Endeksler

		DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 20.8.1993 No: 93/4772         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 22.6.1965 No: 633           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 11.9.1993 No:21695          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5 Cildi: 33 S.:           
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            Kapsam, Tanımlar ve Kuruluş               
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Bu Tüzük Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve  
görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve 
sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülüklerini, Teftiş Kuruluyla müfettişlerin
çalışma usul ve esaslarını kapsar.                       
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Başkanlık      : Diyanet İşleri Başkanlığı,              
  Başkan        : Diyanet İşleri Başkanı,               
  Kurul        : Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu,       
  Kurul Başkanı    : Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,   
  Müfettiş       : Kurul Başkanı, başmüfettiş ve müfettiş,       
  Müfettiş Yardımcısı : Bağımsız olarak denetim ve soruşturma yapmaya yetkili
              veya yetkisiz müfettiş yardımcıları,         
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş ve Bağlılık                             

  Madde 3 - Kurul, Kurul Başkanıyla, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yar-  
dımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Başkana bağlıdır.             
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri büro işleri Kurul Başkanlığına bağlı 
Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.                      
  Görev Merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Kurul Başkanının  
önerisi ve Başkanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara   
bağlı bürolar kurulabilir.                           
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
             Görev, Yetki ve Sorumluluklar             
  Kurulun Görevleri                              

  Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır:               
  a) Başkanlık teşkilatının teftiş hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde  
yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Başkanlığın her türlü faaliyet ve   
işlemleriyle ilgili inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş işlerini yürüt-  
mek,                                      
  b) Dini konulu derneklerde denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,     
  c) Başkanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi ve çalışmaların   
mevzuata uygunluğunun sağlanması için gerekli raporları hazırlayıp Başkana   
sunmak,                                     
  d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.           
  Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri                     

  Madde 6 - Kurul Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:    
  a) Kurulu yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek,          
  b) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,  
  c) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini 
sağlamak ve ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemler ve yapı- 
lacak işlemler hakkında önerilerde bulunmak,                  
  d) Kurul Başkanlığına intikal eden teftiş, inceleme ve soruşturmayla    
ilgili evrakı inceleyip denetlemek, gereğini yapmak veya yaptırmak,       
                                        
TÜZÜKLER,KASIM 1993 (Ek-16)                           
                                        
                                        
  e) Müfettiş yardımcılarının işe alınmalarını ve staj döneminde yetişmelerini
sağlayıcı önlemler almak,                            
  f) Yıllık teftiş ve çalışma programları hazırlamak ve Başkanın onayından  
sonra uygulanmalarını sağlamak,                         
  g) Mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlanması halinde uygulamada  
birliğin sağlanması için gerekli önlemleri almak,                
  h) Kurulun çalışması, Başkanlığın genel durumu ve mevzuatın uygulanması   
konularında genel durum raporları düzenlemek ve Başkana sunmak,         
  i) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma ve yükselmeleri için öneride 
bulunmak,                                    
  j) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.           
  Başkana Yardım                               

  Madde 7 - Kurul Başkanına yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettiş Kurul 
Başkanının önerisi ve Başkanın onayıyla görevlendirilebilir.          
  Kurul Başkanına Vekalet                           

  Madde 8 - Kurul Başkanının geçici olarak görevden ayrılması halinde Kurul  
Başkanlığına atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden birine vekalet görevi  
verilir.                                    
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 9 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.     
  a) Başkanlık mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri dairesinde Başkanlık    
teşkilatıyla yetki ve görev alanındaki kurum ve kuruluşlarda her türlü     
teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,                     
  b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin     
dışında kalan yolsuzluklar için sorumluları hakkında, tabi oldukları soruş-   
turma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal  
Kurul Başkanına bildirmek,                           
  c) Soruşturma sırasında diğer kuruluş memurlarının suçla ilişkisi bulun-  
duğunun tesbiti halinde, durumu il memurları için valiliğe, diğerleri için de  
ilgili kuruluşa iletilmek üzere Başkanlığa bildirmek,              
  d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak,   
görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını   
araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürütülmesini sağlamak için alınması   
gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Kurul Başkanlığına bildirmek,    
  e) Teftiş sırasında görevlilerin yeterliliklerini, çalışmalarını ve dav-  
ranışlarını değerlendirmek, başarılarını artırmak için rehberlik yapmak ve   
tavsiyelerde bulunmak,                             
  f) Teftişte bulundukları il veya ilçelerdeki Başkanlık mensuplarının birbir-
leriyle ve halkla ilişkileri konularında inceleme yapmak, bu konulardaki düşün- 
ce ve önerilerini raporlarında belirtmek,                    
  g) Başkan veya Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  
  Müfettişler, görevleri sırasında, teftişe tabi kişi, kurum ve kuruluşlarda- 
ki her türlü evrak, belge ve eşyayı, para ve kıymetli evrakı gerektiğinde    
istemeye, açmaya, incelemeye, örneklerini veya onaylı örneğini yerine koymak  
kaydıyla asıllarını almaya yetkilidirler.                    
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 10 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı  
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.        
  Ayrıca;                                   
  a) İcraya karışamazlar,                           
  b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
  c) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapa-
cakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,             
  d) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada 
bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan veya dolaylı olarak    
soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla 
alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                  
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.
  Teftiş Edilenlerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları             

  Madde 11 - Başkanlık teşkilatıyla Kurulun denetimi altındaki kuruluşlarda  
görevli bulunanlar, istendiğinde gizli de olsa bütün belge, dosya ve defterleri,
para ve para hükmündeki evrak ve senetleri müfettişlere vermek, inceleme ve   
saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş edilenler, müfettişlerin yazılı ve sözlü sorunlarını da geciktir-  
meden yanıtlamakla yükümlüdürler.                        
  Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların   
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görev-  
leri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.  
  Teftişe tabi birim veya kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. 
Bunların biçimi, izlenmesi ve saklanmalarına ilişkin yöntem ve esaslar yönet-  
melikle belirlenir.                               
  Teftişe başlanılan birim görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kulla- 
nılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine
teftiş sonuna kadar ertelenebilir. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunlu- 
luk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.                       
  Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü                        

  Madde 12 - Şube Müdürlüğü, Kurul Başkanına bağlı olarak Şube Müdürü ve   
yeterli sayıda personelden oluşur.                       
  Kurulda ve şubede görevli olanların haberleşme, yazışma ve özlük işleriyle 
yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, ayniyat, arşiv ve diğer İdari İşler Şube  
Müdürlüğü tarafından yürütülür. İşlerin süratli, düzenli ve gizlilik içinde   
yürütülmesinden Şube Müdürü Kurul Başkanına karşı sorumludur.          
  Raporlar ve yazışmalar Kurul Başkanının izni olmadan kimseye gösterilemez, 
verilemez ve açıklanamaz.                            
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
         Atama, Yetiştirilme ve Diğer Özlük İşleri           
  Başkanlık Müfettişliğine Giriş                       

  Madde 13 - Başkanlık müfettişliğine, müfettiş yardımcılığından girilir.   
  Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkan ve Üyeleri, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, daire başkanı,  
hukuk müşaviri, din hizmetleri müşaviri kadrolarında en az iki yıl çalışmış   
olup din eğitimi ve öğretimi yapan fakülte veya yüksek okullardan birini bitir- 
miş olanlar da muvafakatlarıyla doğrudan başmüfettişliğe atanabilirler.     
  Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Katılabilmek İçin Aranan Koşullar      

  Madde 14 - Müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için;        
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı genel koşulları taşımak,  
  b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldur-   
mamış bulunmak,                                 
  c) Askerlik hizmetini yapmış olmak,                     
  d) Din eğitimi ve öğretimi yapan en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul-  
lardan birini bitirmiş olmak,                          
  e) Dini yüksek öğretimden sonra Başkanlık teşkilatında fiilen 5 yıl çalışmış
olmak,                                     
  f) Sınav tarihinde Başkanlık teşkilatında görevli olmak ve sağlık durumu her
türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak,          
  g) Yapılacak inceleme sonunda, sicil ve karakteri bakımından müfettişliğe  
alınmasına engel hali bulunmamak,                        
  h) Taksirli suçlar hariç hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak  
ve bir disiplin cezası almamış olmak,                      
  Gerekir. Müfettiş yardımcılığı sınavında iki kez başarısız olanlar bir   
daha sınava giremezler.                             
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1993 (Ek-16)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sınav Kurulu                                

  Madde 15 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik    
sınavını yapacak kurul, Başkanın onayıyla Teftiş Kurulu Başkanının başkanlı-  
ğında Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye, bir hukuk müşaviri ve iki başmü-  
fettişin katılımıyla beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı esaslara göre birer    
yedek üye belirlenir.                              
  Müfettiş Yardımcılığı Sınavı                        

  Madde 16 - Müfettiş yardımcılığı sınavı önce yazılı, sonra sözlü olarak   
yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Sınavlarla    
ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.                 
  Sınavların Değerlendirilmesi ve Atanma                   

  Madde 17 - Sözlü ve yazılı sınavlarda, sınav kurulu üyelerinin verdikleri  
puanların ortalaması alınarak başarı notu tespit edilir. Yazılı ve sözlü sınav- 
larda başarı notu, her sınav için 100 üzerinden 70 puandır.           
  Müfettiş yardımcılığına atanmalar başarı sırasına göre yapılır. Eşitlik   
halinde yazılı sınavdaki başarı derecesine, bunun da eşitliği halinde kamu   
hizmeti süresi fazla olana, öncelik verilir. Atanamayanlar için, sınav sonuç-  
ları kazanılmış hak sayılmaz.                          
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi                   

  Madde 18 - Müfettiş yardımcıları, üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen  
yöntem ve esaslara göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına   
tabi tutulurlar.                                
  Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma                 

  Madde 19 - Müfettiş yardımcılığı döneminde sicillerine göre müfettişlikte  
başarı gösteremeyeceği anlaşılanlarla, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak   
tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenilmeksizin, Başkanlıkta
durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.                 
  Yeterlik Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Atanma              

  Madde 20 - Müfettişlik yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır.  
Bu sınavlarda sınav kurulu üyelerinin verdikleri puanlarla müfettiş yardımcısı- 
nın bağımsız olarak düzenlediği raporların değerlendirilmesi sonucunda verdik- 
leri puanların ortalaması alınarak başarı notu belirlenir. Başarı notu yazılı  
ve sözlü sınavlar ve raporlar için 100 üzerinde 70 puandır. Sınavlarla ilgili  
diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.                     
  Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar müfettişlik kadrolarına atanırlar.  
Sınavlarda başarılı olamayanlarla özürsüz olarak sınava girmeyenler Başkanlık  
teşkilatında durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.       
  Başmüfettişliğe Yükselme ve Kıdem                      

  Madde 21 - Başmüfettişliğe yükselmede esas, kıdem ve başarıdır.       
  Müfettişlerin kıdemleri Teftiş Kuruluna girişteki önceliğe ve kuruldaki   
hizmet sürelerine göre saptanır.                        
  Müfettişlikten başmüfettişliğe atanabilmek için en az üy yıl fiilen müfet- 
tişlik yapmış olmak gerekir.                          
  Kurul Başkanlığına Atanma                          

  Madde 22 - Kurul Başkanlığına, kurulda en az yedi yıl müfettişlik yapmış  
ve bu sürenin en az üç yılını başmüfettişlikte geçirmiş olanlar arasından    
atama yapılır.                                 
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 23 - Kuruldan ayrılan müfettişler başvurmaları halinde, gerekli nite- 
likleri kaybetmemiş olmaları koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilirler.   
  Müfettişlerin Hizmetiçi Eğitimleri                     

  Madde 24 - Müfettişler, mesleki yeteneklerinin artırılması amacıyla,    
hizmetiçi eğitime tabi tutulabilirler.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
          Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri              
  Yıllık Çalışma Programı                           

  Madde 25 - Teftiş Kurulunun çalışmaları, Kurul Başkanlığınca hazırlanan ve 
Başkan tarafından onaylanan yıllık çalışma programına göre yürütülür.      
  Görevlendirme                                

  Madde 26 - Müfettişler görev emirlerini Kurul Başkanından alırlar.     
  Müfettişler, Başkan ve Kurul Başkanı dışında hiçbir makam ve merciden emir 
alamazlar.                                   
  Birlikte Çalışma                              

  Madde 27 - Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar halin-
de yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi, grubun başkanı olarak 
işleri düzenler ve yürütür.                           
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 28 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma   
hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, geçici bir önlem niteliğinde olmak ve  
gerekçesini açıkca ortaya koymak koşuluyla, durumu bir tutanakla tespit ederek 
teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, aşağıdaki durumlarda görevden 
uzaklaştırılabilirler;                             
  a) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış  
yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,                  
  b) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
  c) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,            
  d) Görev başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak.     
  Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte   
görevden uzaklaştırılana, amirine, mülki amire, Kurul Başkanlığına ve aylığı-  
nın ödendiği birime hemen bildirilir.                      
  Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden meslekten veya memurluktan çıkartıl-
masının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılangörevliler   
hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce beklenil- 
meksizin Kurul Başkanlığına bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgililer, atamaya 
yetkili amirlerce derhal görevlerine başlatılırlar.               
  İşlerin Devri                                

  Madde 29 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden yapıp bitirmek   
zorundadırlar. İşlerin devredilmesi, Başkan veya Kurul Başkanının emrine    
bağlıdır.                                    
  Yazışma Usulü                                
  Maddde 30 - Müfettişler görevleriyle ilgili konularda resmi ve özel bütün  
kuruluşlar ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Başbakanlık ve   
bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle yazışmalarını Başkanlık aracı-  
lığıyla yaparlar.                                
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 31 - Müfettişler Başkanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araş- 
tırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak için yurt dışına gönderile-   
bilirler.                                    
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                  Raporlar                  
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 32 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  a) Genel teftiş raporu,                           
  b) Cevaplı rapor,                              
  c) Personel denetleme raporu,                        
  d) Fezleke,                                 
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1993 (Ek-16)                          
                                        
                                        
  e) Soruşturma raporu,                            
  f) İnceleme raporu,                             
  düzenlerler.                                
  Genel Teftiş Raporu                             

  Madde 33 - Genel teftiş raporu, genel teftiş yapılan yerlerde Başkanlıkça  
yürütülen hizmetlerin genel durumu, tespit edilen yetersizlik ve aksaklıkların 
sebepleri, bunların giderilmesi için alınacak kanuni ve idari önlemlere ilişkin 
görüş ve önerilerin yer aldığı rapordur.                    
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 34 - Cevaplı rapor, genel teftişlerde noksan veya hatalı bulunan ve  
ilgili birimlerce düzeltilmesi gerekli işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin 
cevaplarıyla müfettişlerin bu cevaplara ilişkin görüşlerini ve birimlerin genel 
durumlarıyla ilgili hususları içeren rapordur.                 
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 35 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının   
sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.              
  Fezleke                                   

  Madde 36 - Fezleke, Memurin Muhakemetı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine 
göre yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapordur.             
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 37 - Soruşturma raporu, fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruştur-
ma sonucunda düzenlenen rapordur.                        
  İnceleme Raporu                               

  Madde 38 - Fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda düzenlenen
rapordur.                                    
                ALTINCI BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 39 - Müfettişlere, mühür beratıyla birlikte birer mühür ve Başkan   
tarafından imzalanmış fotoğraflı birer kimlik belgesi verilir. Kimlik belge-  
sinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır.      
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 40 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık ve diğer haklarını    
kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle mal sandıklarından alırlar. Çekilen  
paranın, hak edilen miktarı aşmaması asıldır.                  
  Çalışma ve Hakediş Cetvelleri                        

  Madde 41 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, aylık çalışmalarını ve yer  
değiştirmelerini gösterir çalışma ve hakediş cetvellerini, Kurul Başkanlığına  
verirler.                                    
  Şifre Anahtarı                               

  Madde 42 - Çok gizli ve acele işler için müfettişlerin birbirleriyle ve   
Kurul Başkanlığıyla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir. Şifre   
anahtarı, müfettişlere imza karşılığında verilir.                
  Yönetmelik                                 

  Madde 43 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzen-  
lenir.                                     
  Yürürlükten Kaldırılan Tüzük                        

  Madde 44 - 21 Mayıs 1971 tarihli ve 13842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan- 
mış olan Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırıl-  
mıştır.                                     
  Geçici Madde - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, kurulda görev yapmakta 
olan Kurul Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış
hakları saklıdır.                                
  Yürürlük                                  

  Madde 45 - 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri   
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca ince-  
lenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme                                   

  Madde 46 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.