Endeksler
                HAKKINDA TÜZÜK                  
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:23.11.1993  No:93/5061          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    :14.4.1925  No:618            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :11.1.1994  No:21815           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  5,  Cild: 33  S:           
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            Amaç,Kapsam ve Tanımlar                 
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1-Bu Tüzük,Boğazlar ve Marmara Bölgesinde seyir,can,mal ve çevre gü- 
venliğini sağlamak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için ha- 
zırlanmış olup bu Bölge içindeki bütün gemilere uygulanır.           
  Tanımlar                                  

  Madde 2-Bu Tüzükte geçen,                          
  a) İdare:Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,                
  b) Boğazlar ve Marmara Bölgesi:Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı ve Çanak- 
kale Boğazı bölgelerinden oluşan deniz alanı ve bu alanı çevreleyen kıyı şeridi,
  c) Boğazlar: İstanbul Boğazı Bölgesi ile Çanakkale Boğazı Bölgesi sınırları 
içinde kalan alanlar,                              
  d) Gemi: Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç,       
  e) Transit geçen gemi: Seyri,Boğazlar ve Marmara Bölgesinde bir liman,iskele
ya da bir yere uğramamak üzere planlanmış olan ve bu husus,gemi kaptanı tarafın-
dan Boğazlar Bölgesine girişten önce Türk makamlarına bildirilmiş zararsız,de- 
vamlı,çabuk ve gecikmesiz geçen gemi,                      
  f) Transitini bozan gemi: Transit geçişteyken,kaptanı ya da komutanınca   
transit geçişten vazgeçildiği bildirilen gemi,                 
  g) Transiti bozulan gemi: Çatışma,karaya oturma gibi deniz kazaları veya di-
ğer nedenlerle hakkında Türk idari ya da adli mercileri tarafından araştırma,so-
ruşturma ve kovuşturma yapılması gereken gemi,                 
  h) (Değişik:18/5/1994-94/5630 K.)Nükleer güçle yürütülen veya nükleer,tehli-
keli,zararlı yük ve atık taşıyan gemiler:                    
  1- Askeri gemiler dışındaki nükleer güçle yürütülen veya nükleer yük taşıyan
gemi,                                      
  2- Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tehlikeli yük olarak sı- 
nıflandırılan (petrol ve türevleri dahil) yükleri ve Gemilerden Denizlerin Kir- 
lenmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL) ve eklerinde bahse-
dilen denizi kirleticileri taşımak amacıyla inşa edilmiş ve aynı amaçlar için  
çalıştırılan gemi ile bu yükleri boşalttıktan sonra yükün tehlikesini giderici 
işlemleri yapmamış gemi,                            
  3- Uluslararası sözleşmelerde ve iç mevzuatta belirtilen nükleer,tehlikeli, 
zararlı atıkları taşıyan gemi,                         
                                        
******************************************************************************* 
*                                       * 
*  NOT: BU TÜZÜKTEKİ HARİTA VE ŞEKİLLER İÇİN 11 OCAK 1994 TARİH VE 21815   * 
*    SAYILI RESMİ GAZETE'YE VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ 3 ÜNCÜ CİLDİNDE  * 
*    YER ALAN 3344,3346,3348,3351,3352,3353,3355,3357,3358,3367,3368,   * 
*    3369,3370 NUMARALI SAYFALARINA BAKINIZ.               * 
*                                       * 
******************************************************************************* 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ı) Derin suçekimli gemi: En büyük suçekimi 10 metre ve daha büyük olan gemi,
  j) Büyük gemi: Tam boyu 150 metre ve daha büyük olan gemi,         
  k) Toplam yedek boyu: Yedek çeken römorkörün başı ile yedeklenenin kıçı ara-
sındaki,ya da iten romörkörün kıçı ile itilenin başı arasındaki,tam yolla çalış-
ma sırasındaki uzunluk,                             
  l) İstanbul Boğazı Kuzey Ağzı: Anadolu Fenerini Türkeli Fenerine birleştiren
çizgi,                                     
  m) İstanbul Boğazı Güney Ağzı: Ahırkapı Fenerini Kadıköy İnciburnu Mendirek 
 Fenerine birleştiren çizgi,                          
  n) Çanakkale Boğazı Kuzey Ağzı: Zincirbozan Fenerinden geçen boylam,    
  o) Çanakkale Boğazı Güney Ağzı:Mehmetçik Burnu Fenerini Kumkale Fenerine  
birleştiren çizgi,                               
  p) Gündüz: Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süre,          
  r) Gece: Güneşin batışından doğuşuna kadar geçen süre,           
                                        
  anlamında kullanılmıştır.                          
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
  Sınırlar                                  

  Madde 3- Boğazlar ve Marmara Bölgesinde uygulanacak deniz trafik ayrım düze-
ninin sınırları;                                
                                        
  Kuzeyde:                                  
                                        
      41 16 N 028 55 E                          
                                        
      41 21 N 028 55 E                          
                                        
      41 21 N 029 16 E                          
                                        
      41 14 N 029 16 E                          
                                        
                                        
  noktalarını birleştiren alanın kuzey sınırı,                
    Güneyde:                                
                                        
  40 05 N 026  11 E                             
  40 02 N 025  55 E                             
  39 50 N 025  53 E                             
  39 44 N 025  55 E                             
  39 44 N 026  09 E                             
                                        
  noktalarını birleştiren alanın güney sınırı, arasında kalan bölgedir.    
  Trafik ayrım düzenleri (1)                         

  Madde 4 - (Değişik: 18/5/1994-94/5630 K.)                  
  Boğazlar ve Marmara Bölgesinde (Ek-1) de gösterilen trafik ayrım düzenleri 
tesis olunmuştur.                                
  İdarenin yetkisi                              

  Madde 5 - Boğazlar ve Marmara Bölgesinde bulunan bütün gemiler,idarenin can 
ve mal güvenliği bakımından yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydıyla belir-
lediği ya da belirleneceği her türlü seyir kurallarına,yapılacak uyarı ve dene- 
timlere uymak zorundadır.                            
  Boğazlardan geçecek gemilerin teknik durumları ve bildirimleri       

 

 
  Madde 6 - A) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının ağızlarından girecek bütün 
gemiler,bayrağını taşıdığı ülkenin mevzuatına ve uluslararası kurallara göre  
denize elverişli olacaktır.                           
  B) Askeri gemiler dışındakilerin kaptanları 8 inci maddede belirtilen Seyir 
Planı II'yi vermeden önce,gemilerinin teknik bakımdan aşağıda belirtilen koşul- 
lara uygun olduğunu saptayacak ve bu durumu jurnallarına yazacaklardır.     
  a) Ana yürütme makine ve yardımcıları normal çalışır durumda olacak ve her 
an manevraya hazır bulundurulacaktır.                      
  b) Acil durum jeneratörleri her an devreye girebilecek durumda olacaktır.  
  c) Ana ve yedek dümen donanımı ile pusula ve radar normal çalışır durumda  
olacaktır.                                   
  d) Köprüüstü torna,dümen ve pitch göstergeleri çalışır ve ışıklandırılmış  
durumda olacaktır.                               
  e) Seyir fenerleri,gemi düdüğü çalışır durumda ve köprüüstü teçhizatı tamam 
durumda olacaktır.                               
                                        
----------------                                
(1) Madde başlığı "Trafik Ayrım düzeni iken 18/5/1994 tarih ve 94/5630 Sayılı  
  Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.           
                                        
                                        
                                        
  f) Köprüüstü ile baş,kıç,dümen ve makine dairesi arasındakiler başta olmak 
üzere,tüm gemi içi haberleşme sistemleri ve alarmları işler durumda olacaktır. 
  g) VHF cihazı ya da cihazları iyi çalışır durumda olacaktır.        
  h) Işıldak ve iyi durumda en az bir dürbün,köprüüstlerinde gece ve gündüz  
her an kullanıma hazır olacaktır.                        
  ı) Irgat ve donanımı çalışır durumda ve her iki demir fundaya hazır olacak, 
başında personel bulundurulacaktır.                       
  j) Tehlikeli yük taşıyan gemilerin baş ve kıç tarafında birer özel yangın  
tel halatı hazır bulunacaktır. Tehlikeli yük taşıyanların dışındaki gemilerde, 
baş ve kıçta kullanılmaya hazır birer yedekleme halatı ve elinceleri bulunduru- 
lacaktır.                                    
  k) Gemi,manevrayı ve dümen tutmayı olumsuz etkileyecek kadar kıçlı olmayacak
ve hiçbir gemi boğazlara başlı olarak girmeyecektir.              
  ı) Gemi,olanaklar elverdiği sürece pervanesi tamamen su düzeyinin altında  
kalacak şekilde trimlendirilmiş olacak ve zorunlu hallerde su düzeyinin üstünde 
kalan pervane kanadı pervane çapının %5 ini geçmeyecektir.           
  m) Gemi,köprüüstünden bakıldığında,pruva ve ilerisindeki deniz alanı kolayca
görülebileceği biçimde trimlendirilmiş ve yüklenmiş olacaktır.         
  n) Bu Tüzük ile son düzeltmeleri yapılmış Boğazlar Bölgesi seyir haritaları 
gemide bulundurulacaktır.                            
  o) Gemiler,Gemiadamlarının Eğitim,Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hak-
kında Uluslararası Sözleşmeye (STCW-78) uygun personelle donatılmış olacaktır. 
  Bu koşulları taşımayan gemilerin kaptanları,Trafik kontrol Merkezine durum- 
larını bildireceklerdir.İdarece bildirimde bulunmadığı saptanan gemiler için de 
10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler uygulanacaktır.     
  Seyir Planı I                                

  Madde 7 - Tehlikeli yük taşıyan gemilerle 500 groston ve daha büyük gemile- 
rin kaptan,donatan ya da acenteleri İstanbul veya Çanakkale Boğaz ağızlarına gi-
rişten en az 24 saat önce Trafik Kontrol Merkezine yazılı olarak, geminin adı, 
bayrağı,çağrı işareti,tonajı kalkış ve varış limanı,yükü, kılavuz kaptan talebi 
olup olmadığı,seyrini sınırlayan yetersizlikleri varsa bunları ve benzeri bilgi-
leri ihtiva eden İdarece belirlenmiş Seyir Planı I'i (SPI) vereceklerdir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Marmara Limanlarından kalkacak tehlikeli yük taşıyan gemilerle 500 groston 
ve daha büyük gemiler ise Seyir Planı I'i kalkışlarından 6 saat önce verecekler-
dir.                                      
  Seyir Planı II                               

  Madde 8 - Seyir Planı I'i vermiş olan ve teknik bakımdan gemisinin 6 ncı  
maddeye uygun durumda olduğunu saptayan gemi kaptanları,boğaz ağzına varışların-
dan 2 saat önce ya da boğaz ağzına 20 mil kala (hangisi önce gerçekleşirse) VHF 
ile trafik kontrol istasyonuna geminin adı,bayrağı,çağrı işareti,rapor mevkii, 
boğaz ağzına tahmini varış zamanı,kılavuz kaptan talebi olup olmadığı,seyrini  
sınırlayan yetersizlikleri ve benzeri bilgileri ihtiva eden İdarece belirlenmiş 
Seyir Planı II'yi (SPII) vereceklerdir.                     
  Gemiler Seyir Planı II'yi verdikten sonra,trafik kontrol istasyonu tarafın- 
dan verilecek bilgiyi gözönünde tutarak hareket edecekler,seyir planı II'yi ver-
diklerini ve boğaz trafiği ile ilgili aldıkları bilgiyi jurnallarına yazacaklar-
dır.                                      
  Mevki raporu                                

  Madde 9 - Boğazlara girecek boyu 20 metreden daha büyük gemiler,boğaz ağzına
5 mil kala VHF ile giriş tarafındaki trafik kontrol istasyonuna kendilerini ta- 
nıtacak bilgileri ihtiva eden İdarece belirlenmiş mevki raporunu vereceklerdir. 
  Boğazlara girmeden önce teknik yeterliliklerini kaybeden gemilerin bildirimi

  Madde 10 - Boğazlara girmeden önce herhangi bir sebeple teknik yeterlilikle-
rini kaybeden,seyir cihazları arızalanan gemiler,teleks,telefon,faks veya VHF  
ile gerekli bilgiyi vereceklerdir.                       
  İlgili Liman başkanlığı,Trafik Kontrol Merkezi kanalıyla gemilerin onarımı 
için bekleyeceği yeri gösterecektir.Onarım ve surveyden sonra seyir cihazı arı- 
zası devam ediyorsa,İdarenin emniyet için gerekli gördüğü şekilde boğazlara gi- 
riş ve geçişleri sağlanacaktır.                         
  Trafik Kontrol Merkezi ve trafik kontrol istasyonları