Endeksler

		EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ		

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1993  No:93/4688         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4/6/1937  No:3201           
  Yayımlandığı R:Gazetenin Tarihi  : 17/8/1993  No:21671          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi: 32, S.: 1457         
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
          Kapsam, Deyimler ve Kuruluş                 
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle 
Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumluluk- 
ları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma  
usul ve esasları bu Tüzükte gösterilmiştir.                   
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık   : İçişleri Bakanlığı,                     
  Bakan     : İçişleri Bakanı,                      
  Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğü,                  
  Genel Müdür  : Emniyet Genel Müdürü,                    
  Kurul     : Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu,           
  Başkan    : Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı,       
  Müfettiş   : Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda görevli polis   
          başmüfettiş ve polis müfettişleri,             
  Şube Müdürlüğü: Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı      
          Şube Müdürlüğü                       
anlamında kullanılmıştır.                            
  Kuruluş ve Bağlılık                             

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla müfettişlerden oluşur. Kurul, doğrudan
Genel Müdüre bağlıdır.                             
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü
tarafından yürütülür.                              
  Görev Merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve
Genel Müdürün onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bü- 
rolar kurulabilir.                               
              İKİNCİ BÖLÜM                    
          Görev, Yetki ve Sorumluluklar                
  Kurulun Görevleri                              

  Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:        
  A) Genel Müdürlük teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların kanunlara göre 
teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,                
  B) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programlara uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Ge-
nel Müdüre sunmak,                               
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1993 (Ek-16)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanun, tüzük ve   
diğer mevzuatla verilen inceleme ve teftiş işlerini yapmak.           
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda 
gösterilmiştir:                                 
  A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir ve   
onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,                    
  B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
  C) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve so-
ruşturma yapmak,                                
  D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayın- 
dan sonra uygulanmasını sağlamak,                        
  E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini 
sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapıla- 
cak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin öneri- 
lerde bulunmak,                                 
  F) Teftiş Kurulunun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde önerileri de kapsayan ge- 
nel durum raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,             
  G) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalış-
maları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,  
  H) Genel Müdür tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.   
  Başkana Yardım                               

  Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda başmüfettişi 
Genel Müdür onayıyla görevlendirilebilir.                    
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişler, Genel Müdürün emri ya da onayı üzerine, Genel Müdür 
adına aşağıdaki görevleri yaparlar:                       
  A) Genel Müdürlük teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların, kanunlara göre 
teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,                
  B) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında araştırma- 
lar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katıl- 
mak,                                      
  C) Başkan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.      
  Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri                

  Madde 9 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgi
ve belgeleri teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan  
istemek, görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluştu- 
ranların asıllarını almak yetkisine sahiptirler.                
  İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve  
sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.                     
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.             
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 10 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü- 
kümlerinin uygulanabileceği kişileri, geçici bir önlem niteliğinde olmak ve ge- 
rekçesini açıkca ortaya koymak üzere, durumu bir tutanakla tespit ederek teftiş,
inceleme ve soruşturmanın her aşamasında aşağıdaki durumlarda görevden uzaklaş- 
tırabilirler:                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış  
yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,                  
  B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
  C) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,            
  D) Görev başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak.     
  Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler                  

  Madde 11 - Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle  
birlikte görevden uzaklaştırılana, amirine, mülki amire, Başkanlığa ve aylığının
ödendiği birime hemen bildirilir.                        
  Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarıl-
masının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılan görevliler  
hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce bekletil- 
meksizin Başkanlığa bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgililer, atamaya yetkili 
amirlerce derhal görevlerine başlatılırlar.                   
  Teftiş Sırasında İzinler                          

  Madde 12 - Teftişe başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izin- 
lerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin is-
temi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenir.                   
  İzni kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
         Kurulun Çalışma Yöntem ve Esasları              
  Görevlendirme                                

  Madde 13 - Müfettişler görev emirlerini Başkandan alırlar.         
  Müfettişler, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir  
alamazlar.                                   
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 14 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;     
  A) İcraya karışamazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
  C) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapa-
cakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,             
  D) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada,
bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruş- 
turmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış 
veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                     
  Protokol ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışında- 
dır.                                      
  Birlikte Çalışma                              

  Madde 15 - Gerektiğinde Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işleri  
gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi, grubun  
başkanı olarak işleri düzenler ve yürütür.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşin Devamlılığı ve Devri                          

  Madde 16 - Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp    
bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerin-  
deki işleri Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.      
  Yazışma Yöntemi                               

  Madde 17 - Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, kamu idare, kurum ve 
kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, 
Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle yazışmalarını   
Başkanlık aracılığıyla yaparlar.                        
  Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün Görevleri                  

  Madde 18 - Kurulda ve Şubede görevli olanların haberleşme, yazışma ve özlük 
işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, ayniyat, arşiv ve diğer idari  
işler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. İşlerin süratli, düzenli ve gizlilik 
içinde yürütülmesinden Şube Müdürü Başkana karşı sorumludur.          
  Raporlar ve yazışmalar, Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, 
verilemez ve açıklanamaz.                            
             DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                    
        Müfettişliğe Atanma ve Yetiştirilme               
  Müfettişlik Sınavına Katılma                        

  Madde 19 - Müfettişliğe giriş sınavına katılabilmek için;          
  A) (Değişik: 18/5/1994-94/5663 K.) İkinci sınıf emniyet müdürü olmak veya  
üçüncü sınıf emniyet müdürlüğünde 3 yılını tamamlamış olmak,          
  B) Son altı yıllık sicili olumlu olmak,                   
  C) Son altı yılda disiplin cezası almamış bulunmak,             
  D) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda  
bulunmamak,                                   
  E) Devlet Memurluğundan ve Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan hak- 
kında soruşturma yapılıyor olmamak,                       
  F) Sağlık durumu Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşul- 
larında yolculuk etmeye elverişli bulunmak                   
  gerekir.                                  
  Müfettişliğe giriş için yapılacak yeterlik ve yarışma sınavı test usulü ile 
yapılır.                                    
  Sınav Kurulu                                

  Madde 20 - Müfettişlik Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında Personel Daire 
Başkanı, Genel Müdürlük Birinci Hukuk Müşaviri ve Başkanın önerisi ve Genel Mü- 
dürün onayı ile görevlendirilecek iki başmüfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler
arasından iki yedek üye belirlenir.                       
  Atanma                                   

  Madde 21 - Yeterlik ve yarışma sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına, 
ihtiyaç ve kadro durumuna göre, Genel Müdürün önerisi ve Bakanın onayı ile mü- 
fettişliğe atanırlar. Ancak, atama sırasında haklarında herhangi bir suçtan so- 
ruşturma yapılanların atamaları soruşturma sonucuna göre yapılır. Atamalarda  
eşitlik halinde kıdemli olana öncelik tanınır.                 
(Son cümle Mülga: 18/5/1994-94/5663 K.)                     
  Yetişme ve Deneme Dönemi                          

  Madde 22 - Müfettişliğe atananlar, bir yıl süreli yetişme ve deneme dönemi 
geçirirler.                                   
  Bu dönem içinde, kendilerine, iki veya üç müfettişin yanında Başkanca be-  
lirlenecek sürelerle teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işleri
gösterilip öğretilir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Deneme sonunda, yanında çalıştıkları her müfettiş tarafından meslek bilgi- 
leri, yetenekleri, tutum ve davranışları, çalışmaları hakkında birer rapor dü- 
zenlenir ve Başkanlığa verilir.                         
  Yeterli görülmeyenler kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar. 
  Müfettişlerin Kıdemi                            

  Madde 23 - Müfettişlerin kıdemi, Emniyet Teşkilatı mensuplarının kıdem sıra-
lamasına göre yapılır.                             
  Başmüfettişliğe Atanma                           

  Madde 24 - Müfettişler, kıdem ve liyakat durumlarına göre başmüfettiş kad- 
rolarına atanırlar.(Ek cümle:18/5/1994-94/5663 K.) Ancak ikinci meslek derecesi 
rütbe ve görev unvanlarında bulunanlar polis başmüfettişliği kadrolarına sınav- 
sız atanabilirler.                               
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 25 - En az üç yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra Genel Mü- 
dürlük birim, kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmiş olanlardan, müfettişlik- 
ten ayrı kaldıkları sürelere ait sicilleri müfettişliğe atanmalarına engel bu- 
lunmayanlar tekrar müfettişliğe atanabilirler.                 
  Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma                      

  Madde 26 - Başkanlığa, kurulda görevli başmüfettişler arasından kıdem ve li-
yakata göre atama yapılır.                           
  Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşal- 
ması halinde Başkanlığa Genel Müdürce belirlenecek başmüfettişlerden biri veka- 
let eder.                                    
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 27 - Müfettişler, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve 
araştırma yapmak amacıyla Genel Müdürün önerisi ve Bakanın onayıyla yurt dışına 
gönderilirler.                                 
  Başkan da Genel Müdürce belirlenecek konularda ve sürelerde mesleki inceleme
ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.              
  Yurt dışına gönderilenler, döndükleri tarihten itibaren, inceleme ve araş- 
tırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporlarını, üç ay içinde Başkanlığa 
sunarlar.                                    
              BEŞİNCİ BÖLÜM                    
               Raporlar                     
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 28 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A) Fezleke,                                 
  B) Cevaplı rapor,                              
  C) İnceleme raporu,                             
  D) Soruşturma raporu,                            
  E) Genel durum raporu,                           
  F) Personel denetleme raporu                        
  düzenlerler.                                
  Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkan- 
lığa sunulur.                                  
  Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikte be-
lirtilir.                                    
  Fezleke                                   

  Madde 29 - Memurin Mahakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre ya- 
pılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.               
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 30 - Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzel- 
tilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevap- 
lara ilişkin, müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda 
cevaplı rapor düzenlenir.                            
  İnceleme Raporu                               

  Madde 31 - Cevaplı raporla, fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hu- 
suslarda inceleme raporu düzenlenir.                      
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 32 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalar için soruştur-
ma raporu düzenlenir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Durum Raporu                             

  Madde 33 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre, 
Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, 
idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi  
için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Ge- 
nel Müdüre sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.                
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 34 - Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu 
maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosya- 
larına konulmak üzere düzenlenen rapordur.                   
              ALTINCI BÖLÜM                    
              Çeşitli Hükümler                   
  Kimlik Belgesi                               

  Madde 35 - Müfettişlere, Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğ- 
raflı birer kimlik belgesi verilir.                       
  Kimlik belgesi, istendiğinde ilgililere gösterilir.             
  Kimlik belgelerinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bil- 
giler bulunur.                                 
  Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                      

  Madde 36 - Müfettişler, yolluk, aylık ve benzeri diğer haklarını kredi cüz- 
danı ve çek kullanma suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hak   
edilecek miktarı aşmaması asıldır. Hakediş cetvelleri ilgili olduğu ayı izleyen 
ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa sunulur.            
  Mühür ve Şifre                               

  Madde 37 - Müfettişlere, beratıyla birlikte birer resmi mühür ile şifre   
anahtarı verilir.                                
  Yönetmelik                                 

  Madde 38 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta
olan Başkan ve müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.            
  Yürürlük                                  

  Madde 39 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 93 üncü maddesine daya- 
nılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gaze- 
te'de yayımı gününde yürürlüğe girer.                      
  Yürütme                                   

  Madde 40 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                3320 - 1                     
                                        
     27/7/1993 TARİH VE 93/4688 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE      
         YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK           
        GETİREN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ           
              GÖSTEREN ÇİZELGE                  
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
------------------------------------------------------------------------------- 
                     Farklı Tarihte            
                     Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe   
  Tarihi        Numarası      Maddeleri      Giriş Tarihi  
------------------------------------------------------------------------------- 
18/5/1994         94/5663       --        29/6/1994   
                                        
                                        
                                        
                                        
                3320 - 2