.                            
  c) Kendi isteği olmaksızın, yasal düzenlemeler nedeniyle sandık üyeliği sona
erenler.                                    
  Yukarıda belirtilen emeklilik yardımı, Tüzüğe ekli "Emeklilik Yardımı Hesap-
lama Esasları" ve Tüzük ekleri olan "I ve II No.lu Emsal Tabloları" na göre   
hesaplanır. Ancak, bu hesaplamada "c" fıkrasında sözü edilen üyelerin üyelik sü-
relerinin üç yılı doldurmuş olması şartı aranmaz.                
  Üyenin borçları hesaplanan yardım tutarından düşülerek tahsil olunur.    
  Ölüm Yardımı                                

  Madde 30 - Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, 29 uncu    
maddedeki emeklilik yardımından ayrı olarak son ödediği aidata esas maaşının  
sekiz katı ölüm yardımı yapılır.                        
  Sandık üyesine, eşinin ölümünde son ödediği aidata esas maaşın dört katı,  
çocuğunun ölümünde iki katı ölüm yardımı ödenir.                
  Maluliyet Yardımı                              

  Madde 31 - Maluliyet yardımı aşağıdaki koşullarda iki şekilde ödenir:    
  a) Tam ve daimi maluliyet yardımı;                     
  Üyelerden, kaza, sakatlık veya tedavisi imkansız bir hastalık nedeniyle   
fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek vazifeden ayrılan- 
lar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam 
ve daimi malül sayılır. Tam ve daimi malül olanlar, kesin işlemli rapor tari-  
hindeki brüt maaşının altı katı tutarındaki tam ve daimi maluliyet yardımını  
net olarak alırlar.                               
  Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, 29 uncu maddedeki emeklilik yardımı da  
ödenir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Kısmi maluliyet yardımı:                         
  Kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlarla görev yapamayacak derecede hasta  
olup, T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince malül   
sayılarak görevlerine son verilenler, kesin işlemli raporlarındaki malüliyet  
yüzdesine ve rapor tarihindeki brüt maaşlarının altı katına göre hesaplanacak  
kısmı malüliyet yardımına hak kazanırlar.                    
  Ek Emeklilik Fonu                              

  Madde 32 - Sandık üyeleri, istekleri halinde Tüzüğe ekli "Ek Emeklilik Fonu 
Esasları ve Hesaplama Tablosu"ndan yararlanabilirler.              
  Aidat İadesi                                

  Madde 33 - Tüzüğün 6 cı maddesinde belirlenen nedenlerle Sandık Üyeleğinden 
ayrılanların birikmiş aidatları faizsiz olarak ve kar payı eklenmeksizin geri  
ödenir. Askere gidenler, diledikleri takdirde dönüşte üyeliklerinin devamını  
sağlamak üzere aidatlarını Sandıkta bırakabilirler.               
  Zamanaşımı                                 

  Madde 34 - Sandık üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılanların veya   
üyelikten çıkarılanların toplu ödemelerinden borçları düşülür. Ayrılış tari-  
hinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.
  Aktuaryel Rapor                               

  Madde 35 - Ticari bilançoların çıkarılmasından sonra aktuaryel bilanço ve  
rapor hazırlanır. Aktuaryel rapora göre saptanacak kar paylarının hesaplanmasın-
da kullanılacak kara iştirak oranları Genel Kurulca onaylandıktan sonra üye   
hesaplarına geçirilecek aktuaryel kar kesinlik kazanır. Üyenin üyelikten    
ayrılış yılına ait kar payı ertesi yıl Genel Kurulunun onayından sonra ödenir. 
Aktuaryel karlardan üyelerin o yıla ait birikimlerinin % 20'sine kadar yedek  
akçe ayrılabilir. Genel Kurul kararı ile emekliye ayrılanlara emeklilik yardım- 
larının % 20'sine kadar bu yedek akçeden ek ödeme yapılabilir.         
  Aylık Bağlanması                              

  Madde 36 - Sandıktan emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılanlar, ödeme  
tarihinden sonraki üç ay içerisinde aldıkları yardımın Aylık Bağlama Yönetme-  
liğinde belirlenecek olan kısmını Sandığa bıraktıkları takdirde, bir yıllık   
bir bekleme süresinden sonra emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığı   
bağlanması yönetmelikteki esaslara göre uygulanır.               

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk    
olağan genel kurul toplantısına kadar eski Yönetim ve Denetleme Kurulları görev-
lerine devam ederler.                              

  Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğünden önce emekliye ayrılmış olan eski 
Sandık üyeleri, yönetmelikte belirlenen süre içerisinde başvurdukları takdirde 
Tüzüğün 36 ncı maddesinde gösterilen aylık bağlanması hakkından yararlanabilir- 
ler.                                      
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 37 - 20/2/1951 tarihli ve 3/12564 sayılı Kararnameyle yürürlüğe    
konulan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ek ve Değişiklikleri    
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
  Yürürlük                                  

  Madde 38 - 4157 sayılı, Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve  
Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve   
Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımlandığı   
tarihi takip eden yılın başında yürürlüğe girer.                
  Yürütme                                   

  Madde 39 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   1 OCAK 1992 TARİHİNDEN İLERİYE DOĞRU BU TARİHTEKİ ÜYE BİRİKİMLERİNE    
            UYGULANACAK FAİZ EMSALLERİ               
             I NO.LU EMSAL TABLOSU                 
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
  YILLAR     EMSALLER          YILLAR      EMSALLER     
--------------------------------------------------------------------------------
   1      1.120000          24        15.178614    
   2      1.254400          25        17.000047    
   3      1.404929          26        19.040053    
   4      1.573519          27        21.324859    
   5      1.762341          28        23.883842    
   6      1.973822          29        26.749903    
   7      2.210680          30        29.959891    
   8      2.475962          31        33.555077    
   9      2.773077          32        37.581687    
   10      3.105846          33        42.091489    
   11      3.478547          34        47.142468    
   12      3.895973          35        52.799564    
   13      4.363489          36        59.135511    
   14      4.887108          37        66.231773    
   15      5.473561          38        74.179585    
   16      6.130388          39        83.081135    
   17      6.866034          40        93.050871    
   18      7.689959          41       104.216975    
   19      8.612754          42       116.723012    
   20      9.646284          43       130.729773    
   21      10.803838          44       146.417345    
   22      12.100298          45       163.987427    
   23      13.552334                           
--------------------------------------------------------------------------------
            EMEKLİLİK YARDIMI HESAPLAMA               
                ESASLARI                    
  Madde 29 gereğince ödenecek "Emeklilik Yardımı" aşağıda belirtildiği şekilde
hesaplanır.                                   
  A) Birinci Kısım Emeklilik Yardımı:                     
  Bu yardım,üyenin işbu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önceki Sandık döne-
minden devrederek cari hesabına kayıtlanmış müktesabatının devir tarihi ile   
emekliye ayrıldığı tarih arasındaki süreye göre I No.lu emsal tablosundaki faiz 
emsali ile çarpımından,                             
  B) İkinci Kısım Emeklilik Yardımı:                     
  Üyenin,yeni sisteme giriş tarihindeki aidatına esas aylık ücreti ile,üyelik-
ten emekli olarak ayrılış tarihine kadar gördüğü aylık ücret artışlarının,ayrı- 
lış tarihine kadar her yıl için II No.lu tablodaki emsallerle çarpımından elde 
edilecek miktarların toplamından,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Üçüncü Kısım Emeklilik Yardımı:                     
  Yıllık aktuaryel bilanço sonuçlarına göre hesaplanacak olan yıllık kar pay- 
ları toplamından,                                
  Oluşur.                                   
  Üyenin emeklilik yardımına esas sürenin hesabında ay kesirleri tam ay sayı- 
lır.Yıl kesirleri ise,son tam yıl ile takipeden yıl arasındaki emsal farkı on- 
ikiye bölünerek bulunacak aylık emsale göre değerlendirilir.          
  Yukarıda (B) fıkrasında geçen yeni sisteme giriş tarihi,önceki dönemden   
devreden üyeler için Tüzüğün yürürlük tarihi,yeni üyeler için üye kayıt tarih- 
leridir.                                    
                                        
                                        
          EMEKLİ YARDIMI HESABI EMSAL TABLOSU             
             II NO.LU EMSAL TABLOSU                 
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
  YILLAR     EMSALLER          YILLAR      EMSALLER     
--------------------------------------------------------------------------------
   1      0.581738          24        68.735376    
   2      1.233285          25        77.565357    
   3      1.963018          26        87.454940    
   4      2.780317          27        98.531269    
   5      3.695692          28       110.936760    
   6      4.720914          29       124.830909    
   7      5.869159          30       140.392355    
   8      7.155198          31       157.821172    
   9      8.595559          32       177.341455    
   10      10.208763          33       199.204166    
   11      12.015551          34       223.690406    
   12      14.039157          35       251.114992    
   13      16.305591          36       281.830527    
   14      18.844002          37       316.231932    
   15      21.687021          38       354.761498    
   16      24.871200          39       397.914616    
   17      28.437480          40       446.246107    
   18      32.431720          41       500.377376    
   19      36.905265          42       561.004400    
   20      41.915633          43       628.906664    
   21      47.527247          44       704.957199    
   22      53.812253          45       790.133804    
   23      60.851463                           
--------------------------------------------------------------------------------
             EK EMEKLİLİK FONU ESASLARI               
              VE HESAPLAMA TABLOSU                
                                        
  Aşağıda belirlenen şartlara Ek Emeklilik Yardımı sistemi kurulur.      
  a) Ek Emeklilik Yardımından yararlanmak isteyen Sandık Ortakları her yıl  
14 Kasım tarihine kadar Ek Emeklilik Yardım Fonu giriş formunu doldurarak San- 
dığa başvurabilirler.Bu tarihten sonra yapılan başvurular gelecek yıl işlem   
görür.                                     
  b) Başlangıç aidatı aylık 40.000.- TL.olup,her yıl önceki yıl aidatının   
% 15 fazlasıyle kesilir.Ek Fona katılanların ilk aidatları girdikleri yılı   
takibeden Ocak ayında kesilir.(15 Aralık Ücret veya Aylığından)         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Ek Fon yardım ödemeleri her tam yıl için yardım cetvelinde belirlenen  
miktarlar üzerinden yapılır.Yıldan az sürelere ilişkin ek yardımlar,bir sonraki 
yıla isabet eden miktar ile evvelki yıl miktarı arasındaki farkın onikide biri 
aylık ödeme olarak hesaplanmak suretiyle bulunur.Aylık sürenin hesabında 15 gün-
den fazlası bir ay sayılıp 15 günden az süreler dikkate alınmaz.        
  d) Sisteme sonradan girenlerin aidatlarında başlangıç aidatı 40.000.- TL.dan
başlar.                                     
  e) Her yıl Ocak ayında,Yıllık Ek Fon gelirinden % 10 gider payı ve cetvelde 
belirlenen yardım miktarlarına denk karşılıklar ayrıldıktan sonra artan miktar 
fona katılan ortakların mevduatlarına mevduatları oranında yansıtılır.     
  Yardım miktarları cetvelindeki yıllara uygulanan gelir oranlarında azalma  
olduğu takdirde bu cetvelde gerekli düzeltmeler yapılır.            
  f) Emeklilik dışında Sandıktan ayrılma veya Sandıktan ayrılmadan istekte  
bulunulması halinde,Ek Fon Yardımı.O yıla ait cetvelde belirlenen Miktarlar üze-
rinden,yukarıda c fıkrası gereğince hesaplanarak katılımcıya ödenir.Ancak,emek- 
lilik dışında son yıl için e fıkrası 1 inci bendi işletilmez.          
  g) Ölüm,malüliyet ve emeklilik dışında fonda 3 yılını doldurmadan ayrılanla-
ra herhangi bir ödeme yapılmaz.                         
                                        
            EK EMEKLİLİK FONU HESAPLAMA               
                TABLOSU                     
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
  YIL       AİDAT       TOPLAM AİDAT      YARDIM TUTARI   
--------------------------------------------------------------------------------
   1      40.000        480.000        576.000     
   2      46.000        552.000       1.416.000     
   3      52.900        634.800       2.758.800     
   4      60.835        730.020       4.868.220     
   5      69.960        839.520       8.141.850     
   6      80.454        965.448       13.178.223     
   7      92.522       1.110.264       20.877.599     
   8      106.400       1.276.800       32.593.199     
   9      122.360       1.468.320       50.358.119     
   10      140.714       1.688.568       77.225.747     
   11      161.821       1.941.852      102.335.323     
   12      186.094       2.233.128      135.269.048     
   13      214.008       2.568.096      178.417.858     
   14      246.109       2.953.308      234.896.523     
   15      283.025       3.396.300      308.761.780     
   16      325.479       3.905.748      374.419.884     
   17      374.301       4.491.612      453.795.473     
   18      430.446       5.165.352      549.719.920     
   19      495.013       5.940.156      665.604.060     
   20      569.265       6.831.180      805.556.052     
   21      654.655       7.855.860      974.523.122     
   22      752.853       9.034.236     1.178.461.982     
   23      865.781      10.389.372     1.424.543.750     
   24      995.648      11.947.776     1.721.400.276     
   25     1.144.995      13.739.940     2.079.420.271     
--------------------------------------------------------------------------------