Endeksler
                                        
              TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ                  
                                        
                                        
                                        
   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/5/1994  No:94/5623         
   Dayandığı Kanunun Tarihi     : 17/2/1926  No:743           
   Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 7/6/1994  No: 21953          
   Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5      Cild: 33  S:       
                                        
                                        
              Birinci Bölüm                    
           Amaç,Kapsam ve Kısaltmalar                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu TÜzüğün amacı,Türk Medeni Kanunun öngördüğü tapu sicillerinin 
düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.                  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Tüzük,mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni ve şahsi hakların  
tapu siciline tescil edilme koşullarını,tescil,değişiklik,terkin ve düzeltme  
işlemlerini kapsar.                               
  Kısaltmalar                                 

  Madde 3 - Bu Tüzükte geçen;                         
  a) Genel Müdürlük:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,             
  b) Müdürlük:Tapu sicil müdürlüğü,                      
  c) Müdür:Tapu sicil müdürü                         
  d) Kütük:Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü,                
  anlamında kullanılmıştır.                          
                                        
               İkinci Bölüm                   
               Genel Hükümler                  
                                        
  Tapu sicili                                 

  Madde 4 - Tapu sicili,taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını gös- 
termek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tu- 
tulan sicildir.                                 
                                        
  Sicil bölgeleri                               

  Madde 5 - Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir.      
  Tapu sicili,bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdürlük,işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde bir-  
den fazla müdürlük oluşturabilir.                        
                                        
  Tapu sicilinin oluşumu                           

 

 
  Madde 6 -Tapu sicili,aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur: 
  A) Ana siciller:                              
  a) Tapu kütüğü,                               
  b) Kat mülkiyeti kütüğü,                          
  c) Yevmiye defteri,                             
  d) Resmi belgeler (resmi senet,plan,mahkeme kararı ve diğerleri)      
                                        
  B) Yardımcı siciller:                            
  a) Mal sahipleri sicili,                          
  b) Aziller sicili,                             
  c) Düzeltmeler sicili,                           
  d) Kamu orta malları sicili.                        
                                        
  Genel müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamı-
nı karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya yetkilidir.      
                                        
  Tapu siciline yazımı gereken taşınmaz mal ve haklar             

  Madde 7 - Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır:  
  a) Arazi,                                  
  b) Bağımsız bölümler,                            
  c) Müstakil ve daimi haklar.                        
                                        
  Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve  
tasarrufu altında bulunan yerlerle,kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz 
mallar kütüğe yazılamaz.                            
                                        
  Arazi                                    

  Madde 8 - Bir sicil bölgesindeki arazi,tamamının veya büyük kısmının bulun- 
duğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır.                    
  Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal,ilgili olduğu her sicil  
bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gösterilir.Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulun-  
duğu müdürlüğe yapılır.Bu müdürlükçe yapılan işlemler ilgili müdürlüklere bil- 
dirilerek,tapu sicili üzerinde gerekli değişikliğin yapılması sağlanır.     
                                        
  Bağımsız bölümler                              

  Madde 9 - Ana taşınmaz malın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri,kat mül-
kiyeti kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılır.                  
                                        
  Müstakil ve daimi haklar                          

  Madde 10 - Müstakil ve daimi niteliği bulunan irtifak hakları,üzerinde ku- 
rulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak kütüğün ayrı bir sayfasına taşınmaz 
mal olarak yazılır.                               
  Bu şekilde kütüğe taşınmaz mal olarak yazılan müstakil ve daimi haklar,   
üçüncü kişilere devir olunabilir,mirasçılara intikal edebilir ve üzerlerinde  
her türlü ayni ve şahsi hak kurulabilir.                    
                                        
                                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
                                        
              İstem ve Belgelenmesi                
                                        
  İstem zorunluluğu